Türkiye’nin İlk İSG Sözlüğü

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine dair tanımlar, kanun, yönetmelik, tebliğler ile uluslararası işaretlerin açıklamalarına dair sözlük

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözlüğü

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are 15 names in this directory beginning with the letter O.
OED
Otomatik Eksternal Defibrilatörü

OHSAS 18001
OHSAS Occupational Health And Safety Assessment Systems baş harflerinin kısaltmasıdır. İş Sağlığı Güvenliği önlemlerini sistematik standartlara (Örneğin OHSAS 18001 belgesi Standartlarına) dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyete de İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denir.

Oksitleyici madde
Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler

Oktav bant
Gürültü enerjisinin frekansa göre değişimini ortaya çıkarmakta yararlanılan alt ve üst frekans sınırlarının birbirinin iki katı olan frekans bandı ve bant genişliğinin merkez frekansının % 70’ine eşit olduğu bandı

Önleme
İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü

Ordino
Gemilerin ve deniz araçlarının, kıyı tesisleri ile demirleme sahalarına kabulü amacıyla liman başkanlığınca düzenlenen yanaşma veya demirleme sahasını belirten izin belgesi

Örgülü iletken topraklayıcı
Örgülü iletken malzeme ile yapılan topraklayıcıdır. Örgülü iletkeni oluşturan teller ince olmamalıdır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi
Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

OSGB
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

OSHA
Occupational Safety and Health Administration (Amerika “İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi”)

OTS
Otomatik Tanımlama Sistemi

Özürlü
Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi

Özürlü sağlık kurulu
Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yetkili olan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen organları ifade eder.

Özürlü sağlık kurulu raporu
Özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumu ile kullanım amacını belirten belge

Özürlülük sınıflandırması
Önemli bir sağlık öğesi olarak özürlülüğün tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve


Submit a name

 

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 6 Average: 5]