Türkiye’nin İlk İSG Sözlüğü

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine dair tanımlar, kanun, yönetmelik, tebliğler ile uluslararası işaretlerin açıklamalarına dair sözlük

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözlüğü

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are 10 names in this directory beginning with the letter R.
Ramak kala olay
İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı

Raylı sistem topraklaması
İletken kısımlarla raylı sistem toprağı arasındaki dolaysız, dolaylı veya açık bağlantı

Referans maruziyet süresi
Belli bir maddenin sınır değeri için belirtilmiş süre

Rekreasyon alanı
Kişinin fiziksel ve psikolojik olarak kendisini tekrar kazanabilmesini sağlayan dinlenme, eğlenme, gezi, serbest zamanları değerlendirme gibi çeşitli faaliyetleri kapsayan geniş eylem alanları

Rezervuar
Doğal gölleri veya suyun bir sedde yapısı arkasında biriktirilmesi ile oluşturulan su hacmi

RID
Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Kuralları

Risk
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini

Risk değerlendirmesi
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları

Röset
Kuyu ve başaşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerleri

Rüzgar açıklığı
Direğin iki yanındaki açıklıkların aritmetik ortalaması


Submit a name