Site icon Neden İş Güvenliği | Nig Akademi

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri ile 2012 yılından günümüze kadar yaşanan iş cinayetleri, meslek hastalıkları ve kayıp günlere ulaşabilirsiniz.

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür. İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır.

Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir?

Çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik etkenlerin etkisi ile üretim sürecinde güvensiz davranışlarda bulunması her an olasıdır. Bu güvensiz davranışa karşın, iş kazasının oluşumunu önleyecek güvenlik önlemlerinin alınması/geliştirilmesi elzemdir. Bu ise işyeri ortamından, üretim sürecinden, alet ve ekipmanlardan, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve ayrıntılı çözümlemelerinin yapılmasını gerektirir.

 

 

2012 – 2020 Yılları Toplam İş Kazaları

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 74.871
2013 191.389
2014 221.366
2015 241.547
2016 286.068
2017 359.650
2018 431.276
2019 422.837
2020 384.262

2012 – 2020 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları

Yıl Meslek Hastalığı (Kişi)
2012 395
2013 351
2014 494
2015 510
2016 597
2017 693
2018 1047
2019 1091
2020 908

2012 – 2019 Yılları Toplam İş Cinayetleri

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 745
2013 1.360
2014 1.626
2015 1.252
2016 1.405
2017 1.636
2018 1.542
2019 1.149
2020 1.245

 

 

2015 – 2020 Yılları İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

 

2013 – 2020 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cisiyete göre dağılımı

2013-2020 yılları arasında ekonomik faaliyet sınıfları kapsamında iş kazası veye meslek hastalıkları arasında en fazla ölüm Bina inşaatı (2.140) ilk sırayı alırken, Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (1.476) ile ikinci, Bina dışı yapılan inşaatlar ise(1.041) ile üçüncü sırada yer alıyor. Özel inşaat falliyetleri (705) dördüncü sırada yer alırken, kömür ve linyit çıkartılması işlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 705 kişi olmuştur.

2013-2020 yılları arasında kadınların en çok hayatını kaybettiği çalışma sektörü 22 can kaybı ile Perakende ticareti olurken, Gıda ürünlerinin imalatında 18, Bina ve çevre düzenlemeleri ile yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde 17 kadın çalışan hayatını kaybetti.

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması TOPLAM
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 127 12 139
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 63 2 65
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 16 1 17
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 484 484
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 5 5
07-Metal Cevheri Madenciliği 89 2 91
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 295 2 297
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 11 11
10-Gıda ürünlerinin imalatı 228 18 246
11-İçeceklerin imalatı 7 7
12-Tütün ürünleri imalatı 3 3
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 138 12 150
14-Giyim eşyalarının imalatı 53 9 62
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 22 2 24
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 59 1 60
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 37 1 38
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 14 1 15
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 7 7
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 52 3 55
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 5 5
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 97 6 103
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 348 2 350
24-Ana metal sanayii 221 1 222
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 262 3 265
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 9 9
27-Elektrikli teçhizat imalatı 55 5 60
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 99 99
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 46 1 47
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 33 33
31-Mobilya imalatı 74 1 75
32-Diğer imalatlar 12 2 14
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 137 2 139
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 160 1 161
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 14 14
37-Kanalizasyon 25 25
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 116 2 118
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 2 2
41-Bina inşaatı 2.136 4 2.140
42-Bina dışı yapıların inşaatı 1.039 2 1.041
43-Özel inşaat faaliyetleri 704 1 705
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 88 88
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 311 12 323
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 251 22 273
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 1.473 3 1.476
50-Su yolu taşımacılığı 65 1 66
51-Havayolu taşımacılığı 9 7 16
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 217 5 222
53-Posta ve kurye faaliyetleri 30 30
55-Konaklama 95 11 106
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 154 17 171
58-Yayımcılık faaliyetleri 3 3
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 2 2
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 1 1
61-Telekomünikasyon 12 12
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 6 6
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 3 3
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 4 3 7
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 3 1 4
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 2 1 3
68-Gayrimenkul faaliyetleri 33 3 36
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 5 3 8
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 48 3 51
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 66 66 1 1
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 13 13
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 7 2 9
75-Veterinerlik hizmetleri 1 1
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 21 21
78-İstihdam faaliyetleri 26 5 31
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 22 2 24
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 114 3 117
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 230 17 247
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 124 3 127
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 43 3 46
85-Eğitim 39 8 47
86-İnsan sağlığı hizmetleri 40 16 56 4 4
87-Yatılı bakım faaliyetleri 4 3 7
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 1 1 2
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 4 4
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 1 1
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 8 8
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 7 7
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 19 3 22
96-Diğer hizmet faaliyetleri 29 2 31
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 2 1 3
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 1 1
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 4 4
Bilinmeyen 5 5
Toplam Total 10.950 260 11.210 5 5

 

2013-2020 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

2013-2020 yılları arasında yapılan istatistiklere göre en fazla ölümlerin yaşandığı yaş aralığı 40-49 olmuştur.  Bu yaş aralıklarında 2013-2020 yılları arasında 40 ve 47 yaşlarında toplam 335, 44 yaşında toplam 332, 45 yaşında toplam 330, 43 ve 49 yaşlarında 324, 48 yaşında toplam 302 kişi hayatını kaybetmiştir.

2013-2020 yılları arasında kadınlarda en fazla ölümün olduğu yaş 16 kişi ile 41 olurken, erkeklerde 326 kişi ile 44, 325 kişi ile 47 yaş olmuştur.

Yaşlar TOTAL
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 6 6
15 8 8
16 34 2 36
17 62 2 64
18 133 1 134
19 132 6 138
20 116 8 124
21 149 7 156
22 224 6 230 1 1
23 221 9 230
24 237 8 245
25 199 5 204
26 210 7 217
27 240 5 245
28 222 3 225
29 219 10 229
30 238 4 242
31 236 8 244
32 237 7 244
33 287 5 292 1 1
34 279 6 285
35 294 5 299
36 248 10 258
37 290 8 298
38 290 10 300
39 282 13 295
40 324 11 335
41 278 16 294 1 1
42 304 7 311
43 322 3 325
44 326 6 332
45 322 8 330
46 282 6 288
47 325 10 335
48 295 7 302
49 319 6 325
50 282 3 285
51 268 7 275
52 233 1 234
53 245 1 246
54 231 3 234 1 1
55 235 5 240 1 1
56 212 1 213
57 158 158
58 171 171
59 129 129
60 123 123
61 100 1 101
62 80 1 81
63 56 56
64 76 76
65 44 1 45
66 32 32
67 30 30
68 12 12
69 14 1 15
70 8 8
71 3 3
72 7 7
73 4 4
74 2 2
75 3 3
76 1 1
77
78
79 1 1
80+
Total 10.950 260 11.210 5 5


2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği, SGK verilerine göre hazırlanmış olup, 2020 yılında toplam 1.245 çalışanımız iş cinayetlerinde ya da meslek hastalıklarında yaşamını yitirdi.

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği 2020

2020 yılında 1.245 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2020 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında, 384.262  iş kazası meydana geldi, toplam 1.245 çalışanımız, iş cinayetlerinde/meslek hastalıklarında yaşamını yitirdi. 756 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 3.492.824 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

Her gün en az beş kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Oysa 2012 yılında yasa çıkarılırken, “iş kazalarını önleyeceği” özellikle belirtiliyordu. Fakat Yasa çıktığından bu yana 2013-2020 yılları arasında 11.209 çalışan hayatını kaybetmiştir.  Yasa çıktığından bu yana 2013-2019 yıllarında yaşanan iş kazası sayısı toplam 2 milyon 537 bin 730, kişi iş kazası geçirmiş. Çalışan nüfusa oran  % 6’in üzerinde.  Yani iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümlerde yüksek oranlı artışlar söz konusudur.

 

 

2020 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2020 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 384.262 iş kazası yaşanmış olup, kadınlarda önceki yıllara göre iş kazası oranında artış meydana gelmiştir.

2020 Yılı Meslek Hastalıkları

Tanımlanmış meslek hastalıklarında 2020 yılında önceki yıllara göre artış görülmektedir. Bu da çalışanların bilinçlendirilmesi yönünde olumlu gelişmelerin olduğunu göstermektedir. 2020 yılında toplam 756 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2020 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1.245 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

2020 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi %16 ile İstanbul alırken, onu Ankara ve İzmir takip ediyor.

2020 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımında göze çarpan en önemli istatistik, NİG ekibinin her zaman üzerinde durduğu 40-55 yaş aralığının ölüm oranlarında YÜKSEK çıkmasıdır. 40-55 yaş aralığının İŞ CİNAYETLERİNİN % 53 gibi korkunç bir rakama ulaşmış olması dikkat çekici.

 

İLLERE GÖRE İŞ KAZALARI VEYA MESLEK HASTALIKLARI DAĞILIMI

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölenlerin İllere ve Cinsiyete Göre Dağılımı – 2020 Yılı

Kod İller 2020
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 1.211 34 1.245
34 İstanbul 187 3 190
01 Adana 36 36
02 Adıyaman 6 6
03 Afyonkarahisar 16 16
04 Ağrı 2 2
05 Amasya 3 1 4
06 Ankara 101 2 103
07 Antalya 35 1 36
08 Artvin 3 3
09 Aydın 10 1 11
10 Balıkesir 17 17
11 Bilecik 3 3
12 Bingöl 2 2
13 Bitlis 4 4
14 Bolu 7 7
15 Burdur 1 1
16 Bursa 47 2 49
17 Çanakkale 12 1 13
18 Çankırı 4 4
19 Çorum 6 6
20 Denizli 23 23
21 Diyarbakır 15 15
22 Edirne 5 1 6
23 Elazığ 15 15
24 Erzincan 3 3
25 Erzurum 10 10
26 Eskişehir 12 2 14
27 Gaziantep 27 27
28 Giresun 10 10
29 Gümüşhane 3 3
30 Hakkari 4 4
31 Hatay 21 1 22
32 Isparta 7 7
33 Mersin 43 1 44
35 İzmir 91 4 95
36 Kars 1 1
37 Kastamonu 4 4
38 Kayseri 15 1 16
39 Kırklareli 4 1 5
40 Kırşehir 5 5
41 Kocaeli 45 45
42 Konya 23 1 24
43 Kütahya 6 6
44 Malatya 8 1 9
45 Manisa 24 4 28
46 Kahramanmaraş 16 16
47 Mardin 14 14
48 Muğla 20 20
49 Muş 2 2
50 Nevşehir 9 9
51 Niğde 3 3
52 Ordu 13 1 14
53 Rize 6 1 7
54 Sakarya 17 1 18
55 Samsun 15 15
56 Siirt 2 2
57 Sinop 1 1
58 Sivas 9 9
59 Tekirdağ 13 3 16
60 Tokat 3 3
61 Trabzon 17 17
62 Tunceli 1 1
63 Şanlıurfa 13 13
64 Uşak 11 11
65 Van 7 7
66 Yozgat 8 8
67 Zonguldak 12 12
68 Aksaray 9 9
69 Bayburt
70 Karaman 7 7
71 Kırıkkale 5 5
72 Batman 8 8
73 Şırnak 22 22
74 Bartın 2 2
75 Ardahan 1 1
76 Iğdır 1 1
77 Yalova 5 5
78 Karabük 2 2
79 Kilis 1 1
80 Osmaniye 2 2
81 Düzce 8 8

İllere Göre Meslek Hastalıkları Dağılımı 2020 Yılı

Kod İller 2020
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 725 184 908
01 Adana 7 1 8
02 Adıyaman
03 Afyonkarahisar 1 1
04 Ağrı
05 Amasya
06 Ankara 29 2 31
07 Antalya 1 1 2
08 Artvin 3 3 6
09 Aydın 1
10 Balıkesir 2 1 3
11 Bilecik 21 1 22
12 Bingöl
13 Bitlis
14 Bolu 1 2 3
15 Burdur
16 Bursa 41 26 67
17 Çanakkale 3 3
18 Çankırı 1 1
19 Çorum 4 4
20 Denizli 1 1
21 Diyarbakır
22 Edirne 2 2
23 Elazığ
24 Erzincan
25 Erzurum 2 2
26 Eskişehir 9 9
27 Gaziantep 2 2
28 Giresun
29 Gümüşhane 1 1
30 Hakkari
31 Hatay 2 2
32 Isparta
33 Mersin 1 1
34 İstanbul 173 83 256
35 İzmir 34 9 43
36 Kars 1 1
37 Kastamonu 2 2
38 Kayseri
39 Kırklareli 2 2
40 Kırşehir 2 2
41 Kocaeli 73 19 92
42 Konya 10 10
43 Kütahya 15 15
44 Malatya
45 Manisa 18 18
46 Kahramanmaraş 4 4 8
47 Mardin
48 Muğla 2 2
49 Muş
50 Nevşehir
51 Niğde
52 Ordu 3 3
53 Rize
54 Sakarya 33 3 36
55 Samsun 2 2
56 Siirt
57 Sinop 1 1
58 Sivas 3 3 6
59 Tekirdağ 15 3 18
60 Tokat 2 1 3
61 Trabzon
62 Tunceli
63 Şanlıurfa
64 Uşak 3 3
65 Van
66 Yozgat 3 2 5
67 Zonguldak 32 32
68 Aksaray 1 1
69 Bayburt
70 Karaman 1 1
71 Kırıkkale
72 Batman
73 Şırnak
74 Bartın
75 Ardahan
76 Iğdır
77 Yalova 13 13
78 Karabük
79 Kilis
80 Osmaniye
81 Düzce 9 1 10
** Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı 137 15 152

İş kazası geçirenlerin illere ve cinsiyete göre dağılımı – 2020 yılı

Kod İller 2020
Erkek Kadın Toplam
TOTAL 314.897 69.365 384.262
01 Adana 6.144 762 6.906
02 Adıyaman 478 74 552
03 Afyonkarahisar 1.171 161 1.332
04 Ağrı 102 16 118
05 Amasya 766 80 846
06 Ankara 21.175 4.446 25.621
07 Antalya 10.658 4.080 14.738
08 Artvin 1.126 29 1.155
09 Aydın 3.417 673 4.090
10 Balıkesir 3.112 852 3.964
11 Bilecik 2.899 619 3.518
12 Bingöl 220 29 249
13 Bitlis 139 14 153
14 Bolu 2.004 838 2.842
15 Burdur 451 77 528
16 Bursa 15.757 4.612 20.369
17 Çanakkale 2.050 338 2.388
18 Çankırı 541 60 601
19 Çorum 1.188 169 1.357
20 Denizli 4.947 1.365 6.312
21 Diyarbakır 1.441 171 1.612
22 Edirne 737 376 1.113
23 Elazığ 1.085 121 1.206
24 Erzincan 390 36 426
25 Erzurum 1.000 80 1.080
26 Eskişehir 5.166 1.563 6.729
27 Gaziantep 6.780 284 7.064
28 Giresun 786 159 945
29 Gümüşhane 254 30 284
30 Hakkari 126 3 129
31 Hatay 2.170 129 2.299
32 Isparta 684 122 806
33 Mersin 3.644 410 4.054
34 İstanbul 74.457 19.008 93.465
35 İzmir 25.014 5.932 30.946
36 Kars 135 17 152
37 Kastamonu 860 133 993
38 Kayseri 9.353 1.004 10.357
39 Kırklareli 1.607 448 2.055
40 Kırşehir 788 57 845
41 Kocaeli 21.587 4.341 25.928
42 Konya 7.344 1.154 8.498
43 Kütahya 2.853 435 3.288
44 Malatya 1.703 272 1.975
45 Manisa 10.236 2.577 12.813
46 Kahramanmaraş 2.403 195 2.598
47 Mardin 441 40 481
48 Muğla 4.277 1.608 5.885
49 Muş 191 37 228
50 Nevşehir 577 81 658
51 Niğde 549 70 619
52 Ordu 998 284 1.282
53 Rize 682 105 787
54 Sakarya 5.868 1.743 7.611
55 Samsun 2.968 485 3.453
56 Siirt 275 3 278
57 Sinop 188 25 213
58 Sivas 1.281 248 1.529
59 Tekirdağ 9.555 2.441 11.996
60 Tokat 719 183 902
61 Trabzon 1.377 212 1.589
62 Tunceli 69 1 70
63 Şanlıurfa 797 33 830
64 Uşak 1.960 574 2.534
65 Van 491 97 588
66 Yozgat 619 148 767
67 Zonguldak 5.230 267 5.497
68 Aksaray 1.163 72 1.235
69 Bayburt 46 2 48
70 Karaman 1.705 972 2.677
71 Kırıkkale 554 61 615
72 Batman 564 72 636
73 Şırnak 275 7 282
74 Bartın 852 81 933
75 Ardahan 25 1 26
76 Iğdır 87 2 89
77 Yalova 4.187 159 4.346
78 Karabük 1.640 70 1.710
79 Kilis 164 24 188
80 Osmaniye 1.215 173 1.388
81 Düzce 2.360 633 2.993

 

2020 yılı iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre dağılımı

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması  2020 Yılı
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 15 15
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 13 13
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 6
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 21 21
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı
07-Metal Cevheri Madenciliği 13 13
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 28 28
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 4 4
10-Gıda ürünlerinin imalatı 17 3 20
11-İçeceklerin imalatı 3 3
12-Tütün ürünleri imalatı
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 14 3 17
14-Giyim eşyalarının imalatı 7 7
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 3 3
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 6 6
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 4 4
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 1 1
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 2 2
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 14 1 15
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 14 1 15
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 33 33
24-Ana metal sanayii 32 32
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 20 20
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 2 2
27-Elektrikli teçhizat imalatı 10 3 13
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 9 9
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 5 5
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 8 8
31-Mobilya imalatı 7 7
32-Diğer imalatlar
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 20 20
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 25 25
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 2 2
37-Kanalizasyon 3 3
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 18 18
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
41-Bina inşaatı 199 199
42-Bina dışı yapıların inşaatı 98 98
43-Özel inşaat faaliyetleri 52 52
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 14 14
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 38 2 40
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 27 5 32
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 209 209
50-Su yolu taşımacılığı 5 5
51-Havayolu taşımacılığı 2 2
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 22 22
53-Posta ve kurye faaliyetleri 3 3
55-Konaklama 7 1 8
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 34 1 35
58-Yayımcılık faaliyetleri
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
61-Telekomünikasyon 2 2
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63-Bilgi hizmet faaliyetleri
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
68-Gayrimenkul faaliyetleri 6 1 7
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 1 1 2
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 8 8
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 9 9 1 1
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 1 1
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 2 2
75-Veterinerlik hizmetleri
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 3 3
78-İstihdam faaliyetleri 6 6
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 3 3
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 14 14
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 20 1 21
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 13 2 15
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 8 8
85-Eğitim 1 1
86-İnsan sağlığı hizmetleri 9 3 12 4 4
87-Yatılı bakım faaliyetleri 2 1 3
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 1 1
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 3 1 4
96-Diğer hizmet faaliyetleri 4 4
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
Bilinmeyen 5 5
Toplam Total 1.206 34 1.240 5 5

 

2020 yılı iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

Yaşlar 2020
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14
15
16 2 2
17 4 4
18 7 7
19 7 7
20 12 12
21 17 2 19
22 20 20 1 1
23 13 1 14
24 17 1 18
25 21 1 22
26 16 2 18
27 22 1 23
28 24 24
29 22 2 24
30 21 1 22
31 19 2 21
32 25 25
33 21 2 23 1 1
34 27 27
35 22 1 23
36 21 1 22
37 25 2 27
38 33 2 35
39 30 2 32
40 37 37
41 33 33 1 1
42 29 2 31
43 25 25
44 30 30
45 46 1 47
46 29 3 32
47 39 2 41
48 48 48
49 39 39
50 43 43
51 42 2 44
52 24 24
53 26 26
54 41 41 1 1
55 38 1 39 1 1
56 33 33
57 21 21
58 21 21
59 15 15
60 13 13
61 19 19
62 20 20
63 11 11
64 11 11
65 7 7
66 4 4
67 4 4
68 1 1
69 5 5
70 1 1
71 1 1
72 2 2
73
74
75
76
77
78
79
80+
Total 1.206 34 1.240 5 5

 

 

SGK 2020 Dökümünü indirmek içi TIKLAYINIZ


2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılında 1.149 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2019 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında, 422.837  iş kazası meydana geldi, toplam 1.149 çalışanımız, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 1091 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 3.630.629 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

Her gün en az beş kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Oysa 2012 yılında yasa çıkarılırken, “iş kazalarını önleyeceği” özellikle belirtiliyordu. Fakat Yasa çıktığından bu yana 2012-2019 yılları arasında on bin yedi yüz on beş çalışan hayatını kaybetmiştir.  Yasa çıktığından bu yana 2012-2019 yıllarında yaşanan iş kazası sayısı toplam 2 milyon 229 bin 220, kişi iş kazası geçirmiş. Çalışan nüfusa oran  % 6’in üzerinde.  Yani iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümlerde yüksek oranlı artışlar söz konusudur.

2019 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2019 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 422.837 iş kazası yaşanmış olup, kadınlarda önceki yıllara göre iş kazası oranında artış meydana gelmiştir.

2019 Yılı Meslek Hastalıkları

Tanımlanmış meslek hastalıklarında 2019 yılında önceki yıllara göre artış görülmektedir. Bu da çalışanların bilinçlendirilmesi yönünde olumlu gelişmelerin olduğunu göstermektedir. 2019 yılında toplam 1091 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2019 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1.149 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

2019 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi %16,7 ile İstanbul alırken, onu % 7,4 ile Ankara, % 4,6 ile İzmir takip ediyor. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise, Muğla (23), Balıkesir (21)Diyarbakır (20), Edirne (20) ‘de  önceki yıllara göre ölümlü iş kazalarında meydana gelen artış…

2019 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımında göze çarpan en önemli istatistik, NİG ekibinin her zaman üzerinde durduğu 40-55 yaş aralığının ölüm oranlarında YÜKSEK çıkmasıdır. 40-55 yaş aralığının İŞ CİNAYETLERİNİN % 53 gibi korkunç bir rakama ulaşmış olması dikkat çekici.

2019 Yılı İş Göremezlik Süreleri

SGK verilerine göre tüm günlerde artış görülürken, gün içerisinde çalışma oranlarında ise düşüş gözlenmektedir.

2019 Yılı İş Kazalarının İllere Göre Dağılımı

İş kazalarının illere göre dağılımında gelenek yine bozulmamış olup, ilk 3 sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir’in oldu.  İzmir’de iş kazalarında artış gözlemlendi.

2019 Yılı İş Kazalarının Yaşa Göre Dağılımı

İş kazalarının yaşa göre dağılımında 40-49 yaş oranlarında önceki yıllara göre artış gözlenmiştir.

SGK 2019 Dökümünü indirmek içi TIKLAYINIZ

 


Tüm Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

 

2018 yılında 1542 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2018 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında, 431.276  iş kazası meydana geldi, toplam 1542 çalışanımız, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 1017 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 2.488.401 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

 

2018 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2018 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 431.276 iş kazası yaşanmış olup, kadınların iş kazası oranı % 17,8 olmuştur.

2018 Yılı Meslek Hastalıkları

Tanımlanmış meslek hastalıklarında 2018 yılında bir önceki yıla göre artış görülmektedir. Bu da çalışanların bilinçlendirilmesi yönünde olumlu gelişmelerin olduğunu göstermektedir. 2018 yılında toplam 1047 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2018 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1541 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

2018 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi %20,2 ile İstanbul alırken, onu % 7,1 ile Ankara, % 5,8 ile İzmir takip ediyor. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise, Zonguldak’ın diğer yıllara göre iş cinayetleri oranının düşüşe geçiyor olması.

2018 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımında göze çarpan en önemli istatistik, NİG ekibinin her zaman üzerinde durduğu 40-55 yaş aralığının ölüm oranlarında YÜKSEK çıkmasıdır. 40-55 yaş aralığının İŞ CİNAYETLERİNİN % 52 gibi korkunç bir rakama ulaşmış olması dikkat çekicidir.  45+ Yaş üstünde Yaşanan Psikososyal Tehlikelerin okunmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

2018 Yılı İş Göremezlik Süreleri

SGK verilerine göre 5+ gün sayısında bir önceki yıla göre düşüş görülmekte, gün içerisinde çalışma oranlarında ise yükseliş gözlenmektedir.

2018 Yılı İş Kazalarının İllere Göre Dağılımı

İş kazalarının illere göre dağılımında gelenek yine bozulmamış olup, ilk 3 sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir’in oldu. Tüm bölgelerde geçen yıla göre iş kazalarında artış gözlenmektedir.

2018 Yılı İş Kazalarının Yaşa Göre Dağılımı

İş kazalarının yaşa göre dağılımında genç nüfusta yaşanan kaza oranlarında olağanüstü artış gözlenmiştir.

SGK 2018 Dökümünü indirmek içi TIKLAYINIZ


Tüm Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılında 1636 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2017 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında, 359.866  iş kazası meydana geldi, toplam 1636 çalışanımız, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 693 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 3.996.873 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

2017 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2017 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 359.866 iş kazası yaşanmış olup, kadınların iş kazası oranı % 16,4 olmuştur.

2017 Yılı Meslek Hastalıkları

Tanımlanmış meslek hastalıkları 2017 yılında da beklenenden düşük çıktı. Bu da çalışanların bilinçlendirilmesi gerektiğinin bir göstergesi olarak göze çarpıyor. 2017 yılında toplam 693 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2017 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1636 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Resmi olmayan kayıtlara göre ise bu sayı 1900-2000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

2017 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi %20,2 ile İstanbul alırken, onu % 7,1 ile Ankara, % 5,8 ile İzmir takip ediyor. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise, Zonguldak’ın diğer yıllara göre iş cinayetleri oranının düşüşe geçiyor olması.

2017 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımında göze çarpan en önemli istatistik, NİG ekibinin her zaman üzerinde durduğu 40-55 yaş aralığının ölüm oranlarında YÜKSEK çıkmasıdır. 40-55 yaş aralığının İŞ CİNAYETLERİNİN % 50 gibi korkunç bir rakama ulaşmış olması dikkat çekicidir.  45+ Yaş üstünde Yaşanan Psikososyal Tehlikelerin okunmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

2017 Yılı İş Göremezlik Süreleri

SGK verilerine göre 5+ gün sayısı diğer senelere göre olağanüstü artış göstermiş olup, gün içerisinde çalışma oranlarında ise düşüş gözlenmektedir.

2017 Yılı İş Kazalarının İllere Göre Dağılımı

İş kazalarının illere göre dağılımında gelenek yine bozulmamış olup, ilk 3 sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir’in oldu. Eskişehir, Zonguldak ve Sakarya’da önceki senelere göre iş kazalarında azalma görülmekte olup, Tekirdağ ve Kocaeli’deki artış dikkat çekiyor.

2017 Yılı İş Kazalarının Yaşa Göre Dağılımı

İş kazalarının yaşa göre dağılımında genç nüfusta yaşanan kazaların, İSG kültürünün eksikliğinden kaynaklandığı sonucunu doğurduğu aşikardır.

SGK 2017 Dökümünü indirmek içi TIKLAYINIZ


Tüm Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

 

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılında 1405 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2016 yılında, 286.068  iş kazası meydana geldi, toplam 1405 çalışanımız, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 597 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 3.453.702 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

2016 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2016 yılında toplam 286.068 iş kazası yaşanmış olup, kadınların iş kazası oranı % 15,7 olmuştur.

2016 Yılı Meslek Hastalıkları

2016 yılında toplam 597 meslek hastalığı tanısı konulmuştur. Gerçek rakamın bu sayının çok üstünde olduğu bilinmektedir.

2016 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1405 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Resmi olmayan kayıtlara göre ise bu sayı 1500-1750 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

2016 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi yine %22,6 ile İstanbul alırken, onu % 7,3 ile Ankara, % 4,7 ile İzmir takip ediyor. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise, Zonguldak’ın diğer yıllara göre iş cinayetleri oranının düşüşe geçiyor olması.

2016 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımında göze çarpan en önemli istatistik, NİG ekibinin her zaman üzerinde durduğu 40-55 yaş aralığının ölüm oranlarında YÜKSEK çıkmasıdır. 40-55 yaş aralığının İŞ CİNAYETLERİNİN % 45 gibi korkunç bir rakama ulaşmış olması dikkat çekicidir.  45+ Yaş üstünde Yaşanan Psikososyal Tehlikelerin okunmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

2016 Yılı İş Göremezlik Süreleri

SGK verilerine göre 5+ gün sayısında olağanüstü artış olduğu gözlenmektedir.

2016 Yılı İş Kazalarının İllere Göre Dağılımı

İş kazalarının illere göre dağılımında gelenek yine bozulmamış olup, ilk 3 sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir’in oldu.

2016 Yılı İş Kazalarının Yaşa Göre Dağılımı

İş kazalarının yaşa göre dağılımında genç nüfusta yaşanan kazaların, İSG kültürünün eksikliğinden kaynaklandığı sonucunu doğurduğu aşikardır.

SGK 2016 Dökümünü indirmek içi TIKLAYINIZ


Tüm Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılında 1252 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2015 yılında, 241.547  iş kazası meydana geldi, toplam 1252 çalışanımız, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 510 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 2.992.070 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

2015 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2015 yılında erkeklerde 206.922, kadınlarda 34.625 olmak üzere, toplam 241.547 iş kazası yaşanmıştır.

2015 Yılı Meslek Hastalıkları

2015 yılında toplam 510 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2015 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1252 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Resmi olmayan kayıtlara göre ise bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

2015 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi İstanbul alırken, Ankara, ve İzmir takip ediyor.

2015 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımında göze çarpan en önemli istatistik, 40-59 yaş aralığında meydana gelen ölümlerin artmış olmasıdır…

2015 Yılı İş Göremezlik Süreleri

SGK verilerine göre iş göremezlik süreleri ise;

2015 Yılı İş Kazalarının İllere Göre Dağılımı

İş kazalarının illere göre dağılımında gelenek bozulmamış olup, ilk 3 sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir’in…

2015 Yılı İş Kazalarının Yaşa Göre Dağılımı

İş kazalarının yaşa göre dağılımında genç nüfusta yaşanan kazaları göze çarpıyor;

SGK 2015 Dökümünü indirmek içi TIKLAYINIZ


Tüm Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılında 1626 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2014 yılında, 221.366  iş kazası meydana geldi, Manisa’da yaşanan SOMA faciası da dahil toplam 1626 çalışanımız, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 494 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 2.065.962 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

2014 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2014 yılında erkeklerde 193.192, kadınlarda 28.174 olmak üzere, toplam 221.366 iş kazası yaşanmıştır.

2014 Yılı Meslek Hastalıkları

2014 yılında toplam 494 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2014 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1626 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Resmi olmayan kayıtlara göre ise bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

2014 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde illere göre dağılımı ise şöyle;

2014 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımı;

2014 Yılı İş Göremezlik Süreleri

SGK verilerine göre iş göremezlik süreleri ise;

2014 Yılı İş Kazalarının İllere Göre Dağılımı

İş kazalarının illere göre dağılımında gelenek bozulmamış olup, ilk 3 sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir’in…

2014 Yılı İş Kazalarının Yaşa Göre Dağılımı

İş kazalarının yaşa göre dağılımında genç nüfusta yaşanan kazaları göze çarpıyor;

SGK 2014 Dökümünü indirmek içi TIKLAYINIZ


Tüm Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılında 1360 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2013 yılında, 191.389  iş kazası meydana geldi, toplam 1360 çalışanımız, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 351 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 2.357.505 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

2013 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2013 yılında erkeklerde 170.644, kadınlarda 20.745 olmak üzere, toplam 191.389 iş kazası yaşanmıştır.

2013 Yılı Meslek Hastalıkları

2013 yılında toplam 351 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2013 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1360 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Resmi olmayan kayıtlara göre ise bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

2013 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde illere göre dağılımı ise şöyle;

2013 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımı;

2013 Yılı İş Göremezlik Süreleri

SGK verilerine göre iş göremezlik süreleri ise;

2013 Yılı İş Kazalarının İllere Göre Dağılımı

İş kazalarının illere göre dağılımında gelenek bozulmamış olup, ilk 3 sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir’in…

2013 Yılı İş Kazalarının Yaşa Göre Dağılımı

İş kazalarının yaşa göre dağılımında genç nüfusta yaşanan kazaları göze çarpıyor;

SGK 2013 Dökümünü indirmek içi TIKLAYINIZ


Tüm Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılında 745 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2012 yılında, 74.871  iş kazası meydana geldi, toplam 745 çalışanımız, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 395 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 1.599.618 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

2012 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2012 yılında erkeklerde 69.090, kadınlarda 5.781 olmak üzere, toplam 74.871 iş kazası yaşanmıştır.

2012 Yılı Meslek Hastalıkları

2012 yılında toplam 395 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2012 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 745 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Resmi olmayan kayıtlara göre ise bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

2012 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde illere göre dağılımı ise şöyle;

2012 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımı;

SGK 2018 Dökümünü indirmek içi TIKLAYINIZ


Tüm Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2020 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2019 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2018 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2016 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2015 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Exit mobile version
Araç çubuğuna atla