Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

isg yönetmelikleri

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/2011-6 )

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak ve Genel Esaslar

MADDE 1 – Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere yetkili makam tarafından, görevlendirilecek denetim yöneticilerinin ve denetim elemanlarının seçilmesine ve yetkilendirilmesine dair usûl ve esasları belirlemektir.

Çağrı Tasarım Kampanya

MADDE 2 – Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde yer alan ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı malzemelerinin, 1 inci maddede belirtilen yönetmeliğe uygunluğunun ve güvenilirliğinin piyasa gözetimini ve denetimini gerçekleştirmek üzere yetkili makam tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarının seçilmesine esas alınacak eğitimi ve bunların denetimden önce ibraz edecekleri kimlik, görevlendirme ve yetki belgesini kapsar.

MADDE 3 – Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 8/9/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen,

a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

b) Denetim Yöneticisi: Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapan veya bu görevi yapmak üzere görevlendirme yapan, Müsteşar, ilgili Müsteşar Yardımcısı, Yapı İşleri Genel Müdürü, yapı malzemelerinden sorumlu Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanı, 81 il Bayındırlık ve İskan Müdürleri ve İl Müdürlüklerinin organizasyon şemaları doğrultusunda piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmekle görevli ilgili müdür yardımcısını, il bayındırlık ve iskan müdürlüklerinde bulunan yapı malzemeleri birimlerinin şube müdürlerini ve merkez piyasa gözetimi ve denetimi şube müdürünü,

c) Merkez Denetim Elemanı: Bakanlık tarafından; yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek, Ülke genelinde yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi için strateji belirlemek, denetim elemanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünde görevli, üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden en az lisans seviyesinde mezun olan teknik personeli,

İlginizi Çekebilir!  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

ç) Denetim Elemanı: Bakanlık ve Valilikler (Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri) tarafından yapı malzemelerinin piyasa gözetimini ve denetimini yapmak üzere görevlendirilen, üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden en az lisans seviyesinde mezun ve işin niteliğine uygun vasıflarda olan, Bakanlık tarafından verilen eğitimi tamamlayarak sınavlarda başarı göstermiş ve piyasa gözetimi ve denetimi elemanı hüviyeti almaya hak kazanmış yapı malzemelerinden sorumlu şubede görevli teknik personeli,

d) Yetkili Makam: Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini yürütecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

ifade eder.

MADDE 5 – Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimi faaliyetlerini gerçekleştirecek denetim elemanları Bakanlık tarafından hazırlanan esaslara göre eğitim aldıktan sonra uygulanacak yazılı sınavda ve yine Bakanlık yetkilileri arasından teşekkül ettirilecek bir sınav komisyonu marifetiyle uygulanacak sözlü sınavda başarılı olması halinde piyasa gözetimi ve denetimi elemanı hüviyeti kazanarak, Ek-3’de örneği bulunan yetki belgesini taşımaya hak kazanır. Denetim Yöneticileri ve Merkez Denetim Elemanları bulundukları görev ve çalıştıkları alan itibarıyla eğitim ve sınav aşamasına gerek kalmadan Ek-1 ve Ek-2’de örneği bulunan Denetim Yöneticisi (Ek-1) ve Merkez Denetim Elemanı (Ek-2) yetki belgesini almaya hak kazanır.

(2) Tüm denetim elemanları, bu belgeyi yürütecekleri denetimlerden önce ibraz etmek zorundadırlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Sınav, Görevlendirme Yetki Belgesi, Görevle İlişiğin Kesilmesi

MADDE 6 – Eğitim ve sınav

MADDE 6 – (1) Yetkili Makam tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarının konusunda eğitimli olmaları gereklidir. Bu amaçla verilen eğitimlerin tek elden (merkezi olarak) gerçekleştirilmesi, yurt genelinde uygulama birliği sağlanması için esastır. Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden en az lisans seviyesinde mezun ve kadrolu personel için asaleti tasdik olan, sözleşmeli personel için ise Bakanlığımızda en az bir yıl çalışmış olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa aykırı hareket etmemiş ve hakkında herhangi bir disiplin işlemi uygulanmamış teknik personel arasından, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan müfredata göre eğitimi tamamlayan ve bu müfredattan yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlar, denetim elemanı olmaya hak kazanırlar. Yukarıda belirtilen şartları sağladığı halde istenen süreyi sağlamayan teknik personele kimlik belgeleri, öngörülen sürenin tamamlanmasını müteakip verilir. Geçmiş eğitim ve deneyim birikimlerinden bağımsız olarak, Bakanlık tarafından verilen eğitimi tamamlamamış ve/veya sınavlarda başarı göstermemiş bulunan personel, denetim elemanı olarak görevlendirilemez. Yetkili makamların görevlendirmek istedikleri elemanlar için yapacakları eğitim talepleri Bakanlıkça değerlendirilir. Taleplere ve yapılan değerlendirme sonucuna göre, Bakanlıkça gerek duyulması halinde eğitim programı yeniden düzenlenir.

İlginizi Çekebilir!  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

(2) Eğitim faaliyetleri ve sınavlarla ilgili iş ve işlemler Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin yürütülmesinden sorumlu Daire Başkanlığınca yürütülür.

MADDE 7 – Görevlendirme ve yetki belgesi

MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından verilen eğitimi tamamlamış ve sınavlarda başarı göstermiş teknik personel denetim elemanı olarak görevlendirilir. Söz konusu görevlendirme Ek-3’de bir örneği bulunan, Bakanlık tarafından düzenlenen kimlik ile belgelendirilir. Kimliği düzenleme yetkisi Bakanlığa aittir.

MADDE 8 – Görevle ilişik kesme, siciller ve ceza

MADDE 8 – (1) 19 Aralık 2006 tarih ve 26381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ ile verilen kimlik belgeleri söz konusu Tebliğin 7. maddesinde belirtilen iki yıllık sürenin dolmuş olması sebebiyle geçerliliğini yitirmiştir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen kimlik belgelerinin geçerliliğinin uzatılması, Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde belirlenecektir.

(3) Bakanlıkça yapılacak yıllık performans değerlendirmesi sonucunda mevcut kimlik belgelerinin iptal edilmesi hakkı Bakanlığa aittir.

(4) Denetim elemanının sicilleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasası ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre sicil amirleri tarafından verilir. Denetim elemanı görevlerini eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarına uygun olarak yerine getirmediği takdirde, durum bir tutanakla saptanarak ilgili hakkında idari ve gerekirse adli mercilere başvurarak kovuşturma açılması sağlanır. Bu işlemlerin yürütülmesinden üst amirler müteselsilen sorumludur.

(5) Yetkili makamın bir denetim elemanının görevle ilişiğini kesme hakkı saklıdır. Denetleme görevinden alınması kararı verilen bir denetim elemanı için düzenlenmiş Görevlendirme ve Yetki Belgesi, faaliyetin yürütüldüğü yetkili makama teslim edilir. Teslim edilen yetkili makam Valilik ise belge doğrudan Bakanlığa iletilir. Tayin, emeklilik ve sair sebeplerden dolayı görev ile ilişiği kesilmesi istenen bir denetim elemanı ile ilgili olarak Bakanlığın olumlu görüşünün alınması zorunludur.

(6) Uygulama sırasında görevini ihmal eden veya kötüye kullanan denetim elemanı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 251 inci veya 257 nci maddesine göre cezalandırılan elemanın görevle ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ

MADDE 8 – (1) 19 Aralık 2006 tarih ve 26381 sayılı Resmî Gazete’de “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No:YİG/2006-8)”, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

MADDE 9 – Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Kurumsal Kimlik

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + sixteen =

Önceki Yayın
isg yönetmelikleri

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Sonraki Yayın
isg yönetmelikleri

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

İlgili Yayınlar
Total
0
Share