Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ
Tamircin Burada

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından, görevlendirilecek denetim elemanlarının seçilmesine ve yetkilendirilmesine dair usûl ve esasları belirleyen tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26792

Son Reviyon: –

Güncelleme: Kasım.2023


PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: YİG/2011-6 ) için TIKLAYINIZ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından, görevlendirilecek denetim elemanlarının seçilmesine ve yetkilendirilmesine dair usûl ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 – Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ‘nde yer alan ve piyasaya arz edilen kişisel koruyucu donanım ürünlerinin belirtilen yönetmeliğe uygunluğunun ve güvenilirliğinin piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarının seçilmesine esas alınacak kriterleri, eğitimi ve denetimde ibraz edilecek kimlik belgesi, görevlendirme ve yetki belgesini kapsar.

MADDE 3 – Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ile 28/12/2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Denetim Elemanı: Piyasa gözetimi ve denetimini yapmak üzere Bakanlıkça görevlendirilen işin niteliğine uygun uzman personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Denetim, Eğitim ve Sınav, Görevlendirme Yetki Belgesi ve Görevle İlişiğin Kesilmesi

MADDE 5 – Genel esaslar

OSGB Hizmetleri

MADDE 5 – (1) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin eğitim programına katılarak kursu tamamlayanlardan Bakanlıkça oluşturulan sınav komisyonu marifetiyle yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlara Ek-1’de örneği bulunan piyasa gözetimi ve denetimi elemanı kimlik belgesi düzenlenir.

(2) Daha önce herhangi bir kamu kuruluşunun piyasa gözetimi ve denetimi biriminde denetim elemanı olarak çalışmış Bakanlık personeline kişisel koruyucu donanımlarla ilgili uyum eğitimi verildikten sonra denetim elemanı kimlik belgesi düzenlenebilir.

MADDE 6 – Denetim

MADDE 6 – (1) Denetim elemanı, kimlik belgesini denetimlerden önce ibraz etmek zorundadır.

(2) Piyasa gözetimi ve denetimi elemanı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca denetim yapmak, gerekli tutanakları tutmak, gerektiğinde numune almak, rapor hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak zorundadır.

MADDE 7 – Eğitim ve Sınav

MADDE 7 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi için verilen eğitimlerin tek elden (merkezi olarak) gerçekleştirilmesi, yurt genelinde uygulama birliği sağlanması esastır. En az 4 yıllık fakülte/yüksek okul mezunu ve (Değişik ibare:RG-10/3/2012-28229) Bakanlıkta en az 2 yıl veya İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetim Daire Başkanlığında en az 1 yıl çalışmış olanlar arasından 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa aykırı hareket etmemiş ve hakkında disiplin cezası uygulanmamış iş sağlığı ve güvenliği uzman ve uzman yardımcısı, sağlık ve teknik hizmetleri sınıfında yer alan elemanlar arasından teknik düzenleme ile ilgili en az 5 günlük eğitimi tamamlayan ve bu eğitim sonucunda yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden 70 puan alanlar piyasa gözetimi ve denetimi elemanı olmaya hak kazanırlar.

(2) Geçmiş eğitim ve deneyim birikimlerinden bağımsız olarak, Bakanlık tarafından verilen eğitimi tamamlamamış veya sınavlarda başarı gösterememiş personele görevlendirme yetki belgesi verilemez ve denetim elemanı olarak görevlendirilemez.

(3) Eğitim faaliyetleri ve sınavlarla ilgili iş ve işlemler İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(4) Bakanlık, denetimle ilgili personele ihtiyaca göre yeniden hizmet içi eğitim düzenleyebilir.

MADDE 8 – Görevle ilişik kesme, sicil ve ceza

MADDE 8 – (1) Denetim elemanlarının sicilleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasası ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre sicil amirleri tarafından verilir. Piyasa gözetimi ve denetimi elemanı görevlerini eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarına uygun olarak yerine getirmediği taktirde, durum bir tutanakla saptanarak ilgili hakkında idari ve gerekirse adli mercilere baş vurularak kovuşturma açılması sağlanır. Bu işlemlerin tesisinden üst amirler müteselsilen sorumludur.

(2) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlığın denetim elemanının görevle ilişiğini kesme hakkı saklıdır. Denetleme görevinden alınması kararı verilen denetim elemanı kimlik belgesini İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(3) Uygulama sırasında görevini ihmal eden veya kötüye kullanan, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 251 inci veya 257 nci maddesine göre cezalandırılan denetim elemanının görevle ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yayımından önce piyasa gözetimi ve denetimi alanında gerekli eğitimleri almış ve fiilen bu görevi yürütmekte olan personele bir kereye mahsus olmak üzere herhangi bir sınava gerek kalmaksızın denetim elemanı kimlik belgesi verilir.

MADDE 9 – Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

PGD kimlik için tıklayınız

Sayfalar: 1 2

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla