Türkiye’nin İlk İSG Sözlüğü

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine dair tanımlar, kanun, yönetmelik, tebliğler ile uluslararası işaretlerin açıklamalarına dair sözlük

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözlüğü

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are 201 names in this directory beginning with the letter T.
Tahriş edici madde
Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeler

Tehlike
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

Tehlike Sınıfı
İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu

Tehlike sınıfları
İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubu

Tehlikeli gerilim
Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üzerinde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilim

Tehlikeli kimyasal madde
Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeler

Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işler
İşkolları Yönetmeliğine göre petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yapılan işler

Tek Faktör Teorisi
Kazanın tek bir neden sonucu ortaya çıktığını ileri sürer. Bu tek neden tanınabilir ve ortadan kaldırılırsa kaza tekrar etmeyecektir. Bu teori iş güvenliği uzmanlarınca genellikle kabul edilmemektedir.

Teknik eleman
Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını

Telafi çalışması
Madde 64 – Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

Temrin gideri
Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs, program ve projelerin yürütülmesi esnasında kullanılarak tüketilen ve demirbaş niteliği taşımayan malzemelere ilişkin gider

Tepe değer
Verilen bir zaman aralığındaki en yüksek titreşim değeri

Tetanos
Toprakta yaşayan bir bakterinin neden olduğu, bazen ölümcül olabilen ciddi bir hastalıktır.

Titreşimden etkilenme sınırı
Titreşimin; insan sağlığı, performansı ve konforu üzerinde oluşturduğu hareket hastalığı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapılarda oluşturduğu hasarların başlama sınırlarındaki, titreşim ivmesi, hızı, genliği, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle ortaya konulmuş kriterleri

TN Sistemi
TN Sistemi, şebeke topraklama noktasını toprağa doğrudan bağıl olduğu ve tesisatta gövdelerin koruma iletkenleri ile şebeke topraklamasına bağlantılı olduğu sistemdir

Toksik madde
Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler

toplu işten çıkarma
Madde 29 – İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.İşyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir

Toplum Sağlığı Merkezi Birimi
Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi

Topraklama
Topraklamak için kullanılan araç, düzen ve yöntemlerin tümü

Topraklama akımı
Topraklama empedansı üzerinden toprağa geçen akımdır

Topraklama barası
Birden fazla topraklama iletkeninin bağlandığı bir topraklama barasıdır (iletkenidir).

Topraklama gerilimi
Bir topraklama tesisi ile referans toprağı arasında oluşan gerilimdir

Topraklama iletkeni
Topraklanacak bir cihazı ya da tesis bölümünü, bir topraklayıcıya bağlayan toprağın dışında veya yalıtılmış olarak toprağın içinde döşenmiş bir iletken

Transit Devlet
Atıkların sınırlar ötesi hareketi sırasında transit geçtiği veya geçmesini planlandığı devlet

TS 5558 EN 168
Kişisel Göz Koruması – Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları

TS 5560 EN 166
Kişisel Göz Koruması – Özellikler

TS 8435 EN 171
Kişisel Göz Koruması – Kızıl Ötesi Filtreler – Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

TS 8504 EN 1073-1
Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1: Radyoaktif Parçacık Kirlenmesine Karşı Havalandırmalı Koruyucu Giyecekler İçin Kurallar ve Deney Metotları

TS EN 1073-2
Radyoaktif Bulaşmaya Karşı Koruyucu Giysi – Bölüm 2: Parçacık Formunda Radyoaktif Bulaşmaya Karşı Havalandırmasız Koruyucu Giysi İçin Kurallar ve Deney Yöntemleri

TS EN 1077
Alp Tipi Kayakçılar ve Tek Parçalı Kar Kayakçıları İçin Kasklar

TS EN 1080
Küçük çocuklar için darbeye karşı koruyucu kasklar

TS EN 1082-1
Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

TS EN 1082-2
Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki Malzemeden Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

TS EN 1082-3
Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, Deri ve Diğer Malzemeler İçin Darbeyle Kesme Deneyi

TS EN 1146
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Kaçış Başlığı Bulunan Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Hava Solunum Cihazı – Kurallar, Deney, İşaretleme

TS EN 1149
Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler-Bölüm 1: Yüzey Öz Direnci (Deney Metotları ve Kurallar)

TS EN 1149-2
Koruyucu Giyecekler – Elektrostatik Özellikler – Bölüm 2: Malzemenin Derinliğine Elektrik Direncinin Ölçülmesi İçin Deney Metodu (Düşey Direnç)

TS EN 1149-3
Koruyucu Giyecekler – Elektrostatik Özellikler – Bölüm 3: Yük Zayıflamasını Ölçme İçin Deney Metodu

TS EN 1149-5
Koruyucu Eldivenler – Elektrostatik Özellikler – Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

TS EN 1150
Koruyucu Giyecekler – Profesyonel Olmayan Kullanım İçin Görülebilme Özelliğine Sahip Giyecekler – Deney Metotları ve Özellikler

TS EN 12021
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Soluma Tertibatları İçin Sıkıştırılmış Hava

TS EN 12083
Koruyucu Solunum Cihazları – Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler) – Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler – Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

TS EN 12477
Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

TS EN 12841
Düşmeye Karşı Kişisel Koruma Donanımı – Halat Erişim Sistemleri – Halat Ayar Tertibatı

TS EN 12941
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme

TS EN 12942
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme

TS EN 132
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

TS EN 133
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Sınıflandırma

TS EN 134
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Bileşenlerin Adlandırılması

TS EN 135
Solunumla İlgili Cihazlar – Eş Değer Terimler Listesi

TS EN 136
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

TS EN 137
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

TS EN 13794
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı-Kaçış İçin – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

TS EN 138
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yarım Yüz Maskesi veya Ağız Tipi Maske İçin Kullanılan Temiz Hava Solunum Cihazları Özellikler Deneyler ve İşaretleme

TS EN 13832
Kimyasallara Karşı Koruyucu Ayak Giyecekleri – Terimler ve Deney Metotları

TS EN 1385
Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

TS EN 13921
Kişisel Koruyucu Donanım – Ergonomik Prensipler

TS EN 13949
Solunumla İlgili Donanım – Basınçlı Nitroks ve Oksijenle Kullanım İçin Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Dalma Aparatı – Özellikler, Deneyler, İşaretleme

TS EN 140
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler- Özellikler, Deneyler, İşaretleme

TS EN 14052
Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Kasklar

TS EN 14143
Solunumla İlgili Donanım – Kendi Kendine Yeterli Yeniden Solumalı Dalma Aparatı

TS EN 142
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Ağızlık Tertibatları – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

TS EN 143
Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

TS EN 14325
Koruyucu Giyecekler – Kimyasal Maddelere Karşı – Koruyucu Giyecek Malzemesi, Dikişleri, Birleşim Yerleri ve Birleştirmelerinin Deney Metotları ve Performans Sınıflandırması

TS EN 14328
Koruyucu Giyecekler – Güçle Çalışan Bıçakların Kesiklerine Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler ve Kolluklar – Kurallar ve Deney Metotları

TS EN 14360
Yağmura Karşı Koruyucu Giyecekler – Hazır Haldeki Giyecek Parçaları İçin Deney Metodu – Yüksek Enerjili Damlalarla Yüksekten Gelen Darbeler

TS EN 14387
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler – Gerekler, Deneyler ve İşaretleme

TS EN 144-1
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Gaz Tüpü Vanaları – Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

TS EN 144-2
Koruyucu Teneffüs Cihazları- Gaz Silindir Vanaları- Bölüm 2: Çıkış Bağlantıları

TS EN 144-3
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Gaz Tüpü Vanaları – Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

TS EN 14404
Kişisel Koruyucu Donanım – Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucular

TS EN 145
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip- Özellikler, Deneyler, İşaretleme

TS EN 14529
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Sadece Kaçış Amaçları İçin Pozitif Basınçlı Akciğerle Kumanda Edilen Bir Talep Vanası İçerecek Şekilde Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

TS EN 14594
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

TS EN 14605
Koruyucu Giyecekler – Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı – Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayanlar (Tip PB [3] ve Tip PB [4]) Dâhil, Bağlantı Yerleri Sıvı Geçirmez (Tip 3) veya Sprey Geçirmez (Tip 4) Giyecekler İçin Performans Özellikleri

TS EN 14786
Koruyucu Giyecekler – Püskürtülen Sıvı Kimyasal Maddeler, Emülsiyonlar ve Dispersiyonların Nüfuziyetine Karşı Direncin Tayini – Atomizör Deneyi

TS EN 148-1
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 1:Standard Vida Dişli Bağlantı

TS EN 148-2
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 2:Merkez Vida Dişli Bağlantı

TS EN 148-3
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 3: M45x3 Vida Dişli Bağlantı

TS EN 1497
Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım-Kurtarma Kuşakları

TS EN 15090
İtfaiyeciler İçin Ayak Giyecekleri

TS EN 15614
Koruyucu Giyecekler-İtfaiyeciler İçin-Meskun Olmayan Alanlarda Kullanılan Giyecekler İçin Laboratuar Deney Metotları ve Performans Kuralları

TS EN 16350
Koruyucu Eldivenler-Elektrostatik Özellikler

TS EN 167
Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları

TS EN 169
Kişisel Göz Koruması – Kaynakçılık ve İlgili Teknikler İçin Filtreler – Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

TS EN 170
Kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

TS EN 172
Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

TS EN 1731
Kişisel Göz Koruması – Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucuları

TS EN 174
Kişisel Göz Koruması-Alp Disiplini Kayak İçin Kayak Gözlükleri

TS EN 1809
Dalma Aksesuarları – Yüzmeye Yardımcı Olan Dengeleyiciler – Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

TS EN 1827
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Gazlara ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan ve Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler – Özellikler, Deneyler, İşaretleme

TS EN 1868
Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Donanım – Eşdeğer Terimler Listesi

TS EN 1891
Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Düşük Uzamalı, Özlü Lif Halatlar

TS EN 1938
Kişisel Göz Koruması- Motosiklet ve Mopet Kullanıcıları İçin Gözlükler

TS EN 207
Kişisel Göz Koruması – Lâzer Işınımına Karşı Filtreler ve Göz Koruyucular (Lâzer Göz Koruyucuları)

TS EN 208
Kişisel Göz Koruması- Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)

TS EN 250
Solunumla İlgili Donanım – Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı – Özellikler, Deneyler, İşaretleme

TS EN 269
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Temiz Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı- Özellikler, Deney, İşaretleme

TS EN 342
Koruyucu Giyecekler – Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

TS EN 343
Koruyucu Giyecekler – Yağmura Karşı Koruma

TS EN 348
Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Ergimiş Metal Parçalarının Sıçramasına Karşı Malzeme Davranışının Tayini

TS EN 352-1
İşitme Koruyucuları – Genel Kurallar – Bölüm 1: Kulak Kapatıcılar

TS EN 352-2
İşitme Koruyucuları – Genel Kurallar – Bölüm 2: Kulak Tıkaçları

TS EN 352-3
İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 3:Endüstriyel Güvenlik Kaskına Takılmış Koruyucu Kulaklıklar

TS EN 352-4
İşitme Koruyucuları – Güvenlik Kuralları ve Deneyler – Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

TS EN 352-5
İşitme Koruyucuları – Güvenlik Kuralları ve Deneyler – Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları

TS EN 352-6
İşitme Koruyucuları – Güvenlik Kuralları ve Deneyler – Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulak Kapatıcıları

TS EN 352-7
İşitme Koruyucuları – Güvenlik Kuralları ve Deneyler – Bölüm 7: Seviyeye Bağlı Kulak Tıkaçları

TS EN 352-8
İşitme Koruyucuları – Güvenlik Kuralları ve Deneyler – Bölüm 8: Eğlence Amaçlı Radyo Kulaklıkları

TS EN 353-1
Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Ankraj Hattını İçeren Kılavuzlanmış Tipteki Düşme Önleyiciler – Bölüm 1: Bir Rijit Ankraj Hattını İçeren Kılavuzlanmış Tipteki Düşme Önleyiciler

TS EN 353-2
Kişisel Koruyucu Donanım – Yüksekten Düşmeye Karşı – Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

TS EN 354
Kişisel Koruyucu Donanım – Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı – Bağlama Tertibat

TS EN 355
Kişisel Koruyucu Donanım – Yüksekten Düşmeye Karşı – Enerji Absorplayıcılar

TS EN 358
Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin-Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

TS EN 361
Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Tam Vücut Kemer Sistemleri

TS EN 362
Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Bağlayıcılar

TS EN 363
Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Sistemler

TS EN 364
Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları

TS EN 365
Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Kullanma Talimatı, Bakım, Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar

TS EN 367
Koruyucu Elbise- Isı ve Aleve Karşı Koruma-Aleve Maruz Kalmada Isı Geçişinin Tayini Metodu

TS EN 374
Koruyucu Eldivenler – Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 1: Terimler ve Performans Kuralları

TS EN 374-2
Koruyucu Eldivenler – Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 2: Nüfuziyete Karşı Direncin Tayini

TS EN 374-3
Koruyucu Eldivenler – Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

TS EN 374-4
Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler – Bölüm 4: Kimyasal Maddelerle Bozunmaya Karşı Direncin Tayini

TS EN 381-1
Koruyucu Elbise-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 1: Zincirli Testereyle Kesilmeye Direnç İçin Deney Tertibatı

TS EN 381-10
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 10: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Deney Metodu

TS EN 381-11
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 11: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Kurallar

TS EN 381-2
Koruyucu Giyecekler, Zincirli El Testeresi Kullanımlar İçin Bölüm 2: Bacak Koruyucuları İçin Deney Metotları

TS EN 381-3
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 3: Koruyucu Botlar İçin Deney Metotları

TS EN 381-4
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 4: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Deney Metotları

TS EN 381-5
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm: 5 Bacak Koruyucular İçin Özellikler

TS EN 381-7
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 7: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Kurallar

TS EN 381-8
Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 8: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları – Deney Metotları

TS EN 381-9
Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 9: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları – Özellikler

TS EN 388
Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 397
Endüstriyel Emniyet Baretleri

TS EN 402
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Tam Yüz Maskesi veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı – Kaçış İçin -Kurallar, Deneyler, İşaretleme

TS EN 403
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Kendini Kurtarma İçin – Yangından Kaçarken Kullanılan Başlığı Olan Filtre Cihazları – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

TS EN 404
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendini Kurtarma İçin-Karbon Monoksite Karşı Ağızlık Tertibatı Olan Filtreli Kendi Kendini Kurtarma Cihazı

TS EN 405
Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Gazlara veya Gazlara ve Parçacıklara Karşı Koruyucu Valflı Filtreli Yarım Maskeler – Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

TS EN 407
Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 420
Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikleri-Deney Metotları

TS EN 421
Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı

TS EN 443
Binalarda ve Diğer Yapılarda Yangınla Mücadele İçin Koruyucu Başlıklar

TS EN 458
İşitme Koruyucuları – Seçim, Kullanım, Muhafaza ve Bakım – Kılavuz

TS EN 464
Koruyucu Giyecekler-Sıvı ve Gaz Kimyasal Maddelere Karşı Kullanım İçin (Aerosoller ve Katı Partiküller Dahil) Deney Metodu Gaz Geçirmez Giyeceklerin Sıvı Geçirmezliğinin Tayini (İç Basınç Deneyi)

TS EN 469/A1
İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler – Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Dair Performans Kuralları

TS EN 469/AC
İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler – Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

TS EN 50286
Alçak Gerilim Tesisatları İçin Elektriksel Yalıtım Sağlayan Koruyucu Giyecekler

TS EN 50321
Elektrik Yalıtımlı Ayak Giyecekleri – Alçak Gerilim Tesislerinde Çalışmak İçin

TS EN 50365
Alçak Gerilim Tesislerinde Kullanım İçin Elektriksel Olarak Yalıtımlı Başlıklar

TS EN 510
Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Olduğu Yerlerde Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler

TS EN 511
Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

TS EN 530
Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı-Deney Metotları

TS EN 564
Dağcılık Teçhizatı-Yardımcı İp (Halat) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

TS EN 565
Dağcılık Teçhizatı- Şerit (Bant) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

TS EN 566
Dağcılık Teçhizatı-Kemerler-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

TS EN 567
Dağcılık Teçhizatı- İp Kenetleri Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

TS EN 568
Dağcılık Teçhizatı-Buz Mahmuzları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

TS EN 60895
Gerilim Altında Çalışma – Anma Gerilimi En Çok 800 Kv A.A ve ± 600 Kv D.A’da Kullanım İçin İletken Elbiseler

TS EN 60903
Eldivenler-Yalıtkan Malzemeden-Gerilim Altında Çalışma İçin

TS EN 60984
Kolluklar – Yalıtkan Malzemeden – Gerilim Altında Çalışma İçin

TS EN 659+A1
Koruyucu Eldivenler – İtfaiyeciler İçin

TS EN 795
Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Ankraj cihazları

TS EN 812
Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

TS EN 813
Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Oturma Kuşağı

TS EN 863
Koruyucu Elbiseler – Mekanik Özellikler Deney Metodu: Delinme Dayanımı

TS EN 892
Dağcılık Teçhizatı – Dinamik Dağcılık Halatları – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

TS EN 893
Dağcılık Teçhizatı- Kramponlar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

TS EN 943-1
Koruyucu Giyecekler – Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Hâlindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 1: Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) “Gaz Sızdıran” (Tip 2), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecek Takımları İçin Performans Kuralları

TS EN 943-2
Koruyucu Giyecekler – Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 2: Acil Yardım Ekipleri (AE) İçin Gaz Sızdırmaz (Tip 1), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Elbiselerin Performans Özellikleri

TS EN 960
Kafa Kalıpları – Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan

TS EN ISO 10256
Buz Hokeyinde Kullanılan Kafa ve Yüz Koruması

TS EN ISO 10819
Mekanik Titreşim ve Şok-El, Kol Titreşimi-Eldivenden El Ayasına Geçen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İçin Metot

TS EN ISO 11611
Koruyucu Giyecekler – Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan

TS EN ISO 11612
Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

TS EN ISO 12127
Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecekler-Koruyucu Giyecek veya Giyeceği Oluşturan Malzemelerde Temas Isısı Geçişi Tayini-Bölüm 2: Silindiri Isıtarak Üretilen Temas Isısı

TS EN ISO 13287
Kişisel Koruyucu Donanım – Ayakkabılar – Kayma Direnci İçin Deney Metodu

TS EN ISO 13982
Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler – Bölüm 1: Hava ile Yayılan Katı Parçacıklı Kimyasal Maddelere Karşı Vücudun Tamamına Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekleri İçin Performans Kuralları

TS EN ISO 13995
Koruyucu Giyecekler – Mekanik Özellikler – Malzemelerin Delinmeye ve Dinamik Yırtılmaya Karşı Direncinin Tayini İçin Deney Metodu

TS EN ISO 13997
Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye Direncin Tayini

TS EN ISO 13998
Koruyucu Giyecekler – Bıçak Batması ve Kesmesine Karşı Koruyucu Önlükler, Pantolonlar ve Yelekler

TS EN ISO 14058
Koruyucu Giyecekler – Soğuk Ortamlara Karşı Koruma İçin Giysiler

TS EN ISO 14116
Koruyucu Giyecekler – Isıya ve Aleve Karşı Koruma – Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler, Malzeme Donanımları ve Giyecekler

TS EN ISO 14877
Tanecikli Aşındırıcılar Kullanılarak Yapılan Aşındırıcı Püskürtme İçin Koruyucu Giyecek

TS EN ISO 15025
Koruyucu Giyecekler – Isı ve Aleve Karşı Koruma – Sınırlandırılmış Alev Sıçraması İçin Deney Metodu

TS EN ISO 20345
Kişisel Koruyucu Donanım – Emniyet Ayak Giyecekleri

TS EN ISO 20346
Kişisel Koruyucu Donanım – Koruyucu Ayak Giyecekleri

TS EN ISO 20347
Kişisel Koruyucu Donanım – İş Ayak Giyecekleri

TS EN ISO 20349
Kişisel Koruyucu Donanım -Kaynak ve Döküm Sırasında Ergimiş Metal Sıçramasına ve Isıl Risklere Karşı Koruyucu Ayakkabı- Özellikler ve Deney Metodu

TS EN ISO 20471
Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek – Deney Metotları ve Özellikler

TS EN ISO 4869
Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

TS EN ISO 6529
Koruyucu Giyecekler – Kimyasal Maddelere Karşı Koruma – Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Sıvı ve Gaz Geçişine Direncinin Tayini

TS EN ISO 6530
Koruyucu Giyecekler – Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma – Malzemelerin Sıvı Nüfuziyetine Direnci İçin Deney Metodu

TS EN ISO 6942
Koruyucu Giyecekler-Isı ve Yangına Karşı Koruma-Deney Metodu: Işıma Yoluyla Yayılan Isı Kaynaklarına Maruz Kalındığında Malzeme ve Malzeme Birleşimlerinin Değerlendirilmesi

TS EN ISO 9185
Koruyucu Giyecekler-Erimiş Metal Sıçramasına Karşı Malzemelerin Direncinin Değerlendirilmesi

TSM
Toplum Sağlığı Merkez

TT Sistemi
TT sistemi, şebeke topraklama noktasının toprağa doğrudan bağlı olduğu ve gövdelerin şebeke topraklama elektrotlarından ayrı topraklama elektrotlarına bağlandığı sistemdir

Tüketici Tesisi
Yapı bağlantı kutusunda sonraki yada bunun gerekli olmadığı yerlerde tüketim araçlarında önceki son dağıtım tablosunu çıkış uçlarından sonraki elektrik işletme araçlarının tümü

TÜRKAK
Türk Akreditasyon Kurumu

TWA
8 Saatlik Belirlenen Referans Süre İçin Zaman Aralık Ortalaması


Submit a name

 

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 6 Average: 5]