Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşkolları Yönetmeliği

isg yönetmelikleri

İşkolları Yönetmeliği, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini gösteren yönetmelik

Online İSg Eğitimi

İçindekiler

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

8/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini gösteren yönetmelik aşağıdadır;

Resmi Gazete; 19.12.2012/28502

Çağrı Tasarım Kampanya

Revizyon: 4/2/2022 / 31740

Güncelleme: 27.02.2022

 

MADDE 1 – Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir.

MADDE 2 – İşkollarına giren işler

MADDE 2 – (1) Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi EK-1’de gösterilmiştir.

(2) NACE Rev 2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kapsamında tanımlanamayan veya sınıflandırılamayan işlere ve işyerlerine kodsuz olarak yer verilmiştir.

MADDE 3 –Asıl işe yardımcı işler

MADDE 3 – (1) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

MADDE 4 – İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren onbeş gün içinde dava açabilir.

(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(3) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu (Ek ibare:RG-26/7/2013-28719) yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.

MADDE 5 – İstatistikler

MADDE 5 – (1) Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

MADDE 6 – Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

_______________

(1) Danıştay Onuncu Dairesinin 21/3/2019 tarihli ve Esas No:2013/809; Karar No:2019/2312 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin Ekinde yer alan İşkolları Listesinin 7 sıra numaralı “İletişim” işkolunda sayılan “İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/12/2012 28502
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 26/7/2013 28719
2. 26/3/2014 28953
3. 1/9/2021 31585
4. 4/2/2022 31740

 

 

 

EK-1

İŞKOLLARI LİSTE

 1. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık
 2. Gıda sanayi
 3. Madencilik ve taş ocakları
 4. Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
 5. Dokuma, hazır giyim ve deri
 6. Ağaç ve kâğıt
 7. İletişim
 8. Basın, yayın ve gazetecilik
 9. Banka, finans ve sigorta
 10. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
 11. Çimento, toprak ve cam
 12. Metal
 13. İnşaat
 14. Enerji
 15. Taşımacılık
 16. Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk
 17. Sağlık ve sosyal hizmetler
 18. Konaklama ve eğlence işleri
 19. Savunma ve güvenlik
 20. Genel işler

01

AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi      
01.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi      
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi      
01.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi      
01.15 Tütün yetiştirilmesi      
01.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi      
01.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi      
01.21 Üzüm yetiştirilmesi      
01.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi      
01.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi      
01.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi      
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi      
01.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi      
01.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi      
01.28 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi      
01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi      
01.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi      
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği      
01.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği      
01.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği      
01.44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği      
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği      
01.46 Domuz yetiştiriciliği      
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği      
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği      
01.50 Karma çiftçilik      
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler      
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler      
01.63.01 Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)      
01.63.02 Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler      
01.63.03 Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler      
01.63.04 Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler      
01.63.05 Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler      
01.63.06 Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.)      
01.63.90 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler      
01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi      
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri      
02.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri      
02.20 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi      
02.30 Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması      
02.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler      
03.11 Deniz balıkçılığı      
03.12 Tatlı su balıkçılığı      
03.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği      
03.22 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği      
91.04 Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler      
02

GIDA SANAYİ

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
Hayvansal ve bitkisel yağdan yapılan sabun imalatı      
10.11 Etin işlenmesi ve saklanması      
10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dâhil)      
10.12.02 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri      
10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi      
10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı      
10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması      
10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması      
10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı      
10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması      
10.41.01 Ayçiçekyağı imalatı      
10.41.02 Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)      
10.41.05 Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dâhil) (mısır yağı hariç)      
10.41.06 Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)      
10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)      
10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi      
10.41.11 Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)      
10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı      
10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı      
10.52 Dondurma imalatı      
10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı      
10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı      
10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı      
10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı      
10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı      
10.81 Şeker imalatı      
10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı      
10.83 Kahve ve çayın işlenmesi      
10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı      
10.85 Hazır yemeklerin imalatı      
10.86 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı      
10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı      
10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı      
10.92 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı      
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması      
11.02 Üzümden şarap imalatı      
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı      
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı      
11.05 Bira imalatı      
11.06 Malt imalatı      
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi      
12.00 Tütün ürünleri imalatı      
20.59.11 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)      
56.29.90 Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dâhil, özel günlerde hizmet verenler hariç)      
56.29.03 (Danıştay Onuncu Dairesinin 21/3/201 tarihli ve E.: 2013/841; K.: 2019/2314 sayılı kararı ile iptal ibare; Danıştay İDDK’nın 30/11/2020 tarihli E.:2019/3126, K.:2020/2786 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.)      
71.20.11 Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dâhil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)      
03

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
05.10 Taş kömürü madenciliği      
05.20 Linyit madenciliği      
07.10 Demir cevherleri madenciliği      
07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği      
07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği      
08.11 Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı      
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı      
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği      
08.92 Turba çıkarımı      
08.93 Tuz çıkarımı      
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı      
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler      
19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı      
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi      
19.20.12 Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)      
24.46 Nükleer yakıtların işlenmesi      
43.99.02 Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dâhil, su kuyusu açma hariç)      
71.12.04 Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)      
04

PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı      
06.10 Ham petrol çıkarımı      
06.20 Doğalgaz çıkarımı      
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler      
10.41.03 Beziryağı imalatı      
15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı      
19.20.15 Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı      
19.20.16 Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dâhil)      
19.20.17 Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı      
19.20.19 Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dâhil, madeni yağlar hariç)      
20.11 Sanayi gazları imalatı      
20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı      
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı      
20.14 Diğer organik temel kimyasal maddelerin imalatı      
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı      
20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı      
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı      
20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı      
20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı      
20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı      
20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı      
20.51 Patlayıcı madde imalatı      
20.52 Tutkal imalatı      
20.53 Uçucu yağların imalatı      
(Ek satır :RG-26/3/2014-28953)

20.59

 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı      
20.59.01

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

       
20.59.03

(Mülga:RG-26/3/2014-28953)

       
20.59.04

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

       
20.59.05

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

       
20.59.06

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

       
20.59.07

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

     
20.59.08

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

       
20.59.09

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

     
20.59.10

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

     
20.59.12

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

       
20.59.13

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

     
20.59.14

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

     
20.59.15

 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)

     
21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı      
21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı      
22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi      
22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı      
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı      
22.22 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı      
22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı      
22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı      
23.99.01 Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dâhil)      
25.73.05 Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)      
26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı      
27.20 Akümülatör ve pil imalatı      
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı      
32.30.19 Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.)      
32.30.20 Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.)      
32.30.21 Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için)      
32.40.05 Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç)      
32.40.07 Oyuncak müzik aletleri imalatı      
32.40.08 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dâhil)      
32.40.10 Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dâhil)      
32.40.90 Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı      
32.50.02 Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)      
32.50.06 Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı      
32.50.07 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı      
32.91 Süpürge ve fırça imalatı      
32.99.01 Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dâhil)      
32.99.06 Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı      
32.99.08 Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı      
32.99.11 Mantar can simitlerinin imalatı      
32.99.13 Termos ve vakumlu kapların imalatı      
32.99.14 Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri)      
32.99.15 Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı      
32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları imalatı      
32.99.17 Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dâhil)      
32.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dâhil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)      
35.21 Gaz imalatı      
46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)      
46.71.03 Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dâhil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)      
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti      
49.50 Boru hattı taşımacılığı      
52.21.12 Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması      
71.12.05 Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri      
71.20.07 Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)      
71.20.08 Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri      
71.20.09 Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)      
72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri      
95.29.03 Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı hariç)      
05

DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
(Değişik ibare:RG-26/3/2014-28953) Her türlü iplikten dokunan çuval imalatı      
01.63.07 Çırçırlama faaliyeti      
10.12.04 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dâhil)      
13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi      
13.20 Dokuma      
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi      
13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı      
13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı      
13.93 Halı ve kilim imalatı      
13.94 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı      
13.95 Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç      
13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı      
13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı      
14.11 Deri giyim eşyası imalatı      
14.12 İş giysisi imalatı      
14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı      
14.14 İç giyim eşyası imalatı      
14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı      
14.20 Kürkten eşya imalatı      
14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı      
14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı      
15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması      
15.12 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)      
15.20 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı      
17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı      
20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı      
31.03 Yatak imalatı      
32.40.04 İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı      
32.99.10 Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç)      
33.19.01 Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır tekstil malzemelerinin onarımı      
33.19.02 Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarımı      
95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı      
95.29.02 Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç)      
95.29.07 Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı      
06

AĞAÇ VE KÂĞIT

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
Kurşun kalem imalatı      
16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması      
16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı      
16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı      
16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı      
16.24 Ahşap konteyner imalatı      
16.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı      
17.11 Kâğıt hamuru imalatı      
17.12 Kâğıt ve mukavva imalatı      
17.21 Oluklu Kâğıt ve mukavva imalatı ile Kâğıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı      
17.22 Kâğıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı      
17.23 Kâğıt kırtasiye ürünleri imalatı      
17.24.02 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)      
17.29 Kâğıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı      
23.99.07 Amyantlı Kâğıt imalatı      
25.73.06 Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)      
31.02 Mutfak mobilyalarının imalatı      
31.09 Diğer mobilyaların imalatı      
32.20.22 Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.)      
32.40.01 Oyun Kâğıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.)      
32.40.03 Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dâhil)      
32.40.09 Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve tabu, monopol vb. oyunların imalatı      
95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı      
07

İLETİŞİM

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
(Danıştay Onuncu Dairesinin 21/3/2019 tarihli ve E.:2013/809; K.:2019/2312 sayılı kararı ile iptal ibare; Danıştay İDDK’nın 30/11/2020 tarihli E.:2019/3109, K.:2020/2788 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Mülga satır:RG-1/9/2021-31585)      
(Mülga satır:RG-26/3/2014-28953) (…)      
42.22.05 Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı      
  (Ek satır:RG-26/3/2014-28953) 42.22.06  Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)      
  (Ek satır:RG-26/3/2014-28953) 42.22.07  Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)      
53.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri      
61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri      
61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri      
61.90.04 Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi      
61.90.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)      
63.12   Web portalları      
82.20 (Ek satır:RG-1/9/2021-31585) Çağrı merkezlerinin faaliyetleri      
08

BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
18.11 Gazetelerin basımı      
18.12 Diğer matbaacılık      
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler      
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler      
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması      
32.11 Madeni para basımı      
58.11 Kitap yayımı      
58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması      
58.13 Gazetelerin yayımlanması      
58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması      
58.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri      
58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması      
59.20.01 Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)      
59.20.02 Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.)      
59.20.06 Radyo programı yapımcılık faaliyetleri      
60.10 Radyo yayıncılığı      
60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri      
63.91 Haber ajanslarının faaliyetleri      
74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri      
90.03.11 Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri      
09

BANKA, FİNANS VE SİGORTA

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
64.11 Merkez bankası faaliyetleri      
64.19 Diğer parasal aracılık faaliyetleri      
64.30 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar      
64.91 Finansal kiralama      
64.92.01 Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç)      
64.92.07 İkrazatçıların faaliyetleri      
64.92.08 Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri      
64.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)      
65.11 Hayat sigortası      
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar      
65.20 Reasürans      
65.30 Emeklilik fonları      
66.11.02 Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dâhil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç)      
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı      
66.19.02 İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç)      
66.19.03 Finansal danışmanlık faaliyetleri      
66.19.04 Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri      
66.19.05 Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.)      
66.19.07

(Mülga satır:RG-1/9/2021-31585)

     
66.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.)      
66.21 Risk ve hasar değerlemesi      
66.22 Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri      
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler      
66.30 Fon yönetimi faaliyetleri      
10

TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
Kooperatifçilik faaliyetleri      
Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcı hizmet faaliyetleri      
32.99.18 Fildişi, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eşyaların imalatı      
43.99.04 Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan)      
45.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti      
45.19 Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti      
45.31 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti      
45.32 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti      
45.40.02 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti      
45.40.03 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti      
45.40.04 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti      
45.40.05 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti      
45.40.06 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti      
45.40.07 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgâh, pazar vb. yoluyla yapılanlar)      
46.11 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar      
46.12 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar      
46.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar      
46.14 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar      
46.15 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar      
46.16 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar      
46.17 Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar      
46.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar      
46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar      
46.21 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti      
46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti      
46.23 Canlı hayvanların toptan ticareti      
46.24 Ham deri, post ve deri toptan ticareti      
46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti      
46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti      
46.33 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti      
46.34 İçecek toptan ticareti      
46.35 Tütün ürünlerinin toptan ticareti      
46.36 Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti      
46.37 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti      
46.38 Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dâhil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti      
46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti      
46.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti      
46.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti      
46.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti      
46.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti      
46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti      
46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti      
46.47 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti      
46.48 Saat ve mücevher toptan ticareti      
46.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti      
46.51 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti      
46.52 Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti      
46.61 Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti      
46.62 Takım Tezgâhlarının toptan ticareti      
46.63 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti      
46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti      
46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti      
46.66 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti      
46.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti      
46.71.02 Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)      
46.72 Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti      
46.73 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti      
46.74 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti      
46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti      
46.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti      
46.77 Atık ve hurda toptan ticareti      
46.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret      
47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret      
47.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret      
47.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti      
47.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti      
47.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti      
47.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti      
47.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti      
47.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti      
47.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti      
47.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti      
47.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti      
47.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti      
47.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti      
47.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti      
47.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti      
47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti      
47.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti      
47.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti      
47.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti      
47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti      
47.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti      
47.72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti      
47.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti      
47.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti      
47.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti      
47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti      
47.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret      
47.81 Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti      
47.82 Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti      
47.89 Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti      
47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret      
47.99 Mağazalar, Tezgâhlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret      
49.32.02 Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dâhil, minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti      
49.41.06 Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının kiralanması      
50.10.12 Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dâhil)      
50.20.22 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç)      
50.30.09 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması      
50.40.07 İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.)      
51.10.03 Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması      
52.29.01 Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri      
52.29.02 Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri      
52.29.03 Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri      
52.29.04 Gümrük komisyoncularının faaliyetleri      
52.29.06 Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri      
52.29.07 Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri      
52.29.09 (Değişik tanım:RG-26/7/2013-28719) Yetkili gümrük müşavirleri veya gümrük müşavirleri      
52.29.11 Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi      
52.29.13 Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri      
52.29.14 Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri      
52.29.15 Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri      
52.29.16 Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler      
52.29.18 Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri      
59.11 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri      
59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri      
59.13 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri      
59.20.03 Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri      
61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri      
61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri      
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri      
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri      
62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri      
62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri      
63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler      
63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri      
64.92.04 Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri      
66.19.06 (Değişik tanım:RG-26/7/2013-28719) Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri      
68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması      
68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi      
68.31 Gayrimenkul acenteleri      
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi      
69.10 Hukuk faaliyetleri      
69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı      
70.10 İdare merkezi faaliyetleri      
70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri      
70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri      
71.11 Mimarlık faaliyetleri      
71.12.01 (Değişik tanım:RG-26/7/2013-28719) Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro ve topoğrafik gibi haritaların hazırlanması)      
71.12.10 Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)      
71.20.10 Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.)      
72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri      
72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri      
73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri      
73.12 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı      
73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri      
74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri      
74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)      
74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri      
74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)      
74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)      
74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slâytların çoğaltılması, fotografik slâytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)      
74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.)      
74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri      
74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler      
77.11 Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi      
77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi      
77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi      
77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması      
77.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi      
77.31 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi      
77.32 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi      
77.33 Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dâhil) kiralanması ve leasingi      
77.34 Suyolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi      
77.35 Hava taşımacılığı kiralanması ve leasingi      
77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi      
77.40 Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)      
78.10 İş bulma acentelerinin faaliyetleri      
78.20 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri      
78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması      
79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri      
82.11 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri      
82.19 Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri      
82.20 (Mülga satır:RG-1/9/2021-31585)      
82.30 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu      
82.91 Tahsilât daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri      
82.92 Paketleme faaliyetleri      
82.99.04 Trafik müşavirliği      
82.99.05 Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri      
82.99.06 Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandırma hizmetleri)      
82.99.07 Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler)      
82.99.08 İş takipçiliği faaliyeti      
82.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri)      
85.10 Okul öncesi eğitim      
85.20 İlköğretim      
85.31 Genel ortaöğretim      
85.32 Teknik ve mesleki orta öğretim      
85.41 Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim      
85.42 Yükseköğretim      
85.51 Spor ve eğlence eğitimi      
85.52 Kültürel eğitim      
85.53 Sürücü kursu faaliyetleri      
85.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim      
85.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler      
88.99 Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri      
90.03.09 Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dâhil)      
90.03.12 Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dâhil)      
91.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri      
91.02 Müzelerin faaliyetleri      
91.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi      
92.00.02 Loto, vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dâhil)      
94.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri      
94.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri      
94.20 Sendika faaliyetleri      
94.91 Dini kuruluşların faaliyetleri      
94.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri      
94.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri      
96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri      
96.09.01 Ayakkabı boyama hizmetleri      
96.09.04 Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti      
96.09.09 Tanıştırma bürolarının ve evlendirme ajanslarının hizmetleri      
96.09.15 Şecere bulma faaliyetleri      
96.09.16 Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dâhil, oyun ve kumar makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç)      
96.09.18 Arzuhalcilerin faaliyetleri      
96.09.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme vb.)      
97.00(Mülga satır:RG-26/3/2014-28953)      
98.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar      
98.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler      
99.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri      
11

ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM

     
 

Sınıf

 

Alt Sınıf

 

Tanım

     
23.11 Düz cam imalatı      
23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi      
23.13 Çukur cam imalatı      
23.14 Cam elyafı imalatı      
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dâhil)      
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı      
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı      
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı      
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı      
23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı      
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı      
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı      
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı      
23.51 Çimento imalatı      
23.52 Kireç ve alçı imalatı      
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı      
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı      
23.63 Hazır beton imalatı      
23.64 Toz harç imalatı      
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı      
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı      
23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı      
23.99.02 Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)      
23.99.04 İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı      
23.99.05 Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)      
23.99.09 Suni korindon imalatı      
23.99.90 Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dâhil, elektrik amaçlı olanlar hariç)      
32.99.03 Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı      
12

METAL

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
23.99.03 İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar, bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj ve benzerleri için monte edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) imalatı      
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı      
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı      
24.31 Barların soğuk çekilmesi      
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi      
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama      
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi      
24.41 Değerli metal üretimi      
24.42 Alüminyum üretimi      
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi      
24.44 Bakır üretimi      
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi      
24.51 Demir döküm      
24.52 Çelik dökümü      
24.53 Hafif metallerin dökümü      
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü      
25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı      
25.12 Metalden kapı ve pencere imalatı      
25.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı      
25.29 Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı      
25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç      
25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı      
25.50 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi      
25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması      
25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi      
25.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı      
25.72 Kilit ve menteşe imalatı      
25.73.02 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, sıkıştırma anahtarları vb. imalatı      
25.73.03 Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)      
25.73.04 Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler)      
25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı      
25.92 Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı      
25.93 Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı      
25.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı      
25.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı      
26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı      
26.12 Yüklü elektronik kart imalatı      
26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı      
26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı      
26.40 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı      
26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı      
26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı      
26.60 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı      
26.70 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı      
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı      
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı      
27.31 Fiber optik kabloların imalatı      
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı      
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı      
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı      
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı      
27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı      
28.11 Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)      
28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı      
28.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı      
28.14 Diğer musluk ve valf/vana imalatı      
28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı      
28.21 Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı      
28.22 Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı      
28.23 Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)      
28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı      
28.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç      
28.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı      
28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı      
28.41 Metal işleme makinelerinin imalatı      
28.49 Diğer takım Tezgâhlarının imalatı      
28.91 Metalürji makineleri imalatı      
28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı      
28.93 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı      
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı      
28.95 Kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı      
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı      
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı      
29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı      
29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı      
29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı      
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı      
30.20.03 Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı      
30.20.04 Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, dâhili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için olanlar)      
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı      
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı      
30.91 Motosiklet imalatı      
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı      
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı      
31.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı      
32.12 Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı      
32.13 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı      
32.20.21 Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, elektrogitar, vb.)      
32.20.23 Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri ile diğer üflemeli müzik aletlerinin imalatı (saksafon, flüt, trombon, borazan, vb.)      
32.20.24 Vurmalı çalgıların imalatı (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.)      
32.20.25 Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgıların imalatı      
32.20.26 Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, ağız mızıkaları (armonikalar), tulum vb. çalgıların imalatı      
32.20.27 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, çıngıraklar vb. imalatı      
32.20.28 Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik kutuları için mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve aksesuarlarının imalatı      
32.20.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer müzik aletlerinin imalatı      
32.30.17 Kar kayakları, kayak ayakkabıları, kayak botları, kayak batonları, buz patenleri ve tekerlekli patenler ile su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri vb. ekipmanlar ile bunların parçalarının imalatı      
32.30.18 Jimnastik ve atletizm eşyaları ile form tutma salonlarına ait eşya ve ekipmanların imalatı (atlama beygiri, dambıl ve halterler, kürek çekme ve bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler; boks çalışma topları, boks veya güreş için ringler vb.)      
32.40.02 Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan eşya ve aksesuarların imalatı (rulet vb. oyun makineleri ile bilardo masa ve istekaları, isteka dayanakları, bilardo topları, tebeşirleri, toplu veya sürgülü puan sayaçları vb.)      
32.40.06 Lunapark, masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı      
32.50.03 Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dâhil) (şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri hariç)      
32.50.04 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç)      
32.50.08 Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri aletlerin imalatı (korneaya ait yuvarlak testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.)      
32.50.09 Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları imalatı      
32.50.10 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı      
32.50.11 Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları (kan depolama için özel cam şişeler hariç) imalatı      
32.50.12 Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dâhil), ultrasonik litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin imalatı      
32.50.90 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. Diğer araç ve gereçlerin imalatı      
32.99.02 Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme formları ve fermuar parçaları dâhil)      
32.99.07 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği vb. imalatı (parçaları dâhil)      
32.99.09 Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı (tedavi edici olanlar hariç)      
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı      
33.12 Makinelerin onarımı      
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı      
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı      
(Ek satır:RG-26/7/2013-28719)(1)(3)

33.16

  Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı(2)      
33.17.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı (at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı dâhil)      
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu      
38.31.02 Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)      
38.32.01 Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması      
43.29.01 Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dâhil kurulum işleri      
43.29.05 Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu dâhil)      
45.20 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı      
45.40.01 Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri      
71.12.08 Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)      
71.20.12 Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri)      
95.11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı      
95.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı      
95.21 Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı      
95.22 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı      
95.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı      
95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri      
95.29.05 Bisiklet onarımı      
13

İNŞAAT

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
    (Ek satır:RG-26/3/2014-28953) İl Özel İdarelerinden başka kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler (3)      
38.11.02 İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması      
41.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi      
41.20 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı      
42.12 Demir yolları ve metroların inşaatı      
42.21.01 Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)      
42.21.03 Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dâhil)      
42.21.05 Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su, kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru hattı      
42.22.02 Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.)      
42.91.01 Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)      
42.91.03 Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi inşaatı ve tamiri için)      
42.91.04 Baraj ve bentlerin inşaatı      
42.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı      
43.11 Yıkım      
43.12 Şantiyenin hazırlanması      
43.21 Elektrik tesisatı      
43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı      
43.29.03 Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dâhil)      
43.31 Sıva işleri      
43.32 Doğrama tesisatı      
43.33 Yer ve duvar kaplama      
43.34 Boya ve cam işleri      
43.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler      
43.91 Çatı işleri      
43.99.01 Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.)      
43.99.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı      
43.99.05 İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.)      
43.99.06 Duvarcılık ve tuğla örme işleri      
43.99.07 İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri      
43.99.08 Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.)      
43.99.10 Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası döşenmesi işleri dâhil)      
43.99.11 İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dâhil)      
43.99.12 Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri      
43.99.13 İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması)      
43.99.14 Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.)      
43.99.15 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, barbekü dâhil)  

 

   
  52.21.08

(Ek satır:RG-4/2/2022-31740)

 

Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği

     
71.12.03 Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri      
71.12.06 Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.)      
71.12.11 Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)      
71.12.12 Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)      
71.12.13 Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı)      
14

ENERJİ

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
Devlet Su İşleri      
(Mülga ibare:RG-26/3/2014-28953) (…)      
35.11 Elektrik enerjisi üretimi      
35.12 Elektrik enerjisinin iletimi      
35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı      
35.14 Elektrik enerjisinin ticareti      
35.22 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtlarının dağıtımı      
35.23 Ana şebeke üzerinden gaz ticareti      
35.30 Buhar ve iklimlendirme temini      
36.00.02 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması      
36.00.03 Su sayaçlarının bakım onarımı      
42.21.02 Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.)      
  42.22.01

(Ek satır:RG-26/3/2014-28953)

Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları)      
  42.22.04

(Ek satır:RG-26/3/2014-28953)

Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)      
43.13 Test sondajı ve delme      
71.12.07 Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler)      
71.12.09 Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)      
82.99.02 Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri      
15

TAŞIMACILIK

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
Ray açıklığı ne olursa olsun, ray üzerinde çalışan araçlarla yapılan şehir içi ve şehir dışı yolcu, yük taşımacılığı işleri (belediyeler veya bağlı şirketleri ve bağlı şirketler tarafından kurulan şirketler eliyle yapılan hafif ve ağır raylı taşımacılık işleri dahil)ile bu sistemlerin inşaat dışında yol imali, çeken- çekilen araç imalatı, bakımı ve onarımı işleri ile travers imalatı işleri ve bu sistemlerin işletildiği istasyon, gar, ambar duraklarında yapılan işler ile bakımlarının yapıldığı işyerleri işleri      
49.10 Demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı      
49.20 Demir yolu ile yük taşımacılığı      
49.39 Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı      
49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)      
49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)      
49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)      
49.41.05 Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, vahşi hayvanlar vb.)      
49.41.07 Karayolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı)      
49.41.08 Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)      
49.41.09 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)      
49.41.10 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)      
49.41.90 Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç)      
49.42 Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri      
51.10.01 Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar)      
51.10.02 Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi taşımacılığı dâhil)      
51.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı      
52.21.04 Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri      
52.21.05 Demir yolu taşımacılığını destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme hizmetleri, manevra ve makas değiştirme hizmetleri, demir yolu terminal hizmetleri vb. dâhil, emanetçilik hariç)      
52.21.06 Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dâhil)      
52.21.07 Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dâhil)      
52.21.08

(Mülga satır:RG-4/2/2022-31740)

     
52.21.09 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri      
52.21.10 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç)      
52.21.13 Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri      
52.21.90 Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dâhil)      
52.23 Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri      
52.24.09 Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri      
52.24.10 Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri      
52.24.11 Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri      
52.29.05 Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.)      
52.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayrılması, vb. dâhil)      
53.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri      
71.20.05 Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu araçlarının periyodik teknik muayene hizmetleri)      
96.09.05 Hamallık hizmetleri      
16

GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası      
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı      
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı      
38.31.01 Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi)      
50.10.13 Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dâhil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)      
50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği      
50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç)      
50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması      
50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dâhil)      
50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)      
50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç)      
50.20.19 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç)      
50.20.20 Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması      
50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması      
50.20.23 Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç)      
50.20.24 Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması      
50.20.25 Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç)      
50.20.26 Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)      
50.20.27 Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular hariç)      
50.20.28 Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç sular hariç)      
50.20.29 Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)      
50.20.30 Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç)      
50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı      
50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç)      
50.30.08 İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dâhil)      
50.40.05 İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.)      
50.40.08 İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.)      
52.10 Depolama ve ambarlama      
52.22 Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri      
52.24.08 Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dâhil)      
17

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
32.50.13 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)      
75.00 Veterinerlik hizmetleri      
86.10 Hastane hizmetleri      
86.21 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri      
86.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri      
86.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri      
86.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler      
87.10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri      
87.20 Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri      
87.30 Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri      
87.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri      
88.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler      
96.09.14 Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, barındırma, kuaförlük, eğitim, vb. hizmetler)      
18

KONAKLAMA VE EĞLENCE İŞLERİ

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
55.10 Oteller ve benzeri konaklama yerleri      
55.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri      
55.30 Kamp alanlarının motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri      
55.90 Diğer konaklama yerleri      
56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri      
56.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri      
56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)      
56.30 İçecek sunum hizmetleri      
59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri      
79.12 Tur operatörü faaliyetleri      
79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler      
90.01 Gösteri sanatları      
90.02 Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler      
90.04 Sanat tesislerinin işletilmesi      
93.11 Spor tesislerinin işletilmesi      
93.12 Spor kulüplerinin faaliyetleri      
93.13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları      
93.19 Diğer spor faaliyetleri      
93.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri      
93.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri      
96.09.02 Nikâh salonlarının hizmetleri      
96.09.03 Fal, astroloji ve spiritualist hizmetleri      
96.09.07 Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri      
96.09.08 Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç)      
96.09.10 Kendi hesabına çalışan yamak, garson, vb. hizmet sunanların faaliyetleri      
19

SAVUNMA VE GÜVENLİK

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
Milli Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili her türlü askeri işyerleri (uluslararası ve yabancı askeri işyerleri dâhil) subay, astsubay kulüpleri, gazinoları ve otelleri, orduevleri, askeri hastaneler, okullar, askeri basımevleri ve Milli Savunma Bakanlığınca işletilen diğer işyerlerinde yapılan işler.      
80.10 Özel güvenlik faaliyetleri      
80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri      
20

GENEL İŞLER

     
Sınıf Alt Sınıf Tanım      
Belediye hizmetleri      
(Ek satır:RG-26/3/2014-28953)   Belediyelerden, İl Özel İdareleri ile başka kamu kurum ve kuruluşlarına, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler      
37.00 Kanalizasyon      
38.11.01 Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)      
38.11.03 Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi      
38.12 Tehlikeli atıkların toplanması      
38.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi      
38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi      
38.32.02 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması      
39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri      
49.31.05 Belediye otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belediyenin sağladığı havaalanı otobüsü dâhil)      
81.10 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri      
81.21 Binaların genel temizliği      
81.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri      
81.29 Diğer temizlik faaliyetleri      
81.30 Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri      
84.25.01 İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)      
96.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler      
97.00

(Ek satır:RG-26/3/2014-28953)

  Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri      
   

NOT: Bu listede yer alan sınıf ve alt sınıf numaraları ve tanımları NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes-Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) Rev.2 –Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Yönetmeliğin hazırlandığı tarihte kullanılan güncel yayınına göre belirlenmiştir.

 ____________________________

1 Danıştay Onuncu Dairesinin Esas No:2013/848 , Karar No:2016/163 sayılı kararı ile Yönetmeliğin Ek-1 İşkolları Listesinin ‘’Taşımacılık’’ başlıklı 15 inci maddesinde yapılan tanımlamada yer alan ‘’ belediyeler veya bağlı şirketleri ve bağlı şirketler tarafından kurulan şirketler eliyle yapılan hafif ve ağır raylı taşımacılık işleri dahil’’ İbaresinin iptaline karar verilmiştir.Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Esas No:2016/2608 , Karar No:2016/3323 sayılı kararı ile kabul edilerek Danıştay Onuncu Dairesi’nin15/01/2016 tarihli ve Esas No: 2013/848, Karar No: 2016/163 sayılı kararının iptaline ilişkin kısmının bozulmasına hükmedilmiştir.

2 Danıştay Onuncu Dairesinin 21/3/2019 tarihli ve E.: 2013/5475; K.:2019/2325 sayılı Kararı ile bu satırda yer alan “Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

3 Danıştay Onuncu Dairesinin 21/3/2019 tarihli ve E.: 2014/1955; K.:2019/2323 sayılı Kararı ile bu satırda yer alan “İl Özel İdarelerinden başka kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

 

Total
13
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine + twenty =

Önceki Yayın
İdari Para Cezaları

İdari Para Cezaları - 2022

Sonraki Yayın
isg yönetmelikleri

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İlgili Yayınlar
Total
13
Share