Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Memurların iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesinde ek ödeme yapılır mı?

Tamircin Burada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 01.08.2023 tarihli ve E-53773008-622.02-7022747 sayılı görüş yazısı ekinde yer verdiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2023 tarihli ve E-59461153-900-274899 sayılı görüş yazısında aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.

Memurların iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yayımlandığı.

– Teknik maddelerinin tamamının kamu kurum ve kuruluşları dahil bütün işyerleri için yürürlükte bulunduğunu, sadece Kanunu’nun 6 ve 7’nci maddelerinin uygulanması özetle iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi yükümlülüğü, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlike sınıfta yer alan işyerleri için 31.12.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği.

Bu kapsamda kamu kurumlarında İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğü 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanlar için zorunlu olmakla birlikte iş ve işlemlerin yürütümü açısından ihtiyaç duyulması halinde diğer çalışanlar için de görevlendirme yapılmasında herhangi bir engel bulunmadığı.

Kanunun altıncı maddesi ikinci fıkrasında yer alan “04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.” hükmü uyarınca da hizmet alınmasının mümkün bulunduğu.

6331 sayılı Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasında yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.” hükmü kamu kurumları dahil tüm işyerleri için yürürlükte olup yapılacak görevlendirilmelerde bu hususunda dikkate alınmasının yerinde olacağı.

Görüş yazılarından sonuç olarak, her ne kadar kamu kurum ve kuruluşları açısından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi yükümlülüğü 31.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olsa dahi, kurum içinden görevlendirilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine aylık 80 saate kadar yapılan görevlendirmeler için saat başına 200 gösterge rakamı memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında (2023 yılı ikinci yarısı için 1 saatine brüt 200 x 0,509796 = 101,96 TL, 80 saatine brüt 8.156,8 TL, damga vergisi kesildikten sonra 1 saatine net 101,19 TL, 80 saatine 8.094,89 TL ) ilave ödeme yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Görüş yazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Memurların iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesinde ek ödeme yapılır mı? Memurların iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesinde ek ödeme yapılır mı? Memurların iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesinde ek ödeme yapılır mı? 1

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla