Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

“Patronunu şikayet ettiği için işten atılan tazminat alır”

“Patronunu şikayet ettiği için işten atılan tazminat alır”
Tamircin Burada

Çalıştığı iş yerinden, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri süren işçi, İş Mahkemesi’ne müracaat ederek, alacaklarının yanı sıra, henüz 6 aydan az çalıştığı için iş güvencesi kapsamında bulunmadığından, kötü niyet tazminatı talep etti.

Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise; davacının iş yerinden mesleki yetersizliği nedeniyle çıkarıldığını ve hiçbir alacağının da bulunmadığını öne sürdü..

MAHKEME PATRONU KÖTÜ NİYETLİ BULMADI

Mahkeme, davacının, iş akdinin yalnızca 16 gün devam ettiği ve iş akdindeki üç aylık süre içinde fesih yapıldığından ihbar tazminatı talebinin reddine karar verirken, kötüniyet tazminatı şartları oluşmadığını değerlendirerek bu tazminatı da reddetti.

YARGITAY: PATRON KÖTÜ NİYETLİ TAZMİNAT ÖDEYECEK..

Kararı temyiz eden çalışana müjdeli haber Yargıtaydan geldi.

Dosyayı yeniden değerlendiren Yüksek Mahkeme, çalışanın, SGK Müfettişlerine patronun kendisine düşük maaş verdiği, 1 öğün yemek verdiği gibi şikayetlerini dile getirdiği için işten çıkartıldığının tanık beyanları ve dosya kapsamından anlaşıldığını değerlendirerek, patronu kötüniyetli buldu. Çalışanın kötüniyet tazminatını alması gerektiğine hükmetti.

Böylece henüz iş güvencesi kapsamında olmayan makine operatörü (16 günlük çalışan), (kıdemine göre belirlenen bildirim süresine ilişkin ücretinin üç katı tutarında) kötüniyet tazminatı talep edebilecek.

 

——————————–

9. Hukuk Dairesi 2015/28723 E. , 2018/22799 K.

“İçtihat Metni” (K.T.10.12.2018)

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalı işyerinde makina operatörü olarak 09.11.2013-18.01.2014 tarihlerinde 1400 TL maaş ile çalıştığını, işyerinde 1 öğün yemek verildiğini, davacının işyerine gelen SGK müfettişlerine gerçek maaşını söylediği için işten çıkarıldığını bu nedenle kötüniyet tazminatı talebi olduğunu, reddi halinde ise ihbar tazminatını ve 2014 yılı ocak ayı maaş alacağını talep ettiğini ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının işe giriş tarihinin 02.01.2014 olduğunu işe başvuru formunun ise 31.12.2013 tarihli olduğunu, davacıya mesleki yetersizliği nedeni ile 16.01.2014 tarihinde 17.01.2014 tarihi itibariyle iş akdinin feshedileceğinin bildirildiğini, iş sözleşmesi hükmü gereğince davacının ücretinin takip eden ayın ilk haftası ödeneceğinden 06.02.2014 tarihinde maaşının yatırıldığını ayrıca davacının maaş hesap bilgisinin de kendilerine şubat ayının ilk haftası ulaştığı, ulaşmasıyla da maaşının yatırıldığını, ancak davacının bu süre zarfından ücret alacağı davası açtığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının iş akdinin 02.01.2014 -18.01.2014 tarihleri arasında çalıştığı, iş akdinin 16 gün devam ettiği ve iş akdindeki üç aylık süre içinde fesih yapıldığından ihbar tazminatı talebinin reddine, kötüniyet tazminatı şartları oluşmadığından bu tazminatında reddi ile davacının dava açıldıktan sonra ücretinin ödenmiş olmasından dolayı ücret talebinin reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Davacı işçi, kötüniyet tazminatı talebinde bulunmuş mahkemece isteğin reddine karar verilmiştir.

Davacının çalışma süresi 6 aydan az olup iş güvencesi kapsamı dışında olduğundan kötüniyet tazminatının yasal şartları bulunmaktadır. Yine davacının çalışma iş müfettişlerinin denetimi sırasında gerçek ücretini beyan ettiği, bundan dolayı işvereni tarafından işten çıkartıldığının tanıklarca ve dosya içeriği ile ispatlandığı anlaşılmıştır. Mahkemece kötüniyet tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F)SONUÇ:

Temyiz olunan kararın açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla