Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi

isg yönetmelikleri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi, İş Sağlığı Güvenliği  önlemlerini sistematik standartlara dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyet.

OHSAS NEDİR ?

OHSAS Occupational Health And Safety Assessment Systems baş harflerinin kısaltmasıdır .

 

 

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?

İş Sağlığı Güvenliği  önlemlerini sistematik standartlara (Örneğin OHSAS 18001 belgesi Standartlarına) dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyete de İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ?

Bu standartlar ile kurulan sistemin bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek OHSAS 18001 standardına uygun olup olmadığı denetleme sonucunda uygunluğu ifade eden belgeye de OHSAS 18001 Belgesi denir.


Demir Çelik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği


 

Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) işçi sağlığı ve iş güvenliği ortak komisyonunda işçi sağlığının esasları şöyle belirlenmiştir:

 • Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak.
 • Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek.
 • Her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak.
 • Özet olarak işin, işçiye ve işçinin işe uyumunu sağlamaktır.

Belirlenen amaçlara ulaşmak, dolayısıyla, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliliği Yönetiminin sorumluluğundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimine 3 temel görev düşmektedir. Bunlar:

 • Tehlikeleri tanımlamak.
 • Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak.
 • Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almaktır.

Çalışma hayatını, üretkenliği ve bunlara bağlı olarak işletmelerin kârlılıklarını etkileyen bu tip olaylara önlem almak için, öncelikle mevcut durumun analizi yapılarak risklerin tespit edildiği, bu riskleri yok etmek için yasal yönetmelik, mevzuat ve kanunlara entegre programların oluşturulduğu ve uygulandığı, bütün çalışmaların belli bir sistematik içerisinde dokümante edildiği ve ilgilenenlere duyurulduğu, bu yürütülmekte olan çalışmaların izlenip denetlendiği bir takım yönetim sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistemlere “ OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri” denmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları


OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemiMüşterilerin ve tüketicilerin, ürün ve hizmet almakta oldukları kuruluşlardan olan beklentileri giderek artış göstermektedir. Artık sadece kaliteli ürün veya hizmet sunmak yetmemekte, bunun yanı sıra kuruluşlardan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu beklentiler, klasik “kalite” tanımlarının da geçerliliğini yitirmesine sebep olmuş; tanımlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ifadeler geçmeye başlamış ve tanım, sosyal sorumlulukların eklenmesi ile birlikte genişletilmiştir. Artık “kalite” denilince, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata ne derece uygun olduğu, ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını oluşturup oluşturmadığı ve bu ortamı sürekli iyileştirip iyileştirmediği de sorgulanmaktadır.

Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam faktörleri ile doludur. Günlük yaşantımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz işyerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır. İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle sağlanabilir.

İlginizi Çekebilir!  Mutfak Personelleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlar için tüm yönleriyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması, çalışma hayatının günümüzdeki en önemli sorunlarından biri durumundadır. Birçok ülkede, özellikle bizim gibi sanayileşme yolunda ilerleyen ve gelişmekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir. Hem üretim hem de hizmet sektörlerinde, işyerlerini çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmek, kanunlarca zorunlu kılınmıştır.

İşte tam bu noktada, Occupational Health and Safety Assessment Series ifadesinin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile kısaltılan ve Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bu zorunluluğu yerine getirmede yardımcı olabilecek, tetkik edilebilir ve uluslararası platformda kabul gören bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır.


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri


OHSAS 18001 her türde sektöre ve faaliyetleri tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

Bu standart yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Bu sayede çalışanlar acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

Kurumsal Kimlik

OHSAS 18001’in Amacı

OHSAS 18001’in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir. Daha detaylı anlatmak gerekirse OHSAS 18001’in üç ana başlıkta toplayabileceğimiz amaçları şunlardır:

1) Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.
2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

Birçok kuruluş, değişen yasalara uyum sağlamak ve iş güçlerini korumak amacıyla risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaktadır. Bu sistem, kuruluşların tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamasına ve denetlemesine, kaza risklerinin azaltmasına, yasalara uyuma yardımcı olmasına ve genel performansı artırmasına olanak sağlayan bir çerçeve sunarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik eder.


Boya Sektöründe Solvent Kullanımında İş Güvenliği Önlemleri


OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu uluslararası bir standarttır. Bu sebeple OHSAS 18001, diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir. OHSAS 18001, hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırmaktadır. OHSAS 18001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
1/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
2/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
3/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
4/36
Neden Güvenlik Kültürü?
5/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
6/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
8/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
9/36
İş Güvenliği Kültürü
10/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
11/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
12/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
13/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
14/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
15/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
16/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
17/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
18/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
19/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
20/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
21/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
22/36
İş Kazalarının Nedenleri!
23/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
24/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
25/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
27/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
28/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
29/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
31/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
32/36
İş Kazalarının Nedenleri
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
34/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
35/36
1542 Kişinin Katili Kim?
36/36

Sonuçlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 1
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 2
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 3
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 4
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 5
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 6
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 7
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 8
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 9
24 25
İş Güvenliği Kültürü 10
19 30
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 11
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 12
16 33
Atık Yönetimi Yönetmeliği 13
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 14
19 30
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 15
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 16
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 17
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 18
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 19
20 29
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 20
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 21
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 22
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 23
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 24
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25
26 23
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 27
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 28
25 24
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 29
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 30
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 31
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 32
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 33
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 34
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 35
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 36
23 26
İlginizi Çekebilir!  İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulamaları

 

OHSAS serisinde iki temel standart bulunmaktadır. Bunlardan OHSAS 18001, değerlendirme ve belgelendirme amacıyla kullanılan, spesifikasyonların verildiği standarttır. OHSAS 18002 ise OHSAS 18001’in uygulama rehberi niteliğindedir.

Sonuç olarak;

 • OHSAS 18001, proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.
 • OHSAS 18001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.
 • Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


 • İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
 • Sağlık ve güvenlik konularına verilen önemi dolayısıyla yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir.
 • Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırır.
 • Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu gösterir.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.
 • Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler.
 • Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüşe sebep olur.
 • Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkan sağlar.
 • İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunur.
 • Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürür.
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlar.
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğini sağlar ve güvenlik kültürünü güçlendirir.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar.
 • Diğer yönetim sistemi standartlarına entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

OHSAS 18001 Standardı’nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?


İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından benimsenebilir. Genel bir standart olduğundan her boyuttaki ve sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.

 

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Epidemiyoloji

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Epidemiyoloji

Sonraki Yayın
Biyolojik izleme değerleri

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share