Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
Tamircin Burada

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği, alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirler.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ

Resmî Gazete Tarihi: 19.04.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30750

Son Revizyon:-

Güncelleme: Kasım 2023

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 – Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan alt seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır.

MADDE 3 – Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi (BKÖP belgesi): Büyük endüstriyel kazaları önlemek ve işyerinde yüksek seviyede koruma önlemi almak amacıyla, Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgeyi,

b) Büyük kaza önleme politika belgesi formatı: Ek-1’de belirtilen; biçim ve genel kurallar dikkate alınarak ve Ek-2’de belirtilen büyük kaza önleme politika belgesinde bulunması gerekli asgari bilgi ve belgenin, belirtilen başlık ve numaralara göre sıralanmasını içeren büyük kaza önleme politika belgesi düzenini,

c) GYS: Güvenlik yönetim sistemini,

ç) Yönetmelik: 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler

MADDE 5 – İşletmecinin BKÖP belgesi ile ilgili yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi bu Tebliğde belirtilen bilgileri ve formatı dikkate alarak bir BKÖP belgesi hazırlar veya hazırlatır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BKÖP Belgesinin Gizli Bölümleri ve Belgede Belirtilen Bilgilerin Dayanakları

MADDE 6 – BKÖP belgesinin gizli bölümleri

MADDE 6 – (1) Hazırlanan BKÖP belgesinde, büyük bir kazaya sebep olabilecek tehlikeli maddelerin bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamalar hariç olmak üzere Ek-2’nin 1.1.5, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 numaralı maddeleri ile ikinci bölümünün tamamında belirtilen bilgiler, Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince gizli olarak kabul edilir ve bu bölümler üçüncü kişilere açıklanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 7 – Yabancı dildeki kaynaklar

MADDE 7 – (1) Yabancı dildeki kaynaklardaki bilgilerin kullanılması durumunda BKÖP belgesinin ekinde, sadece söz konusu bilgilerin yeminli tercüman tarafından hazırlanan Türkçe çevirileri sunulur.

MADDE 8 – İşletmeye yeni açılacak kuruluşa ait BKÖP belgesi

MADDE 8 – (1) İşletmeye yeni açılacak kuruluş, bu Tebliğ kapsamında hazırlayacağı BKÖP belgesinin işletmeye açılmadan kesinleşmeyecek bilgiler bulunan bölümlerini, işletmeye açıldıktan sonraki durumu öngörerek ve işin ve işletmenin gerçeklerine uygun bir biçimde hazırlar.

MADDE 9 – Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 4/8/2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Mevcut BKÖP belgelerinin güncellenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 9 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğin 5 inci maddesi gereğince alt seviyeli kuruluşlarca hazırlanan büyük kaza önleme politika belgeleri, altı ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

Web Tasarımı

MADDE 10 – Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınızNeden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  Kırıkkale İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla