Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

(2009/142/AT)

Gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlayan yönetmelik detayı

 

Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892

Güncelleme: 05.03.2018 / 28.03.2019

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

MADDE 1 – Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

MADDE 2 – Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmelikte tanımlanan cihazları ve donanımları kapsar.

(2) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanan cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

MADDE 3 – Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Cihazın normal kullanımı: Cihazın imalatçının talimatlarına göre, doğru olarak tesis edilmesini ve düzenli olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt kalitesindeki normal sapmalar ve besleme basıncındaki normal dalgalanmalar altında kullanılmasını, üretim amacına uygun olarak veya öngörülebilecek şekilde kullanılmasını,

c) Cihazlar: Yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105°C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla kullanılan gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

ç) Donanımlar: Cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını,

d) Gaz yakıt: l bar basınç altında 15°C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,

e) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

f) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

g) Üye devletler: Avrupa Birliğine Üye Devletleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Emniyet, Standartlar, Piyasaya Arz ve Piyasa Gözetim ve Denetimi

 

MADDE 5 – Emniyet hükümleri

MADDE 5 – (1) Cihazlar ve donanımlar Ek 1’de belirtilen temel gerekliliklere uygun olmak zorundadır.

(2) Bakanlık aşağıdaki durumlardan birine uyan cihazların ve donanımların, Ek 1’de belirtilen temel gerekliliklere uygun olduğunu kabul eder.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlere uygulanabilen ve referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartları uygulayan ulusal standartlara uygunluk.

b) Uyumlaştırılmış standartların olmadığı durumlarda bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlere uygulanabilen ulusal standartlara uygunluk.

MADDE 6 – Atıf yapılan standartlar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ulusal standartların referans numaraları Bakanlık tarafından yayımlanır.

MADDE 7 – Piyasaya arz, piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe uygun olan ve 10 uncu maddede belirtilen CE uygunluk işaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

(2) 8 inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme belgesi bulunan donanımların piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

(3) Cihazların piyasa gözetimi ve denetimi 4703 sayılı Kanun ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır. CE uygunluk işareti taşıyan bir cihazın normal olarak kullanıldığında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atması hususunda kesin belirtilerin bulunduğu tespit edildiğinde, bu cihazların piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik ilgili mevzuatla verilen yetkiler çerçevesinde gerekli bütün önlemler alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirmesi, CE Uygunluk İşareti, Onaylanmış Kuruluşlar ve Cezai Hükümler

 

MADDE 8 – Uygunluk değerlendirme usulleri

MADDE 8 – (1) Seri olarak üretilen cihazların uygunluk değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a) Ek 2’nin 1 inci maddesine göre yapılan AT Tip İncelemesi.

b) Cihazların piyasaya arzından önce imalatçının aşağıdaki yöntemlerden birisini seçerek yapacağı uygunluk değerlendirmesi.

1) Ek 2’nin 2 nci maddesine göre AT Tip Uygunluk Beyanı.

2) Ek 2’nin 3 üncü maddesine göre AT Tip Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi).

3) Ek 2’nin 4 üncü maddesine göre AT Tip Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvencesi).

4) Ek 2’nin 5 inci maddesine göre AT Doğrulaması.

(2) Cihazın yalnız bir adet ya da az miktarlarda üretilmesi durumunda, imalatçı Ek 2’nin 6 ncı maddesine göre AT Birim Doğrulamasını seçebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra, imalatçı 10 uncu maddeye göre CE uygunluk işaretini iliştirir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen uygunluk değerlendirme usulleri, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve gerektiğinde uygunluk beyanının düzenlenmesi hariç olmak üzere, 4 üncü maddede geçen donanımlara da uygulanır. Nihai cihazın Ek 1’de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belge imalatçı tarafından düzenlenir ve donanımlarla birlikte sunulur.

(5) Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili bütün kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya onaylanmış kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde yapılır.

MADDE 9 – Onaylanmış kuruluşların tayini

MADDE 9 – (1) Bakanlık, 8 inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve onaylarının iptalini bu Yönetmelik ve 15/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

MADDE 10 – CE uygunluk işaretinin kullanılmasına ve cihazlara iliştirilmesine dair esaslar

MADDE 10 – (1) Ek 3’te gösterilen CE Uygunluk İşareti ve kayıtlar, bu Yönetmelik ile 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, cihazın üzerine veya cihazda bulunan bilgi plakasına kolayca görülebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Söz konusu bilgi plakası yeniden kullanılamayacak şekilde tasarlanır.

(2) Cihaza, CE uygunluk işaretinin şekli ve anlamı konusunda üçüncü kişileri yanıltacak başka işaretler iliştirilmez. Başka düzenleme ve standartlara uygunluğu gösteren işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde cihaza veya bilgi plakasına iliştirilebilir.

(3) Cihazın CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören başka mevzuata da tâbi olması durumunda, CE uygunluk işareti cihazın söz konusu diğer mevzuat hükümlerine de uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu mevzuatın bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi öngördüğü ve bu dönem içinde imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti cihazın sadece imalatçının uygulamayı seçtiği mevzuat hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan mevzuatın ilgili hükümleri ve diğer bilgiler cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı, kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir.

MADDE 11 – Usulsüz olarak iliştirilmiş CE uygunluk işareti

MADDE 11 – (1) 8 inci maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) CE uygunluk işaretinin cihaza usulsüz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, cihazın CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından bildirilen hususlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

b) Uygunsuzluğun devamı halinde, Bakanlık ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır.

MADDE 12 – Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 12 – (1) Bakanlık cihazlar ve donanımlarının piyasa gözetimi ve denetimini Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

MADDE 13 – Cezai hükümler

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

MADDE 14 – Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Temel Gereklilikler

Ek-2 UYGUNLUĞUN SERTİFİKALANDIRILMASI PROSEDÜRÜ

Ek-3 CE UYGUNLUK İŞARETİ VE KAYITLARI

Ek-4 TASARIM DOKÜMANTASYONU

Ek-5 ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 1 Average: 5]

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

Soru Sorun / Cevap Yazın