Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Aerosol Kaplar Yönetmeliği

Aerosol Kaplar Yönetmeliği
Tamircin Burada

Aerosol Kaplar Yönetmeliği, Metal cam veya plastikten yapılmış kapların imali, doldurulması sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirler.

AEROSOL KAPLAR YÖNETMELİĞİ

Metal cam veya plastikten yapılmış kapların imali, doldurulması sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen yönetmelik.

Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24246

SON Revizyon: –

Güncelleme: Kasım 2023

BİRİNCİ  BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki  Dayanak ve Tanımlar

Madde 1- Amaç

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı, metal cam veya plastikten yapılmış kapların imali, doldurulması sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

OSGB Hizmetleri

Madde 2- Kapsam

Madde 2– Bu Yönetmelik , maksimum kapasitesi 50 ml‘ den daha az olan ve bu Yönetmelik  Ek’i  Madde 3.1  Madde 4.1.1, Madde 4.2.1,  Madde 5.1. ve  Madde 5.2’ de belirtilenlerden daha büyük  kapasiteye sahip olanlar hariç, metal, cam veya plastikten yapılmış aerosol kapların imali, doldurulması, anma kapasitelerine göre sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar .

Madde 3- Hukuki Dayanak

Madde 3- (Değişik: RG 3/5/2002 – 24744) Bu Yönetmelik, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkındaki Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır.”

Madde 4- Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen tanımlardan:

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ,

Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Komisyon :Avrupa Birliği Komisyonunu,

Aerosol Kap: Metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar olmaksızın basınçla sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş bir gaz içeren ve içindekini köpük, macun  veya toz ya da sıvı faz halinde, gazda sıvı zerrecikleri veya katı olarak dışarı püskürtebilecek mekanik bir tertibat takılmış, herhangi bir şekilde tekrar kullanılamayan kabı,

 Üretici: (Değişik: RG 3/5/2002 – 24744) Bir aerosol kap veya kap grubunu üreten, imal eden, ıslah eden, veya aerosol kaba adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, aerosol kabın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri kabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,”

 Yetkili Temsilci : Üretici tarafından yetkilendirilen, Bakanlık tarafından kabul edilen ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca üretici adına faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

 Dağıtıcı: (Değişik: RG 3/5/2002 – 24744) Bir aerosol kap veya kap grubunun tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri aerosol kabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 Uygunluk Değerlendirmesi: (Mülga: RG 3/5/2002 – 24744)

 Muayene Kuruluşu: (Mülga: RG 3/5/2002 – 24744)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Aerosol Kapların Piyasaya Arzı, Değişiklikler, İşaretlenmesi ve Emniyet Tedbirleri

Madde 5- Piyasaya Arz

Madde 5- Aerosol kapların piyasaya arzından sorumlu kişi, bu kapların, bu yönetmelik ve Ek ‘inde yer  alan özellikleri karşıladığının kanıtı olarak aerosol kaplarına ters epsilon “ 3 ”  sembolünü  takmalıdır.

Madde 6-

Bu Yönetmelik ve Ek ’inde yer alan özelliklere uygun olarak üretilen  hiçbir aerosol kabın piyasaya arzı, bu Yönetmelik ve Ek’inde yer alan hükümlere aykırılık göstermediği sürece reddedilemez yasaklanamaz veya  kısıtlanamaz.

Madde 7- Değişiklikler

 Madde 7– Bu Yönetmelik ve ekinin teknik gelişmelere uyarlanması için gerek duyulan değişiklikler, ilgili kamu ve özel kuruluşların görüşleri doğrultusunda Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonun onayı alınarak Bakanlık tarafından yapılır.

Madde 8- Etiketleme

Madde 8- (Değişik: RG 3/5/2002 – 24744) Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Etiketlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen mevcut mevzuatta belirtilen etiketleme hükümleri geçerli olmak kaydıyla, her aerosol kap üzerinde görünür, okunaklı ve silinmeyecek biçimde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

a) Aerosol kapların piyasaya arzından sorumlu kişinin, adı, adresi ve ticari markası,

b) Bu Yönetmeliğin özelliklerine uygunluğunu belirleyen ters epsilon “ 3 ” sembolü,

c) Dolum partisinin ayırt edilebilmesini sağlamak için imal tarihi, seri numarası varsa son kullanma tarihi,

d) Bu Yönetmelik Ek’i madde 2.2 ve madde 2.3 ünde belirtilen ayrıntılar,

e) Ağırlık ve hacim olarak net muhteviyatları,

Kapasitesi 150 ml veya daha az olan aerosol kapların üzerinde, kap hacminin küçüklüğü nedeniyle birinci fıkrada belirtilen bilgilerin bulundurulamaması durumunda, bu yapıdaki her aerosol kaba görünür, okunaklı ve silinmeyecek biçimde düzenlenmiş yukarıda belirtilen bilgileri içerir bir etiket iliştirilir.

Üretici ve dağıtıcıları aerosol kapları, kap etiketlerinin Türkçe olarak yazılı olması koşulu ile yurt içinde pazarlayabilirler.”

Madde 9- Emniyet Tedbirleri

 Madde 9- (Değişik: RG 3/5/2002 – 24744) Bakanlık, aerosol kaplar üzerinde ters epsilon “ 3 ” sembolü ile karışıklığa neden olabilecek işaretler veya yazıların kullanılmasını engelleyici her türlü önlemi alacaktır.

Aerosol kapların üretici ve dağıtıcıları, aerosol kapların alevlenir muhteviyat içermelerine rağmen muhteviyatın normal ya da kontrol altındaki kullanım koşullarında herhangi bir tutuşma tehlikesi arz etmediğine dair test sonuçları ya da test sonuçlarını destekleyici başka bilgilere sahip ise, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bu Yönetmelik Ek’i madde 2.2 (b) ve madde 2.3 (b) hükümlerini uygulamamaya karar verebilir. Bu üretici ve dağıtıcılar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere bu belgelerin bir kopyasını muhafaza ederler. Böyle bir durumda aerosol kapta bulunan alevlenir madde/müstahzar miktarı etiket üzerinde okunaklı ve silinmez bir şekilde “İçeriğin, kütle olarak % x’i alevlenir” ifadesi ile açıkça belirtilecektir.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Madde 10- Genel Hükümler

 Madde 10- (Değişik: RG 3/5/2002 – 24744) Bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir veya daha fazla aerosol kap, emniyet ve sağlık konusunda bir tehlike gösterirse, bu tür kabın veya kapların satışları Bakanlık tarafından geçici olarak yasaklanır veya bu kaplar özel hükümlere tabi tutulur. Bakanlık almış olduğu kararın nedenlerini Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere iletilmesini teminen Müsteşarlığa bildirir.”

Madde 11-

Bu Yönetmelik; Avrupa Birliğinin 75/324/EEC sayılı “ Aerosol Kapları ile İlgili Üye Devletlerin Mevzuatının Uyumlaştırılması Hakkında Direktifi” ile bu direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin  94/1/EEC sayılı direktife uygun olarak hazırlanmıştır.

Madde 12-

Bakanlık, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, Yönetmelik metnini Komisyona bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir.

Madde 13- Yürürlük

Madde 13- Bu yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarihten onsekiz ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 14- Yürütme

Madde 14–  Bu yönetmelik hükümlerini  Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

TANIMLAR

GENEL HÜKÜMLER 

METAL AEROSOL KAPLAR İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER

CAM AEROSOL KABLAR İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER

PLASTİK AEROSOL KAPLARA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER

Web Tasarımı

Sayfalar: 1 2

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla