Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Tamircin Burada

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları içeren yönetmelik

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

İçindekiler

 

Resmi Gazete Tarihi: 12.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28585

 SON Revizyon: 27.04.2021  (31467)

Güncelleme: Kasım 2023

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

 

MADDE 1 – Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 – Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarını, işbaşı eğitim programlarını, girişimcilik eğitim programlarını, toplum yararına programları (Mülga ibare:RG-6/11/2014-29167)    (…) ve bu Yönetmelik çerçevesinde tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

MADDE 3 – Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası ve 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi ile yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğia) Aktif işgücü hizmetleri: İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetleri,

b) Bireysel gönderme: Kuruma kayıtlı kişilerin grup oluşturulması şartından bağımsız olarak aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılmalarını,

c) Denetim Kurulu: 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında oluşturulan ve Kurum tarafından yürütülen işgücü yetiştirme faaliyetlerini denetlemek üzere oluşturulan il istihdam ve mesleki eğitim denetim kurullarını,

ç) Engelli: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu sağlık kurulu raporları ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan kişileri,

d) Eski hükümlü: Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanları,

e) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

f) Girişimcilik eğitim programı: Kuruma kayıtlı kişilerin iş kurmalarını ve işlerini devam ettirmelerini sağlamak üzere düzenlenen eğitimleri,

g) Hizmet merkezi: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bağlı olarak kurulan birimi,

ğ) Hizmet sağlayıcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri sunabilecekleri,

h) Hükümlü: Bir yıldan uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyip ceza ve infaz kurumlarında bulunanları,

ı) İl müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü,

i) İstekli: Hizmet alımına teklif verenleri,

j) İşbaşı eğitim programı: Katılımcılara mesleki deneyim kazandırmak üzere, Kurumca belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında verilen eğitimi,

k)(Değişik:RG-6/11/2014-29167)   İş ve meslek danışmanı (danışman): İş ve Meslek Danışmanı  kadro veya pozisyonunda çalışan Kurum personelini

l) Katılımcı: Toplum yararına program, girişimcilik eğitim programları ve işbaşı eğitim programlarına katılanları,

m) KDV: Katma değer vergisini,

n) Kesinleşen kursiyer sayısı: Kursun başlamasından itibaren geçen onda birlik sürenin bitim tarihi itibariyle kursa devam eden mevcut kursiyer sayısını,

o) Kurs: Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayanların, niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerini,

ö) Kursiyer veya katılımcı başı ders saat maliyeti: Bir kursiyerin veya katılımcının bir ders saatine karşılık olmak üzere kurs veya program için gerekli olan temrin malzemesi, eğitici, kurs veya program yeri ve mesleki rehabilitasyon giderleri, yüklenici kârı ile eğitim için yapılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan benzeri giderleri,

p) Kursiyer: Kurslara katılanları,

r) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

s) MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,

ş) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri,

t) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

u) Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar: Diğer gruplara göre istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi dezavantajlı grupları,

ü) Plan: Yıllık işgücü eğitim planını,

v) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

y) Protokol: İşbirliği kapsamında düzenlenecek kurs ve programların çerçevesini belirleyen işbirliği veya iyi niyet belgelerini,

z) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

aa) Sistem: Düzenlenen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayan Kurum bilgi işlem ağını,

bb) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs, program ve projenin çerçevesini belirleyen ve Kurum ile yüklenici veya işveren ile katılımcı arasında imzalanan belirli süreli belgeyi,

cc) Teklif: Hizmet alımı veya işbirliği kapsamında istekli tarafından yapılan başvuruyu,

çç) Temrin gideri: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs, program ve projelerin yürütülmesi esnasında kullanılarak tüketilen ve demirbaş niteliği taşımayan malzemelere ilişkin gideri,

dd) Toplum yararına program (TYP): İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını amaçlayan ve bunlara geçici gelir desteği sağlayan programları,

ee) Ulusal Meslek Standartları (UMS): 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen meslek standartlarını,

ff) Ulusal yeterlilik: 5544 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen yeterlilikleri,

gg) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterlilikte yayımlanan yeterlilik birimlerinden her birini,

ğğ) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,

hh) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla sözleşme ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcıları,

ifade eder.

OSGB Hizmetleri

MADDE 5 – Yetki ve sorumluluk

MADDE 5 – (1) Aktif işgücü hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesi, ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasının koordinasyonundan Genel Müdürlük yetkili ve sorumludur.

(2) Aktif işgücü hizmetleri için hizmet alımı ve işbirliği yapılması ile hizmetlerin yürütülmesinden il müdürlükleri yetkili ve sorumludur. Gerektiğinde hizmet merkezleri, il müdürlükleri tarafından bu kapsamda yetkilendirilebilir.

(3) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alır.

MADDE 6 – Ödeneklerin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması için il müdürlüklerine tahsis edilecek ödenek miktarı, her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Genel Müdürlük, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda il müdürlüklerine tahsis edilen ödeneklerde değişiklik yapabilir, ödeneklerin bir kısmını veya tamamını merkezde tutabilir, yürütülen ve planlanan faaliyet ya da projeleri dikkate alarak ödenek tahsisi yapabilir. Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine tahsis edilen ödeneklerde değişiklik yapılırken il müdürlüklerinin yıllık işgücü eğitim planı ile yapılması planlanan faaliyet ve projeleri dikkate alınır.

MADDE 7 – Yıllık işgücü eğitim planı

MADDE 7 – (1) İl müdürlüklerince en geç ilgili yılın ocak ayında yıllık işgücü eğitim planı hazırlanır ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun onayını müteakip on beş gün içerisinde ilan edilerek Kurumun internet sayfasında yayımlanır. Planda yıl içerisinde yapılacak değişiklikler Kurulun onayı ile uygulanır.

(2) Planda, işyerlerinden alınan talepler ve/veya işgücü piyasası araştırmaları sonucunda belirlenen meslekler ile bu mesleklerde eğitim alacak kişi sayısı yer alacaktır. Planda yer alacak meslekler itibarıyla eğitim verilecek kişi sayısı, ilgili meslekte işyerlerinden alınan talepler ve işgücü piyasası araştırmaları sonucunda tespit edilen işgücü ihtiyacından, (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)    daha önceKurum aracılığıyla ilgili meslekte eğitim almış Kuruma kayıtlı işsizler çıkarılarak belirlenir.

MADDE 8 – Kurs ve programların uygulanması

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, kurs ve programların uygulanması yıllık işgücü eğitim planında yer alması şartına bağlıdır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki aktif işgücü hizmetleri, işbirliği veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilir.

 


 

İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki Eğitim Kursları

 

MADDE 9 – Mesleki eğitim kurslarının açılması

MADDE 9 – (1) Yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde kurs açılabilmesi için (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)    işgücü piyasasından veya işverenlerden talep gelmesi gerekir. Söz konusu talebin, il müdürlüğünce yapılacak çalışmalar sonucunda Kurum kayıtlarından karşılanamaması halinde, sadece karşılanamayan kısım için mesleki eğitim kursu açılabilir. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622) Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile talep alınmaksızın da istihdam garantisiz olarak kurs düzenlenebilir.

(2) Planda yer almayan bir meslek için hizmet alımı yöntemi ile kurs düzenlenmek istenildiğinde; Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınması ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun onayıyla planda değişiklik yapılması gereklidir.

(3) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)   Planda yer almayan bir meslek için işbirliği yöntemi ile kurs düzenlenebilir. Ancak kurs düzenlenen bu meslek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun yapılacak ilk toplantısında plana eklenir.

MADDE 10 – Hizmet sağlayıcılar

MADDE 10 – (1) İşbirliği veya hizmet alımı yapılabilecek hizmet sağlayıcılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları.

b) Üniversiteler.

c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri.

ç) Özel sektör işyerleri.

d) Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşları ve bunlara bağlı işyerleri ile iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflar.

(2) Aktif işgücü hizmetlerinin sunulması kapsamında ilgili mevzuatın belirlediği çerçevede, 4904 sayılı Kanun kapsamında kurulan özel istihdam büroları ile de işbirliği veya hizmet alımı yapılabilir.

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar sadece işbirliği kapsamında teklif sunabilirler.

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların alt yapısının diğer hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılması durumunda, bu hizmet sağlayıcılar sadece işbirliği kapsamında teklif sunabilirler.

(5) Kurum, hizmet alım ilanında belirtmek şartı ile hizmet alınan mesleğin özelliği ve hizmet sunulacak bölge dikkate alınarak, birinci fıkrada belirtilen hizmet sağlayıcıları sınırlandırabilir.

(6) 5580 sayılı Kanuna göre Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kurs açma iznine sahip olan kurumlar ile sadece izin alınan konularda kurs düzenlenebilir. Vakıf ve dernekler, kendilerine ait iktisadi işletme ile teklif sunabilecek olup merkezlerinin olduğu il dışında teklif sunabilmeleri için, o ilde şubelerinin bulunması ve dernek tüzüğü veya vakıf senedinde mesleki eğitim verebileceğinin yer alması; üniversitelerin ise teklif sundukları ilde faaliyet göstermelerine yetkili olduklarını gösterir resmî belgeleri ve kendilerini temsil edebilecek yetkilendirilmiş yerleşik birimlerinin bulunması gereklidir.

(7) Hizmet sağlayıcıların; teklif ve sözleşme aşamasında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi gereğince vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması gerekir. Bu borç ve cezaları yapılandırılmış olanlardan hizmet alımı yapılabilir. İşbirliği yoluyla düzenlenecek kurslarda ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan hizmet alımı ve işbirliğinde vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması şartı aranmaz.

(8) Hizmet alımı yapan il müdürlüğünde; ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip komisyonlarda görevli kişiler ve belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ile bunların ortağı olduğu şirketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) ile bunların üyesi veya yöneticisi oldukları hizmet sağlayıcılar ile hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

 

MADDE 11 – Hizmet alımı

MADDE 11 – (1) Yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklere ilişkin hizmet alımları; tespit edilen yaklaşık kursiyer başı ders saat maliyeti de dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca doğrudan temin usulü ile yapılır. Hizmet alımı, söz konusu mevzuatın Kuruma verdiği yetkiye istinaden, bu Yönetmelik ve belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

(2) Birinci fıkra hükümlerine bağlı olmak kaydıyla; aynı meslekte birden fazla hizmet sağlayıcıdan ve birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlardan aynı ilan çerçevesinde hizmet alınabilir. Bir hizmet sağlayıcıdan birden fazla meslekte hizmet alımı yapılabilir.

MADDE 12 – İşbirliği yapılması

MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcılar, işbirliği yöntemi ile ilana tabi olmaksızın, bu maddede belirtilen koşullara uygun olarak kurs teklifinde bulunabilirler. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622)  Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartı ile vakıf ve derneklerden bu madde kapsamında düzenlenecek kurslarda iktisadi işletme şartı aranmaz.

(2) Kurum; kursiyer zaruri gideri, sigorta prim gideri ile eğitici gideri ve temrin giderlerinin (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167)  veya Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer eğitim giderlerinin bir veya birkaçını ya da tamamını içerecek şekilde işbirliği yöntemi ile kurs düzenleyebilir.

(3) Hizmet sağlayıcılar ile işbirliği kapsamında kurs düzenlenebilmesi, bu maddede belirtilen istisnalar dışında, yüzde elli istihdam taahhüdü verilmesi şartına bağlıdır. Bu kapsamda düzenlenecek kurslarda kursiyer zaruri gideri ve kursiyerler için ödenmesi zorunlu olan sigorta prim giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak özel sektör işyerleri ile düzenlenen eğitimlerde, eğiticinin hizmet sağlayıcının kendi bünyesinden karşılanamaması halinde (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167)  eğiticinin unvanı dikkate alınarak(Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…) ek ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici gideri yükleniciye ödenebilir.

(4) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)  İl müdürlüğüne tahsis edilen yıllık eğitim ödeneğinin yüzde beşi ile sınırlı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları (devlet üniversiteleri dahil) ve Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği yöntemi ile düzenlenen kurslarda istihdam oranı en az yüzde yirmi olarak uygulanır.

(5) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ödenek sınırından ayrı olarak yine il müdürlüğüne tahsis edilen yıllık eğitim ödeneğinin bir başka yüzde beşi ile kamu kurum ve kuruluşları, devlet üniversiteleri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yöntemi ile düzenlenecek kurslarda istihdam taahhüdü aranmaz. Bu oranı iki katına çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralar çerçevesinde düzenlenen kurslarda, kursiyerlere kursiyer zaruri gideri ve sigorta primi ödenir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167) eğiticinin unvanı dikkate alınarak (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622)(…) ek ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici gideri ile toplam kursiyer zaruri giderinin yüzde onunu geçmemek üzere eğitim sırasında kullanılacak temrinlik malzeme için ödeme yapılabilir.

(7) İşbirliği yöntemi ile kurs düzenleyecek hizmet sağlayıcılardan eğitim hizmetleri protokolü imzalanmadan önce aşağıdaki belgelerden kendileri ile ilgili olanlar istenir.

a) Talep dilekçesi.

b) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, MEB onaylı özel öğretim kurumu çalışma ruhsatı, birlik veya oda kaydı belgesi, üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesi(Ek ibare:RG-12/2/2016-29622)veya kuruluş kanunu(Ek ibare:RG-6/11/2014-29167) özel istihdam büroları için izin belgesi, dernek ve vakıflar için (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…) merkezleri dışında teklif verilen ilde şube kuruluşuna ait belgelerin aslı veya (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…)  onaylı örneği.

c)(Değişik:RG-12/2/2016-29622)Talep sahibinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.

ç) 5580 sayılı Kanun kapsamındakiler için mesleki eğitim yetki belgesinin aslı veya (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…) onaylı örneği.

d) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.

e) MEB’den alınacak eğitim kapasite raporu.

f) Eğitim programı veya planı.

g) Eğiticilere ait özgeçmiş ve bununla ilgili belgeler.

ğ) (Ek:RG-12/2/2016-29622)  İşverene ait son bir yıllık sigortalı hizmet listesi.

(8) Kamu kurum ve kuruluşlarından yedinci fıkrada sayılan belgelerden sadece eğitim programı ve eğiticilere ait belgeler istenir.

(9) İşbirliği kapsamında hizmet sağlayıcılardan alınan teklifler, aksi yönde bir hüküm bulunmadığı sürece, bu Yönetmeliğin eğitim mekanı, eğitim programı, eğitici ve istihdam yükümlülüğüne ilişkin hükümlerine tabi olarak değerlendirilir.

(10) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Genel Müdürlük arasında işbirliği protokolü imzalanarak düzenlenecek kurslarda istihdam taahhüdü aranmaz ve bu kurslara ilişkin ödenekler, Genel Müdürlük tarafından ayrıca il müdürlüklerine gönderilir.

(11) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622)  İstihdamın korunması ve çalışanların mesleki sertifika sahibi yapılması amacı ile Kurum, çalışanlara yönelik olarak hizmet sağlayıcılarla işbirliği kapsamında mesleki eğitim kursları düzenleyebilir. Düzenlenecek eğitimlerde eğitici gideri ve Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer eğitim giderleri ödenebilir. Bu kapsamda düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere kursiyer zaruri gideri ödenmez, ancak 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği ödenecek sigorta primleri Kurumca karşılanır ve kurs bitirme sertifikası verilir.

(12) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622)  Eğitici ücreti ödenmesi gereken durumlarda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu ve 176 ncı maddesi esas olmak üzere;

a) Eğiticinin MEB’de görevli olması durumunda 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

b) Eğiticinin üniversitede görevli olması durumunda 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve ilgili mevzuat,

c) Eğiticinin bunlar dışındaki kurum ve kuruluşlarda görevli olması veya serbest çalışması durumlarında ise MEB’de görevli öğretmenlere yapılan ödeme ile ilgili mevzuat,

hükümleri dikkate alınır.

MADDE 13 – Hizmet sağlayıcılarda aranacak şartlar

MADDE 13 – (1) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatının verdiği yetki çerçevesinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacı ile hizmet sağlayıcılarda aranılacak şartlar ayrıca belirlenebilir.

MADDE 14 – Hizmet alımı ve işbirliği yapılamayacaklar

MADDE 14 – (1) Kurum, hizmet alım ilanı ve şartnamesinde belirterek hizmetlerin etkin ve verimli şekilde temini için, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatının verdiği yetki çerçevesinde, hizmet sağlayıcıları sınırlandırabilir.

MADDE 15 – Bireysel gönderme yoluyla hizmet alımı

MADDE 15 – (1) İlgili mevzuat çerçevesinde, bireysel gönderme yöntemi ile Kuruma kayıtlı kişiler, mesleki eğitim hizmetlerinden yararlandırılabilir.

MADDE 16 – Yaklaşık maliyetin tespiti

MADDE 16 – (1) Yaklaşık maliyeti belirlemek üzere yapılacak piyasa fiyat araştırması, ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılır.

(2) Hizmet alımına konu mesleğe ilişkin kursun yaklaşık maliyeti, kursiyer başı ders saat maliyeti üzerinden 4734 sayılı Kanunun ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan ilgili mevzuat doğrultusunda Katma Değer Vergisi hariç belirlenir.

(3) Yaklaşık maliyetin tespit edilmesinde kullanılmak üzere, Genel Müdürlük tarafından kursiyer başı ders saat maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapılabilir. İl müdürlüklerinin, kursiyer başı yaklaşık ders saat maliyetlerinin belirlenmesinde sistemde yayımlanacak bu çalışmaları dikkate alması gerekir.

(4) Yaklaşık maliyetin belirlenmesinden sonra onay belgesi düzenlenerek, ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen piyasa fiyat araştırması ve buna ilişkin belgeler eklenir.

MADDE 17 – Komisyon oluşturulması

MADDE 17 – (1) İhale yetkilisi tarafından hizmet alımları için biri başkan olmak üzere en az üç asil üç yedek üyeden oluşan bir komisyon kurulur. Birden fazla meslekte hizmet alımı yapılması durumunda gelecek tekliflerin yoğunluğuna göre birden fazla komisyon oluşturulabilir. Ancak bir meslek için yapılacak olan değerlendirmelerde gelen teklif dosyaları komisyonlar arasında paylaştırılamaz.

(2) Komisyonda görev alan asil üyeler, komisyon çalışmalarına katılmaya engel hastalık, tayin, birinci derece yakınlarının ölümü gibi zorunlu haller dışında hizmet alım süreci tamamlanana kadar değiştirilemez.

MADDE 18 – Komisyonun görevleri

MADDE 18 – (1) Hizmet alımına ilişkin il müdürlüğüne teslim edilen tekliflerin, tutanak ile teslim alınmasından sözleşme imzalanmasına kadar olan tüm iş ve işlemler komisyon tarafından gerçekleştirilir.

(2) Birden fazla komisyonun bulunması halinde komisyonlar işbirliği içinde çalışırlar ve gerektiğinde bilgi paylaşımında bulunurlar.

MADDE 19 – Hizmet alımının duyurulması

MADDE 19 – (1) Hizmet alımı yapılacak meslekler; eğitim verilecek kişi ve sınıf sayısı, eğitim süresi ve eğitim alınacak mesleğe ilişkin bilgileri içeren ilan metni kullanılarak, il müdürlüğü tarafından hizmet alımından ilana çıkılan gün hariç en az beş işgünü önce Kurumun internet sayfasında, il müdürlüğü ve/veya hizmet merkezi ilan panosunda yayımlanır ve ayrıca uygun görülmesi halinde diğer araç ve yöntemlerle de duyurulur.

(2) Hizmet alımına ilişkin ilanda ve eklerinde yer alacak belgelerde; bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata aykırı olmamak şartı ile teklif verilmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmenin uygulanması ve sonuçlandırılması ile ilgili tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça belirlenir ve/veya ilgili mevzuata atıf yapılır.

MADDE 20 – Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 20 – (1) Teklifler, teknik ve mali teklif formu kullanılarak hazırlanır ve kapalı zarfla son başvuru süresine kadar il müdürlüğüne (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) elden verilebilir ya da posta veya kargo yoluyla gönderilebilir. Posta veya kargodan kaynaklanan nedenlerle süresinden sonra gelen teklifler dikkate alınmaz. Teklif zarfında bulunması gereken (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  formlar eksiksiz olarak ve bilgisayar ortamında doldurulur. Elle doldurulan formlar dikkate alınmaz.

(2) Teklif zarfının yapıştırılarak kapatılan kısmında isteklinin kaşe veya mühürü ve imzası bulunur. Zarfın sol üst tarafında sırayla ve alt alta yazılmak üzere isteklinin adı soyadı varsa unvanı, tebligata esas açık adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile teklife konu meslek ve son teklif verme süresi; orta kısımda ise hizmet alımını gerçekleştiren il müdürlüğünün isim ve adres bilgileri ve sağ alt tarafta “Bu teklif zarfı ancak ilgili komisyon tarafından açılır” ibaresi yer alır.

(3) Aynı ilanda birden fazla meslek için hizmet alımı yapılması durumunda; istekliler, her bir meslek için ayrı ayrı olmak üzere teklif verebilir.

(4) Teklif zarflarının tesliminden sonra zarf içerisinde yer alan belgelerde ve bilgilerde herhangi bir şekilde değişiklik yapılamaz ve yapılması teklif edilemez.

(5) İstekli, verdiği teklifle (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) son başvuru tarihinden itibaren doksan gün süreyle bağlıdır. Bu süre, hizmet alımı ilanı ekinde yer alacak eğitim hizmetleri şartnamesinde belirtilmek suretiyle arttırılabilir.

MADDE 21 – Geçici teminat

MADDE 21 – (1) İsteklilerin, teklif aşamasında, hizmet alımına konu mesleğe ilişkin olarak her bir teklif için, teklifte verdikleri kursiyer başı ders saat maliyeti ile eğitilmesi öngörülen kursiyer sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak tutarın yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu vermeleri gerekir. Geçici teminatın süresi en az yüz yirmi gün olmak üzere teklif geçerlilik süresinden otuz gün fazla olması gerekir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici teminat mektubu istenmez.

(3) Aynı ilde halen devam eden kurs ve girişimcilik eğitim programları olan ve farklı tarihlerdeki hizmet alımlarına teklif verecek yüklenici için geçici teminat oranı, bir önceki geçici teminat oranının (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)    yüzde yirmi fazlası olarak uygulanır. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622) Geçici teminat oranı hiçbir durumda yüzde onu geçemez.

(4) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) Teklif veremeyecek iken teklif veren, teklif sırasında yanıltıcı bilgi ve belgeler vermek suretiyle Kurumu aldatmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilen, kesin teminat vermeyen, il müdürlüğünce kabul edilen mücbir sebepler hariç sözleşme imzalamaya davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden isteklilerin geçici teminatları Kuruma gelir kaydedilir ve bu durumdaki istekli ile on iki ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

(5) Yapılan değerlendirmeler sonrasında teklifleri geçerli puan alamayan veya bu maddenin dördüncü fıkrasında sayılı durumlar haricindeki isteklilerin teminatı iade edilir.

MADDE 22 – Teklif zarfında bulunması gereken belgeler

MADDE 22 – (1) Teklif zarfında, isteklinin durumuna göre aşağıdaki belgelerden ilgili olanlar eksiksiz olarak bulunur.

a) Talep dilekçesi.

b) Teknik ve mali teklif formu.

c) İstekli taahhütnamesi.

ç) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, MEB onaylı özel öğretim kurumu çalışma ruhsatı, birlik veya oda kaydı belgesi, üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesi (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) veya kuruluş kanunu(Ek ibare:RG-6/11/2014-29167)   özel istihdam büroları için izin belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletme ve/veya merkezleri dışında teklif verilen ilde şube kuruluşuna ait belgelerin aslı veya (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…) onaylı örneği.

d)(Değişik:RG-12/2/2016-29622)İsteklinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.

e) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.

f) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Ticaret Sicil Memurluğundan alınan iflas ve konkordato ilan edilmediğine dair belge.

g)(Değişik:RG-12/2/2016-29622)Kamu kurum ve kuruluşları hariç, isteklilerin vergi, SGK primi, prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ya da bunların yapılandırıldığına dair belgeler.

ğ) Üniversiteler ve 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar hariç, MEB’den alınacak eğitim kapasite raporu ile varsa eğitim mekanına ilişkin belge, bunun bulunmaması halinde il müdürlüğünce yapılan tespite ilişkin belge.

h) İsteklinin eğitim ve mesleki eğitim alanındaki tecrübesine ilişkin bilgi ve(Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622)belgelerin aslı veya onaylı örneği.

ı) Eğiticilere ait özgeçmişler ve eğitim düzeyleri ve deneyimlerini gösterir belgeler ile eğiticinin istekli dışında başka kurum veya kuruluş çalışanı olması durumunda bu kurum veya kuruluştan alınan çalışma veya görevlendirme yazısı.

i) 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin MEB onaylı çalışma izin belgesi veya atama onayı veya yazısının aslı veya(Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622)(…) onaylı örneği.

j)(Değişik:RG-6/11/2014-29167) İstekliye ait son bir yıllık sigortalı hizmet listesi

k) Eğitim programı veya planı.

l) Geçici teminat mektubu.

(2) Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum beyannamesinin, iş ortaklığı halinde teklif verilmiş ise iş ortaklığı beyannamesinin ayrıca işin hangi bölümlerinden sorumlu olunduğunun belirtildiği belgelerin verilmesi gerekir.

(3) Hizmet alım ilanı metninde veya eklerinde yer verilecek teknik ve mali değerlendirme kapsamında istenilen belgelerin de teklif zarfına konulması gereklidir.

(4) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)    Teklif zarfında bulunan asıl veya (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…) onaylı belgeler hariç diğer belgelerde isteklinin imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunması esastır.

MADDE 23 – Tekliflerin açılması

MADDE 23 – (1) İstekliler tarafından sunulan ve teklif teslim tutanakları düzenlenerek teslim alınan teklifler, alınış sırasına göre son teklif verme süresinin dolduğu andan itibaren hazır bulunanların huzurunda meslek bazında açılmaya başlanır.

(2) Açılan tekliflerin içeriğinde yer alması gereken teknik ve mali teklif formu üzerinden; isteklinin adı soyadı varsa unvanı, personel sayısı, tecrübesi, eğitilmesi planlanan kişi sayısı, eğitim yeri kapasitesi, eğitim süresi, istihdam taahhüt oranı, kursiyer başı ders saat maliyetine ilişkin teklif formlarında yer alan bilgiler hazır bulunanların huzurunda sesli olarak okunur ve tutanak tutulur.

MADDE 24 – Değerlendirilemeyecek teklifler

MADDE 24 – (1) Aşağıdaki durumlardaki teklifler değerlendirmeye alınmaz.

a) Teklif veremeyecek olanların vermiş oldukları teklifler.

b) Aynı istekli ya da ortağı olduğu istekliler (hisse paylarına bakılmaksızın) tarafından, aynı meslek için birden fazla teklif verilmesi durumunda bu istekli veya isteklilerin verdikleri teklifler.

c) Başvuru form ve belgelerinde silinti, kazıntı, düzeltme yapılan teklifler.

ç) İstenilen belgelerden başka belgelerin yer aldığı teklifler.

(2) Başvuru süresinden sonra teslim edilen veya gönderilenler ile teklif zarfında yer alması gereken bilgilerin olmadığı veya eksik olduğu teklifler değerlendirilmez.

(3) (Mülga:RG-6/11/2014-29167) 

MADDE 25 – Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Hizmet alımı yapılacak hizmet sağlayıcıların teklifleri, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip olmak koşuluyla, teklif zarfında yer alan bilgi ve belgeler üzerinden ilgili mevzuata göre değerlendirilir.

(2) Teklifler, ön değerlendirmeden sonra teknik değerlendirmeye alınır, teknik değerlendirmeyi geçenler mali değerlendirmeye tabi tutulur.

(3) Teknik değerlendirme, isteklinin eğitim ve meslek alanındaki tecrübesi, insan kaynakları kapasitesi, istihdam taahhüdü ve belirlenecek diğer hususlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(4) Mali değerlendirme yapılabilmesi için isteklinin, teknik değerlendirme sonucunda belirlenecek asgari puanı veya üzerinde puan alması gerekir. Mali değerlendirme, en düşük fiyat teklifi yüz puan kabul edilmek suretiyle ve diğer fiyat teklifleri en düşük teklife ters oranlı olarak sıralanmak suretiyle hesaplanır.

(5) İsteklinin teknik değerlendirmede aldığı puanın yüzde altmışı ve mali değerlendirmede aldığı puanın yüzde kırkı esas alınarak nihai değerlendirme puanı belirlenir. Puan hesaplamasında küsuratlar yuvarlanmaz. Nihai puanın eşit olması halinde kursiyer başı ders saat maliyeti düşük olan istekliye, kursiyer başı ders saat maliyetinin de eşit olması halinde istihdam taahhüt oranı yüksek olan istekliye öncelik verilerek nihai sıralama belirlenir. Yine eşitlik olması halinde, bu durumdaki istekliler ile kontenjan paylaşımı yapılarak sözleşme imzalanır.

MADDE 26 – Kesin teminat

MADDE 26 – (1) Sözleşme aşamasında istekliden, hizmet alımına konu her bir mesleğe ilişkin ayrı olmak üzere kursiyer başı ders saat maliyeti ile teklifte eğitilmesi öngörülen kursiyer sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak rakamın yüzde on beşi oranında teminat mektubu alınır. Verilen teminatın geçerlilik süresinin, sözleşme imzalama tarihinden başlamak üzere istihdam yükümlülüğünün tamamlanacağı süreyi de içerecek şekilde, kurs süresinin en az üç katı olması gerekir. Yüz yirmi günden az olan eğitimlerde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından kesin teminat mektubu istenmez.

(3) Aynı ilde halen devam eden kurs veya girişimcilik eğitim programları olan ve farklı tarihlerdeki hizmet alımlarına teklif verecek yüklenici için kesin teminat oranı, bir önceki kesin teminat oranının (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  yüzde yirmi fazlasıdır. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622) Kesin teminat oranı hiçbir durumda yüzde otuzu geçemez.

(4) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622) Sözleşme imzasından önce gerekmesi halinde teminat mektubunun süresinin kurs ve istihdam süresi dikkate alınarak uzatılması yükleniciden istenebilir. Bunun kabul edilmemesi durumunda sözleşme imzalanmaz.

MADDE 27 –  Sözleşme ve idari yaptırımlar

(Değişik başlık:RG-6/11/2014-29167)

MADDE 27 – (1) Nihai değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip olan istekliden başlamak üzere değerlendirmeye konu meslekte eğitilmesi planlanan kişi sayısına göre teklifte belirtilen sayı ile sınırlı olmak üzere istekliler iadeli ve taahhütlü olarak gönderilecek resmî yazıyla sözleşmeye davet edilir.

(2) İstekliler sözleşme imzalamadan önce Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde Kuruma teslim ederler. İl müdürlüğü ile istekli arasında, kursun başlama ve bitiş tarihleri ile istihdam yükümlülüğünün tamamlandığı süreyi ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri içerecek şekilde sözleşme imzalanır ve bu şekilde hizmet alımı yapılır. Sözleşme ile ilgili vergi mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yüklenici tarafından yerine getirilip getirilmediği hususu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(3) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)    Yüklenici tarafından yürütülen kurs kapsamında ilgili kişilerce yapılan inceleme ve denetimlerde; mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen, yapılan sözlü ve yazılı uyarılara rağmen giderilemeyen ve sözleşme veya protokol konusu işin uygulanmasına engel olduğuna il müdürlüğünce karar verilen aşağıdaki durumlarda, sözleşme veya protokol fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır ve yüklenici ile yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz:

a) Eğitime katılan kursiyerlerin, yüklenicinin kayıtlı ve/veya kayıt dışı çalışanı olduğunun tespit edilmesi ve bu kişilerin yapılan yazılı uyarıya rağmen kursla ilişiğinin kesilmemesi,

b) Yüklenici tarafından, sözleşme veya protokol konusu eğitim hizmetlerinin il müdürlüğünün yazılı onayını almaksızın üçüncü şahıslara yaptırıldığının tespit edilmesi,

c) Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk, mahkumiyet, ölüm, iflas gibi hallerde sözleşmeden veya protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespit edilmesi,

ç) İşin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin (doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi) meydana geldiği tarihi izleyen beş işgünü içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi durumu hariç olmak üzere, yüklenicinin sözleşme veya protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemesi ve sözleşmeye veya protokole aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi.

Bu fıkranın (ç) alt bendinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı il müdürlüğü veya yüklenici sözleşmeyi veya protokolü tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak, yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve bu talep il müdürlüğünce kabul edilmişse, il müdürlüğünün sözleşmeyi veya protokolü feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin bu sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.

(4) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)    Sözleşme veya protokol imzalandıktan sonra, mücbir sebepler dışında, yüklenicinin mali acz içinde bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kuruma bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme veya protokol fesh edilir ve (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) varsa yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır.

(5) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)    Sözleşme veya protokol süresince yüklenici tarafından 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunma, hileli iflas etme, hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karıştırılması veya sahte belge düzenlenmesi veya bunlara teşebbüs edildiğinin ilgili birimlerce tespit edilmesi hallerinde sözleşme/protokol fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) varsa yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır ve yüklenici ile yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz. Bu durumdaki yükleniciler ile protokol veya sözleşme imzalanmış olsa dahi henüz başlatılmamış olan kurslara ilişkin protokol ve sözleşmeler de iptal edilir.

(6) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) Sözleşme (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) veya protokol hükümlerine aykırılığın genel zamanaşımı süresi içinde teftiş veya inceleme yoluyla ya da yargı kararı ile tespiti halinde de ilgili yaptırımlar uygulanır.

 

MADDE 28 – Kurs eğitim programları

MADDE 28 – (1) Kurs eğitim programları MEB tarafından onaylanır. MEB, kurs eğitim programlarının müfredatının UMS ile uyumlu olmasını sağlar.

(2) UMS ve/veya ulusal yeterlilik bulunan mesleklerde kurslar ilgili UMS, ulusal yeterlilikler veya yeterlilik birimleri temel alınarak açılır. Bu kapsamda açılacak tüm kursların eğitim programlarının, bu standartlara ve/veya ulusal yeterliliklere uygun olarak hazırlandığının da MEB onayında belirtilmesi gerekir.

(3) Ulusal meslek standartları ve/veya ulusal yeterlilikleri yayımlanmayan mesleklerde ise kurs eğitim programları; yüklenicilerle veya işbirliği yapılan kuruluşlarla sözleşme veya protokol imzalanmadan önce MEB il müdürlüklerine veya bunların belirlediği okul veya kurum müdürlüklerine onaylattırılacaktır. Onay verilmeyen eğitim programları uygulamaya konulmayacaktır. Eğitim programları, her kurs için ayrı ayrı onaylanabileceği gibi toplu olarak da onaylatılabilir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Millî Eğitim Bakanlığının verdiği izinle çalışan kurum ve kuruluşların gerçekleştirecekleri kurslara ilişkin eğitim programlarının onay işlemleri kendi ilgili mevzuatına göre yapılır. (Ek cümle:RG-6/11/2014-29167) Ancak daha önce usulüne göre onaylatılmış eğitim programının, yürürlükte olan eğitim programı ile aynı olması halinde tekrar onaylatılmasına gerek yoktur.

(4) Özel kanunları veya uluslararası sözleşme veya anlaşmalar ile izin verilen kurum veya kuruluşlar ve üniversiteler ile düzenlenecek kurslarda; eğitim programının ulusal meslek standartları ve/veya ulusal yeterliliklerine uygun olarak hazırlandığının da bu kurum veya kuruluşlarca kendi mevzuatları uyarınca yapılacak onayda belirtilmesi gerekir. Meslek standartları ve/veya ulusal yeterliliklerin yayımlanmadığı mesleklerdeki eğitim programları, bu kurumların kendi ilgili mevzuatına göre onaylanır.

(5) Kurs eğitim programları, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşabilir. Mesleğin özelliğine göre, kurslarda teorik ve uygulamalı bölümler birlikte verilebilir.

(6) İl müdürlüğünce uygun görülmesi halinde teorik ve uygulamalı bölümler farklı eğitim mekanlarında veya farklı illerde yapılabilir. Kursun bir bölümünün farklı ilde yapılması durumunda, denetimler kursun düzenlendiği ildeki il müdürlüğünce yapılır, raporları kursu düzenleyen il müdürlüğüne gönderilir.

(7) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)    Mesleki eğitim kursu düzenlenecek mesleğin uygun olması halinde Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan eğitim yöntemleri ile de kurs düzenlenmesi mümkündür.

MADDE 29 – Kurs süresi

MADDE 29 – (1) Kursiyerlere bilgi ve becerilerin kazandırılması için toplam kurs süresi; kursun düzenleneceği meslek konusunda (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) eğitim programını onaylayan üniversitenin veya Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği süre, ulusal meslek standartları ve/veya ulusal yeterlilikler, işgücü piyasası ihtiyaçları ve kursiyerlerin nitelikleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

(2) Toplam kurs süresi yüz altmış fiili günü aşamaz.

(3) Kursların, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat olması gerekir. Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dahil edilemez.

(4) Kursların mesai saatleri içerisinde yapılması esastır. Ancak il müdürlüğünce uygun görüldüğü takdirde, denetim imkanları da göz önünde bulundurularak bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olmamak kaydıyla, mesai saatleri ve günleri dışında da kurs düzenlenebilir. Kursların günlük bitiş saati, il müdürlüğünce yüklenici ile imzalanacak sözleşme veya protokol ile belirlenir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol düzenlenmesi halinde yukarıda yer alan günlük eğitim sürelerine ilişkin düzenlemeler dikkate alınmayabilir.

(6) Günlük azami eğitimde kalabilme süreleri, günlük asgari kurs süresinin altında olan (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167) özel politika veya uygulama gerektiren gruplara yönelik düzenlenen kurslarda, kursiyerlerin alabilecekleri günlük azami eğitim sürelerinin belgelendirilmesi şartıyla bu süreler kadar eğitim verilir.

MADDE 30 – Kurs eğiticileri

MADDE 30 – (1) Kurslarda görev alabilecek eğiticiler veya öğreticiler aşağıda belirtilmiştir.

a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alan öğretmenler.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak görev yapan öğretim elemanları.

c) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel öğretim kurumlarında görev alan eğitmenler.

ç) Usta öğreticilik belgesine sahip olanlar.

d) Millî Eğitim Bakanlığı(Ek ibare:RG-6/11/2014-29167) ve üniversiteler tarafından eğitici veya öğretici olarak görevlendirilmiş olanlar.

(2) Üniversitelerin yüklenici olduğu kurslarda eğitimler, sadece 2547 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan öğretim elemanları tarafından verilir.

(3) Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda ön lisans ve üzeri eğitime sahip olanlar ve/veya en az usta öğreticilik belgesine sahip olanlar eğitici veya öğretici olarak görev alabilir.

(4) Eğiticiler veya öğreticiler, ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu mevzuat hükümlerine bağlı kalmak şartıyla, haftada en fazla kırk saat eğitim verebilirler.

(5) Mazeretleri il müdürlüğünce uygun görülen sebeplere istinaden eğiticilere, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde, yüklenici tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilerek izin verilebilir. İzin süresi hiçbir şekilde kurs süresinin onda birini geçemez. Eğiticilere izin verilmesi, izin verilen dönemde asgari nitelikleri taşıyan başka bir eğiticiyle eğitime devam edilmesi veya eğitime ara verilmesi hususu il müdürlüğünün takdirindedir.

(6) Herhangi bir nedenle eğiticinin ayrılması durumunda, aynı gün içinde durum yüklenici tarafından il müdürlüğüne telefon ile ve yazılı olarak bildirilir. Ayrılan eğiticinin yerine en az aynı özellikleri taşıyan bir eğiticinin en geç üç işgünü içinde görevlendirilmesi ve eğitime başlaması il müdürlüğünün onayı ile mümkündür. Bu tür sebeplerle eğitim verilmeyen süreler için telafi eğitimleri düzenlenir.

(7) Yapılan denetimlerde, Kurumu aldatmaya yönelik harekette bulunma, sahte ve yanıltıcı belge düzenleme ve kendi yerine başkasını eğitici olarak görevlendirme gibi bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  eğiticiler yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs ve programlarda görev alamaz ve haklarında il müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulur. Hakkında il müdürlüğünce bu şekilde yaptırım uygulanan kişiler sisteme kaydedilir ve Kurumun internet sayfasında ilan edilebilir.

(8) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Bir meslek için usulüne göre eğitici onayı alınmış kişinin, eğitici vasfında değişiklik olmaması şartı ile aynı meslek için tekrar eğitici onayı alınmasına gerek yoktur.

MADDE 31 – Eğitim mekanı

MADDE 31 – (1) Kurs düzenlenecek eğitim mekanının MEB tarafından belirlenen eğitim verilecek mesleğe göre gerekli asgari standartlara sahip olup olmadığı, il veya ilçe Millî Eğitim müdürlükleri veya MEB tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlarca tespit edilir. Bunun mümkün olmadığının MEB tarafından verilecek resmî yazı ile belgelenmesi halinde, il müdürlüğü tarafından eğitim mekanının eğitim düzenlenecek mesleğin niteliklerine göre asgari standartlara sahip olup olmadığına bakılarak, teklif tarihinden önce tutanak ile tespit yapılır.

(2) Özel sektör işyerleri ile işbirliği kapsamında düzenlenen kurslarda, eğitim mekanının düzenlenecek eğitim için asgari standartlara sahip olup olmadığı il müdürlüğünce tespit edilecektir.

(3) Üniversiteler ve özel kanunlar ile uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle yetkilendirilmiş kurumların, eğitim mekanının eğitim verilecek mesleğe göre asgari standartlara uygun olduğunu kendi mevzuatları uyarınca alınacak belgelerle ispat etmeleri gerekir.

(4) Eğitim mekanının uygunluğuna ilişkin onay belgesinin eğitimin teorik ve/veya uygulamalı bölümlerini içerecek şekilde hazırlanmış olması gerekir. Eğitimler onaylanmış mekanlar dışında gerçekleştirilemez.

(5) Eğitim mekanları, kurs süresince gerek görülmesi halinde, il müdürlüğü tarafından eğitim verilen mesleğe göre asgari standartları koruyup korumadıkları bakımından incelenebilir.

(6) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Bir meslek için usulüne göre eğitim mekânı onayı alınmış ise, eğitim mekanının şartlarında değişiklik olmaması şartı ile aynı meslek için tekrar eğitim mekanı onayı alınmasına gerek yoktur.

MADDE 32 – Kursa katılma şartları

MADDE 32 – (1) Kursa katılmak için;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

c) Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

ç) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

d)(Değişik:RG-12/2/2016-29622)İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

e) Emekli olmamak,

f) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

şartları aranır. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622) Kurum, kursiyer adaylarından durumlarını gösterir belge isteyebilir.

(2) Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167)  sadece (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler.

(3) Kurstan yararlanan (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  kursiyerler, kursun tamamlanmasından itibaren altı ay geçmeden yeni bir kurstan yararlanamazlar.

(4) Eğitimin başladığı tarihten itibaren bir yıl öncesine kadar yüklenicinin, konsorsiyum veya iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum ya da iş ortaklığını oluşturan işyerlerinin çalışanları, bu yükleniciler ile düzenlenen kurslara katılamazlar.

(5) Ceza infaz kurumlarında bulunan ve tahliyesine üç yıldan az süre kalmış olanlar, Kuruma kayıtlı işsiz olmak şartı hariç bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak kaydıyla kurslara katılabilirler. Bu kişilerden kurslara katılanların bilgileri il müdürlüğü tarafından sisteme girilir.

(6) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar bu kapsamda yer alan mesleklerdeki kurslara katılamazlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla kurs düzenlenebilecektir.

(7) İşsizlik ödeneği almakta olanların; asgari son çalıştığı işin koşullarını sağlamak, kişisel kariyer ve statülerine, eğitim, yaş ve sağlık koşullarına uygun bir eğitim olanağı sağlandığı takdirde eğitime katılmaları gerekir. Geçerli bir neden sunmadan eğitim almayı kabul etmeyen veya katıldığı eğitimi geçerli neden olmaksızın tamamlamayan kişilerin bu tarihten itibaren işsizlik ödeneği kesilir.

(8) İşyerlerinde yapılan kurslara; hizmet alımı ya da işbirliği yapılan işyerinin işçileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla katılabilir. Sadece çalışanlara yönelik olarak da işbirliği yoluyla kurs düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde, kurs için gerekli olan eğitici gideri yükleniciye ödenebilir. Ayrıca, Kurumca (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167) tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da kurs düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere Kurumca herhangi bir gider ödenmez ancak kurs bitirme belgesi veya sertifika verilir.

(9) Kurstan;

a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik veya doğum, uzun süreli hastalık, işe giriş ve kursa devamı engelleyebilecek ikametgah değişikliği gibi nedenler ile bu Yönetmelikte belirlenen devamsızlık süresini aşmaları sebebiyle ayrılmak durumunda kalanlar,

b) Durumları kursu takibe elverişli olmadığı için kursla ilişiği yüklenicinin teklifi ve il müdürlüğünün onayı ile kesilenler,

c) Devam ederken kursun iptal edilmesinden dolayı mezun olamayanlar,

dışında il müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazereti olmadan ayrılanlar yirmi dört ay boyunca kurs veya programlardan yararlanamaz.

(10) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Kursa katılma şartlarını haiz olmadığı halde kursiyer taahhütnamesi imzalayarak kursa katıldığı tespit edilen kişilere yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte bu kişilerden geri alınır.

(11) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Genel Müdürlük arasında imzalanan protokole istinaden işbirliği yöntemiyle düzenlenen kurslarda, kursiyerlerin işsiz olması şartı aranmaz.

MADDE 33 – Kursiyer sayısı

MADDE 33 – (1) Kurs sınıfları; eğitici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve donanımı ile kursa konu mesleğin özellikleri dikkate alınarak oluşturulur. Bir sınıfın en az on en fazla yirmi beş kursiyerden oluşması esastır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenlenecek kurslarda kursiyer sayısı il müdürlüğünce belirlenebilir.

(2) Kursiyer sayısının beş kişinin altına düşmesi halinde il müdürlüğünce kurs iptal edilebilir. Ancak kurs süresinin üçte ikisinin tamamlanması halinde kurs iptal edilmez.

(3) Engellilere yönelik veya işbirliği kapsamında işyerinde düzenlenen kurslarda en az beş kursiyer için de kurs düzenlenebilir.

(4) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622) Çalışanlara yönelik düzenlenen kurslarda bir sınıftaki kursiyer sayısı, eğitim mekânının uygunluğuna göre il müdürlüğü ile yüklenici arasında imzalanacak protokol ile belirlenir.

MADDE 34 – Kursiyerlerin seçimi

MADDE 34 – (1) Kursiyerlerin seçim aşamasında iş ve meslek danışmanları aracılığı ile kursiyer adaylarına; öncelikle meslek seçimi, meslek değişikliği ya da bir mesleğe uyum sağlama gibi iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilir.

(2) İş ve meslek (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) danışmanlığı hizmetinden faydalanan Kuruma kayıtlı işsizler arasından tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek asil ve yeteri kadar yedek kursiyer, yüklenici ve Kurum personeli tarafından birlikte belirlenir.

(3) Yüklenici, kursiyer seçmelerinden önce mülakatlar sırasında seçmede esas alacağı hususları il müdürlüğüne önceden bildirir.

(4) Dezavantajlı durumda olan kayıtlı kişilere, açılan kursun niteliğine ve kursiyer sayısına göre, kursa katılmalarında öncelik verilir.

(5) Asil kursiyer sayısının en az yüzde yirmi beşi kadar yedek kursiyer belirlenir.

(6) Asil kursiyerler ile yedek kursiyerlerin isimleri liste halinde il müdürlüğünce uygun görülen yöntemle kurs başlama tarihinden önce ilan edilir. Geçerli mazereti olmaksızın kursa başlamayanların ve kursun başlangıcından itibaren onda birlik sürenin içerisinde olmak kaydıyla ayrılanların yerine yedek listeden yeni kursiyer alınır. Asil kursiyer sayısının belirlenen yedek kursiyerler ile tamamlanamaması durumunda, eksik kontenjan Kuruma kayıtlılardan tamamlanır.

(7) Yüklenicinin birinci ve ikinci derece kan hısmı olan kişilerin kursiyer olması durumunda, bu kişiler toplam kursiyer sayısına ilave edilmez ve bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu durumdaki kişilere (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167)   iş kazası ve meslek hastalığı ile  (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…) genel sağlık sigortası primleri Kurumca ödenir, kurs bitirme belgesi veya sertifika verilir. Bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye ödeme yapıldığının tespiti halinde, bu ödemelerin tümü yasal faizi ile birlikte yükleniciden geri alınır.

(8) Yüklenicinin mülakata (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) katılacakların tamamını mülakat gününden önce sisteme kayıt etmesi ve kursa seçilmeyenlerin seçilmeme nedenlerini il müdürlüğüne bildirmesi gerekir.

(9) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622)  Yüklenici ile kursiyer arasında özel hukuk kapsamında karşılıklı rıza esası ile, kursun daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeden dolayı il müdürlüğünün herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmaz. Ancak hiçbir şekilde yüklenici, kursiyerlerden Kurum tarafından finanse edilen eğitim ve istihdam süreci ile ilgili giderler için ayrıca maddi bedel talep edemez. Sözleşme taslağı, imzalanmadan önce il müdürlüğüne Yönetmelik ruhuna ve lafzına aykırılık bakımından değerlendirilmek üzere gönderilir.

MADDE 35 – Kursiyer ve yüklenici taahhütnameleri

MADDE 35 – (1) (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  Yükleniciler, kursiyer seçimi aşamasından önce kursiyerlerin istihdam edilebilecekleri muhtemel işyeri ya da işyerleri, çalışma koşulları, hangi meslekte istihdam edilebileceği ve çalışma karşılığı alabilecekleri ücretlerin alt ve üst sınırları konusunda Kuruma taahhütname verirler ve kursa katılmaya hak kazanan kursiyerlere duyururlar. (Mülga cümle:RG-12/2/2016-29622) (Değişik cümle:RG-6/11/2014-29167)  Bu yükümlülüğü sözlü ve yazılı uyarılara rağmen yerine getirmediği il müdürlüğünce tespit edilen yükleniciler ile imzalanan sözleşme fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, varsa yükleniciye yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve yüklenici ile on iki ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz. (Ek cümleler:RG-12/2/2016-29622) Hizmet alımı yöntemi ile düzenlenen kurslarda yüklenici, kursiyerlerin kurs sonrasında istihdam edilmelerinden yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin usul ve esasları, yüklenici ile Kurum arasında imzalanan protokol veya sözleşme ve bu Yönetmelik ile belirlenir.

(2) Kursiyer olarak seçilenler, hak ve yükümlülüklerini ihtiva eden kursiyer taahhütnamesini imzalamadan kursa katılamazlar. (Ek cümle:RG-6/11/2014-29167)  Kursiyer taahhütnamesinde yer alan hususlara aykırılığın tespit edilmesi halinde kursiyer yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamındaki kurs veya programlardan yararlanamaz.

 

 

MADDE 36 – Devam zorunluluğu ve ilişik kesme

MADDE 36 – (1) Kurslara devam zorunludur. Kurumca kabul edilebilir mazereti olanlara (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622)yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından izin verilebilir. Ancak doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında bu izin süreleri, hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

(2) Kurslara yedek listeden alınan yeni kursiyerler, birinci fıkrada belirtilen çerçevede doktor raporu hariç kalan sürenin onda biri kadar mazeret izni kullanabilir.

(3) Kursun devamı sırasında ilgi ve yeteneklerinin kursu takibe elverişli olmadığı belirlenen kursiyerler ile belirlenmiş disiplin kurallarına uymayan kursiyerlerin yüklenicinin teklifi ve il müdürlüğü onayı ile kursla ilişikleri kesilebilir. Kursiyerlerin ilişik kesme işlemleri yazılı olarak gerçekleştirilir.

(4) Kursiyerlerin devam durumlarını takip etmek üzere Kurumca hazırlanacak olan devam çizelgesi kullanılır. Devam çizelgelerinin gereği şekilde doldurulmasından ve ay sonunda il müdürlüğüne tesliminden yüklenici sorumludur. Kurstan ayrılanlar, yüklenici tarafından aynı gün içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ayrıca kursiyerlerin devam durumlarının, yüklenici tarafından haftalık olarak en geç cumartesi günü saat 23:59’a kadar sisteme girilmesi gerekir. Bu yükümlülüklerin aksatılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan yüklenici sorumludur. İl müdürlüğü, yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Giriş yapılmayan günler ile ilgili girişler il müdürlüğünce tamamlanır. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622) Kurum, kursiyerlerin devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullanabilir.

MADDE 37 – Kurs sorumlusu

MADDE 37 – (1) İl müdürlüğü her kurs için bir asil bir yedek personeli kurs sorumlusu olarak görevlendirir. Kurs sorumlusu;

a) Kursu, mülakat aşamasından itibaren istihdam aşaması da dahil olmak üzere, her safhasında, incelemek, değerlendirmek, yönetmek, gerekli bilgi ve belgeleri almak,

b) Kurs dosyasını, kursla ilgili evrak ve belgeleri, sözlü-yazılı müracaat ve şikayetleri incelemek,

c) Ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gerektiğinde yerinde tahkik ve tetkik etmek,

ç) Olumsuzlukların ve sorunların giderilip giderilmediğini takip etmek, giderilememesi durumunda, derhal gerekli işlemleri başlatmak; olumsuzluklar ve sorunları gerektiğinde ilgili makamlara iletmek,

d) Sorumlu olduğu kursu(Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622)kurs süresince en az bir kez olmak üzere ziyaret etmek,

e) Kurs ile ilgili kaydedilen gelişmelerin ve varsa sorunların yer aldığı ara ve nihai raporları hazırlayıp ihale yetkilisine sunmak,

f) Kursiyer, yüklenici ve eğiticilerin bu Yönetmelik, sözleşme veya protokol ve ilgili mevzuatta belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek,

ile yükümlüdür.

MADDE 38 – Kursların denetimi ve izlenmesi

MADDE 38 – (1) Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, kursların denetimi, 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca yapılır.

(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler ya da Kurum hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

(3) Denetim ve ziyaretler sırasında, kursun devam etmesine engel teşkil etmeyen ve kolaylıkla çözülebilecek sorun tespiti halinde öncelikle yükleniciden sözlü uyarı ile eksikliğin niteliği ve kursun süresi dikkate alınarak on günü aşmamak üzere verilen süre içinde giderilmesi istenir. Sözlü olarak verilen uyarılar kurs denetçisi tarafından hazırlanan raporlarda yer alır. Verilen süre içinde sorunun çözülmediğinin tespiti halinde bu kez yazılı olarak ve on günü aşmamak üzere süre verilerek sorunun çözülmesi talep edilir.

(4) Uyarılara rağmen aynı sorunun çözülmemesi kursun devamını etkilemeyecek düzeyde ise, il müdürlüğü (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) yükleniciye yapılacak ödemeleri sorun giderilene kadar durdurur; sorun giderilmez ise sözleşme (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) veya protokol hükümlerine uyulmadığı gerekçesi ile sözleşme (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) veya protokol  fesh edilir ve varsa ödemeleri yapılmaz, kursiyer zaruri gideri ile kursiyer sigorta prim giderleri hariç yükleniciye ödenmiş KDV dahil tüm giderler (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167)  yasal faiziyle tahsil edilir, teminatın tamamı gelir kaydedilir ve yüklenici ile yirmi dört ay süresince hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

(5) İl müdürlüğü ile yüklenici arasında imzalanan eğitim hizmetleri sözleşmesinde usul ve esasları belirlenmek şartı ile eğitim süresince sınıflar yüklenici tarafından (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  teknolojik araçlarla ile kaydedilir ve kayıtlar, denetim ve teftiş sırasında ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere üç yıl boyunca yüklenici tarafından muhafaza edilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde yüklenici ile tespit tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)   yirmi dört ay süresince kurs veya program düzenlenmez.

(6) İhtiyaç duyulması halinde kursların izlenmesi ve denetimi için Genel Müdürlük personeli de geçici olarak görevlendirilebilir.

(7) Kursiyerler, iş ve meslek danışmanları tarafından kurs süresi ve istihdam sürecinde izlenerek danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılır.

MADDE 39 – Sınav ve belgelendirme

MADDE 39 – (1) 5544 sayılı Kanun çerçevesinde, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslarda yüklenici, sınav, ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme işlemlerini sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yaptırır. Yüklenici, kursun sona ermesinden itibaren en geç on işgünü içinde sınavın yapılmasını temin etmek için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu şekilde yapılacak sınav, ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme işlemleri, MYK tarafından belirlenmiş ilgili mevzuat çerçevesinde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun prosedürlerine göre yapılır. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgeleri verilir.

(2) Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda, kursiyerlerin eğitim sonundaki başarı durumları, eğitimin özelliğine göre yüklenici tarafından yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavlarla belirlenir. Sınavın ayrıca bir komisyon kurulmaksızın kursun son günü yapılması zorunludur. Ancak il müdürlüğünün onayı olması halinde sınav, eğitimin sona ermesini takip eden on gün içinde yapılır.

Sınavın bu şekilde yapılması durumunda, sınav yeri, tarihi, süresi ve yöntemi sınavdan en az on gün önceden duyurulur. Sınavın, merkezi olarak yapılması halinde il müdürlüğü personelinin katılma şartı aranmaz. Sınav sonuçlarının beş işgünü içinde açıklanması gerekir. Mazeretsiz olarak sınava katılmayan kursiyerler başarısız sayılır. Sınava katılamayanlardan mazereti il müdürlüğünce kabul edilenler en geç beş gün içinde mazeret sınavına alınır. Sınav sonucuna ilişkin itirazlar sonucun açıklanmasından itibaren üç işgünü içinde sınavı yapan (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…), kurum ve kuruluşa yapılır. İtirazlar üç işgünü içinde sonuçlandırılır. Kursu başarıyla tamamlayanlara il müdürlüğü ve il veya ilçe Millî Eğitim müdürlüğü (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) veya üniversite tarafından ilgili mevzuat gereğince kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilir.

(3) Özel kanunlar ve uluslararası sözleşme veya anlaşmalarla izin verilen kurum veya kuruluşlar ve üniversiteler ile düzenlenecek kurslara konu mesleğin, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerden olması halinde, bu maddenin birinci fıkrasına göre, aksi halde bu yüklenicilerin kendi mevzuatlarına göre sınav ve belgelendirme işlemleri yapılır.

(4) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622) Kurum, düzenlenen kurslarda bu maddede belirtilen sınavlara ilave olarak uluslararası geçerliliği olan sınavları da sözleşme veya protokolde yer alması şartı ile yükleniciden talep edebilir.

MADDE 40 – İstihdam yükümlülüğü

MADDE 40 – (1) Kursiyerlerin en az yüzde ellisi, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartı ile yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622)  günü kadar istihdam edilir. (Değişik cümleler:RG-6/11/2014-29167)    Yüklenicinin, bu otuz günlük süre içinde başvurması ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde; işe başlatma süresi en fazla doksan güne uzatılabilir. Başvurunun yapılması ve il müdürlüğünce başvurunun sonucunun yükleniciye yazılı bildiriminden itibaren geçen sürelerde otuz günlük bu süre durur. İstihdam edilen kişilerin işe giriş bildirgeleri gerekli denetim ve incelemelerin yapılabilmesini teminen işe girişi takip eden en geç (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622)otuzuncu gün yüklenici tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak teslim edilir.

(2) İl müdürlüğüne tahsis edilen eğitim bütçesinin yüzde beşini geçmemek üzere, sadece kamu kurum ve kuruluşları (devlet üniversiteleri dahil) ile Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile hizmet alımı kapsamında istihdam taahhüt oranı en az yüzde yirmi olarak kurs düzenlenebilir.

(3) (Değişik fıkra:RG-12/2/2016-29622) İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. İstihdamın değerlendirilmesinde, esas olarak kursiyerin eğitim aldığı mesleğin Türk Meslekler Sözlüğündeki dörtlü birim grup kodu dikkate alınır. Ancak, il müdürlüğünce sözleşme veya protokolde belirtilmek şartı ile Türk Meslekler Sözlüğündeki kurs düzenlenen mesleğin bulunduğu benzer dörtlü birim grubu içerisinde yer alan mesleklerde de kursiyerlerin istihdam edilmeleri de kabul edilecektir.

Kursiyerlerin çeşitli sebeplerle yanlış meslek kodu ile istihdam edildiği durumlarda, SGK mevzuatı gereğince meslek kodunda yapılacak düzeltmeler, kişinin işe giriş tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır. Kurs konusu meslek veya kabul edilecek mesleklerde olmak şartı ile kursiyerlerin yüklenici tarafından veya kendi çabaları ile istihdamları veya kendi işlerini kurmaları yüklenicinin istihdam taahhüdünün değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. Bu fıkrada belirtilen durumlarda gerçekleşen istihdamın geçerli bir istihdam olarak kabul edilebilmesi için bu istihdamın yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs günü kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

(4) (Değişik fıkra:RG-12/2/2016-29622) İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam edilenlerin ayrılması durumunda; istihdam yükümlülüğünün, ayrılmayı takip eden otuz gün içinde mezun kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde diğer kursiyerler arasından, bunun da yeterli olmaması halinde, yüklenicinin yazılı talebi sonunda il müdürlüğünce en geç üç işgünü içinde gönderilen liste dikkate alınarak aynı veya yakın mesleklerde eğitim almış kişiler öncelikli olmak üzere, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt olmuş kişiler arasından eğitim verilen meslekte tamamlanması gereklidir.

Otuz günlük sürenin hesaplanmasına, yüklenicinin il müdürlüğünden liste talep tarihi ile il müdürlüğünün listeyi yazılı olarak yükleniciye teslim ettiği tarih arasında geçen süreler dahil edilmez. Buna rağmen istihdam edilecek kişi bulunamaması halinde, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt yaptırılmak şartı ile diğer işsizler arasından yüklenici tarafından tespit edilen kişilerin istihdamı kabul edilebilecektir.

(5) İstihdam edilmiş olmalarına rağmen istihdam süresi tamamlanmadan ayrılan kursiyerin yerine süresi içinde istihdam edilen kursiyer, ayrılan kursiyerden kalan süreyi tamamlar.

(6) İstihdam yükümlülüğü, kesinleşen kursiyer sayısına göre tespit edilir. İstihdam edilmesi gereken kişi sayısı; kesinleşen kursiyer sayısının, istihdam yükümlülük oranı ile çarpımı sonucu bulunacak sayıdır. Bu çarpım sonucu bulunacak kesirli rakamlar, tama iblağ olunur ve yüklenicinin istihdam etmesi gereken kişi sayısı bu şekilde belirlenir.

(7) Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda; istihdam yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için kursiyerlerin yükleniciye bağlı işyeri veya işyerlerinde istihdam edilmesi gerekir. Diğer yükleniciler ile bunların birlikte kurdukları konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları, kursiyerleri kendi bünyelerinde istihdam etmek suretiyle istihdam yükümlülüğünü yerine getiremez. Özel sektör işyerlerinin kendi aralarında kurdukları konsorsiyumlarda istihdam yükümlülüğü bu işyerlerinin herhangi birinde yerine getirilebilir. Özel sektör işyerleri ile diğer hizmet sağlayıcıların birlikte kurdukları konsorsiyumlarda ise istihdam yükümlülüğü sadece özel sektör işyerinde yerine getirilir.

(8) İstihdam yükümlülüğünün sınav (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167) sonucunun açıklandığı (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622)tarihten itibaren fiili kurs süresinin en fazla (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)   üç katı kadar sürede tamamlanması gerekmektedir. Süresi yüz yirmi günden az olan kurslar için bu süre (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Kurs sonrasında aynı meslekte işbaşı eğitim programına katılanlar için bu süre ilgili programının bittiği tarihten itibaren başlar.

(9) Yükleniciler, istihdam yükümlülüğünün yerine getirildiğini SGK işe giriş bildirgesi ve (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167) SGK sigortalı hizmet listesi gibi belgeler ile belgelendirmek ve il müdürlüğüne bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen süreler içinde vermek durumundadır. İl müdürlüğü, istihdam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) ve kursiyerlerin istihdamına ilişkin ücretlerinin ödenip ödenmediğinin tespiti için yüklenici ve/veya kursiyerlerden bunlar dışında da bilgi ve belge isteyebilir ve yerinde denetim veya inceleme yapabilir.

(10) Kursiyerlerin, yüklenici taahhütnamesine ve kişinin ikametgah, öğrenim durumu, cinsiyet, yaş gibi niteliklerine uygun olarak kendilerine teklif edilen en az üç iş teklifinden birini kabul etmesi gerekir. İl müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın teklif edilen işi kabul etmeyen veya istihdam edildiği işten mazeretsiz olarak ayrılan kursiyer, yirmi dört ay süresince kurs ve programlardan yararlanamaz.

(11) (Mülga fıkra:RG-12/2/2016-29622)

(12) Engellilere ve hükümlülere veya eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenecek kurslarda istihdam yükümlülüğü ilgili mevzuatında belirlenir.

(13) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) İstihdam edilecek kişilerin yazılı olarak rızası alınmak ve eğitim alınan meslekte istihdam edilmek şartları ile yükleniciler, bu kişileri başka ilde veya yurt dışında işe yerleştirme hizmetine dair ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak kaydıyla başka ülkede istihdam edebilirler.

(14) Kursun başlama tarihinden önceki bir yıl içerisinde çalışmış oldukları işyerinde işe yerleştirilenler istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi hesaplanırken dikkate alınmazlar.

(15) İstihdam yükümlülüğünün;

a) Süresi içinde hiç yerine getirilmemesi halinde; kursiyerler için ödenen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri hariç, yükleniciye yapılan KDV dahil tüm giderler yasal faizi ile birlikte alınır,(Ek ibare:RG-12/2/2016-29622)varsa teminat gelir kaydedilir ve yüklenici ile yirmi dört ay süresince hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

b) Süresi içinde eksik gerçekleştirilmesi halinde; ödenen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri hariç, KDV dahil toplam kurs giderinin, istihdam edilmesi gereken kursiyer sayısına bölünmesi ile bulunan kişi başı ortalama(Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622)(…) maliyetin istihdam edilmeyen kursiyer sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, yükleniciden geri alınır veya varsa bunların alacaklarından mahsup edilir. Geri alınacak ve/veya mahsup edilecek tutar, toplam kurs giderinden fazla olamaz. Yasal faiz bu hesaplamanın dışında tutulur. Ayrıca istihdam edilmeyen kursiyer sayısının, istihdam edilmesi gereken toplam kursiyer sayısına oranı kadar teminat miktarı gelir kaydedilir ve yüklenici ile on iki ay süresince hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

c) Süresi geçtikten sonra gerçekleştirilmesi halinde; yükümlülüğünü yerine getiren yüklenicinin durumunu belgelemesi ve konunun değerlendirilerek uygun bulunması halinde yüklenici ile hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol yapılmamasına ilişkin yaptırım il müdürlüğünce sistem üzerinden kaldırılır. Bu hususa ilişkin durum tutanak ve eki belgelerle dosyada muhafaza edilir. Gelir kaydedilen teminat iade edilmez. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki mali yaptırımlar ise saklıdır.

MADDE 41 – Kurs giderleri

MADDE 41 – (1) Kurs giderleri;

a) Hizmet alımı ile gerçekleştirilen kurslarda hizmet alım bedelinden,

b) İşbirliği yöntemi ile gerçekleştirilen kurslarda eğitici ve temrin giderlerinden,

c) Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen ve eğitime katıldıkları fiili gün üzerinden kursiyerlere ödenen zaruri giderlerden,

ç) Kursa devam edilen süre içerisinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği ödenecek sigorta primlerinden,

  1. d)(Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167) Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer giderlerden,

oluşur.

MADDE 42 – Hizmet alım giderlerinin ödenmesi

MADDE 42 – (1) Yükleniciye yapılan ödemelerde, fiili kursiyer sayısı esas alınır. Kursun uygulandığı takvim ayı içerisinde kursiyerlerce alınan toplam kurs ders saati ve kursiyer başı ders saat maliyetinin kursiyer sayısı ile çarpılmasıyla bulunan meblağ üzerinden ödeme yapılır. Kursiyerlerin eğitime katılmadıkları günler hesaplamaya dahil edilmez.

(2) Ödemeler, aylık hak edişler halinde yapılır. Ödeme gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir. Son ayın hak ediş ödemesi ise kursiyerlerin belgelerini almalarından sonra yapılır. Aylık hak ediş ödemelerinin yapılabilmesi için yüklenici tarafından vergi, SGK primi, prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ilişkin belge ibraz edilmesi gerekir.

(3) Vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat gereğince hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp bu vergi tutarı Kurum tarafından yükleniciye ödenir.

(4) Hak ediş ödemeleri banka veya PTT hesabı üzerinden yapılır. Kurum ödeme yapılacak banka ve şubesini ya da PTT bürosunu belirlemeye yetkilidir. Kurumca belirlenen banka şubesi ya da PTT bürosunu kabul etmeyenler ödeme konusunda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

MADDE 43 – İşbirliği yapılan hizmet sağlayıcıların ödemeleri

MADDE 43 – (1) İşbirliği yöntemi kapsamında yükleniciye temrin gideri ödenen kurslarda, temrin gideri kesinleşen kursiyer sayısı üzerinden hesaplanır ve tek seferde ödenir. Ayrıca yükleniciye eğitici gideri ödenen kurslarda, ödemeler aylık olarak konu ile ilgili belgeler karşılığında gerçekleştirilir. (Ek cümle:RG-6/11/2014-29167) Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer eğitim giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yüklenici ile imzalanan protokolde belirlenir. Ödemenin gerçekleşmesi için yüklenicilerden vergi, SGK primi, prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ilişkin belge ibraz edilmesi istenmez.

MADDE 44 – Kursiyer zaruri giderlerinin ödenmesi

MADDE 44 – (1) Kurslara katılan kursiyerlerin her birine, katıldıkları her tam fiili eğitim günü için, miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen kursiyer zaruri gideri ödenir. Yarım gün veya daha az süre ile kursa katılmış olan kursiyerlere bu günler için ödeme yapılmaz.

(2) Kursiyerlere yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. (Mülga cümle:RG-6/11/2014-29167) (…)(Mülga cümle:RG-6/11/2014-29167) (…)

(3) Herhangi bir nedenle kurstan ayrılan ve/veya ilişiği kesilen kursiyerlere eğitime katılmış oldukları gün üzerinden kursiyer zaruri gideri ödenir.

(4) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) 18 yaşından küçük kursiyerler ile zihinsel engellilere yönelik olarak düzenlenen kurslarda kursiyerlere yapılacak ödemeler, veli veya kayyum veya vasileri tarafından kursiyerler adına banka veya PTT aracılığı ile yapılır.

(5) Cezaevlerinde bulunan hükümlülere yönelik düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin her fiili kurs günü için ödemeleri, (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  ilgili mevzuatına ve özel şartlarına göre yapılır.

Kurumsal Kimlik

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşbaşı Eğitim Programı

 

MADDE 45 – Programın amacı

MADDE 45 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-6/11/2014-29167)   

(1) İşbaşı eğitim programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla işgücü piyasası araştırma sonuçları, iş ve meslek danışmanlarının işyeri ziyaretleri sırasında veya işsizlerle yapılan görüşmelerde tespit edilen ihtiyaçlar, işyerlerinden veya katılımcı adaylarından gelen talepler doğrultusunda bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla düzenlenebilir.

MADDE 46 – Program düzenlenecek meslekler

MADDE 46 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-6/11/2014-29167)   

(1) İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Hangi mesleklerde program düzenlenip düzenlenmeyeceğine il müdürlüğünce karar verilir.

MADDE 47 – Program uygulanacak işyerleri

MADDE 47 – (1) (Değişik fıkra:RG-12/2/2016-29622) İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanabilir.

(2) 5018 sayılı Kanunun eki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler ve il özel idarelerinde ve Kurumca bu Yönetmelik kapsamında yaptırım uygulanan işyerlerinde yaptırım süresince işbaşı eğitim programı düzenlenmez.

(3) İşveren, işyerini (Mülga ibare:RG-6/11/2014-29167)  (…) diğer işverenlere devrettiğinde, devam etmekte olan işbaşı eğitim programı ve istihdam yükümlülüğü de (Mülga ibare:RG-6/11/2014-29167)  (…) devralan işverene aktarılır.

(4) İşbaşı eğitim programlarının düzenlendiği işverenden (Mülga ibare:RG-6/11/2014-29167)  (…) vergi, SGK prim ve prime ilişkin borcu ile (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına dair belge istenmez.

(5) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Kısa çalışma (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) ve ücret garanti fonu uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde katılımcı talebinde bulunamazlar.

MADDE 48 – İşverenin yükümlülükleri

MADDE 48 – (1) İşverenin, katılımcının programa katıldığı mesleğe yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlaması ve Kurum ile imzalanan işbaşı eğitim sözleşmesinde belirtilen görev, sorumluluk ve yükümlülüklere uyması gerekir.

(2) İşbaşı eğitim programı düzenlenecek işyeri tarafından, katılımcının işbaşı eğitim programından usulüne uygun şekilde yararlanmasını ve deneyim sahibi olmasını sağlamak üzere gerekli mesleki bilgiye ve deneyime sahip en az bir sorumlu belirlenir.

MADDE 49 – Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 49 – (1) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.

(2) İşyerlerinin belirlenen kontenjanın bir kısmını doldurarak daha sonra tekrar başvuru yapması durumunda, programa katılabilecek kişi sayısına ilişkin kontenjan hesaplaması, işbaşı eğitim programının yeni başlama tarihine göre (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622) fiili çalışan sayısını gösterir belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden tekrar yapılır.

MADDE 50 – Programın uygulanması

MADDE 50 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-6/11/2014-29167)

(1) İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622) İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir. Söz konusu talebe ilişkin uygulama esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) (Mülga fıkra:RG-12/2/2016-29622)

(3) İşveren tarafından başvuru yapılan tarihe ait çalışan sayısını gösterir belgenin ibraz edilememesi durumunda; işverence izleyen ayda ilgili belgeleri vermek üzere bu tarihe ait fiili sigortalı çalışan sayısına ilişkin taahhütname verilir. Bu taahhütnamede, bu maddede yer alan hususlar ile Kurumca belirlenecek diğer hususlar da yer alabilir. Taahhütnamede beyan edilen çalışan sayısının, izleyen ayda çalışan sayısını gösterir belge üzerinden yapılacak kontrolde tespit edilen programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından farklı olması durumunda söz konusu belgedeki sayı esas alınır.

Taahhütnamedeki sayının ilgili belgedeki sayıdan yüksek olması ve bu durumun fazla kontenjan kullanılmasına neden olması halinde, kontenjan fazlası katılımcıya yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile işverenden tahsil edilir, (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622)  işverence belirlenecek fazla katılımcının program ile ilişiği kesilir ve programa devam olunur.

(4) İşbaşı eğitim programı için yapılan başvuru ile program başlangıcının aynı tarihte olmaması halinde başvuru yapılan tarihteki duruma göre değil, (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) program başlangıç tarihine göre işlem yapılır. Bu durumda işverenden programın başladığı tarihe ilişkin fiili çalışan sayısını gösteren yeni bir taahhütname alınır ve bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

(5) İşverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısının, programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından düşük olduğunun tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden itibaren bir ay içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini bir aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmezse işveren ile bu bir aylık sürenin son gününden itibaren on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmez. (Ek cümleler:RG-12/2/2016-29622) Programın bitiş tarihi ile bu tarihe ait çalışan sayısının tespit edildiği tarih arasındaki işe girişler de söz konusu farkın tamamlanması kapsamında kabul edilir.

İl müdürlüğü programın başladığı ve bittiği tarihteki sigortalı fiili çalışan sayısının kontrolüne ilave olarak program devam ederken işverenin sigortalı fiili çalışan sayısının programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısının altına düşüp düşmediğini Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde kontrol edebilir.

(6) Programın başlatılması ve devamı sırasında, programın ilgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygunluğuna yönelik her türlü tedbir il müdürlüğü tarafından alınır. Bu kapsamda işveren, il müdürlüğü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür, aksi takdirde işveren ile on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmez.

(7) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622) İl müdürlüğü her program için unvan farkı olmaksızın bir asıl ve bir yedek personeli program sorumlusu olarak görevlendirir. Program sorumlusu;

a) Programı, her safhasında, incelemek, değerlendirmek, yönetmek, gerekli bilgi ve belgeleri almak,

b) Program dosyasını, programla ilgili evrak ve belgeleri, sözlü-yazılı müracaat ve şikâyetleri incelemek,

c) Ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gerektiğinde yerinde tahkik ve tetkik etmek,

ç) Olumsuzlukların ve sorunların giderilip giderilmediğini takip etmek, giderilememesi durumunda, derhal gerekli işlemleri başlatmak; olumsuzluklar ve sorunları gerektiğinde ilgililere iletmek,

d) Sorumlu olduğu programı program süresince en az bir kez olmak üzere ziyaret etmek,

e) Program ile ilgili kaydedilen gelişmelerin ve varsa sorunların yer aldığı raporları hazırlayıp ilgili makama sunmak,

f) Katılımcı ve işverenlerin bu Yönetmelik, sözleşme ve ilgili mevzuatta belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek,

ile yükümlüdür.

MADDE 51 – Yeni katılımcı talebi ve katılımcıların istihdamı

MADDE 51 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-6/11/2014-29167)   

(1) Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin talebinin kabul edilebilmesi için, işverenin başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması veya istihdam etmeye başladığına dair taahhütname vermesi gerekmektedir. Tamamlanmış ancak henüz bitiş tarihindeki fiili çalışan sayısı tespit edilememiş programların 50 nci maddenin beşinci fıkrası hükümlerine uygunluğu da göz önüne alınır ve söz konusu taahhütnamede bu hususa da yer verilir. İşverenin, başvuru esnasında programı tamamlayan katılımcıların istihdam durumlarını gösterir belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir.

(2) Katılımcıların bir kısmını veya tamamını işe alan ve/veya katılımcı sayısında azalma olan ve/veya talep edebileceği katılımcı sayısından daha az katılımcıyla program başlatan işveren, devam eden programın her safhasında yeni katılımcı talebinde bulunabilir. Yeni talep değerlendirilerek varsa mevcut katılımcılar hariç geriye kalan kontenjan kadar katılımcı ile işbaşı eğitim programı düzenlenebilir.

(3) 60 ıncı madde hükümleri hariç bu Yönetmelik kapsamında programdan on iki ay süreyle yararlanamama yönünde yaptırım uygulanan işverenin; son bir yılda yaptırım uygulanmasına neden olan programlara başlayan toplam katılımcı sayısının en az yüzde ellisini en az altmış gün süreyle aynı meslekte istihdam ettiğini belgelemesi halinde, uygulanan yaptırım kaldırılır ve söz konusu işveren yeni program başvurusu yapabilir.

(4) (Mülga fıkra:RG-12/2/2016-29622)

(5) Program başlangıcında işveren tarafından istihdam taahhüdü verilmişse program sonunda bu taahhüdün yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir, söz konusu yükümlülük yerine getirilmezse işveren ile on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmez.

MADDE 52 – Programa katılım şartları

MADDE 52 – (Değişik:RG-6/11/2014-29167) 

(1) İşbaşı eğitim programına katılmak için;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,

ç) Emekli olmamak,

d) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde(Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622)programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

e)(Değişik:RG-12/2/2016-29622)İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

f)(Mülga:RG-12/2/2016-29622)

şartları aranır.

(2) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı olamazlar.

(3) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar programlara katılamazlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla program düzenlenebilecektir.

(4) Katılımcılar, yirmi dört ay içinde en fazla (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) üç yüz yirmi fiili gün işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

(5) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622) Birinci fıkradaki şartları haiz olup programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programa katılabilir.

MADDE 53 – Programların süresi

MADDE 53 – (1) Program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beş saatten (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167)  en fazla altı günden ve toplamda (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) üç yüz yirmi fiili günden fazla olamaz.(Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) Programa katılım saatleri, denetim imkanları dikkate alınarak ve sözleşmede belirtilmek şartları ile il müdürlüğünce belirlenebilir.

(2) Engelliler için işbaşı eğitim programının süresi yirmi dört ay içerisinde üç yüz yirmi fiili gün olarak uygulanabilir. Bu durumda ikinci yüz altmış güne ait ödemeler, 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi gereğince kurulan Komisyon kararı ile (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167) ilgili idari para cezalarından karşılanabilir.

MADDE 54 – Devam zorunluluğu

MADDE 54 – (1) Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir. Bu izinler, katılımcıların devam çizelgelerine yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların programla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

(2) Sözleşmenin işverenden dolayı feshedilmesi durumunda, il müdürlüğünün uygun görmesi halinde katılımcılar yeni bir işyerinde işbaşı eğitimine katılabilirler. Ancak devam edilecek işbaşı eğitim programı ile yapılan işbaşı eğitim programının toplam süresi yirmi dört ay içinde en fazla (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) üç yüz yirmi fiili gün olabilir.

(3) İşveren tarafından programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumlarının haftalık olarak en geç cumartesi saat 23:59’a kadar sisteme girilmesi gerekir. Devam durumlarının sisteme girilmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan işveren sorumludur. İl müdürlüğü, işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Giriş yapılmayan günler il müdürlüğünce tamamlanır. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622) Kurum, katılımcıların devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullanabilir.

MADDE 55 – Program giderleri

MADDE 55 – (Değişik:RG-12/2/2016-29622)

(1) Katılımcıya Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri gideri ödenir. Ödeme gerçekleştirilirken katılımcının programa devam ettiği günlerin sayısı dikkate alınarak hafta tatil günleri için de ödeme yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde katılımcı zaruri giderinin miktarında katılımcı veya sektörler bazında ayrıca değişiklik yapılabilir.

(2) Programlara devam edilen süre içinde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primleri Kurumca ödenir.

(3) Program kapsamında Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer giderler de ödenebilir.

 MADDE 56 – Giderlerin ödenmesi

MADDE 56 – (1) Katılımcılara yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. (Mülga cümle:RG-6/11/2014-29167)  (…) (Mülga cümle:RG-6/11/2014-29167)  (…)

MADDE 57 – Sözleşme imzalanması

MADDE 57 – (1) İşbaşı eğitim programlarından yararlanacak olan işyeri ile katılımcı arasında işbaşı eğitim sözleşmesi imzalanır. Ancak işbaşı eğitim (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167) programı sözleşmesinin Kurum yönünden hüküm ifade etmesi il müdürlüğünün onayına bağlıdır. Sözleşmenin içeriği, şartları ve şekli Kurum tarafından belirlenir. Taraflar sözleşmede belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.

MADDE 58 – Sözleşmenin sona ermesi ve feshi

MADDE 58 – (1) Sözleşme, sözleşmede belirtilen sürenin bitimi, katılımcıların işe alınması veya sözleşmenin feshi ile sona erer.

(2) Taraflar, 4857 sayılı İş Kanunun 24 ve 25 inci (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  maddelerinin birinci fıkralarının (II) numaralı bentlerinde yer alan hükümleri, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (g) alt bendi hariç olmak üzere kıyasen uygulamak suretiyle sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir. Sözleşmenin fesh edilebilmesi için; durumun fesih kararı alan tarafça aynı gün içinde yazılı olarak ve gerekçeleriyle birlikte sözleşmenin diğer tarafına ve en geç üç işgünü içinde il müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

Fesih kararı, il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, fesih kararının alındığı tarih itibari ile geçerlilik kazanır ve bu tarih aralığında katılımcıya herhangi bir ödeme yapılmaz veya yapılmış ödemeler (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167)  feshe neden olan taraftan  geri alınır.

(3) Ayrıca, il müdürlüğü, sözleşmede belirtilen hususlara uyulmaması, gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespiti nedenleri ile sözleşmeyi feshedebilir ve bu durumda fesih kararını aynı gün içinde yazılı olarak taraflara bildirir.

(4) (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167) İl Müdürlüğünün de uygun görmesi şartıyla programın dörtte birlik süresi içerisinde taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.

MADDE 59 – Denetimler ve ziyaretler

MADDE 59 – (1) Programlara ilişkin denetimler, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak şartı ile 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Kurulu tarafından yapılır. Kurum personeli tarafından iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde ve gerekli görüldüğünde Genel Müdürlük personeli tarafından da programın her aşamasında denetim ve ziyaretler gerçekleştirilebilir. Yüklenici, denetim ve ziyaretlerde gerekli kolaylığı sağlamakla mükelleftir.

MADDE 60 – İdari yaptırımlar

MADDE 60 – (Değişik:RG-6/11/2014-29167)

(1) İşverenin, 51 inci maddenin (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) birinci ve beşinci fıkralarında belirtilen taahhütnamede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilirse, varsa devam eden programlar sonlandırılır ve bu programlar için katılımcılara ödenen tüm ödemeler yasal faiziyle işverenden tahsil edilir ve işveren tespit tarihinden itibaren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

(2) 58 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre sözleşmenin fesh edildiği durumlarda, katılımcıya Kurum tarafından yapılan ödemeler yasal faiziyle feshe neden olan taraftan tahsil edilir ve feshe neden olan taraf fesih tarihinden itibaren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz. İlgili maddeye göre sözleşmenin feshini gerektiren durumların programın sona ermesinden sonra genel zamanaşımı süreleri içinde tespiti halinde de bu fıkrada belirtilen yaptırımlar uygulanır.

(3) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olan kişilerin veya işverenin çalışanlarının katılımcı olduklarının tespiti halinde bu durumdaki katılımcılara yapılan ödemeler yasal faizi ile işverenden tahsil edilir ve tespit tarihinden itibaren işveren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

(4) İşverenin veya katılımcının işbaşı eğitim programından yararlanma şartlarını taşımadıklarının tespiti halinde program sonlandırılır, program için yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile yararlanma şartlarını taşımayan taraftan tahsil edilir ve ilgili taraf on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

(5) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622) Birden fazla katılımcının bulunduğu programda sadece feshe neden olan katılımcının sözleşmesi fesh edilir ve diğer katılımcılarla programa devam edilir.

MADDE 61 – Katılım belgesi

MADDE 61 – (1) İşbaşı eğitim programı katılımcılarına, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösterir (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) işveren ve il müdürlüğünce imzalı İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplum Yararına Programlar

 

MADDE 62 – TYP’nin hedefi

MADDE 62 – (1) TYP’nin hedefi; işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamaktır.

 

MADDE 63 – Hizmet sağlayıcılar

MADDE 63 – (1) (Değişik:RG-27/9/2017-30193) İşbirliği yapabilecek hizmet sağlayıcılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu kurum veya kuruluşları.

b) Sivil toplum kuruluşları

(2) (Mülga:RG-27/9/2017-30193)

(3) Hizmet sağlayıcı kurum veya kuruluşların kuruluş amaçlarının hizmetin konusuna uygun olması ve bunların hizmetin gerektirdiği yeterlilik ve deneyime sahip olmaları gerekir. İl müdürlüğü amaç, deneyim ve yeterliliği hizmet sağlayıcıların tekliflerine ek olarak ilettikleri belgelerine bakarak, tecrübe ve kurumsal kapasitelerini göz önünde bulundurarak tespit eder.

 

MADDE 64 – TYP’nin uygulanması (Değişik başlık:RG-27/9/2017-30193)

MADDE 64 – (1) (Değişik:RG-27/9/2017-30193) Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliğinde sadece katılımcılara ödenmesi gereken zorunlu giderler karşılanır.

(2) (Mülga:RG-27/9/2017-30193)

(3) İl müdürlüğünce uygun bulunması halinde aynı hizmet sağlayıcılar ile cari yıl için aynı alanda birden fazla TYP düzenlenebilir.

MADDE 65 – TYP uygulanabilecek alanlar

MADDE 65 – (1) TYP aşağıdaki alanlarda uygulanabilir.

a) Çevre temizliği.

b) Kamusal altyapının yenilenmesi.

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi.

ç) Bakım onarım ve temizlik işleri yapılması.

d) Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması.

e) Ağaçlandırma.

f) Park düzenlemeleri.

g) Vadi ve dere ıslahı.

ğ) Erozyon engelleme çalışmaları.

(2) Bu sınırlar çerçevesinde TYP uygulanacak alanların belirlenmesinde il müdürlüğünce kamu yararı gözetilir.

(3) (Değişik fıkra:RG-12/2/2016-29622) Düzenlenecek TYP’nin konusu, hiçbir şekilde kamunun ortak kullanım alanları dışında özel mülkiyet ya da özel kullanıma tahsis edilmiş alanlar olamaz.

(4) TYP düzenlenecek alanlar belirlenirken, il geneli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak şartıyla, öncelik kamunun ortak kullandığı alanlar olmak üzere, kamu yararının daha yüksek olduğu programlara verilir. Bu çerçevede düzenlenecek TYP, proje bazlı olarak hazırlanacak teklifler üzerinden değerlendirilecek olup belirli bir mesleğe yönelik TYP’ler değerlendirilmeye alınmaz.

MADDE 66 – TYP’nin süresi ve tekrar yararlanma

MADDE 66 – (1) TYP’lerde haftalık süre, (Mülga ibare:RG-6/11/2014-29167)   (…) kırk beş saattir.

(2) TYP uygulama süresi, her bir program için dokuz aydan fazla olamaz. İl müdürlüğü TYP’nin niteliğine göre, toplam süreyi aşmamak şartı ile süreyi belirleme yetkisine sahiptir.

(3) Katılımcılar için yararlanma süresi, on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla dokuz aydır. Dokuz aylık süre, kişinin TYP kapsamındaki bir programdan yararlanmaya başlama tarihi üzerinden değerlendirilir. Katılımcıların programa başladığı tarihten on iki ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar.

(4) (Değişik:RG-27/9/2017-30193)  Bir katılımcı TYP’den en fazla yirmi dört ay yararlanabilir.

(5) Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.

MADDE 67 – Katılım şartları

MADDE 67 – (1) TYP’ye katılmak için;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c)(Değişik:RG-12/2/2016-29622)Emekli ve malul aylığı almamak,

ç) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),

d)(Mülga:RG-6/11/2014-29167)   

şartları aranır.

MADDE 68 – Katılımcı sayısı ve seçimi

MADDE 68 – (1) TYP katılımcı sayısı, uygulanacak programın niteliğine, uygulanacak alanın genişliğine ve/veya TYP için ayrılan kaynağın miktarına göre beş kişiden az olmamak üzere belirlenir.

(2) Katılımcıların TYP konusuna uygun eğitim, yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından TYP’nin uygulandığı yere en yakın bölgeden seçilmesi esastır.

(3) TYP katılımcıları öncelikle istihdamında güçlük çekilen işsizler arasından ilgili mevzuata göre seçilir.

(4) İl müdürlüğü; sözleşme konusu işin niteliğine ve özelliğine uygun katılımcıları belirleyebilmek, özellikle istihdamında güçlük çekilen işsizlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve desteklemek; ilin sosyo-ekonomik farklılıklarını gözeten uygulamaları gerçekleştirebilmek ile TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek kişileri engelleyebilmek amacıyla katılımcı seçiminde noter kurası yöntemi veya liste yöntemini kullanabilir ya da katılımcıların yüzde seksenini noter kurası yöntemi, yüzde yirmisini ise liste yöntemi ile belirleyebilir. İl müdürlüğünün hangi yöntemi kullanacağını katılımcı seçimine ilişkin ilanda belirtmesi gerekir.

(5) TYP başlatılması aşamasında belirlenen sayıda katılımcı bulunamaması halinde ya da TYP’nin yürütülmesi sırasında hizmet sağlayıcının kusuru dışında katılımcı sayısında azalma olması halinde hizmetin gereği şekilde ifasına engel olmamak kaydıyla TYP’ye devam edilebilir.

(6) TYP’den ayrılan ya da ilişiği kesilen katılımcının yerine yedeklerden, bunun da mümkün olmaması halinde yeni katılımcı belirlenmesi yoluyla şartları uyan yeni katılımcılar alınabilir.

(7) Niteliklerinin uygun olmaması nedeniyle bir TYP ile ilişiği kesilenler, niteliklerine uygun diğer TYP’lere başvuru hakkına sahiptirler.

MADDE 69 – Yüklenicinin sorumluluğu

MADDE 69 – (1) Yüklenici ile il müdürlüğü arasında, TYP’nin niteliğini ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri gösteren sözleşme imzalanır.

(2) Katılımcıların Kurumla ilgili iş ve işlemleri dışındaki, vergi ve sosyal güvenlik gibi tüm resmi iş ve işlemleri yükleniciler tarafından yerine getirilir.

(3) Katılımcılara ait adli sicile ilişkin yazılı beyan, sağlıkla ilgili olarak çalışmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan ve işin niteliğine uygun diğer belgelerin istenmesinden yüklenici sorumludur.

(4) Katılımcıların uygun nitelikte olmamalarından kaynaklanacak sonuçlardan ya da görevli oldukları alanlara ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan yüklenici sorumludur.

(5) Katılımcıların devamsızlık sınırlarını aşmaları ya da yüklenicinin herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi nedenleriyle katılımcıya yapılan fazla ödemelerden yüklenici sorumludur. Katılımcının ilişiğinin kesilmesi gereken tarihten sonra yüklenici tarafından çalıştırılmaya devam edilmesi halinde, fazla çalışılan süre kapsamında katılımcıya ödenen giderler yükleniciden tahsil edilir.

(6) Yüklenici TYP katılımcılarını, TYP kapsamında yaptırmış oldukları işler de dahil olmak üzere mevcut çalışanlarını ikame etmek amacıyla istihdam edemez.

(7) TYP için son teklif verme tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve TYP’nin fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının çalışanı olan kişiler TYP’den yararlanamazlar. Bu süreler esas olmak üzere; verilen hizmetin türü ne olursa olsun böyle bir durumun tespit edilmesi halinde, ilgili her bir katılımcı için yapılan tüm ödemeler ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte yükleniciden tahsil edilir. Ayrıca katılımcının TYP bitimine kadar yapılacak ödemeleri de yüklenici tarafından katılımcıya ödenir.

(8) Yüklenicinin, kendi işyerleri ile bağlı ve yan kuruluşlarına ait işyeri Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numaralarını İl müdürlüğüne TYP başlamadan önce teslim etmesi gerekir.

(9) TYP başlamadan önce yüklenici, tüm katılımcılara ait sözleşme tarihinden önceki bir yıllık süreyi içeren Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri veya Merkezlerinden onaylı hizmet dökümlerini il müdürlüğüne teslim eder. Asillerin yerine başlayan yedekler için bu belge, başlamalarından itibaren yedi işgünü içinde verilir.

(10) TYP katılımcısı olmaya hak kazananlar, sözleşme daha önce imzalanmış olsa dahi, TYP başlama tarihinden önce programdan yararlandırılamazlar.

(11) Yüklenicinin, hak edişlere ilişkin belgeleri izleyen ayın yedinci gününe kadar il müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.

(12) (Ek:RG-27/9/2017-30193) 67 nci maddede yer alan katılım şartları ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödeme yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

(13) (Ek:RG-27/9/2017-30193) Düzenlenen TYP’lerde, yüklenici kurumun katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulur. Verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP’ler sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve programlar düzenlenemez.

MADDE 70 – Asgari geçim indirimi

MADDE 70 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde katılımcıların durumuna uygun olarak hesaplanacak olan asgari geçim indirimi, durumlarını gösterir belgelere bağlı olarak yükleniciler tarafından katılımcılara ödenir.

MADDE 71 – TYP’ye devam zorunluluğu ve izin

MADDE 71 – (Değişik:RG-6/11/2014-29167)

(1) Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Katılımcılar yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla on dört güne kadar ücretsiz izin kullanabilir.

(2) Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri durumlar da on dört günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilir.

(3) İznin kullanımı için, izin dilekçesinin yükleniciye onaylatılması gerekmekte olup, dilekçede mazeret bildirilmesi zorunlu değildir.

(4) On dört günlük izin süresinin aşılması halinde, yüklenici tarafından katılımcının ilişiği kesilerek il müdürlüğüne bildirilir.

MADDE 72 – TYP’nin tamamlanması

MADDE 72 – (1) (Değişik:RG-27/9/2017-30193) TYP, sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresi sonradan uzatılamaz.

(2) (Mülga:RG-27/9/2017-30193)

MADDE 73 – Katılımcılara yapılacak ödeme

MADDE 73 – (1) Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 4857 sayılı İş Kanun hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen (Mülga ibare:RG-6/11/2014-29167)  (…) günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur. Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün üzerinden yapılır. Katılım sağlanmayan gün bulunması halinde yapılacak ödeme, katılım sağlanmayan gün sayısının (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  ilgili aydaki takvim gün sayısından düşülmesi sonucu bulunan gün sayısı üzerinden hesaplanır.

(2) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)  Yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili günleri de dikkate alınır ve bu günlere ait ücret tam ödenir.

(3) Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri katılımcıya yapılacak ödemeler üzerinden hesaplanarak bu gider kalemine ilave edilir.

MADDE 74 – Sarf malzemesi gideri

MADDE 74 – (Mülga:RG-27/9/2017-30193)

MADDE 75 – Yüklenici kârı

MADDE 75 – (Mülga:RG-27/9/2017-30193)

MADDE 76 – Ödemeler

MADDE 76 – (1) Ödemeler, aylık hak edişler doğrultusunda yükleniciler tarafından katılımcılar için yapılan ödemelere ilişkin belgelerin il müdürlüğüne ibrazı sonrasında bu belgelerin inceleme işlemlerinin tamamlanması sonucunda yapılır. Yüklenici, Kurum tarafından hazırlanan bordro programlarını kullanarak katılımcıların prim ve ödeme bilgilerini süresi içinde il müdürlüğüne teslim edebilir.

(2) (Değişik:RG-27/9/2017-30193) Aylık hak ediş, cari ay boyunca programa katılım sağlanan toplam saat veya gün esas alınarak düzenlenir. Hak ediş belgelerine maaş bordrosu eklenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

(3) (Değişik:RG-27/9/2017-30193) Katılımcı ödemelerine ilişkin istihkaklara ait belgelerin il müdürlüğüne gönderilmesini müteakip, giderler Kurum tarafından yüklenicinin hesabına aktarılır.

(4) (Mülga:RG-27/9/2017-30193)

(5) (Ek:RG-27/9/2017-30193) Düzenlenen TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde, söz konusu tutarı Kuruma iade eder.

MADDE 77 – Kontrol ve denetim

MADDE 77 – (1) Kurumun genel denetim yetkisi ile 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla TYP denetiminden yüklenici sorumludur.

(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler ya da iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Girişimcilik Eğitim Programı

 

MADDE 78 – Programın amacı ve uygulanması

MADDE 78 – (1) Girişimcilik eğitim programı, Kuruma kayıtlı kişilerin kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla bu (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  Yönetmelikte yer alan hükümler, ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kurum arasında imzalanan protokoller ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

(2) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Girişimcilik eğitim programının uygulamasında bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde Yönetmeliğin ikinci ve altıncı bölümündeki hükümlerden ilgili olanlar uygulanır.

(3) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Program kapsamında Kurum, girişimcilik eğitimi almış kişilere iş kurma ve geliştirme konularında danışmanlık ve mentorluk hizmeti ile birlikte finansal destek olanaklarına erişim imkanlarını kolaylaştırıcı hizmetleri verebilir veya verdirebilir.

MADDE 79 – Programın içeriği ve süresi

(Değişik başlık:RG-6/11/2014-29167)

MADDE 79 – (1) Eğitim programlarının, ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kurum arasında imzalanan protokoller çerçevesinde belirlenen eğitim modüllerini içermesi (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)  gerekir. Ayrıca Genel Müdürlüğün belirleyeceği kriterlerdeki içeriğe sahip ilave modüller de eğitim programına eklenebilir.

(2) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan eğitim yöntemleri ile de girişimcilik eğitim programı düzenlenmesi mümkündür.

(3) (Ek:RG-6/11/2014-29167)   Toplam program süresi tüm modüller dahil olmak üzere yüz altmış fiili günü geçemez.

(4) (Ek:RG-6/11/2014-29167)  Programların, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat olması gerekir. Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dahil edilemez. Programlar tatil günleri ve Genel Müdürlükçe modüllerin uygulanması hakkında belirlenecek koşullar saklı olmak üzere kesintisiz olarak yapılır.

MADDE 80 – İşbirliği ve hizmet alımı

MADDE 80 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-6/11/2014-29167)   

(1) Girişimcilik eğitim programları öncelikle Genel Müdürlükçe belirlenecek kriterler çerçevesinde işbirliği yöntemi ile düzenlenir.

(2) Girişimcilik eğitim programlarının işbirliği ile düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde hizmet alımı, ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kurum arasında yapılan protokol hükümleri saklı kalmak üzere, tespit edilen yaklaşık katılımcı başı ders saat maliyeti de dikkate alınarak isteklilerden Genel Müdürlükçe belirlenen değerlendirme kriterleri çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca doğrudan temin usulü ile yapılır. İsteklilerin, teklif aşamasında, hizmet alımına konu programa ilişkin olarak teklifte verdikleri katılımcı başı ders saat maliyeti ile eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak tutarın yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu vermeleri gerekir.

Geçici teminatın süresinin en az yüz yirmi gün olmak üzere teklif geçerlilik süresinden otuz gün fazla olması gerekir. Sözleşme imzalanması sonrasında geçici teminat mektubu yükleniciye iade edilir. Sözleşme aşamasında istekliden, hizmet alımına konu programa ilişkin katılımcı başı ders saat maliyeti ile teklifte eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak rakamın yüzde altısı oranında kesin teminat mektubu alınır. Sözleşme hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesi durumunda teminat mektubu yükleniciye iade edilir. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622)  Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici ve kesin teminat mektubu istenmez.

(3) İşbirliği ve hizmet alımına ilişkin uygulamaların usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

MADDE 81 – Hizmet sağlayıcılar

MADDE 81 – (1) Hizmet alımı (Ek ibare:RG-6/11/2014-29167)   ve işbirliği yapılabilecek hizmet sağlayıcılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversiteler.

b) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları.

c) Meslek odaları ve birlikleri.

(2) (Ek:RG-6/11/2014-29167)  Kamu kurum ve kuruluşları ve kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla dernek ve vakıflar ile işbirliği kapsamında program düzenlenebilir.

(3) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Kurum tarafından sözleşme imzalanan hizmet sağlayıcılar, il müdürlüğüne yazılı bildirim yapmak ve uygunluk onayı almak şartı ile gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği içinde hizmet sunabilirler. Bu kapsamda düzenlenen programlarda her türlü sorumluluk il müdürlüğü ile sözleşme imzalayan yükleniciye aittir. Bu şekilde işbirliği yapılan gerçek veya tüzel kişilerin Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında tedbir uygulanan veya yaptırım uygulananlar arasında olmaması gerekir.

(4) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622) Kurum, hizmet alım ilanında belirtmek şartı ile hedef kitlenin özellikleri, eğitimin kapsam ve içeriği ve hizmet sunulacak bölge dikkate alınarak, birinci fıkrada belirtilen hizmet sağlayıcıları sınırlandırabilir.

MADDE 82 – Katılma şartları

MADDE 82 – (1) Girişimcilik eğitim programına katılmak için;

a) Kuruma kayıtlı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c)(Değişik:RG-6/11/2014-29167)   Aynı modülü daha önce tamamlamamış olmak,

şartları aranır.

(2) Girişimcilik eğitimi almak isteyenlere, sistem üzerinden veya belirlenecek yöntemlerle değerlendirme için yazılı sınav ve/veya mülakat yapılabilir ve/veya bu kişilerden bazı yeterlilikleri gösteren belge talep edilebilir.

(3) Programdan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) faydalanmasıgereklidir.

(4) Programdan yararlanacaklar, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa katılabilirler.

(5) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)  Yüklenicinin kendisinin, çalışanının, birinci ve ikinci derece kan hısmı olan kişilerin katılımcı olması durumunda, bu kişiler toplam katılımcı sayısına ilave edilmez, bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu durumdaki kişilere iş kazası ve meslek hastalığı ile (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…) genel sağlık sigortası primleri Kurumca ödenir,  katılım belgesi veya sertifika verilir. Bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye ödeme yapıldığının tespiti halinde, bu ödemelerin tümü yasal faizi ile birlikte yükleniciden geri alınır.

(6) (Ek fıkra:RG-12/2/2016-29622) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.

MADDE 83 – Katılımcı sayısı

MADDE 83 – (1) Girişimcilik eğitim programlarına katılanların sayısı on kişiden az olamaz. Katılımcı sayısının yirmi beşi aşması durumunda talebi karşılamak üzere aynı program dahilinde birden fazla sınıf açılabilir.

(2) Program başlangıcından itibaren eğitim süresinin ilk onda birlik kısmı içerisinde ilişiği kesilen katılımcıların yerine yeni katılımcılar alınabilir.

MADDE 84 – Devam mecburiyeti

MADDE 84 – (1) Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, (Ek ibare:RG-12/2/2016-29622)  yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen sağlık izni de dahil, hangi sebeple olursa olsun toplam eğitim süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların eğitimle ilişikleri il müdürlüğünce kesilir.

(2) İlişiği kesilenlerin yerine alınan katılımcıların sağlık raporu dahil devamsızlık hakları bulunmamaktadır.

(3) (Değişik:RG-6/11/2014-29167)   Programdan;

a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik ve doğum, uzun süreli hastalık, işe giriş ve programa devamı engelleyebilecek ikametgah değişikliği gibi il müdürlüğünce kabul edilebilen geçerli nedenler ile programa ilişkin devamsızlık süresini aşmaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalanlar,

b) Durumları programı takibe elverişli olmadığı için programla ilişiği yüklenici teklifi ve il müdürlüğü onayı ile kesilenler,

c) Programa devam ederken program iptalinden dolayı katılım belgesi alamayanlar,

ç) İl müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazeret ile programdan ayrılanlar,

dışında nedenlerle ayrılanlar yirmi dört ay süresince bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz. Ancak bu kişiler programı tamamlamamış olduklarından yaptırım süresinin sonunda başvurmaları halinde programdan yararlandırılır. Bu fıkrada sayılan sebeplerle programdan ayrılan kişiler programa tekrar başvurmaları halinde programa katılabilirler. Bu kapsamdaki katılımcılara durumlarına uygun olarak katılımcı zaruri gideri ve/veya sigorta prim giderleri ödenebilir.

MADDE 85 – Devam durumlarının bildirimi

MADDE 85 – (1) Katılımcıların devam durumlarını takip etmek üzere Kurumca hazırlanacak olan devam çizelgeleri kullanılır. Devam çizelgelerinin gereği şekilde doldurulmasından ve program veya ay (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) sonundan itibaren en geç üç işgünü içinde il müdürlüğüne tesliminden yüklenici sorumludur. Programdan ayrılanların aynı gün içinde yüklenici tarafından il müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

Katılımcıların devam durumlarının, yüklenici tarafından her gün düzenli olarak en geç saat 23:59’a kadar sisteme girilmesi gereklidir. Bu yükümlülüklerin aksatılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan yüklenici sorumludur. Yüklenicilerin bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği il müdürlüğü tarafından kontrol edilecektir. Giriş yapılmayan günler il müdürlüğünce tamamlanır. (Ek cümle:RG-12/2/2016-29622) Kurum, katılımcıların devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullanabilir.

(2) Programa devam etmeleri yüklenici tarafından uygun görülmeyen katılımcıların durumu aynı gün il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucuna göre katılımcının programla ilişiği kesilebilir.

MADDE 86 – Program giderleri

MADDE 86 – (1) Program giderleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. a) Eğitimlere katılacak her bir katılımcı için belirlenen ders saat ücreti üzerinden hesaplanan eğitim gideri.
  2. b) Katılımcılara(Ek ibare:RG-6/11/2014-29167) durumlarına uygun olarak programa katıldıkları her bir fiili gün için yapılan ve miktarı Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri giderleri.
  3. c) Programa devam edilen süre içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primleri.

ç) (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)   Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer giderler.

MADDE 87 – Giderlerin ödenmesi

MADDE 87 – (1) Yükleniciye yapılan ödemelerde, fiili katılımcı sayısı esas alınır. Programın uygulandığı takvim ayı içerisinde katılımcıların aldığı toplam eğitim ders saati ve katılımcı başı ders saat maliyeti ile katılımcı sayısının çarpılmasıyla bulunan meblağ üzerinden ödeme yapılır. Katılımcıların eğitime katılmadıkları günler hesaplamaya dahil edilmez.

(2) Ödemeler (Mülga ibare:RG-6/11/2014-29167) (…) hak edişler halinde yapılır. Ödeme, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir. Son (Mülga ibare:RG-6/11/2014-29167) (…)  hak ediş ödemesi ise katılımcıların belgelerini almalarından sonra yapılır. (Mülga ibare:RG-6/11/2014-29167) (…) hak ediş ödemelerinin yapılabilmesi için yüklenici tarafından vergi, SGK primi, prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ilişkin belge ibraz edilmesi gerekir.

(3) Vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat gereğince hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp bu vergi tutarı Kurum tarafından yükleniciye ödenir.

(4) (Değişik:RG-6/11/2014-29167) Program süresince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan katılımcılara, katıldıkları her bir fiili gün için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda katılımcı zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta kolları kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ve (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622)(…) genel sağlık sigortası primleri Kurum tarafından ödenir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki katılımcılara ve emeklilere ise katılımcı zaruri gideri ödenmez ve ilgili mevzuatında aksi yönde bir hüküm olmaması halinde kısa vadeli sigorta kolları kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…) genel sağlık sigortası primleri Kurum tarafından ödenir.

Yarım gün veya daha az süre ile programa katılmış olan katılımcılara bu günler için ödeme yapılmaz. Yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. Herhangi bir nedenle programdan ayrılan ve/veya ilişiği kesilen katılımcılara eğitime katılmış oldukları gün üzerinden katılımcı zaruri gideri ödemesi yapılır.

MADDE 88 – Programların denetimi, izlenmesi ve idari yaptırımlar

(Değişik başlık:RG-6/11/2014-29167)

MADDE 88 – (1) Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, programların denetimi 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca yapılır.

(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler, Kurum personeli tarafından gerçekleştirilecek ziyaretler ve Kurum ile ilgili kurum veya kuruluş ile yapılan protokol gereğince yapılacak izlemeler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

(3) İl müdürlüğü ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmede usul ve esasları belirlenmek şartı ile eğitim süresince sınıflar yüklenici tarafından (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167) teknolojik araçlarla ile kaydedilir ve kayıtlar, denetim ve teftiş sırasında ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere üç yıl boyunca yüklenici tarafından muhafaza edilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde yüklenici ile tespit tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167)   yirmi dört ay süresince kurs veya program düzenlenmez.

(4) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Program kapsamında yüklenici ile imzalanan sözleşmenin feshi ile ilgili bu bölümde yer alan hükümlere ilave olarak bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Katılım belgesi

MADDE 89 – (1) Katılımcılara, eğitimleri tamamlamaları halinde, Kurum ile ilgili kurum veya kuruluş ile yapılan protokol hükümlerine uygun olarak hazırlanan katılım belgesi verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM
Ortak Hükümler, Özel Düzenleme, Politika ve Uygulamalar

 

MADDE 90 – Kurs ve programlar

MADDE 90 – (1) (Değişik fıkra:RG-12/2/2016-29622) Kursiyerler ve katılımcılar için kurs ve/veya programlar (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında altı ay bekleme süresi bulunur. Ancak kurs sonrasında bir ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi halinde bu şart aranmaz. Toplum yararına programdan işbaşı eğitim programına bekleme yapılmaksızın geçiş yapılabilir. Ayrıca, yirmi dört ay içinde en fazla üç yüz yirmi fiili günü geçmemek kaydıyla iki işbaşı eğitim programı arasında bekleme süresi üç ay olarak uygulanır.

(2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar, işsiz olmak şartı dışında belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla (Mülga ibare:RG-12/2/2016-29622) (…) kurslara ve programlara katılabilirler. (Değişik cümle:RG-12/2/2016-29622) Dul ve yetim aylığı alanlar kurslardan ve programlardan yararlanabilir. Engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar ise (Mülga ibare:RG-12/8/2016-29799) (…) kurslardan ve programlardan yararlanabilir.

(3) Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince hiçbir kurs ya da programdan yararlanamaz. (Ek cümle:RG-6/11/2014-29167) Bu Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir kurs ya da program çerçevesinde sözleşme veya protokol imzalanmama yönünde yaptırım uygulanan hizmet sağlayıcı veya işveren yaptırım süresince hiçbir kurs ya da programdan yararlanamaz.

(4) Kurs veya programlara katılan kursiyer veya katılımcılar ile görevli eğitici veya öğreticiler Kurumca hazırlanan kimlik kartlarını eğitim süresince kullanmak ve kurs veya program sonunda yükleniciye teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca kursiyer veya katılımcılar, kendilerine verilecek değerlendirme anketini doldurmakla yükümlüdür.

(5) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Teminatların iadesinde, kurs ve programlar birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilerek işlem yapılır.

MADDE 91 – Mali kaynaklar

MADDE 91 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek kurs, program veya projelerin mali kaynakları;

a) Kurum bütçesinden,

b) İşsizlik Sigortası Fonundan,

c) Özelleştirme sonucu işsiz kalanların mesleki eğitimi için 4046 sayılı Kanun gereğince Kuruma aktarılan bütçeden,

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalar sonucu Kuruma tahsis edilen ikraz ve/veya hibelerden,

oluşur.

MADDE 92 – Sözleşmelerin uygulanmasında sınır değerler

MADDE 92 – (1) Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek her bir kurs ya da program; toplam bütçenin 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca Kurum Yönetim Kurulunun yetkisine giren eşik değeri ya da Genel Müdürlükçe belirlenecek birim maliyeti aşması halinde Kurum Yönetim Kurulunun; eşik değerin altında ya da birim maliyetin altında kalması halinde ise il müdürünün onayı ile başlatılır. Ancak işbirliği mahiyetinde olan ve sadece kursiyer ya da katılımcılar için ödenmesi zorunlu olan giderleri içeren kurs ya da programlar için bu hüküm uygulanmaz.

(2) Kursiyer ya da katılımcı için ödenmesi zorunlu giderler sözleşme bütçelerine dahil edilmez.

MADDE 93 – İş sağlığı ve güvenliği

MADDE 93 – (1) Kurs ve programların uygulanması sırasında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, buna ilişkin tüm araç ve gereçleri bulundurmak ve iş kazası ve meslek hastalıklarında resmi kurumlara yapılması gerekli bildirimleri süresi içinde yapmak yüklenicilerin sorumluluğundadır. Yükleniciler iş kazası meydana gelmesi halinde resmî kurumlara yapılması gereken bildirimleri süresi içinde yapmakla ve durumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 94 – Engellilerin ulaşılabilirliği

MADDE 94 – (1) Engellilerin, kurs ve programlara katılımını sağlamak üzere eğitim mekanı ve bu mekana ulaşılabilirliğinde kullanılan diğer kısımlarda gerekli önlemleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır.

MADDE 95 – Devam durumlarının sisteme girilmesi

MADDE 95 – (1) Katılımcı ve kursiyerlerin devam durumlarının yükleniciler tarafından bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde sisteme girilmemesi durumunda kursiyer veya katılımcılar için Kurum tarafından ödenen zaruri gider ve sigorta prim giderleri ile bu giderlere ilişkin olarak ödenen tüm ceza ve mali yükümlülükler yükleniciden tahsil edilir.

MADDE 96 – Sigorta prim giderlerinin ödenmesi

MADDE 96 – (1) TYP hariç kurs ve programlara ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi kapsamında kursiyer veya katılımcı için ödenmesi gereken primlere ilişkin iş ve işlemler il müdürlüğünce yapılabilir.

MADDE 97 – Tanınırlık

MADDE 97 – (1) Kurs ve programların uygulanması sırasında Kurumun tanınırlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekten yükleniciler sorumludur.

(2) Tanınırlıkla ilgili materyaller ve uyulması gereken esaslar, hangi faaliyetlerde tanınırlık kurallarına uyulması gerektiği ve kurs ve programlar dışında tanınırlıkla ilgili olarak yürütülecek diğer faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin giderlerin ödenip ödenmemesi hususu Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) Aktif işgücü hizmetleri için Kurumca yapılacak olan tanıtım giderleri, 4447 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda, işsizlik sigortası fonundan aktif işgücü hizmetleri için ayrılan paydan karşılanabilir.

(4) (Ek:RG-6/11/2014-29167) Bu Yönetmelik kapsamındaki hedef kitlenin aktif işgücü hizmetleri hakkında doğru bilgilerle aydınlatılmasına yönelik basılı, görsel, dijital materyallere uygun bilgi verici  içerikleri hazırlamak, yayın ve tanıtım çalışmalarını planlamak ve yürütmekten Genel Müdürlük sorumludur. İl Müdürlükleri de Genel Müdürlüğün hazırladığı içeriğe uygun olarak kamuoyuna, kurs ve programlardan yararlanması hedeflenenlere bilgi verici basılı, görsel, dijital materyaller hazırlayarak tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yürütebilir.

MADDE 98 – Özel eğitim modülleri

MADDE 98 – (1) Kurs ve programlara ilişkin modüllere eğitim süresinin yüzde (Değişik ibare:RG-12/2/2016-29622) yirmi beşinigeçmemek üzere özel modüller eklenebilir. Bu modüllere ilişkin eğitim süresi, kurs süresine ilave edilir. Bu süre için kursiyer veya katılımcıya kursiyer zaruri gideri ve sigorta primi ödemesi yapılmaya devam edilir, ancak yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaz.

(2) Genel Müdürlükçe belirlenen ilave modüllere ilişkin eğitimler, bu alanlarda belge sahibi eğitici veya öğreticiler aracılığı ile yüklenici tarafından verilir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, bu eğitimler Kurum personeli aracılığıyla da verilebilir. Bu modüllere ilişkin eğitimlerin Kurum personeli tarafından verilmesi durumunda, yükleniciler bu modüllerin kendi eğitim mekanlarında verilmesinden dolayı ilave ödeme talebinde bulunamaz.

MADDE 99 – Özel politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi

MADDE 99 – (1) Genel Müdürlükçe bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak özel politika ve uygulamalar geliştirilerek bu kapsamda kurs, program, uygulama, proje ve protokol tasarlanabilir ve uygulanabilir.

Web Tasarımı
MADDE 100 – Meslek araştırma ve geliştirme hizmetleri

MADDE 100 – (Mülga:RG-6/11/2014-29167)

 

MADDE 101 – İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri

MADDE 101 (Mülga:RG-6/11/2014-29167)

 

MADDE 102 – Elektronik ortamda bildirim

MADDE 102 – (1) Genel Müdürlük, kurs ve programlara ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin bir bölümünü ya da tamamını elektronik ortamda gerçekleştirebilir. İş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi durumunda kurum veya kuruluşlar ve hizmetlerden yararlanacak kişiler istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda vermekle yükümlüdür.

MADDE 103 – Türk soylu yabancılar

MADDE 103 – (1) Türkiye’de ikamet etmeyen Türk soylu yabancı uyruklulara yönelik düzenlenecek aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bunlara yönelik olarak düzenlenen aktif işgücü hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlarla Kurum tarafından ortaklaşa hazırlanacak protokolle belirlenir.

MADDE 104 – Yabancılar

MADDE 104 – (Değişik:RG-6/11/2014-29167)   

(1) Türkiye işgücü piyasasına uyumlarını sağlamak amacı ile; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde geçen ikamet iznine ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasına, uluslararası koruma başvuru sahibi kayıt belgesine, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesine, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesine, geçici koruma kimlik belgesine veya bunlar yerine geçen numara ve belgelere sahip olan yabancılar, il müdürlüğünce uygun bulunmak ve Kuruma kayıt olmak şartları ile, bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan (TYP hariç) yararlanabilirler.

MADDE 105 – Yönetmelikle ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yayımlanması

MADDE 105 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen amacın gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyet ve işlerin yürütülmesine ilişkin olarak belirlenecek usul ve esaslar, Kurumun internet sayfasında yayımlanır.

MADDE 106 – Sosyal yardım başvurusu

MADDE 106 – (Değişik:RG-6/11/2014-29167)   

(1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sosyal yardım alan ve vakıflardaki ilgili personel tarafından Kurum sistemine kayıt edilen kişilerle irtibata geçilir. Bu kişiler, durumlarına uygun açık işlere ya da aktif işgücü hizmetlerine yönlendirilir.

MADDE 107 – İdari yaptırımlar

MADDE 107 – (1) Bu Yönetmelik ve sözleşme veya protokol kapsamında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kursiyer veya katılımcılar ile istekli veya yükleniciler için ilgili il müdürlüğünce bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatında belirtilen yaptırımlar uygulanır, yaptırımlar sisteme kaydedilir ve bu işlem muhatap kişi veya kuruma yazılı olarak da bildirilir.

(2) Genel Müdürlükçe gerek görülen hallerde yaptırım uygulananların bilgileri Kurumun internet sayfasında da ilan edilebilir.

MADDE 108 – Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 108 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 6 ncı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

EK MADDE 1 – Yükseköğretim öğrencilerine yönelik TYP uygulaması

EK MADDE 1 – (Ek:RG-16/11/2018-30597)

(1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim öğrencilerinin (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç) çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmak amacıyla Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarıyla en fazla üç ay süreyle aşağıdaki alanlarda TYP uygulanabilir:

  1. a) Doğanın korunması.
  2. b) Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.
  3. c) Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

ç) Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

(2) Bu madde kapsamında uygulanacak TYP’lerde 67 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uygulanmaz.

(3) Katılımcılar bu madde kapsamında uygulanacak TYP’lerden en fazla üç ay yararlanabilir.

(4) Bu madde kapsamında düzenlenen TYP’lerin uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler bu programlardan yararlanamaz.

(5) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek TYP’lerde 71 inci maddede yer alan on dört güne kadarki ücretsiz izin süresi beş güne kadar şeklinde uygulanır.

(6) Bu madde kapsamında düzenlenecek TYP’lerde uygulama süresi haftada üç gün olmak üzere günlük sekiz saattir.

(7) Bu madde kapsamında düzenlenecek TYP’lerde 73 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri uygulanmaz. Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur. Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlanmayan günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 – Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 6 ncı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği ve söz konusu Yönetmeliğin usul ve esaslarını belirleyen İşlemler El Kitabının İşgücü Eğitim başlıklı bölümü doğrultusunda imzalanan sözleşme, protokol ve projeler ile başlatılan iş ve işlemler sonuçlanana kadar bu mevzuata göre uygulanmaya devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-6/11/2014-29167)   

(1) Bu madde yürürlüğe girmeden önce imzalanan işbaşı eğitim programı sözleşmelerinde, 50 nci maddenin bu maddenin yayım tarihinden önceki hükümlerinden dolayı yaptırım uygulanan işverene, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvuru yapması halinde 51 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-6/11/2014-29167)   

(1) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası kapsamında bu maddenin yürürlüğünden önce süresiz tedbir uygulanan eğiticilere ilişkin tedbir süresi, ilk tedbir uygulama tarihinden başlamak üzere yirmi dört ay olarak uygulanacaktır.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-12/8/2016-29799)

(1) 12/2/2016 tarihinden önce dul ve yetim aylığı aldıkları halde TYP’ye katılanlardan 12/2/2016 tarihinden sonra ilişiği kesilenlere, bu fiilleri nedeniyle 66 ncı maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-27/9/2017-30193)

(1) 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-27/9/2017-30193)

(1) TYP katılımcılarının 66 ncı maddenin dördüncü fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki TYP’den yararlanma süreleri aynı fıkrada yer alan bir katılımcının TYP’den en fazla yirmi dört ay yararlanabileceğine yönelik hüküm kapsamında değerlendirilmez.

GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-27/9/2017-30193)

(1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan 72 nci maddenin birinci fıkrası 1/1/2018 tarihine kadar uygulanmaya devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-3/9/2019-30877)

(1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-30/10/2020-31289)

(1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.

2) (Ek:RG-27/4/2021-31467) Bu madde kapsamında düzenlenen TYP’ler 72 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri gereğince sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Ancak ilgili kurumların gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunmaları ve gerekçenin uygun bulunması halinde, toplam dokuz ayı aşmamak şartı ile TYP süresi uzatılabilir.

MADDE 109 – Yürürlük

MADDE 109 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 110 – Yürütme

MADDE 110 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/3/2013 28585
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1 6/11/2014 29167
2 12/2/2016 29622
3 12/8/2016 29799
4 27/9/2017 30193
5 16/11/2018 30597
6 3/9/2019 30877
7 30/10/2020 31289
8 27/4/2021 31467

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla