Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Sendikalar Hakkında Bilinmesi Gerekenler?

Sendikalar Hakkında Bilinmesi Gerekenler?
Tamircin Burada

Sendikalar Hakkında Bilinmesi Gerekenler? resmi kurumlardan derlenen soru cevap olarak hazırladığımız kısa bilgiler.

Sendika nedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikalar “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Konfederasyon kurmak için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre konfederasyonlar, değişik işkollarında en az 5 sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Sendika yönetim kurulları kaç üyeden oluşur?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 9’uncu maddesine göre sendikaların yönetim kurullarında en az 3 en çok 9 üye bulunmalıdır.

Sendikalar en az kaç kişi ile kurulabilir?

Sendikalar en az 7 kişi ile kurulabilmektedir.Sendika tüzüğünde yer alması gereken hususlar nelerdir?

Sendika tüzüğünde sendikanın adı, merkezi ve adresi, amacı, sendikanın faaliyet göstereceği işkolu, sendika kurucularının ad ve soyadları, kimlik bilgileri, meslek ve sanatları ve yerleşim yerleri; üst kuruluşları kuran sendikaların işkolları ile ad ve adresleri, üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları, genel kurulun oluşumu, toplanma zamanı, görev ve yetkileri, üye ve delegelerinin oy kullanmaları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları, genel kurul dışında kalan organlar, bu organların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları, şube veya bölge şubelerinin nasıl kurulacağı, birleştirileceği veya kapatılacağı,

görev ve yetkileri, genel kurullarının toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şube ve bölge şubelerinin nasıl temsil edileceği, üyelerce ödenecek aidat ve sendika yöneticilerinin ücretleri ile ilgili usul ve esaslar, demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar, iç denetim usulleri, tüzüğün değiştirilme usulleri, sona erme hâlinde mallarının tasfiye şekli, organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve kuruluşu temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile yerleşim yerleri yer almalıdır.

Sendika üyelik aidatı nasıl belirlenir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 18’inci maddesine göre, Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir.

Sendikaya üyelik yaşı en az kaçtır?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 17’nci maddeye göre 15 yaşını dolduran kişiler sendikaya üye olabilirler.

 İşçi sendikasına nasıl üye olunabilir?

İşçi sendikasına üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır.

Sendika üyeliğinden nasıl istifa edilir?

E-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunarak sendika üyeliğinden istifa edilebilir.

Sendika üyeliğinden çıkarma yetkisi hangi kurula aittir?

Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 19’uncu maddesine göre karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve sendika üyeliğinden çıkarılan kişiye de yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme 2 ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

İşçinin işsiz kalması sonrasında sendika üyeliği süresi ne kadardır?

İşçinin işsiz kalması durumunda sendika üyeliği 1 yıl daha devam eder.

Sendika genel kurulunda organ ve delege seçimlerine kaç gün içinde itiraz edilmelidir?

Seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde itiraz edilebilir.

İşyeri sendika temsilcisini kim atar?

Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika işyeri sendika temsilcisini atamaya yetkilidir.

İşyeri sendika temsilcisi nasıl atanır?

Sendika; işyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise 1, 51 ile 100 arasında ise en çok 2, 101 ile 500 arasında ise en çok 3, 501 ile 1000 arasında ise en çok 4, 1001 ile 2000 arasında ise en çok 6, 2000’den fazla ise en çok 8 işyeri sendika temsilcisini işyerinde çalışan üyeleri arasından atar.

Sendika gelirleri nelerden oluşur?

Sendika gelirleri üyelik ve dayanışma aidatları, tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak gelirler, bağışlar, mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan oluşmaktadır. Ancak kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkâr kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamaz.

Sendikal kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimini kim yapar?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29’uncu maddesine göre kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç 2 yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
2/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
3/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
4/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
5/36
İş Güvenliği Kültürü
6/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
7/36
İş Kazalarının Nedenleri
8/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
9/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
10/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
13/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
14/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
15/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
20/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
21/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
23/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
24/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
25/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
26/36
1542 Kişinin Katili Kim?
27/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
28/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
29/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
30/36
İş Kazalarının Nedenleri!
31/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
33/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
34/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
35/36
Neden Güvenlik Kültürü?
36/36

Sonuçlar

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 1
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 2
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 3
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 4
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 5
25 24
İş Güvenliği Kültürü 6
19 30
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 7
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 8
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 9
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 10
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 11
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 13
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 14
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 15
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 16
19 30
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 18
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 19
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 20
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 21
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 22
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 23
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 24
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 25
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 26
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 27
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 28
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 29
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 30
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 31
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 32
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 33
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 34
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 35
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 36
23 26


Toplu iş sözleşmesi hangi hükümleri içerir?

Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri içerir. Ayrıca, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile sözleşmenin uygulanması ve denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir.

Çerçeve sözleşme nedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre çerçeve sözleşme, Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Çerçeve sözleşme hangi hükümleri içerebilir?

Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının üyeleri hakkında uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir.

Çerçeve sözleşme asgari ve azami kaç yıl süreli yapılır?

Çerçeve sözleşme, taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az 1, en çok 3 yıl için yapılır.

İşletme toplu iş sözleşmesi nedir?

Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde yapılabilen toplu iş sözleşmesi işletme toplu iş sözleşmesidir.

Grup toplu iş sözleşmesi nedir?

Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılan toplu iş sözleşmedir.

Toplu iş sözleşmesi asgari ve azami kaç yıl süreli yapılır?

Toplu iş sözleşmesi en az 1 ve en çok 3 yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez. Faaliyetleri 1 yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılan toplu iş sözleşmelerinin süresi 1 yıldan az olabilir. İşin bitmemesi hâlinde bu sözleşmeler 1 yılın sonuna kadar uygulanır

Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki 120 gün içinde, yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir. Ancak, yapılacak toplu iş sözleşmesi önceki sözleşme sona ermedikçe yürürlüğe giremez.

İş sözleşmesinin toplu iş sözleşmesine kıyasla geçerliliği nedir?

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir. Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla