Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler, ilgili yönetmelikte çıkartılmış, kullanımı yasaklanmış ya da kısıtlanmıştır. İşte o kimyasal maddeler;

Çağrı Tasarım Kampanya

İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddeler için devlet 12.08.2013 / 28733 sayılı Kimyasal Maddeler Hakkında Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik çıkartarak çalışanların güvenliğini sağlamıştır.

Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler

Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

EINECS No ( ) CAS No ( ) Madde Adı Yasak UygulanmayacakLimit Değer
202-080-4 91-59-8 2-naftilamin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)
202-177-1 92-67-1 4-aminodifenil ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)
202-199-1 92-87-5 Benzidin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenil % 0,1 (ağırlıkça)

Maruziyet  Sınır Değerleri;

EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı Sınır Değer Özel İşaret (3)
TWA (4)(8 Saat) STEL (5)(15 Dak.)
mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 ppm  
Baryum (Ba olarak çözünür bileşikleri) 0,5
Civa oksit ve civa klorid dahil olmak üzere civa ve iki değerlikli inorganik civa bileşikleri (civa olarak ölçülen) (8) 0,02
Florürler (inorganik) 2,5
231-131-3 Gümüş  (Ag olarak çözünür bileşikleri) 0,01
İnorganik kurşun ve bileşikleri 0,15
Kalay (Kalay olarak inorganik bileşikleri) (9) 2
Metalik Krom, İnorganik Krom (II)Bileşikleri ve İnorganik Krom (III) Bileşikleri (çözünmez) 2
200-193-3 54-11-5 Nikotin 0,5 Deri
200-467-2 60-29-7 Dietileter 308 100 616 200
200-579-1 64-18-6 Formik asit 9 5
2 005 807 64-19-7 Asetik asit 25 10
200-659-6 67-56-1 Metanol 260 200 Deri
200-662-2 67-64-1 Aseton 1210 500
200-663-8 67-66-3 Kloroform 10 2 Deri
200-679-5 68-12-2 N,N Dimetilformamid 15 5 30 10 Deri
200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trikloroetan 555 100 1110 200
200-830-5 75-00-3 Kloroetan 268 100
200-834-7 75-04-7 Etilamin 9,4 5
200-835-2 75-05-8 Asetonitril 70 40 Deri
200-843-6 75-15-0 Karbon disülfit 15 5 Deri
200-863-5 75-34-3 1,1-Dikloroetan 412 100 Deri
200-870-3 75-44-5 Fosgen 0,08 0,02 0,4 0,1
200-871-9 75-45-6 Klorodiflorometan 3600 1000
201-142-8 78-78-4 İzopentan 3000 1000
201-159-0 78-93-3 Butanon 600 200 900 300
201-176-3 79-09-4 Propionikasit 31 10 62 20
201-245-8 80-05-7 Bisfenol A (solunabilir toz) 10
201-297-1 80-62-6 Metil metakrilat 50 100
2 018 659 88-89-1 Pikrik asit (9) 0,1
2 020 495 91-20-3 Naftalin 50 10
202-422-2 95-47-6 o-Ksilen 221 50 442 100 Deri
202-425-9 95-50-1 1,2-Diklorobenzen 122 20 306 50 Deri
202-436-9 95-63-6 1,2,4-Trimetilbenzen 100 20
202-500-6 96-33-3 Metilakrilat 18 5 36 10
202-704-5 98-82-8 Kümen 100 20 250 50 Deri
202-705-0 98-83-9 2-Fenilpropen 246 50 492 100
202-716-0 98-95-3 Nitrobenzen 1 0,2 Deri
202-849-4 100-41-4 Etilbenzen 442 100 884 200 Deri
203-313-2 105-60-2 e-Kaprolaktam  (toz veya buharı) 10 40
203-388-1 106-35-4 Heptan-3-on 95 20
203-396-5 106-42-3 p-Ksilen 221 50 442 100 Deri
203-400-5 106-46-7 1,4-Diklorobenzen 122 20 306 50
203-470-7 107-18-6 Allil alkol 4,8 2 12,1 5 Deri
203-473-3 107-21-1 Etilen glikol 52 20 104 40 Deri
203-539-1 107-98-2 1-Metoksipropanol-2 375 100 568 150 Deri
203-545-4 108-05-4 Vinil asetat 17,6 5 35,2 10
203-550-1 108-10-1 4-Metilpentan-2-on 83 20 208 50
203-576-3 108-38-3 m-Ksilen 221 50 442 100 Deri
203-585-2 108-46-3 Resorsinol 45 10 Deri
203-603-9 108-65-6 2-Metoksi-1-metiletilasetat 275 50 550 100 Deri
203-604-4 108-67-8 Mesitilen (Trimetilbenzen’ler) 100 20
203-625-9 108-88-3 Toluen 192 50 384 100 Deri
203-628-5 108-90-7 Monoklorobenzen 23 5 70 15
203-631-1 108-94-1 Siklohegzanon 40,8 10 81,6 20 Deri
203-632-7 108-95-2 Fenol 8 2 16 4 Deri
203-692-4 109-66-0 Pentan 3000 1000
203-713-7 109-86-4 2-Metoksietanol 1 Deri
203-716-3 109-89-7 Dietilamin 15 5 30 10
203-726-8 109-99-9 Tetrahidrofuran 150 50 300 100 Deri
203-737-8 110-12-3 5-Metilhegzan-2-on 95 20
203-767-1 110-43-0 Heptan-2-on 238 50 475 100 Deri
203-772-9 110-49-6 2-Metioksietil asetat 1 Deri
203-777-6 110-54-3 n-Hekzan 72 20
203-804-1 110-80-5 2-Etoksi etanol 8 2 Deri
203-806-2 110-82-7 Siklohekzan 700 200
203-808-3 110-85-0 Piperazin 0,1 0,3
2 038 099 110-86-1 Piridin (9) 15 5
203-815-1 110-91-8 Morfolin 36 10 72 20
203-839-2 111-15-9 2-Etoksietil asetat 11 2 Deri
203-905-0 111-76-2 2-Butoksietanol 98 20 246 50 Deri
203-906-6 111-77-3 2-(2-Metoksietoksi)etanol 50,1 10 Deri
203-933-3 112-07-2 2-Butoksietil asetat 133 20 333 50 Deri
203-961-6 112-34-5 2-(2-Bütoksietoksi)etanol 67,5 10 101,2 15
204-065-8 115-10-6 Dimetileter 1920 1000
204-428-0 120-82-1 1,2,4-Triklorobenzen 15,1 2 37,8 5 Deri
204-469-4 121-44-8 Trietilamin 8,4 2 12,6 3 Deri
204-661-8 123-91-1 1,4 Dioksan 73 20
204-662-3 123-92-2 İzopentilasetat 270 50 540 100
204-696-9 124-38-9 Karbondioksit 9000 5000
204-697-4 124-40-3 Dimetilamin 3,8 2 9,4 5
204-826-4 127-19-5 N,N-Dimetilasetamid 36 10 72 20 Deri
205-438-8 140-88-5 Etilakrilat 21 5 42 10
205-480-7 141-32-2 n-Butilakrilat 11 2 53 10
205-483-3 141-43-5 2-Aminoetanol 2,5 1 7,6 3 Deri
205-563-8 142-82-5 n-Heptan 2085 500
205-634-3 144-62-7 Oksalik asit 1
206-992-3 420-04-2 Siyanamid 1 0,58 Deri
207-343-7 463-82-1 Neopentan 3000 1000
208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimetilbenzen 100 20
208-793-7 541-85-5 5-Metilheptan-3-on 53 10 107 20
620-11-1 3-Pentilasetat 270 50 540 100
210-866-3 624-83-9 Metilizosiyanat 0,02
625-16-1 Amilasetat (tert) 270 50 540 100
210-946-8 626-38-0 1-Metilbutilasetat 270 50 540 100
211-047-3 628-63-7 Pentilasetat 270 50 540 100
212-828-1 872-50-4 n-Metil-2-pirolidon 40 10 80 20 Deri
2 151 373 1305-62-0 Kalsiyumdihidroksit (9) 5
215-236-1 1314-56-3 Difosfor pentaoksit 1
215-242-4 1314-80-3 Difosfor pentasülfür 1
2 152 932 1319-77-3 Krezoller (Tüm izomerleri) (9) 22 5
215-535-7 1330-20-7 Ksilen (karışım izomerleri, saf) 221 50 442 100 Deri
216-653-1 1634-04-4 Tersiyer-bütil-metil-eter 183,5 50 367 100
222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 Deri
2 311 161 7440-06-4 Platin (Metalik) (9) 1
231-131-3 7440-22-4 Gümüş (metalik) 0,1
2 314 843 7580-67-8 Lityumhidrür (9) 0,025
231-634-8 7664-39-3 Hidrojen  florür 1,5 1,8 2,5 3
231-639-5 7664-93-9 Sülfürik asit (buharı) (10) (11) 0,05
231-595-7 7647-01-0 Hidrojen klorür 8 5 15 10
231-633-2 7664-38-2 Ortofosforik asit 1 2
231-635-3 7664-41-7 Amonyak  (anhidroz) 14 20 36 50
231-714-2 7697-37-2 Nitrik asit 2,6 1
231-778-1 7726-95-6 Brom 0,7 0,1
231-954-8 7782-41-4 Flor 1,58 1 3,16 2
231-959-5 7782-50-5 Klor 1,5 0,5
231-977-3 7783-06-4 Hidrojen sülfit 7 5 14 10
231-978-9 7783-07-5 Dihidrojen selenür 0,07 0,02 0,17 0,05
232-260-8 7803-51-2 Fosfin 0,14 0,1 0,28 0,2
8003-34-7 Piretrum (hassasiyete neden olan laktonlardan arındırlmış) 1
233-060-3 10026-13-8 Fosfor pentaklorür 1
233-113-0 10035-10-6 Hidrojen bromür 6,7 2
2 332 710 10102-43-9 Azotmonoksit 30 25
247-852-1 26628-22-8 Sodyum azid 0,1 0,3 Deri
252-104-2 34590-94-8 (2-Metoksimetiletoksi)-propanol 308 50 Deri
İlginizi Çekebilir!  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

1  )     EINECS        :    Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

2  )     CAS               :    Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

İlginizi Çekebilir!  Kamu Kurumlarında İSG Kurulu Nasıl Oluşturulur?

)     Özel işaret :    “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.

4  )     TWA             :    8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

5  )     STEL              :    Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst

sınır değeri.

6  )     mg/m3             :    20 oC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan

maddenin miligram cinsinden miktarı.

7  )     ppm             :    1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

8  )                          :  Civa ve iki değerlikli inorganik bileşiklerine maruziyetin izlenmesinde (belirlenmesinde), mesleki maruziyet sınır değerlerini tamamlayıcı ilgili biyolojik izleme teknikleri de dikkate alınacaktır.

9  )                           :    Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler.

10 )                          :  Uygun maruziyet izleme yöntemi seçilirken,  ortamda bulunabilecek diğer sülfür bileşiklerinin olası  sınırlamaları ve etkileşimleri de dikkate alınacaktır.

11 )  Buhar             :  Gırtlağı geçen ve havanın iletildiği kanallara (soluk borusu, bifürkasyonlar) ve ciğerin solunum ile  ilgili bölgelerine (toraks) nüfuz eden ortalama 10 µm çapındaki solunabilir partiküller  olarak tanımlanır.

Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler 1

Biyolojik Sınır Değerleri;

  1. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri

1.1.           Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar.

Bağlayıcı biyolojik sınır değer:  70 μg Pb/100 ml kan.

1.2.           Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır:

1.2.1.     Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/mten fazla ise,

1.2.2.     Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise

Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğinde kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven + ten =

Önceki Yayın
Karpal Tünel Sendromu

Kas İskelet Sistemini Zorlayan İşler

Sonraki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gerekli?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share