Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir?
Tamircin Burada

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS’nin kısaltmasıdır. İngilizce “Material Safety Data Sheet” olarak bilinir. İlgili kimya otoriteleri artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS olarak telafuz etmektedir. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir?

Kimyasal madde / karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerine olan olumsuz etkilerini, fizikokimyasal risklerini açıklayan; bu tehlikelerine karşılık alınması gereken önlemleri de açıklayan 16 sabit başlıklı formdur.

Türkiye’de 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 sayılı yönetmelik tarafından, içerik ve niteliğine dair özellikleri ve hazırlama koşulları anlatılmıştır.

Türkiye’de sertifika sahibi kişiler tarafından hazırlanma veya Türkçeye tercüme edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Msds’lerin(Formların) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

 


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Sponsor

Çağrı Tasarım

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Amacı Nedir?

Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve cevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Kanuni Sorumluluk

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 13 Aralık 2014 tarih ve 27204 sayılı Remi Gazetede yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği” ne uygun hazırlanması gerekmektedir.


Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik


Tanımlar

Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal element ve bunların bileşiklerini,

Müztahzar: En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltilerini,

Tehlikeli Özellik : Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutojen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

Maruz Kalma Kontrolü : Tehlikeli kimyasallar ile iştigal eden işyerlerinde, kullanımı sırasında çalışanın ve çevrenin tehlikeli kimyasallara maruz kalmasını en aza indirmek için alınması gereken özel korunma ve önleme tedbirlerini,

CAS Numarası (Chemical Abstracts Service Number): Kimyasal maddenin, “Kimyasal Kuramlar Servisi” tarafından verilen numarasını, IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) adı: Kimyasal maddenin “Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği”nce verilen adını,

EC Numarası: Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanter numarası veya Avrupa bildirimde bulunulan maddeler liste numarasını ifade eder.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


Güvenlik Bilgi Formu’nun Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar

 • Güvenlik Bilgi Formları, tehlikeli kimyasalların yönetimi konusuna hakim, yukarıdaki yönetmeliğe uygun ve gerekli eğitimi almış profesyonel kişiler tarafından düzenlenir.
 • Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik gereğince, Güvenlik Bilgi Formlarını hazırlamakla yükümlü kılınan gerçek ve tüzel kişiler, Güvenlik Bilgi Formlarını bu özelliklere sahip kişilere düzenlettirmek zorundadır.
 • Güvenlik Bilgi Formları; Yönetmelikte verilen formata uygun olarak, bilgiler açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir.
 • Güvenlik Bilgi Formuna; Yönetmelikte belirtilen standart başlıklar ve standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.
 • Formun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa; Formun her sayfası için aynı format kullanılır ve formun birinci kısmında bulunması gereken bilgiler tüm sayfalara işlenir.
 • Form’un her sayfasında toplam sayfa numarasından hangi sayfayı gösterdiği belirtilir.
 • Formda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılamaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler ”ilişkisi yok”, ”uygulaması yok” ve ”özel hüküm yok” gibi ifadelerle belirtilir.
 • Güvenlik Bilgi Formu Türkçe olarak ve üzerinde bulunması gereken bilgiler iki kısım halinde düzenlenir.
Player title

Güvenlik Bilgi Formu’nda Bulunması Gerekli Bilgiler

Güvenlik Bilgi Formu Türkçe olarak ve üzerinde bulunması gereken bilgiler aşağıdadır;


Virüse Karşı Hangi Maske Kullanılır


 • Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,
 • Zararlılık tanımlanması
 • Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,
 • İlk yardım önlemleri,
 • Yangınla mücadele önlemleri
 • Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,
 • Elleçleme ve depolama,
 • Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,
 • Fiziksel ve kimyasal özellikler,
 • Kararlılık ve tepkime,
 • Toksikolojik bilgiler,
 • Ekolojik bilgiler,
 • Bertaraf etme bilgileri,
 • Taşımacılık bilgisi,
 • Mevzuat bilgisi,
 • Diğer bilgiler.

 


Krom ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar


Malzeme güvenlik bilgi formu örneği

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Örneği
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Örneği

 

Güvenlik Bilgi Formu Örneği

 

Kısım I

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

 

Madde/Karışım adı:

 

Hazırlama Tarihi:

Yeni Düzenleme Tarihi:

Kaçıncı Düzenleme Olduğu:

 

Form No: X                                                                Sayfa No: 1/2

 

Kısım II

 

1) Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1.Madde /Karışımın kimliği

1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

1.4.Acil durum telefon numarası

2) Zararlılık tanımlanması

2.1.Madde ve karışımın sınıflandırılması

2.2.Etiket unsurları

2.3.Diğer zararlar

3) Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.1.Maddeler

3.2.Karışımlar

4) İlk yardım önlemleri

4.1.İlk yardım önlemlerinin açıklaması

4.2.Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

4.3.Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

5) Yangınla mücadele önlemleri

5.1.Yangın söndürücüler

5.2.Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

5.3.Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

6) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1.Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

6.2.Çevresel önlemler

6.3.Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

6.4.Diğer bölümlere atıflar

7) Elleçleme ve depolama

7.1.Güvenli elleçleme için önlemler

7.2.Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

7.3.Belirli son kullanımlar

8) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1.Kontrol parametreleri

8.2.Maruz kalma kontrolleri

9) Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1.Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

9.2.Diğer bilgiler

 

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

 

Madde/Karışım adı:

 

Hazırlama Tarihi:

Yeni Düzenleme Tarihi:

Kaçıncı Düzenleme Olduğu:

 

Form No: X                                                                 Sayfa No: 2/2

10) Kararlılık ve tepkime

10.1.Tepkime

10.2.Kimyasal kararlılık

10.3.Zararlı tepkime olasılığı

10.4.Kaçınılması gereken durumlar

10.5.Kaçınılması gereken maddeler

10.6.Zararlı bozunma ürünleri

11) Toksikolojik bilgiler

11.1.Toksik etkiler hakkında bilgi

12) Ekolojik bilgiler

12.1.Toksisite

12.2.Kalıcılık ve bozunabilirlik

12.3.Biyobirikim potansiyeli

12.4.Toprakta hareketlilik

12.5.PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

12.6.Diğer olumsuz etkiler

13) Bertaraf etme bilgileri

13.1.Atık işleme yöntemleri

14) Taşımacılık bilgileri

14.1.UN Numarası

14.2.Uygun UN taşımacılık adı

14.3.Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4.Ambalajlama grubu

14.5.Çevresel zararlar

14.6.Kullanıcı için özel önlemler

14.7.MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

15) Mevzuat bilgileri

15.1.Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

16) Diğer bilgiler

 

Güvenlik bilgi formu için gerekenler

Maddenin ya da karışımın 11/12/2013 tarihli ve 28848 (1.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerini karşılaması durumunda.

Maddenin ya da karışımın ek-2’de belirlenen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda.

arışımın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerine uymaması fakat;

 • Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ %0,2 olan, insan sağlığı ya da çevre için zararlı en az bir madde içermesi,
 • Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %0,1 olan, ek- 2’de belirlenen kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olan en az bir madde içermesi,
 • Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi,

durumlarının en az birinde tedarikçi istek üzerine ek-1 uyarınca hazırlanmış güvenlik bilgi formunu alıcıya verir.

– Alt kullanıcılar ya da dağıtıcılar tarafından talep edilmediği sürece, halka arz edilen ya da satılan zararlı maddeler veya karışımlar için kullanıcıların insan sağlığı, güvenlik ve çevresel koruma açısından gereken önlemleri almalarını sağlayacak yeterli bilgiler sağlanmışsa güvenlik bilgi formunun temini gerekmez.

– Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak hazırlanır.

– Güvenlik bilgi formu ek-1’in ikinci bölümünde yer alan formata uygun şekilde hazırlanır.

– Güvenlik bilgi formuna, 6 ncı maddede belirtilen standart başlıklar ile ek-1’de her bir standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.

– Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa güvenlik bilgi formunun her sayfası için aynı format kullanılır ve bu durumda;

 •  Güvenlik bilgi formunun kısım I’inde bulunması gereken bilgiler, formun tüm sayfalarında yer alır.
 • Güvenlik bilgi formunun her sayfasında toplam sayfa numarası ve bulunduğu sayfayı gösteren numara yer alır.

– Güvenlik bilgi formunun kısım II’sinde bulunması gereken bilgiler ek-1’in birinci bölümünde yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak doldurulur.

– Güvenlik bilgi formunda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılmaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler “ilişkisi yok”, “uygulaması yok” ve “özel hüküm yok” gibi ifadelerle belirtilir.

– Tedarikçi, madde veya karışımın güvenlik bilgi formunu alıcısına ücretsiz, yazılı olarak ya da elektronik ortamda iletir.

– Tedarikçiler madde veya karışımlarına ilişkin aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda zaman kaybetmeden güvenlik bilgi formlarını günceller:

 • Risk yönetim önlemlerini etkileyebilecek bilgiler veya zararlara ilişkin yeni bilgiler edinildiğinde,
 • Kısıtlama veya yasaklama getirildiğinde.

– Güncellenen güvenlik bilgi formu, güncelleme tarihinden önceki 12 ay içerisinde maddeyi veya karışımı satın alan tüm eski alıcılara yazılı veya elektronik ortamda ücretsiz olarak, güncelleme tarihini takip eden 1ay içerisinde tedarikçi tarafından iletilir.

– Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır.

– Piyasaya arz edilen madde veya karışımın güvenlik bilgi formu, tedarikçi tarafından Bakanlığın internet sayfasındaki güvenlik bilgi formları ile ilgili özel paket programa yüklenir.

 

Detaylı bilgilendirme ve yönetmelik Ekleri için tıklayınız.

 

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir