Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir?

Biyolojik izleme değerleri

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS’nin kısaltmasıdır. İngilizce “Material Safety Data Sheet” olarak bilinir. İlgili kimya otoriteleri artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS olarak telafuz etmektedir. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur.

Çağrı Tasarım Kampanya

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir?

Kimyasal madde / karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerine olan olumsuz etkilerini, fizikokimyasal risklerini açıklayan; bu tehlikelerine karşılık alınması gereken önlemleri de açıklayan 16 sabit başlıklı formdur.

Türkiye’de 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 sayılı yönetmelik tarafından, içerik ve niteliğine dair özellikleri ve hazırlama koşulları anlatılmıştır.

Türkiye’de sertifika sahibi kişiler tarafından hazırlanma veya Türkçeye tercüme edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Msds’lerin(Formların) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Unutmayın, her soru için 60 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

60
0%

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

Diğer Sağlık Personeli Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

İlginizi Çekebilir!  Patlama Riski Olan Ortamlarda Elektrik Tesisatı Güvenliği

Sponsor

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir? 1

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Doğru

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Doğru! Yanlış!

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir? 2

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir? 3

LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Bu Yarışmayı Paylaşın:


Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Amacı Nedir?

Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve cevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Kanuni Sorumluluk

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 13 Aralık 2014 tarih ve 27204 sayılı Remi Gazetede yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği” ne uygun hazırlanması gerekmektedir.


Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik


Tanımlar

Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal element ve bunların bileşiklerini,

Müztahzar: En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltilerini,

Tehlikeli Özellik : Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutojen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

Maruz Kalma Kontrolü : Tehlikeli kimyasallar ile iştigal eden işyerlerinde, kullanımı sırasında çalışanın ve çevrenin tehlikeli kimyasallara maruz kalmasını en aza indirmek için alınması gereken özel korunma ve önleme tedbirlerini,

CAS Numarası (Chemical Abstracts Service Number): Kimyasal maddenin, “Kimyasal Kuramlar Servisi” tarafından verilen numarasını, IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) adı: Kimyasal maddenin “Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği”nce verilen adını,

EC Numarası: Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanter numarası veya Avrupa bildirimde bulunulan maddeler liste numarasını ifade eder.

İlginizi Çekebilir!  İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


Güvenlik Bilgi Formu’nun Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar

 • Güvenlik Bilgi Formları, tehlikeli kimyasalların yönetimi konusuna hakim, yukarıdaki yönetmeliğe uygun ve gerekli eğitimi almış profesyonel kişiler tarafından düzenlenir.
 • Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik gereğince, Güvenlik Bilgi Formlarını hazırlamakla yükümlü kılınan gerçek ve tüzel kişiler, Güvenlik Bilgi Formlarını bu özelliklere sahip kişilere düzenlettirmek zorundadır.
 • Güvenlik Bilgi Formları; Yönetmelikte verilen formata uygun olarak, bilgiler açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir.
 • Güvenlik Bilgi Formuna; Yönetmelikte belirtilen standart başlıklar ve standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.
 • Formun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa; Formun her sayfası için aynı format kullanılır ve formun birinci kısmında bulunması gereken bilgiler tüm sayfalara işlenir.
 • Form’un her sayfasında toplam sayfa numarasından hangi sayfayı gösterdiği belirtilir.
 • Formda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılamaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler ”ilişkisi yok”, ”uygulaması yok” ve ”özel hüküm yok” gibi ifadelerle belirtilir.
 • Güvenlik Bilgi Formu Türkçe olarak ve üzerinde bulunması gereken bilgiler iki kısım halinde düzenlenir.
Player title

Güvenlik Bilgi Formu’nda Bulunması Gerekli Bilgiler

Güvenlik Bilgi Formu Türkçe olarak ve üzerinde bulunması gereken bilgiler iki kısım halinde düzenlenir.


Virüse Karşı Hangi Maske Kullanılır


Birinci Kısımda;

 • Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat; Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik R.G. 26.12.2008 tarih ve 27092 sayısına uygun olarak hazırlanmıştır.” ifadesi
 • Madde / müstahzar Adı,
 • Formun hazırlama tarihi
 • Yeni Düzenleme Tarihi (formda yeniden düzenleme yapılmış ise),
 • Kaçıncı Düzenleme Olduğu (formda yeniden düzenleme yapılmış ise),
 • Form numarası (üretici tarafından verilen form numarası),
 • Hangi sayfada olduğunu gösteren sayfa numarası ve toplam sayfa numarası ayrı ayrı belirtilir.

İkinci Kısımda;

Web Tasarımı

 • Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı,
 • Bileşimi / İçeriği Hakkında Bilgi,
 • Tehlikelerin Tanıtımı,
 • İlk Yardım Tedbirleri,
 • Yangınla Mücadele Tedbirleri,
 • Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,
 • Elleçleme ve Depolama,
 • Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma,
 • Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
 • Kararlılık ve Tepkime ,
 • Toksikolojik Bilgi,
 • Ekolojik Bilgi,
 • Bertaraf Bilgileri,
 • Taşımacılık Bilgileri,
 • Mevzuat Bilgileri,
 • Diğer Bilgiler,

olarak numaralandırılmış ve adlandırılmış 16 standart başlık altında toplanan bilgiler verilir.


Krom ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar


Örnek MSDS Formu

Malzeme Güvenlik Formu
SILVER NITRATE CONCENTRATE
KULLANIM
Kullanım Amacı: Üretimde hammadde olarak
ETİKETLEME
TEHLİKE
AŞINDIRICI ÇEVREYE ZARARLI
TEHLİKELERİN TANIMI
Metalleri aşındırabilir.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok zehirli etki.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
ü ü ü ü
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
İLKYARDIM
Genel Öneri
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunum Sonrası
Kazazedeyi açık havaya çıkarınız.
Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.
Deriyle Teması Halinde
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Doktora danışınız.
Göz Teması Halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.
Yuttuktan Sonra
Kesinlikle kusturmayın.
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz.
Ağzı suyla çalkalayınız.
Doktora danışınız.
YANGINLA MÜCADELE
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.

Total
32
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen − six =

Önceki Yayın
isg yönetmelikleri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi

Sonraki Yayın
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-1

Andragoji nedir?

İlgili Yayınlar
Total
32
Share