Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimlere Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Verilir?

Kimlere Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Verilir?
Tamircin Burada

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavına girmek isteyenler, aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine başvurmaları gerekmektedir. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı Ankara’da yapılıyor.

Her sorunun değerinin 2 puan olacağı, yanlışın doğruyu götürmeyeceği yazılı sınavda 50 adet soru sorulacak olup adaylara 90 dakika süre veriliyor. Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilirken, adayların sınavdan en az 60 (altmış) puan almaları gerekir.

 

Kimlere Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Verilir?

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Verilmesi Yönetmeliği revizyon gördü.  Buna göre ;

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Başvuru Şartları

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı örneği,

Fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslı Görüldü” ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

Valilikçe durumu uygun görülenlerden, dosyaları Bakanlığa gönderilen adaylara ait liste, sınav kuruluna intikal ettirilir.

 


SORU CEVAP Alanı (Online İSG Eğitimi‘nden alıntı yapılmıştır)

Patlayıcı Maddeler nelerdir?
Şiddetli bir kimyasal reaksiyonla parçalanarak, ani yüksek sıcaklıkla birlikte büyük hacimlerde gaz haline dönüşebilen maddeleri, ifade eder.

Piroteknik Maddeler nedir?
İnfilak edici özelliği olmayan kendiliğinden ekzotermik reaksiyonların bir sonucu olarak ısı, ışık, ses, gaz veya duman ya da bunların kombinasyonu yoluyla bir etki yaratmak amacıyla tasarlanan bir madde ya da maddelerin karışımını, ifade eder.

Kimler Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi alabilir?
Ateşleyici yeterlilik belgesi düzenleneceklerde;
a) 18 yaşından büyük olmak,
b) En az ilkokul mezunu olmak,
c) Ateşli silahlar ve/veya patlayıcı maddelerle işlenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak,
d) Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak,
e) Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak,
f) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak,

g) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak,
h) Resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu ile belgelenmesi suretiyle ateşleyicilik işine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak,
i) Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak,
j) Kısıtlı olmamak, şartları aranır.

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik başvuru şartları nelerdir?
Adayların T.C. kimlik numaralarını yazdıkları ve aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine başvurmaları gerekir:

 • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,

Fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslı Görüldü” ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

Valilikçe durumu uygun görülenlerden, dosyaları Bakanlığa gönderilen adaylara ait liste, sınav kuruluna intikal ettirilir.

Sınav Kurulu kimlerden oluşur?
Sınav kurulu Bakanlığın koordinesinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Maden Mühendisi İş Müfettişi başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında görevli bir inşaat mühendisi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlıklarında görevli birer Bomba/Patlayıcı Madde İmha Uzmanı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli ilgili büro amirleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir uzman maden mühendisinin katılımıyla yedi kişiden oluşturulur.

Kurul, gerekli görülmesi halinde sınav sorularının hazırlanması ve sınavların yapılması aşamasında ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların uzmanlarından da yararlanabilir.

Sınav Kurulunun görevleri nelerdir?
Sınav kurulu;
a) Yazılı sınav sorularını hazırlamak,
b) Yazılı sınavı yapmak ve değerlendirmek,
c) Mülakat sınavını yapmak ve değerlendirmek,
d) Sınavları tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,
e) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı ve gözetmeni belirlemek,
f) Sınavları belirlenen süre içinde tamamlamak,
g) Sınav sonucu başarılı olanların listesini hazırlamak,
h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamakla, görevlidir.

Sınav yapılış prosedürü nelerdir?
Yeterlilik sınavları, müracaat sayısı da dikkate alınarak Bakanlıkca tespit edilecek tarih ve yerlerde, sınav kurulunun denetiminde yazılı ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak, adayın almak istediği yeterlilik belgesine göre farklı bir şekilde yapılır.

Yazılı sınav Bakanlığın belirleyeceği bir salonda, sınav kurulunun önceden hazırladığı (50) soru üzerinden çoktan seçmeli olarak yapılır. Yazılı sınavdan yeterli not alan adayların mesleki bilgi ve becerisinin değerlendirilmesi amacıyla mülakat sınavı yapılır.

Adayların sınavlardan en az kaç puan almaları gerekiyor?
Yazılı ve mülakat sınavları (100) not üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Adayların her iki sınavdan da en az (60) not almaları gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi?
Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Sonuç en geç 24 saat içerisinde açıklanır. Kurulun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.

(A) Sınıfı Yeterlilik Belgesi nedir?
(A) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Piroteknik maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.

(B) Sınıfı Yeterlilik Belgesi nedir?
(B) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yerüstünde yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.

(C) Sınıfı Yeterlilik Belgesi nedir?
(C) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yeraltında ve grizulu ocaklarda yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik belgeleri nereden alınır?
Sınavlarda başarılı olanların listesinin başarılı oldukları belge sınıfı/sınıfları ile birlikte, sınav kurulunca Bakanlığa iletilmesinden sonra, bu bilgiler Bakanlıkça ilgili Valiliklere bildirilir. Bakanlıkça Valiliklere başarılı olduğu bildirilenlere beş yıl için Valiliklerce, başarılı oldukları sınıfa/sınıflara ait yeterlilik belgesi düzenlenir.

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik belgelerinin yenilenme prosedürü nedir?
Yeterlilik belgelerinin yenilenmesi için, belgenin süresinin sona ermesinden bir ay önce yenileme için gerekli işlemlerin başlatılması gerekir. Süresi biten yeterlilik belgeleri, süresi sonunda yazılı ve mülakat sınavları yapılmaksızın, verilişindeki usule uygun olarak Valilikçe yenilenir.


 

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Adaylarında Aranacak Nitelikler

Ateşleyici yeterlilik belgesi düzenleneceklerde;

 • 18 yaşından büyük olmak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Ateşli silahlar ve/veya patlayıcı maddelerle işlenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak,
 •  Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak,
 • Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak,
 •  765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak,
 •  Resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu ile belgelenmesi suretiyle ateşleyicilik işine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak,
 • Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak,
 • Kısıtlı olmamak,

 

 

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Başvuru İşlemleri

 • Sınava müracaatta bulunan şahıs hakkında şikâyet veya sağlık durumu hakkında tereddüt olmaması halinde müracaat tarihinin son gününden geriye dönük bir yıl içinde alınmış sağlık raporları kabul edilecektir.
 • Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı için 300 TL sınav ücreti alınacaktır. Bu ücretler, adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış oldukları dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edecektir.
 • Müracaatı kabul eden personel; adayın adı ve soyadını, başvuru ilini, ücreti dekontunu ve T.C. kimlik numarasını ile almak istedikleri belge sınıfına ait bilgileri Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet adresindeki butonlara sırasıyla;
  • Projeler kısmında yer alan “Özel Güvenlik Bilgi Sistemi” tıklanacak,
  • “Yeni Web Sayfası” (GİT) butonu tıklanacak,
  • Açılan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi giriş ekranında bulunan “Kullanıcı Adı ve Şifre” girişi yapılacak,
  • Şifre girişi yapıldıktan sonra açılan sayfada bulunan “Silah ve Patlayıcı Madde İşlemleri” ekranına giriş yapacak,
  • Açılan Özel Güvenlik Silah ve Patlayıcı İşlemleri sayfasındaki “Silah ve Patlayıcı İl Sınav Kayıt” linkine tıklayarak adayların sınav kaydı yapılacak,
  • Sınav kaydının yapılacağı ekrana T.C. kimlik numarası kutusuna adayın T.C. kimlik numarası yazılarak “Kişi Kaydı Getir” butonu tıklanarak adayın bilgileri getirilecek, veri tabanında kaydı bulunmayan adayların aynı sayfada bulunan “Kişi Ekleme” menüsünden T.C. kimlik numarası yazılarak kişi kaydı oluşturulacak,
 • Ateşleyici Yeterlilik Sınav Yetkisi bulunmayan personel için Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Polnet sitesinde bulunan Proje Kullanıcı Talep Formu doldurularak resmi yazı ile Daire Başkanlığına gönderilecek, her ilden en fazla 2 personel için yetki talebinde bulunulacaktır.
 • Başvuru dosyaları illerde muhafaza edilecek ve Daire Başkanlığına müracaatla ilgili herhangi bir dosya gönderilmeyecektir.
 • Adaylara verilecek Sınav Giriş Belgesi için örnek belge Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet adresinde yayınlanacaktır.
 • Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle adayların Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınavlarına giremeyeceği, müracaatı kabul eden personel tarafından adaya tebliğ edilecektir.

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Yazılı Sınav

 • Yazılı sınav Ankara’da yapılacaktır.
 • Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır. Her soru 2 puan olup, yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 • Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az 60 (altmış) puan almaları gerekir.
 • Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Kuruluna (Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyonuna) yapılır. Sonuç en geç 24 saat içerisinde açıklanır. Kurulun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.
 • Yazılı sınav ve itiraz sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın ozelguvenlik.pol.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Ayrıca sınav ile ilgili polnet ve internet üzerinde yapılacak tüm duyurular Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 • Yazılı sınav itirazda bulunacak adaylar, itiraz dilekçesiyle beraber Sınav Kuruluna (Yazılı Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyonuna) itirazda bulunabilecektir.
 • Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanını, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah kalem ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmak zorundadır.

Mülakat

 • Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, istedikleri Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
 •  Mülakat sınavı için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. kimlik numaraları bulunan nüfus cüzdanını ve sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır.
 • Mülakat sınavı, 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında saat 09.00’da yapılacaktır. (Mülakat sınavının yeri daha sonra ilan edilecektir.)
 • Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.
 • Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Mülakat sınavı 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az 60 (altmış) puan almaları gerekir.
 • Adayların, mülakat sınavına itiraz hakkı yoktur.

 

 

Yazının ve videonun tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

3Yorumlar

 • kadir , Eylül 2, 2020 @ 8:26 pm

  Hüküm giymemiş KHK lı lara bu belge neye göre verilmiyor

 • Faruk G , Temmuz 30, 2021 @ 7:18 pm

  2021 yılı için de geçerli mi acaba bu şartlar

  • A. Arif Efler , Temmuz 31, 2021 @ 9:40 am

   Değerli isg dostu, bilgiler güncel yönetmeliklere göre hazırlanmaktadır. Mevzuatta yapılacak herhangi bir değişiklikte, makalede değişecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla