Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetim Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan tanıma göre acil durum, toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade etmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğüne göre acil durumbüyük fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller olarak tanımlanmıştır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te ise acil durumu “afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı haller” olarak tanımlamaktadır.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre ise acil durumişyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

 

Endüstriyel manada kamu kurumları da dâhil olmak üzere İSG açısından ele alındığında ise acil durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yangın,
 • Patlama,
 • Tehlikeli kimyasal madde yayılımı,
 • Doğal afetler,
 • İlkyardım ve tahliye gerektirecek olay ve kazalar,
 • Gıda zehirlenmesi,
 • Sabotaj.

Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

Acil durum planı hazırlanırken öncelikle işyeri için muhtemel acil durumların belirlenmesi gerekmektedir. Bu acil durumlar belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. Acil Durumu planı hazırlama ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi buradan bulabilirsiniz.

Önemli Açıklama
Beklenmeyen olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kaybının en aza indirilmesi acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle acil durum planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. Bütün bunların yanında acil durum planını yapmamanın idari para cezası da bulunmaktadır. Acil durum planının herhangi bir kuruma verilmesine gerek yoktur. Çalışanlarımızın ve işyerlerimizin zarar görmemesi için acil durumlara hazırlıklı olmaktan başka çaremizin olmadığını unutmamamız gerekiyor.

Acil Durum Ekiplerinin Görevleri

Yangın Söndürme Ekip Şefinin Görev ve Sorumlulukları

 • İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar.
 • Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, bunların eksiksiz ve faal durumda olmalarını, bakım, kontrol ve korunmasını sağlar.
 • Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren/işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlar ve takibini yapar.
 • Yangın anında ekip personelini acilen göreve sevk ederek söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım çalışmalarını yönetir.
 • Personeli acil çıkış kapılarına yönlendirir ve panik yapmadan dışarıya çıkışlarını organize eder. Tek bir kapıda yığılma olmaması için gerekirse diğer çıkış kapılarının güvenli olup olmadığına bakarak personeli diğer kapılara yönlendirir.
 • Dışarı çıkan personelin Toplanma Bölgesinde toplanmasını sağlar.
 • Personelin yoklamasını yaparak Acil durum Koordinatörüne rapor verir.
 • Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışır.
 • Gerekli hallerde elektriğin kesilmesini, kazanlar ve yakıt besleme sistemlerinin devre dışı bırakılmasını, yanıcı-parlayıcı kimyasalların güvenli alana uzaklaştırılmasını sağlar.
 • Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını sağlar.
 • İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunur.
İlginizi Çekebilir!  İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler
1900 yılında Zeplin’i icat eden, 1838/1917 yılları arasında yaşayan, Ferdinand von Zeppelin olarak anılan Alman mucit.
Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları 2

Adolf August Heinrich

Daha Fazla Detay

Yangın Söndürme Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

 • Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
 • Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır. Bu çalışmada yangın yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarı arkasına alarak;
  • Cihazın mührünü kopartmalı,
  • Cihazın pimini çekmeli,
  • Cihazın hortum ucundan çıkan kimyasal maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,
  • Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarda kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,
 • Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine getirilmelidir,
 • İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır.
 • İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şefi bildirilmelidir.
 • İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
 • Olay yerine gelen İtfaiye ve diğer müdahale-kurtarma ekiplerine yardımcı olur, itfaiye ekibi ile koordineli çalışarak itfaiyenin yangını söndürmesine yardım eder.

Kurtarma Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

 • İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlar.
 • Acil hallerde işyerinde bulunan kişilerin tahliyesine yardımcı olur.
 • Olaydan etkilenmiş ve kurtarılan kişileri ilkyardım ekibine teslim eder.
 • Öncelikle kurtarılması gereken kıymetli dosya, belge, bilgisayar vb. kurtarır ve ekip şefine teslim eder.
 • Kurtarma işlemi sırasında kesinlikle kendisini tehlikeye atmaz.
 • Kurtarma ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılır.
 • Yangının yayılabileceği yerlerde çalışan personel ve malzemenin tahliyesine yardım eder
 • Yangın esnasında ve sonrasında ekip şefinin vereceği emirleri yerine getirir
İlginizi Çekebilir!  Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler

Koruma Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

 • Acil durumlarda çevre güvenliğini sağlayacak ve trafiği yönlendirecektir.
 • Acil durumda olay yeri etrafının emniyet şeridiyle çevrelenmesi, olay yerine dışarıdan herhangi bir şekilde insanların girişinin engellenmesi ve toplanma mahallindeki insanların güvenliğinin sağlanmasında sorumludur.
 • Toplanma alanındaki insanların sayımını ve tespitini yapar. Eksik olması durumunda Kurtarma Ekibi’ne haber verir.
 • Acil Durum Koordinatörüne bağlı olarak diğer ekiplerle koordine içerisinde görevini yapar.

İlkyardım Ekip Şefinin Görev ve Sorumlulukları

 • İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar.
 • İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, eksilenlerin tamamlanmasını sağlar.
 • Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekiline bildirerek bunların giderilmesini sağlar ve takibini yapar.
 • Acil hallerde ekipte görevli personelin koordinasyonunu ve görevlerini yapmasını sağlar.
 • İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip şefi ile birlikte çalışır.
 • Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilkyardım çalışmalarını yönetir.
 • Olay yerine gelen hızır acil servis görevlilerine yardımcı olur.
 • Görevli personelin ilkyardım tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve işyeri tatbikatlarının yaptırılmasını ve katılımları sağlar.

İlkyardım Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

 • Ekip şefinin vereceği talimatları yerine getirir.
 • Tahliye gerektiren durumlarda toplanma bölgesinde birim amirleri ile birlikte çalışanların isim listesine göre sayımını yapar.
 • Gerektiğinde işyerinde çalışanların tahliyesine yardımcı olur.
 • Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapar.
 • İlkyardım malzemelerini acil toplanma alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapar.
 • Durumu ağır olanları tespit eder, ambulans çağırıp hastaneye gönderilmesini sağlar. Ambulansın gelmediği durumlarda işyerinden temin edilen bir araçla yaralıya refakat ederek en yakın hastaneye sevkini sağlar.
 • İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılır.
 • İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım şefine bildirir.

Haberleşme Personelin Görev ve Sorumlulukları

 • Acil durumlarda “Haberleşme Şeması”na uygun olarak dış ve iç haberleşmeyi sağlar.
 • İlgili yerlere ait acil durum telefonlarının listesini bulundurur.
 • Acil Durum Koordinatörünün talimatlarını uygular.

 

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 4 Average: 5]

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

2 Yorum

 1. Ogün Yılmazer Ekim 22, 2019

Soru Sorun / Cevap Yazın