Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi
Tamircin Burada

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi ile, yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi, kayıpların en aza indirilebilmesi ve sektördeki tüm tarafların bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İnşaat Sektörü, ülkelerin ekonomilerine sağladığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla her zaman lokomotif bir sektör olmuştur. Ancak sektörde yaşanan iş kazaları dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemiz için de büyük sorunlar teşkil etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre inşaat sektörü ülkemizde en çok iş kazasının yaşandığı sektörlerden birisidir. İş kazalarına bağlı can kayıpları dikkate alındığında ise sektör, birinci sıradadır.

Yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi, kayıpların en aza indirilebilmesi ve sektördeki tüm tarafların bilinçlenmesi için ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan uygulama rehberine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Projenin henüz hazırlık aşamasında iken hazırlanması ve proje süresince güncellenmesi ve uygulanması istenen sağlık ve güvenlik planı, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile sektöre kazandırılan yeniliklerin en önemlilerindendir. Yönetmeliğe göre herhangi bir istisnai durum belirtilmediği için, tüm yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planının hazırlanması zorunludur.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi

İçindekiler

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülükler aşağıdadır;

Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği’nde Yer Alan Yükümlülükler

Yapı Sahası Şartları  

Bildirim

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Sağlık ve Güvenlik Planı Sağlık ve Güvenlik Dosyası
İşverenler İşin Kapsamı
Bir işverenin olması durumunda 31 işgününden ve 21

çalışandan veya 501 yevmiyeden az olması

+ +
Bir işverenin olması durumunda 30 işgününden ve 20

çalışandan veya 500 yevmiyeden fazla olması

+ + +
Aynı yapı alanında birden fazla

işveren veya alt işverenin

olması durumunda

31 işgününden ve 21

çalışandan veya 501 yevmiyeden az olması ve

Yönetmelik EK-2 deki çalışmaların bulunmaması

 

 

 

+

 

+

Aynı yapı alanında birden fazla

işveren veya alt işverenin olması durumunda

31 işgününden ve 21

çalışandan veya 501 yevmiyeden az olması ve

Yönetmelik EK-2 deki çalışmaların bulunması.

 

 

+

 

+

 

+

Aynı yapı alanında birden fazla

işveren veya alt işverenin olması durumunda

 

30 işgününden ve 20

çalışandan veya 500 yevmiyeden fazla olması

 

+

 

+

 

+

 

+

Yönetmeliğe göre; yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu sağlık ve güvenlik planı hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca projenin hazırlık aşamasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin, sağlık ve güvenlik planını hazırlaması ya da hazırlatması gerekmektedir. Planı hazırlamada sağlık ve güvenlik koordinatörünün rolü büyük olmasına rağmen, diğer paydaşlara danışılması da son derece önemlidir.

Muhtemel risklerin projenin planlama aşamasında belirlenmesi ve bu risklere karşı zamanında tedbir alınarak iş kazalarının azaltılması ve bu sayede işyerinde maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesi sağlık ve güvenlik planının en önemli amacını oluşturmaktadır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine yönelik planlı bir yaklaşımın belirlenmesi ile daha iyi proje yönetimi, daha yüksek kalite, daha az masraf ve daha çok verimlilik gibi faydalar da sağlanacaktır.

 

Rehberde sağlık ve güvenlik planı temel olarak 6 ana başlıktan oluşmaktadır;

 1. Yönetimin Taahhüdü
 2. Proje Bilgileri
 3. Sağlık ve Güvenlik Organizasyonu
 4. İşlerin Yönetimi
 5. Risklerin ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
 6. Şantiye Kuralları

 

Yönetimin Taahhüdü

Bu başlık altında, firma yönetimi tarafından iş sağlığı ve güvenliğine yönelik açık hedefler belirlenip bir önleme kültürü oluşturularak İSG yönetiminin iyileştirilmesine yönelik taahhüt dile getirilmelidir. Yönetimin taahhüdüne ilişkin bir örnek aşağıdadır;

……………………………. (firma ismi) yöneticisi olarak ……………………………. (proje ismi) projesinin hazırlık ve uygulama aşamalarını kapsayacak şekilde projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla;

 • yapılacak her işte sağlık ve güvenliğin öncelikli olarak göz önünde bulundurulacağını,
 • yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam olarak uyulacağını,
 • iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sürekli iyileştirileceğini,
 • iş sağlığı ve güvenliğine yönelik her türlü tedbirin zamanında alınacağını, tedbirler belirlenirken ve uygulanırken toplu koruma önlemlerine öncelik verileceğini,
 • çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilgilendirilmesine önem verileceğini,
 • iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli ve yeterli kaynağın sağlanacağı ve yapılması gerekli harcamalardan kaçınılmayacağını,
 • iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında çalışanların öneri ve fikirlerinin göz önünde bulundurulacağı, yönetim ve çalışanlar arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli katılım, fikir alışverişi ve işbirliğinin sağlanacağını,
 • planın bu şantiye koşulları ve çalışanları için hazırlandığını, proje süresince uygulanacağını ve gerekli hallerde güncelleneceğini,
 • projede görev alan en üst düzey yönetici de dahil olmak üzere her seviyedeki çalışana ve ziyaretçilere bu plan kapsamında üzerlerine düşen sorumlulukları konusunda yeterli bilgilendirmenin yapılacağını,

taahhüt ederim.

Tarih
İmza

(En üst düzey yönetici)

Adı Soyadı

 

Proje Bilgileri

Genel bilgilerin yer aldığı bu bölümde; proje, işveren/ana yüklenici, alt işveren/alt yüklenici ile kendi nam ve hesabına çalışanlar ile ilgili aşağıdaki tablolarda istenen bilgiler belirtilmektedir;

Projeye Ait Bilgiler

Proje İle İlgili Bilgiler
Proje Adı
İşin Sahibi / İhale Makamı
Yapı Sahasının Açık Adresi

(Cadde/Sokak/Ada/Parsel dahil)

Projenin Tanımı ve Kapsamı
Projenin Başlangıç Tarihi
Projenin Planlanan Bitiş Tarihi

İşveren/Ana Yükleniciye Ait Bilgiler

İşveren İle İlgili Bilgiler
İşveren
İşveren/Ana Yüklenici Unvanı 1
İşyeri SGK Sicil No. 2
Tebligat Adresi
Telefon / Faks
Web adresi
Sorumlu Yapı Denetim

Firması /Sorumlu Müşavir Firma/Diğer Kontrol Birimleri

 

1 İşverenin gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı yazılacaktır.

2 Yapı sahasına ait SGK sicil numarasıdır 

 

Alt İşveren/Alt Yükleniciye Ait Bilgiler

Alt İşveren İle İlgili Bilgiler
Alt İşveren 1
İşyeri SGK Sicil No.
Tebligat Adresi
Sözleşme Konusu İşler
Sözleşmenin Başlama ve Bitiş Tarihleri
Adı ve Soyadı Sertifika Sınıfı/No
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
1 Alt işverenin gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı yazılacaktır.

Not: Sözleşme yapılan her alt işveren için bu tablo oluşturulacaktır.

 

Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlara Ait Bilgiler

Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar İle İlgili Bilgiler
Adı Soyadı
Tebligat Adresi
Sözleşme Konusu İşler
Sözleşmenin Başlama ve Bitiş Tarihleri
Not: Sözleşme yapılan her kendi nam ve hesabına çalışan için bu tablo oluşturulacaktır.

Yüksekte Çalışma

 

İnşaat Öncesi Bilgiler ve Vaziyet Planlarının Oluşturulması

İnşaat Öncesi Bilgiler

Vaziyet planlarının oluşturulması ve karşılaşılabilecek riskler ile alınacak tedbirlerin belirlenmesi süreçlerinde fayda sağlaması amacıyla aşağıda belirtilen hususlarla ilgili bilgiler temin edilecek ve bu bilgilere ekte yer verilecektir;

 • Arazi koşulları,
 • Çevredeki yerleşim,
 • Mevcut elektrik, su, ısıtma, doğal gaz, kanalizasyon vb. yer altı ve yerüstü hatları,
 • Mimari proje (Projenin büyüklüğü ve niteliğine göre, olası risklerin belirlenebilmesine uygun bir ölçek seçilecektir.),
 • Arsa/iş/bina sahibinden ve/veya kullanıcılarından alınacak bilgiler,
 • Sağlık ve güvenlik dosyası (Önceden tamamlanmış bir projede yeni bir yapı işinin (renovasyon(renovasyon yerine onarım kullanılabilir, Türkçe bir kullanım), restorasyon. tamirat, tadilat, bakım, onarım vb.) gerçekleştirilmesi durumunda istenecektir).
Vaziyet Planı

Aşağıda yer alan tüm unsurlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından ayrı ayrı ve öncelikli olarak değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Örneğin; yemekhane ile atık alanlarının yan yana konumlandırılmaması bu aşamada göz önünde bulundurulacaktır.

Aşağıda belirtilen hususlar vaziyet plan(lar)ı üzerinde gösterilecektir.

 • Şantiye içi araç ve yaya yolları,
 • Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, varsa sağlık birimi, dinlenme yerleri, duş ve tuvaletler )
 • Depolar ve atık alanları,
 • Acil durumlarda toplanma alanları ve kaçış yolları,
 • Kaldırma araçlarının (kule vinç vb.) kullanılacağı ve iskelelerin kurulacağı

 

Vaziyet plan(lar)ı ekte yer alacak ve proje süresince gerekli hallerde mutlaka revize edilecektir.

Projenin büyüklüğü ve niteliğine göre, vaziyet planı üzerinde gösterilmesi gerekenlerin açık bir şekilde görüleceği uygun bir ölçek seçilecektir.

 

 

Sağlık ve Güvenlik Organizasyonu

Bu bölümde çalışan, işveren, alt işveren, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile ilgili görev ve sorumluluklara yer verilecektir. Ayrıca bu bölümde; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik koordinatörleri ve çalışan temsilcisine ait bilgiler ile görev ve sorumlulukları belirtilecektir.

Aşağıda belirtilen görev ve sorumluluklar mevzuat çerçevesinde belirlenmiş genel asgari hükümlerdir. Bu görev ve sorumluluklar haricinde, iş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak detaylandırmalar yapılabilir.

İşverenin Görev ve Sorumlulukları

İşverenin Görev ve Sorumlulukları
⇒ Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak,

⇒ Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,

⇒ İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,

⇒ Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,

⇒ Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,

⇒  Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak,

⇒ Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını sağlamak,

⇒ Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini sağlamak,

⇒ Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini sağlamak,

⇒ Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

⇒ Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini sağlamak,

⇒ Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini sağlamak.

⇒Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını sağlamak,

⇒Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesini sağlamak,

⇒Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini sağlamak,

⇒Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını sağlamak,

⇒Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak,

⇒Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-4’ünde belirtilen asgari şartları dikkate alarak uygun tedbirleri almak,

⇒Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate

⇒Sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirmek,

⇒Yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,

⇒Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında bildirim yapılması gereken işlerde bildirimde bulunmak

 

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir

Alt İşverenin Görev ve Sorumlulukları

Alt İşverenin Görev ve Sorumlulukları
 

⇒ Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak,

⇒ Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,

⇒ İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,

⇒ Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,

⇒ Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak

⇒Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak,

⇒Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını sağlamak,

⇒Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini sağlamak,

⇒Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini sağlamak,

⇒Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

⇒Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini sağlamak,

⇒Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini sağlamak,

⇒Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını sağlamak,

⇒Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesini sağlamak,

⇒Asıl işveren, diğer alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işbirliği halinde çalışmak,

⇒Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını sağlamak,

⇒Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak,

⇒Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-4’ünde belirtilen asgari şartları dikkate alarak uygun tedbirleri almak

⇒Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate almak

 

Kendi Nam ve Hesabına Çalışanların Görev ve Sorumlulukları

Kendi Nam ve Hesabına Çalışanların Görev ve Sorumlulukları
⇒ Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı ve talimatlarını dikkate almak,

⇒ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çalışanların ve işverenlerin yükümlülüklerini düzenleyen 5 ve 19 uncu maddelerine,

⇒ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işbirliği, koordinasyon ve bilgilendirme hususları ile ilgili 23 üncü maddesine,

⇒ Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin “Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları” başlıklı Ek-4’üne,

⇒ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin “İş Ekipmanı ile İlgili Kurallar” başlıklı 6 ncı maddesine,

⇒ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,

⇒ Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin

işveren yükümlülüklerini içeren 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (ğ) bentleri ile 7 nci maddesine uygun olarak hareket etmek.

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.

 

Proje Sorumlusu Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Proje Sorumlusu
Adı Soyadı
Mesleği
İletişim Bilgileri
Görev ve Sorumluluklar
 

⇒ İşveren adına projenin hazırlanması, uygulanması ve uygulamanın kontrolünü yapmak,

⇒ Sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirmek,

⇒ Yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,

⇒ Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında bildirim yapılması gereken işlerde bildirimde bulunmak,

⇒Yapı işinin, aynı anda veya birbiri ardına gerçekleşen farklı unsur ve aşamalarını planlamak amacıyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara ilişkin karar alırken ve işin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak gereken süreyi hesaplarken, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerini göz önünde bulundurmak.

NOT: Proje sorumlusu görevlendirilmesi halinde bu tablo planda yer alacaktır.

 • İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.
 • Proje sorumlusu, işveren adına hareket etmek üzere görevlendirildiğinden, proje sorumlusunun görev ve

sorumluluklarına, işveren tarafından verilen yetki ve imkan dahilinde işverenin görev ve sorumluluklarının da dahil olacağı unutulmamalıdır.

 

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü (Hazırlık Aşaması) Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü (Hazırlık Aşaması)
Adı Soyadı
Mesleği
İletişim Bilgileri
Görev ve Sorumluluklar
 ⇒ Yapı işinin, aynı anda veya birbiri ardına gerçekleşen farklı unsur ve aşamalarını planlamak amacıyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara ilişkin karar alırken ve işin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak gereken süreyi hesaplarken İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerini göz önünde bulundurulmasını koordine etmek,

⇒ Sağlık ve güvenlik planını hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,

⇒ Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyasını hazırlamak.

 

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü (Uygulama Aşaması) Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü (Uygulama Aşaması)
Adı Soyadı
Mesleği
İletişim Bilgileri
Görev ve Sorumluluklar
⇒ Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş programlarının oluşturulması için teknik ve organizasyona yönelik kararların alınmasında ve işin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak yapılacak süre hesabında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerinin göz önünde bulundurulmasını koordine etmek,

⇒ İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve kendi nam ve hesabına çalışanların korunmasını, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin işverenlerin yükümlülüklerini konu alan 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, sağlık ve güvenlik planının yapılmasının gerektiği durumlarda bu planın uygulanmasını koordine etmek,

⇒ Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında ve sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

⇒ Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlar da dahil olmak üzere, işveren veya alt işverenler arasında organizasyonu sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine etmek, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işverenler arası bilgi alış verişinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve gerekli hallerde kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlamak,

⇒ Yapı işlerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere yapılması gerekli kontrolleri koordine etmek,

⇒ İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Asıl İşveren/Ana Yüklenici İş Güvenliği Uzmanı
Adı Soyadı Sertifika Sınıfı/No. İletişim Bilgileri
1
2
Görev ve Sorumluluklar
⇒ Görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirlemek ve işverene yazılı olarak bildirmek,

⇒ Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durumu Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirmek,

⇒ İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ihmale mahal vermeden yürütmek.

Rehberlik;

⇒ İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,

⇒ İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,

⇒ İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

Risk değerlendirmesi;

⇒ İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma ortamı gözetimi;

⇒ Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek,

⇒ İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

⇒ Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak, ve uygulamasını kontrol etmek,

⇒ Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak,

⇒ Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,

⇒ Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,

⇒ Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek

İlgili birimlerle işbirliği;

⇒İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

⇒Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak,

⇒Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

⇒ Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak

 

 

İşyeri Hekimlerinin Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Asıl İşveren/Ana Yüklenici İşyeri Hekimi
Adı Soyadı Sertifika No. İletişim Bilgileri
1
2
Görev ve Sorumluluklar
⇒ Görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirlemek ve işverene yazılı olarak bildirmek,

⇒ Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durumu Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirmek,

⇒ İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ihmale mahal vermeden yürütmek,

Rehberlik;

⇒ İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak,

⇒ İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,

⇒ İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,

⇒ İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak,

⇒ Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak

⇒İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,

⇒İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak,

⇒İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

Risk değerlendirmesi;⇒İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,

⇒Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate

Sağlık gözetimi;⇒Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak,

⇒Gece postaları da dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak,

⇒Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak,

⇒Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

⇒Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak

⇒Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak,

⇒İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak,

⇒Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;⇒Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,

⇒İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

⇒Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak,

⇒Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek,

⇒İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde hazırlamak,

⇒Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG-KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek

İlgili birimlerle işbirliği;⇒Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

⇒Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

⇒İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,

⇒İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

⇒Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

⇒İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,

⇒Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek,

⇒Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak,

⇒İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Çalışan Temsilcilerinin Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Çalışan Temsilcisi
Adı Soyadı Görevi İletişim Bilgileri
1
2
3
Görev ve Sorumluluklar
 

⇒İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılmak, çalışmaları izlemek, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını istemek, tekliflerde bulunmak ve benzeri konularda çalışanları temsil etmek.

⇒İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeyecek şekilde çalışmak,

⇒İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,

⇒Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak,

⇒İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek,

⇒Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak,

⇒Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

İşlerin Yönetimi

İş Akış Planı

Proje süresince gerçekleştirilecek işler ana başlıklar halinde, işlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini de içerecek şekilde belirlenecek ve projenin büyüklüğü ile niteliğine göre yapılan işler detaylandırılacaktır.

İş akışının oluşturulmasında proje yönetimi yazılımlarının kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu başlık altında proje yönetimi yazılımı veya aşağıdaki tablo örneğine benzer hazırlanmış olan iş akış planına yer verilecektir.

 

Yapılacak iş Süresi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Temel Kazı ve Dolgu İşleri 7 Gün 31.08.2019 08.09.2019
Grobeton 1 Gün 09.09.2019 09.09.2019
Temel Kalıp ve Donatı İşleri 6 Gün 10.09.2019 17.09.2019
Temel Betonu Dökülmesi 1 Gün 18.09.2019 18.09.2019
Zemin Kat Kolon Tabliye Kalıp ve Donatı İşleri 6 Gün 21.09.2019 28.09.2019
Zemin Kat Kolon Tabliye Betonu Dökülmesi 1 Gün 29.09.2019 29.09.2019
Zemin Kat Döşeme Altı Söküm ve Temizlik 2 Gün 09.10.2019 12.10.2019
1. Kat Kolon Tabliye Kalıp ve Donatı İşleri 6 Gün 09.10.2019 16.10.2019
1. Kat Kolon Tabliye Betonu Dökülmesi 1 Gün 19.10.2019 19.10.2019
1. Kat Döşeme Altı Söküm ve Temizlik 2 Gün 29.10.2019 30.10.2019
2. Kat Kolon Tabliye Kalıp ve Donatı İşleri 6 Gün 29.10.2019 05.11.2019
2. Kat Kolon Tabliye Betonu Dökülmesi 1 Gün 06.11.2019 06.11.2019
2. Kat Döşeme Altı Söküm ve Temizlik 2 Gün 18.11.2019 19.11.2019
Zemin Kat Duvar 5 Gün 20.11.2019 26.11.2019
Zemin Kat İç Sıva 7 Gün 27.11.2019 07.12.2019
Zemin Kat Tesviye Betonu 2 Gün 08.12.2019 09.12.2019
Zemin Kat Kapı Pencere Kör Kasa Montajı 2 Gün 10.12.2019 11.12.2019
1. Kat Duvar 5 Gün 27.11.2019 03.12.2019
1. Kat İç Sıva 7 Gün 08.12.2019 16.12.2019
1. Kat Tesviye Betonu 2 Gün 17.12.2019 18.12.2019
1. Kat Kapı Pencere Kör Kasa Montajı 2 Gün 21.12.2019 22.12.2019
2. Kat Duvar 5 Gün 04.12.2019 10.12.2019
2.Kat İç Sıva 7 Gün 17.12.2019 25.12.2019
2. Kat Tesviye Betonu 2 Gün 28.12.2019 29.12.2019
2. Kat Kapı Pencere Kör Kasa Montajı 2 Gün 30.12.2019 31.12.2019
Mekanik ve Elektrik İşleri 7 Gün 11.01.2018
01.01.2018
Dış Cephe Sıva 12 Gün 01.01.2018 18.01.2018
Kapı Pencere Montajı 6 Gün 19.01.2019 26.01.2018
Duvar Kaplama 10 Gün 27.01.2018 09.02.2018
Taban Kaplama 5 Gün 10.02.2018 16.02.2018
Cephe Isı Yalıtım 8 Gün 17.02.2018 26.02.2018
Cephe Boya 8 Gün 29.02.2018 09.03.2018
Duvar – Tavan Boya 8 Gün 10.03.2018 21.03.2018
Çatı 15 Gün 22.03.2018 11.04.2018
Bina Çevre Düzenlemesi 20 Gün 22.03.2018 18.04.2018
Proje Süresi, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 189

Gün

31.08.2020 18.04.2020
Not 1: Örnek olarak doldurulmuş olan bu tablo yapı sahasında yapılacak işler dikkate alınarak açık ve net bir şekilde doldurulmalıdır.

Not 2: Tarihler belirlenirken çalışma günleri, resmi tatiller vb. dikkate alınmalıdır.

Çalışma Yöntemleri, Ekipman ve Eğitimli Personel İhtiyacının Belirlenmesi

Proje süresince gerçekleştirilecek işlerde her ana başlık ve ihtiyaç duyulan alt başlıklar için aşağıdaki tablo doldurulacaktır. İş planında farklı başlık olarak yer alan ancak niceliği ve niteliği aynı olan işler için, çalışma yöntemlerinin tekrar belirlenmesine gerek yoktur. Örneğin; 1. Kat Kolon, Tabliye Kalıp ve Donatı İşleri ile 2. Kat Kolon, Tabliye Kalıp ve Donatı İşleri birbirinin tekrarı ise bu iş kalemleri için bir tek çalışma yöntemi hazırlanması yeterlidir.

Çalışma yöntemleri belirlenirken öncelikli olarak aşağıda belirtilen hususlar değerlendirilecektir:

 1. Teknik Açıklama ve Gereklilikler
  1. Yapım Tekniği ve Teknolojisi,
  2. İş Ekipmanı Kullanımı,
  3. Kimyasal Madde Kullanımı;
 2. Çalışma Alanına Erişim
 3. Malzemelerin Taşınması

Çalışma yöntemi belirlenirken iş sağlığı ve güvenliği prensipleri ön planda tutularak, teknik ve teknolojik gelişmeler ile işyeri koşulları dikkate alınacaktır.

Belirlenen çalışma yöntemine bağlı olarak, kullanılması gerekli iş ekipmanlarına, yapı kimyasallarına ve eğitimli personel ihtiyacına da aynı tabloda yer verilecektir.

Yapılacak işte alt işveren – asıl işveren ilişkisi kurulacak ise;

 • Alt işverenin belirlenmiş olması halinde, tablo alt işveren ile asıl işverenin işbirliği ile doldurulacaktır.
 • Alt işverenin henüz belirlenmediği durumlarda; asıl işveren tarafından doldurulmuş olan tablo, alt işveren ile sözleşme imzalanmasından itibaren alt işveren-asıl işveren işbirliğiyle güncellenecektir.
 • Belirlenen çalışma yöntemleri, ekipmanlar ve eğitimli personel ihtiyacı; alt işveren seçiminde asıl işverene yardımcı olabilecek kriterleri de oluşturacaktır.

Örnek Çalışma Yöntemi (1)

 

Yapılacak İş

1.   Kat Kolon, Tabliye Kalıp ve Donatı İşleri

2.   Kat Kolon, Tabliye Kalıp ve Donatı İşleri

Çalışma Yöntemi
 Teknik Açıklama ve Gereklilikler

Yapım Tekniği ve Teknolojisi

⇒ Kolon ve üst kat tabliye (kiriş ve döşeme) betonu aynı anda dökülecektir.

⇒ Konvansiyonel kalıp kullanılacaktır.

⇒  Kalıp altı destek elemanı olarak teleskopik dikmeler kullanılacaktır.

İş Ekipmanı Kullanımı

⇒ Demir kesme ve bükme işlemleri elektrikli makinalarla yapılacaktır.

⇒ Ahşap kalıp elemanlarının kesilmesi için elektrikli el testeresi kullanılacaktır.

Kimyasal Madde Kullanımı

⇒ Ahşap kalıplar kullanılacak olup beton dökümü öncesinde kalıplar kalıp yağıyla yağlanacaktır.

 Çalışma Alanına Erişim

⇒ Çalışanlar çalışacakları kata, bina içerisindeki kat merdiveniyle ulaşacaktır.

⇒ Kolon kalıp ve demir montajının tamamlanması için kendinden merdivenli çalışma platformu ile çalışma alanına ulaşılacaktır.

 Malzemelerin Taşınması

⇒ Sökülen kalıp elemanlarının, bir üst kata taşınması için döşeme kenarlarında konsol şeklinde malzeme yükleme boşaltma platformu oluşturulacaktır.

⇒ Sökülen kalıp ve destek elemanları malzeme yükleme boşaltma platformu üzerinden mobil vinç yardımıyla üst kata taşınacaktır.

⇒ Zeminde hazırlanmış ve birleştirilmiş olan demir donatıları katlara mobil vinç kullanılarak taşınacaktır.

İş Ekipmanı Kullanılacak

Kimyasallar

Eğitimli Personel İhtiyacı
1.  Kaldırma Ekipmanı (Mobil vinç)

2.  Malzeme Yükleme-Boşaltma Platformu

3.  Elektrikli Demir Kesme Makinası

4.  Elektrikli Demir Bükme Makinası

5.  Elektrikli El Testeresi

 

1. Mineral Yağ Esaslı Kalıp Ayırıcı Sıvı (Kalıp Yağı)

 

1.  Mobil Vinç Operatörü

2.  Ahşap Kalıpçı

3.  Betonarme Demircisi

 

Örnek Çalışma Yöntemi (2)

Yapılacak İş Dış Cephe Sıva
Çalışma Yöntemi
 Teknik Açıklama ve Gereklilikler

Yapım Tekniği ve Teknolojisi

⇒ Elle sıva işlemi gerçekleştirilecektir.

⇒ H tipi iskele kullanılacaktır. İskele kurulumunda katlarda ana korkuluk seviyesine yerleştirilecek geçici platform aracılığıyla bir üst kattaki iskele bileşenlerinin montajı yapılacaktır.

İş Ekipmanı Kullanımı

⇒ Sıva harcı betoniyer kullanılarak hazırlanacaktır.

⇒ Sıva işlemi için H tipi dış cephe iskelesi kurulacaktır.

Kimyasal Madde Kullanımı

⇒ Takviyeli kaba sıva harcı (çimento, kireç, su, kum) kullanılacaktır.

⇒ Kaba sıva harcında hazır sönmüş kireç kullanılacaktır.

 Çalışma Alanına Erişim

⇒ Çalışanlar uygulama yapacağı her kat seviyesine dış cephe iskelesinin merdiveni ile ulaşacaktır.

 Malzemelerin Taşınması

⇒ Betoniyerde hazırlanan harç el arabasına yüklenecektir.

⇒ Yüklenmiş olan el arabası zemin seviyesinden uygulama seviyesine dış cephe yük asansörü ile taşınacaktır.

İş Ekipmanı Kullanılacak Kimyasallar Eğitimli Personel İhtiyacı
1.     Betoniyer (harç-beton yapma aracı)

2.     H Tipi Dış Cephe İskelesi

3.     Dış Cephe Yük Asansörü

 

1.  Çimento

2.  Sönmüş Kireç

1.  İskele Kurulum Elemanı

2.  Sıvacı

Not: Bu tablo dış cephe sıva işleri için örnek olarak doldurulmuştur.

 

Risklerin ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

Yapı Sahasının Geneline Etki Eden Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

Bu kısımda, şantiye sahasında karşılaşılabilecek, çalışanların bir kısmını veya tamamını etkileyebilecek ve iş adımlarında değerlendirilmesi etkili olmayan yapı sahasına özgü tehlike kaynakları (arazi koşulları, çevredeki yerleşim, içme suyu kirliliği ve mevcut elektrik hatları vb.) ile biyolojik tehlike kaynakları (böcek ısırıkları, yılan sokması, vb.) değerlendirilecektir.

Ayrıca, yapı sahasında sürdürülen işlerden bağımsız olarak komşu yerleşkelerde sürdürülen inşaat, maden vb. faaliyetlerin etkisine bağlı olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen yeni tehlike kaynakları da ortaya çıkabilir. Örneğin; komşu yapı sahasında gerçekleştirilen temel kazık çakma çalışması esnasında çalışanlar yüksek düzeyde gürültü ve titreşime maruz kalabilirler. Benzer şekilde komşu yapı sahasında yapılacak bir yıkım işlemi de yoğun toz oluşumu ve parça fırlaması gibi riskleri beraberinde getirebilir. Dolayısıyla, komşu inşaat veya maden gibi riskli faaliyetleri sürdüren işyerlerinin yetkilileri ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve gerekli bilgilerin temini de ayrıca önem arz etmektedir. Komşu inşaatın iş akış planından elde edilen ve yapı sahasını etkileyebilecek riskli işler ile bunların gerçekleştirilme tarihleri bu bilgilerden sayılabilir.

Yapı Sahasının Geneline Özgü Tehlike Kaynakları

Yapı Sahasının Geneline Özgü Tehlike Kaynakları
·      Mevcut elektrik hatları

·      Çevredeki yerleşim – Bitişik yapılar

·      Çevredeki yerleşim – Akaryakıt istasyonu

·      Çevredeki yerleşim – Atık biriktirme alanı

·      Çevredeki yerleşim – Tüp dolum tesisi

·      Çevredeki yerleşim – Komşu inşaat faaliyetleri

·      Çevredeki yerleşim- Diğer

·      Arazi koşulları – Gevşek zemin,

·      Arazi Koşulları – Engebeli arazi

·      Arazi Koşulları – Bataklık zemin

·      Arazi Koşulları – Diğer

·      İçme suyu kirliliği

·      Diğer (Lütfen belirtiniz)

Biyolojik Tehlike Kaynakları
 • Kandaki Patojenler (Hepatit B ya da C,

HIV)

 • Fareler ve diğer kemirgenler – (Hantavirus Hastalığı)
 • Yarasa Dışkısı –

(Histoplasmosis Hastalığı)

 • Böcek ısırıkları ve sokmaları
 • Keneler – (Lyme, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı)

Suda Oluşan Patojenler

 • Tıbbi Atıklar
 • Zehirli Bitkiler (Sarmaşık, Isırgan Otu, Mantar vb.)
 • Kuş Pislikleri – (Pistakoz ve Histoplasmosis)
 • Kuduz
 • Arıtılmamış Kanalizasyon
 • Yılanlar

Diğer (Lütfen belirtiniz)

 

Yapı Sahasının Geneline Özgü Tehlike Kaynağı, Risk ve Kontrol Önlemleri

TEHLİKE KAYNAĞI RİSK KONTROL ÖNLEMİ
Yapı Sahasının Geneline Özgü
 

Arazi koşulları

Gevşek kayaçların yapı alanına düşmesi  

-Şantiye ve ulaşım yolları çevresindeki gevşek kayaçlar betonlanarak stabil hale getirilecektir.

 

Çevredeki yerleşim

Kimyasal üretim fabrikasından gaz

yayılımı

-Yayılması muhtemel gazların neler olduğu durumlar belirlenecek ve çalışanlara uygun gaz maskesi dağıtılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut elektrik hatları

 

 

 

 

Elektrik çarpması

-Hattın taşınması veya hattaki elektriğin kesilmesi mümkün değil ise elektrik nakil hatlarına ilişkin güvenlik mesafesi, rüzgârda hatların salınımı da dikkate alınarak belirlenecektir.

-Güvenlik mesafesi dikkate alınarak çalışma

ortamı ile hat arasına boşluksuz bariyer çekilecektir.

Biyolojik
 

Keneler

Lyme, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı -Şantiye ve çevresindeki riskli alanlara ilaçlama yapılacaktır.

-Cilde ve/veya giysilere uygulanabilen böcek kovucu ilaçlar temin edilecektir

İşle Alakalı Muhtemel Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

Yapı sahasını ve çalışanların tümünü etkileyebilecek genel risklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesinin hemen ardından, tercih edilen çalışma metotlarına bağlı oluşması muhtemel risklerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerine karar verilmesi büyük önem arz etmektedir. Yapılan işle ilgili olası fiziksel ve kimyasal tehlike kaynakları, oluşabilecek riskler ve alınması planlanan kontrol tedbirleri bu kısımda değerlendirilecektir

Fiziksel ve Kimyasal Tehlike Kaynakları

Fiziksel Tehlike Kaynakları
 •  Toprak Altında Kalma riski olan yerlerde çalışma
 • Bataklık zeminde çalışma
 • Yüksekte çalışma – Merdiven Kullanımı
 • Yüksekte çalışma – İskele Kullanımı
 • Yüksekte çalışma – Döşeme ve Kenar Boşlukları
 • Yüksekte çalışma – Çatı İşleri
 • Yüksekte çalışma – Diğer
 • Soğukta Çalışma
 • Sıcakta çalışma
 • Basınçlı gaz – Depolanması ve Kullanımı
 • Kimyasal Aşındırıcı Maddeler – Depolanması ve Kullanımı
 • Yıkım İşleri
 • Sondaj İşleri
 • Hafriyat İşleri
 • Elektrik İşleri
 • Tünel/ Kuyu/ Kazı / Kanal Açma/Tahkimat İşleri
 • Patlayıcılar – Yanıcı / Reaktif Kimyasallar
 • Patlayıcılar – Diğer Patlayıcı Maddeler
 • Yanıcı Kimyasallar (Yangın)
 • Diğer Parlayıcı Maddeler (Yangın)
 • Yanıcı Sıvılar – Depolanması ve Kullanımı
 • Ağır Ekipmanların Kullanımı
 • Elle Ağır Kaldırma / Taşıma
 • Yüksek Basınçlı Su Kullanımı
 • Sıcak Yüzeyler
 • Yetersiz Aydınlatma
 • Olumsuz Hava Şartları – Yıldırım ve Şiddetli Rüzgârlar
 • Olumsuz Hava Şartları – Kar, yağmur
 • İyonize Radyasyon

 

 

 • Hava Beslemeli Sistem kullanmayı gerektiren işler
 • Basınçlı Hava Sağlanarak Keson İçinde Yapılan İşler
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Basınç Farkı
 • Toz
 • Ağır Prefabrike Elemanların Montaj Ve Söküm İşleri
 • Kaldırma İşleri – Vinçler
 • Kaldırma İşleri – Menliftler
 • İş Makinelerinin Hareketi (Çarpma vb.)
 • İyonize Olmayan Radyasyon
 • Diğer Ergonomik Tehlikeler
 • Oksitleyiciler – Depolanması ve Kullanımı
 • Yetersiz Bakım ve Temizlik
 • Uzak Lokasyon / Şantiye Konumu
 • Tekrarlı Hareketler
 • Yuvarlanan veya Sıkıştıran Objeler
 • Engebeli Arazi
 • Zemindeki düzensizlikler
 • Yapısal yetersizlik
 • Araç ve Yaya Trafiği – Şantiye İçi ve Çevresi
 • Havai hatlar – (elektrik, iletişim )
 • Yeraltı hatları – (elektrik, gaz, su, iletişim )
 • El Aletleri
 • Kaynak işleri
 • Kesme İşleri
 • Su üzerinde veya yakınında çalışma

 

Kimyasal Tehlike Kaynakları
 
 • Ahşap Tozu
 • MDF- Sunta-Lamine (Formaldehit )
 • Plastik
 • PVC
 • Alçı
 • Kireç
 • Metal Tozu (Alüminyum, Demir, Çelik )
 • Kalıp Yağı
 • Bims (Pomza-Süngertaşı)
 • Tuğla – Kiremit
 • Gazbeton
 • Çimento
 • Beton (Hazır Beton, Püskürtme Beton )
 • Doğal Taşlar (Mermer, Granit, Andezit )
 • Asbest
 • Boyalar (Su Bazlı, Solvent İçerikli )
 • Reçineler(Üretan, epoksi )
 • Boya İncelticiler ( Su, Tiner )
 • Zemin Kaplamaları (Seramik, Granit, PVC vb.)
 • Derz Dolguları
 • Çatı Kaplama ve Yalıtım Malzemeleri (Bitümlü Malzemeler )
 • Su Yalıtım Ürünleri
 • Diğer Yalıtım Malzemeleri
 • Seramik Yapıştırıcıları
 • Mastik Dolgu ve Yapıştırıcılar
 • Silikon Dolgu, İzolasyon ve Yapıştırıcılar
 • Diğer Yapıştırıcılar

Zaman ve Mekân Açısından Çakışan İşlerden Kaynaklanan Riskler

Yapı sahasında gerçekleştirilen işlerin iş akış planları da dikkate alındığında zaman ve mekân açısından çakışması muhtemeldir. Bu çakışma durumu gerek yapısal güvenlik gerekse iş sağlığı ve güvenliği risklerinin oluşmasına neden olabilir. Bu sebeple, aynı anda gerçekleşen 2 ya da varsa daha fazla işin çakışma durumları belirlenmeli ve alınacak tedbirlerin karar sürecinde, sürdürülmekte olan tüm işlerin birbirlerine olan etkileri de  mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; bir bina inşaatında çatı işleri sürdürülmekte iken eş zamanlı olarak zemin katta çevre düzenlemesi işinin yapılması,  zeminde çalışanlar için malzeme düşmesi gibi yeni risklerin oluşmasına neden olacaktır

Komşu yerleşkelerde sürdürülen inşaat, maden vb. faaliyetlerden kaynaklanan riskler yukarıda belirtilen iş adımlarından bağımsız olarak değerlendirilmiş ve mevcut yapı sahasının geneline ilişkin kontrol tedbirleri belirlenmiştir. Ancak bu riskler özellikle mevcut yapı sahasının bir kısmında yapılan işlere ve o bölgedeki çalışanlara etki ediyor ise, bu husus da gözden kaçırılmamalı ve komşu inşaatın veya madenin iş akış planından elde edilen riskli işler ile mevcut yapı sahasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek işlerin etkileşimi bu kısmında değerlendirilmelidir. Örneğin; komşu yapı sahasında yıkım işi gerçekleştirildiği sırada, mevcut yapı sahasında o yıkım işinden etkilenebilecek cephe kaplama işinde çalışanların olası risklere maruziyetleri değerlendirilmelidir.

Web Tasarımı


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Güvenliği Kültürü
1/36
İş Kazalarının Nedenleri!
2/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
3/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
4/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
6/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
7/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
8/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
9/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
10/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
11/36
Neden Güvenlik Kültürü?
12/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
13/36
İş Kazalarının Nedenleri
14/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
18/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
20/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
22/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
23/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
24/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
25/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
26/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
27/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
28/36
1542 Kişinin Katili Kim?
29/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
31/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
32/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
33/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
34/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
35/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliği Kültürü 1
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 2
26 23
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 3
25 24
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 4
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 5
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 6
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 7
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 8
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 9
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 10
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 11
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 12
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 13
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 14
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 15
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 16
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 18
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 19
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 20
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 21
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 22
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 23
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 24
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 25
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 26
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 27
25 24
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 28
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 29
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 30
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 31
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 32
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 33
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 34
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 35
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 36
24 25

 

Üçüncü Taraflara Olan Etkinin Değerlendirilmesi

Üçüncü Taraflara Etki

Üçüncü Taraflara Etki
  Yeraltı ve/veya havai hatlara zarar   Şantiye çıkışı trafik düzenlemesi
  Gevşek toprak (Toprak kayması)   Gürültü
  Sismik etki   Toz
 

 

 

Yapı sahasındaki çalışmaların yaya ve araç trafiğini etkilemesi (İskele çıkması altından kaldırım geçmesi, beton pompasının sokak

üzerinden yapı sahasına ulaştırılması vb.)

 

 

 

 

 

Diğer (Lütfen belirtiniz)

 

Şantiye Kuralları

Projedeki olası riskler ve belirlenen kontrol tedbirleri göz önünde bulundurularak işe ve şantiyeye özgü şantiye kuralları belirlenecektir. Aşağıdaki örnek kurallar, şantiye sahasında uygulanması gereken tüm kuralları kapsamamakta olup sadece yol gösterici olması amacıyla konulmuştur. Şantiye kurallarının çalışanlarla paylaşılması sağlanacaktır

Şantiye Kuralları nelerdir?

Şantiye Kuralları
⇒ Yapılan çalışma sırasında o iş için yapılan risk değerlendirmesi ve geliştirilen uygulamalara uyulması zorunludur.

⇒ Çalışanlar sadece eğitimini aldıkları ve yetkilendirildikleri cihazları kullanacaktır ve kendilerine yetki ve izin verilen işleri yapacaklardır.

⇒ü  Herhangi bir tehlike görülmesi durumunda veya herhangi bir cihazın güvenlik sorunu olduğundan şüphelenildiğinde, bu durum derhal yetkili kişilere bildirilecektir.

⇒ İşyerinde gereksiz şakalaşmalar yapılmayacaktır.

⇒ Çalışma esnasında bir başkasının dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınılacaktır.

⇒ Çalışma ortamı temiz ve düzenli tutulacaktır. Şantiye içerisinde hiçbir malzeme veya ekipman kazaya neden olabilecek şekilde gelişigüzel bırakılmayacaktır.

⇒ Çalışırken o işi yapmak için tasarlanmış doğru ekipmanlar kullanılacaktır.

⇒ İşyerinde alkol veya uyuşturucu kullanmak yasaktır.

⇒ Çalışanlar, kendilerine teslim edilen KKD’leri kullanmaları gereken her yerde talimatlara uygun olarak kullanacak ve muhafaza edeceklerdir. Zarar gören KKD’ler hakkında yetkililer bilgilendirilecek ve zarar görmüş ekipman tekrar kullanılmayacak, yenisiyle değiştirilmesi sağlanacaktır.

⇒ Herhangi bir kimyasal madde ile temas halinde kimyasalın güvenlik bilgi formuna uygun müdahale yöntemi ile çalışana müdahale edilecek ve gerekli hallerde tıbbi yardıma başvurulacaktır.

⇒ Acil kaçış yolları ve geçitler kişilerin geçemeyeceği şekilde kapatılmayacak, engeller koyulmayacaktır.

⇒ Herhangi bir kişi izinsiz bir şekilde şantiyeye ve çalışma alanlarına getirilmeyecektir. Önce mutlaka yetkili bir kişi ile görüşülecek ve izin alınarak ziyaretçi prosedürü uygulanacaktır.

⇒ Çalışanların düşebileceği boşluklar veya kuyular görülürse bölgedeki çalışanlar zaman geçirilmeksizin uyarılacak ve mutlaka yetkili kişiye haber verilecektir. Geçici olarak önlem alınacaksa kırılgan malzemelerle kapatılmadığından emin olunacaktır.

⇒Şantiyede bulunan herkes, baret, iş elbisesi ve taban ve burun korumalı iş ayakkabıları kullanacaktır.

⇒Yapılan işe uygun koruyucu eldiven kullanılacaktır.

⇒Tüm sosyal alanlar temiz tutulacak ve bu alanlara zarar

⇒Yeme ve içme alanının dışında yemek ve içmek yasaktır.

⇒Girişe yasaklı olan yerlere yetkilendirilenler haricinde giriş yapılmayacaktır.

⇒Şantiye sahasının tamamında sağlık ve güvenlik işaretlerine uymak

⇒Yapılacak hiçbir işe gerekli güvenlik tedbirleri tam olarak alınmadan başlanılmayacaktır.

⇒Yapımında şüpheye düşülen her şey için şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı vb. yetkin kişilerden bilgi istenilecektir. Yapılacak iş tam olarak öğrenilmeden hiçbir şekilde çalışmaya başlanılmayacaktır.

⇒Acil durumlarla ilgili yapılan eğitim ve tatbikatlara katılım sağlanacaktır.

⇒Ekipmanlara çalışır vaziyette bakım, onarım ve yağlama yapılmayacaktır

⇒İskeleler sadece iskele kurulum elemanları tarafından kurulacaktır.

⇒Yayalar, şantiye içerisinde kendileri için tahsis edilen güvenli ulaşım yollarını kullanacaktır.

⇒İş ekipmanlarının ve araçların manevra ve etki alanlarında kimse bulunmayacak, eğer bulunma zorunluluğu varsa operatörün kendisini gördüğünden emin olacaktır.

⇒Yüksekte yapılacak çalışmalarda korkuluk ve platform gibi toplu korunmanın sağlanamadığı durumlarda yüksekten düşmeyi engelleyici olarak sadece paraşüt tipi kemer kullanılacak ve bir başkasının gözetimi olmadan çalışılmayacaktır

 

Ziyaretçilerle İlgili Prosedür Örnekleri

Ziyaretçilerle İlgili Prosedürler
⇒ Ziyaretçiler, uyulması gerekli kurallar konusunda şantiye sahasına girmeden önce bilgilendirilecek ve ziyaret süresince kendilerine eşlik edilecektir.

⇒ Şantiye içerisinde ziyaretçiler kendilerine verilen KKD’leri kullanmak zorundadır. Ziyaretçilere KKD’lerin kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

⇒ Ziyaretçilerin şantiye içerisinde kendilerine gösterilen yerler ve rotalar haricindeki alanlara girişleri yasaktır.

⇒ Ziyaretçi    kendisine    eşlik    eden    kişiyi    kaybettiği    zaman    bulunduğu    yerden uzaklaşmadan en yakınındaki çalışana durumu bildirecek ve kendisine ulaşılmasını bekleyecektir.

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak ziyaretçilerle ilgili prosedürler genişletilebilir.

 

Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

Proje süresince işyerinde kullanılması planlanan kişisel koruyucu donanımlar örnek olarak doldurulmuş olan aşağıdaki tabloda gösterilecektir

 

KKD

 

Kategori1

Bakım/Yenileme Süresi 2 Mak. Kullanma Süresi 3 Standardı ve Modeli
 

Baret

II Yenileme: Mak.1 yıl Sürekli EN 397
İş Ayakkabısı (Burun ve taban korumalı, su geçirmez)  

 

II

 

Yenileme: Mak. 6 ay

 

EN 20345 S3

Sürekli
İşitme Koruyucu Kulak Tıkacı ve Kulaklık  

II

Kulak Tıkacı: Tek kullanımlık Kulaklık: 6 ay  

45 Dakika

 

 

 

 

Paraşüt Tipi Kemer

 

 

 

III

 

 

Yenileme: Mak. 2 yıl

 

 

 

EN 358 ve

EN 364

standardına sahip beli de    destekleyen

 

1 Bu bölümde, KKD’nin hangi kategoride olduğu belirtilecektir. Yapılan iş dikkate alınacak ve temin edilecek KKD o kategorinin gereklerini sağlayacaktır.

2 Yenileme süresi kullanım şartlarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Burada belirtilen süreler ürünün herhangi bir darbe vb. etkiye maruz kalmadan ve doğru bir şekilde bakım ve depolaması yapılması halinde üretici firmanın ürünün yenilenmesi için tavsiye ettiği sürelerdir.

3 Maksimum kullanma süresi, bir KKD’nin çalışan tarafından aralıksız kullanılabileceği azami süreyi ifade eder.

 

Eğitim Programı

 • Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer
 • İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
 • Mevzuatta sınırları belirtilen eğitim sürelerinin dışındaki süreler, işin etkin ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi için yeterli olacak şekilde belirlenir
YILLIK EĞİTİM PROGRAMI
Eğitime Katılacaklar Eğitimin Konusu  

Hedef ve Amaç

Eğitimin Süresi  

Düzenleneceği Tarih

 

 

Yeni işe başlayanlar

 

 

İşbaşı Eğitimi

Çalışanların yürütecekleri işler ve çalışma ortamı hakkında bilgilendirilmesi,

çalışanlarca iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin kavranması

 

 

 

16 Saat

(Tarih olarak l

be

er gün, ay, yıl lirtilecektir)
 

 

İSG eğitimi üzerinden 1 yıl geçen çalışanlar

Çalışanların İş Sağlığı ve     Güvenliği Yenileme

Eğitimi

 

Çalışanlarda İSG bilgi ve bilincinin canlı

tutulması ve güvenlik kültürünün sürdürülmesi

 

 

 

16 Saat

 

(Tarihler gün, ay, yıl olarak belirtilecektir)

Kalıpçılar Sıvacılar Demirciler Çatı işinde çalışanlar  

Yüksekte Çalışma Eğitimi

İlgili çalışanlara yüksekte çalışmaya ilişkin tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılması  

 

 

… Saat

 

 

(Tarihler gün, ay, yıl olarak belirtilecektir)

Acil durum ekibinde yer alacak

çalışanlar

-Arama, Kurtarma ve Tahliye,

-Yangınla Mücadele Eğitimi

-Arama, kurtarma ve tahliye,

-Yangınla mücadele konularında özel eğitimli çalışanların yetiştirilmes

… Saat (Tarihler gün, ay, yıl olarak belirtilecektir)

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla