Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Acil Durumlarda Müdahale Tahliye Yöntemleri

Acil Durumlarda Müdahale Tahliye Yöntemleri
Tamircin Burada

Acil Durumlarda Müdahale Tahliye Yöntemleri, acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durumları kapsar.

Acil Durumlarda Müdahale Tahliye Yöntemleri

Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

 

 

İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları


Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Acil Durum Ekiplerinin Görevleri

Yangın Söndürme Ekip Şefinin Görev ve Sorumlulukları


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri


 • İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar.
 • Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, bunların eksiksiz ve faal durumda olmalarını, bakım, kontrol ve korunmasını sağlar.
 • Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren/işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlar ve takibini yapar.
 • Yangın anında ekip personelini acilen göreve sevk ederek söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım çalışmalarını yönetir.
 • Personeli acil çıkış kapılarına yönlendirir ve panik yapmadan dışarıya çıkışlarını organize eder. Tek bir kapıda yığılma olmaması için gerekirse diğer çıkış kapılarının güvenli olup olmadığına bakarak personeli diğer kapılara yönlendirir.
 • Dışarı çıkan personelin Toplanma Bölgesinde toplanmasını sağlar.
 • Personelin yoklamasını yaparak Acil durum Koordinatörüne rapor verir.
 • Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışır.
 • Gerekli hallerde elektriğin kesilmesini, kazanlar ve yakıt besleme sistemlerinin devre dışı bırakılmasını, yanıcı-parlayıcı kimyasalların güvenli alana uzaklaştırılmasını sağlar.
 • Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını sağlar.
 • İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunur.

Kaldırma Araçlarında İş Güvenliği Önlemleri


Yangın Söndürme Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

 • Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
 • Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır. Bu çalışmada yangın yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarı arkasına alarak;
  • Cihazın mührünü kopartmalı,
  • Cihazın pimini çekmeli,
  • Cihazın hortum ucundan çıkan kimyasal maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,
  • Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarda kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,
 • Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine getirilmelidir,
 • İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır.
 • İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şefi bildirilmelidir.
 • İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
 • Olay yerine gelen İtfaiye ve diğer müdahale-kurtarma ekiplerine yardımcı olur, itfaiye ekibi ile koordineli çalışarak itfaiyenin yangını söndürmesine yardım eder.

Yangın ve Yangın Sınıfları


Kurtarma Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

 • İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlar.
 • Acil hallerde işyerinde bulunan kişilerin tahliyesine yardımcı olur.
 • Olaydan etkilenmiş ve kurtarılan kişileri ilkyardım ekibine teslim eder.
 • Öncelikle kurtarılması gereken kıymetli dosya, belge, bilgisayar vb. kurtarır ve ekip şefine teslim eder.
 • Kurtarma işlemi sırasında kesinlikle kendisini tehlikeye atmaz.
 • Kurtarma ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılır.
 • Yangının yayılabileceği yerlerde çalışan personel ve malzemenin tahliyesine yardım eder
 • Yangın esnasında ve sonrasında ekip şefinin vereceği emirleri yerine getirir

İş Hukuku ve Kapsama Alanı


Koruma Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

 • Acil durumlarda çevre güvenliğini sağlayacak ve trafiği yönlendirecektir.
 • Acil durumda olay yeri etrafının emniyet şeridiyle çevrelenmesi, olay yerine dışarıdan herhangi bir şekilde insanların girişinin engellenmesi ve toplanma mahallindeki insanların güvenliğinin sağlanmasında sorumludur.
 • Toplanma alanındaki insanların sayımını ve tespitini yapar. Eksik olması durumunda Kurtarma Ekibi’ne haber verir.
 • Acil Durum Koordinatörüne bağlı olarak diğer ekiplerle koordine içerisinde görevini yapar.

İşsizlik Sigortası Kanunu


İlkyardım Ekip Şefinin Görev ve Sorumlulukları

 • İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar.
 • İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, eksilenlerin tamamlanmasını sağlar.
 • Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekiline bildirerek bunların giderilmesini sağlar ve takibini yapar.
 • Acil hallerde ekipte görevli personelin koordinasyonunu ve görevlerini yapmasını sağlar.
 • İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip şefi ile birlikte çalışır.
 • Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilkyardım çalışmalarını yönetir.
 • Olay yerine gelen hızır acil servis görevlilerine yardımcı olur.
 • Görevli personelin ilkyardım tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve işyeri tatbikatlarının yaptırılmasını ve katılımları sağlar.

İlkyardım Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

 • Ekip şefinin vereceği talimatları yerine getirir.
 • Tahliye gerektiren durumlarda toplanma bölgesinde birim amirleri ile birlikte çalışanların isim listesine göre sayımını yapar.
 • Gerektiğinde işyerinde çalışanların tahliyesine yardımcı olur.
 • Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapar.
 • İlkyardım malzemelerini acil toplanma alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapar.
 • Durumu ağır olanları tespit eder, ambulans çağırıp hastaneye gönderilmesini sağlar. Ambulansın gelmediği durumlarda işyerinden temin edilen bir araçla yaralıya refakat ederek en yakın hastaneye sevkini sağlar.
 • İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılır.
 • İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım şefine bildirir.

Andragoji_nedir?


Haberleşme Personelin Görev ve Sorumlulukları

 • Acil durumlarda “Haberleşme Şeması”na uygun olarak dış ve iç haberleşmeyi sağlar.
 • İlgili yerlere ait acil durum telefonlarının listesini bulundurur.
 • Acil Durum Koordinatörünün talimatlarını uygular.
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla