Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir? İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı; çalışanların sağlığını zarara uğratabilecek riskleri öncesinde belirleyerek gereken önlemlerin alınması, çalışırken güvenli ve rahat bir ortamda bulunmalarının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunmasıdır.

Çağrı Tasarım Kampanya

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği

Zamanla önemi kavranan iş sağlığı ve güvenliği sorunu; işletmenin kar oranını, çalışma verimini ve bu faktörlere bağlı olarak işletmenin başarı düzeyini düşürmeye başladıkça önemi giderek artmıştır. İşletmenin en önemli unsuru olan işgörenin, her geçen gün iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalması sonucunda yaralanması, sakat kalması ve hatta ölmesi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusu işletmelerin ana konuları arasında yer almaya başlamıştır.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Unutmayın, her soru için 60 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

60
0%

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

Diğer Sağlık Personeli Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Doğru

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

İlginizi Çekebilir!  İş Güvenliği-2022

Sponsor

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir? 1

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Doğru! Yanlış!

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir? 2

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir? 3

LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Bu Yarışmayı Paylaşın:


İSG İstatistikleri

2012 yılına göre iş kazası ve meslek hastalıklarının Türkiye’de hesaplanabilir maliyeti yaklaşık 7,7 milyar TL’dir. İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre GSYİH’sinin (Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla); gelişmiş ekonomilerin %1 ile %3’ü arasında, gelişmekte olanların ise %4 ile %6’sı arasında olmak üzere Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplama Türkiye’de esas alındığında maliyet toplam tutarı 44 milyar TL’dir.

 

Her yıl küçümsenmeyecek sayıda çalışan çok rahatlıkla önüne geçilebilecek ve hukuki açıdan da engellenmesi zorunlu olan iş kazaları ve meslek hastalıklarından yaşamını yitirmekte veya sakat kalmaktadır. ILO’nun 2014 yılındaki açıklamasına göre, hemen hemen her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin insan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve bu hesaba göre günde yaklaşık 5 bin kişi ölmektedir. Dünyada her yıl 270 milyon iş kazası gerçekleşmekte ve 160 milyon insanda çalışmadan kaynaklı hastalık meydana gelmektedir

İlginizi Çekebilir!  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

Web Tasarımı

 

Özellikle ağır sanayide iş kazasının gerçekleşme olasılığı diğer sektörlere göre daha fazla olabilmektedir. Ağır sanayi dallarından biri de Türk tersanecilik sektörüdür. Bu sektörün temel sorunlarının başında iş kazaları ve meslek hastalıkları bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, başta çalışanların tehlikeden uzak kalması bakımından çok önemli bir konudur. Ayrıca, ülke ekonomisi ve işverenin maliyeti de düşünülmelidir.


Kazaya_Ramak Kala Olayı


 

Yasal Mevzuat

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dikkate alınmalıdır. Bu kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İşverenin Yükümlülükleri

Bu kanuna göre işverenin en önemli yükümlülüğü, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak olup bu çerçevede;

  • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
  • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar
  • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
  • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

Çalışanın yükümlülükleri


Çalışanın Hak ve Sorumlulukları


 

Çalışanların en genel yükümlülüğü, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemektir

 

Sonuç

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için önce güvenli çalışma bilincinin toplumdaki her kesime tam anlamıyla yerleşmesine bağlıdır. Yasalar ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen alt düzenlemeler çok iyi yapılmış olsalar dahi, ilgili tüm kişilerce yeterli bilinç oluşturulamadıysa, bunlar sadece yazıda kalan kurallar olmaktan başka bir anlam ifade etmezler. Bu husus göz önüne alınarak bu çalışmada, mavi yakalı çalışanlarda İSG bilinci ele alınmıştır.

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Kaynak;

TMMOB. 2014. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği TMMOB Makine Mühendisleri Oda Raporu, Yayın No: MMO/617, Makina Mühendisleri Odası, Ankara.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 4 =

Önceki Yayın
Kurşun ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Alkil Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Sonraki Yayın
Kadmiyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Kadmiyum ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

İlgili Yayınlar
Total
0
Share