Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık – 6 Bölüm

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık – 6 Bölüm
Tamircin Burada

Sağlıklı yaşamak kadar sağlıklı çalışmanın d bir insan hakkı olduğuna inanan Neden İSG ekibince hazırlanan  İSG Uzmanları Sınava Hazırlık – 6 Bölüm. NİG bünyesindeki İSG Profesyonellerinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan isg mevzuatlarına bire bir uyan, ayrıca çeşitli kaynaklardan derleyerek hazırlamış olduğumuz çalışmalara, bilgi ve dokümanlara, buradan ulaşabilirsiniz.

Umarız, İş Güvenliği Uzmanlığı adayları ve sınıf yükseltmek isteyen İSG profesyonelleri için faydalı olur.

 

İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara artık Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık – 6 Bölüm

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişiler-Tebliğ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen kişilere bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz:

a) 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğiuyarınca insan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştirenler.

b) Tezgâhların bakım ve muayenesini gerçekleştirenler.

Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler

MADDE 8 –

(1) EKİPNET sistemine yapılacak kayıtta, asgari aşağıdaki bilgiler yer alır:

 1. a) Adı ve soyadı.
  b) T.C. kimlik numarası.
  c) Mezun olduğu okul, bölüm ve mezuniyet tarihi.
  ç) Kamu kurumunda çalışan personel için çalıştığı kurum veya kuruluşun unvanı.
  d) Periyodik kontrol yapacak kuruluşlarda çalışan kişiler için kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sigorta sicil numarası ile varsa hizmet yeterlilik belge numarası veya akreditasyonnumarası.
  e) Özel işyerlerinde çalışan kişiler için işyerinin sigorta sicil numarası.
  f) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı türü.
  g) E-posta adresi.
  ğ) Telefon numarası.

(2) Bakanlığın belirleyeceği sürelerde EKİPNET sisteminde kişilere ait bilgilerin eksik gelmesi veya değişmesi durumunda bu bilgilerin tamamlanması, doğrulanması veya güncellenmesi periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin sorumluluğundadır. Eksik bilgilerini tamamlamadığı veya güncelleme yapmadığı tespit edilen kişilerin kayıtları, bu yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar askıya alınır.

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitimi

MADDE 11 –

(1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, asgari EK-1’de belirtilen konuları içeren temel eğitimi almakla yükümlüdür. Eğitim almayanlara ya da eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olamayanlara kayıt numarası verilmez.

(2) Eğitimler; örgün olarak, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve/veya uygulamalı olarak düzenlenir.

(3) Eğitim ile ilgili bilgilendirmeler ve duyurular, Bakanlık internet sitesinden ve EKİPNET sisteminden yapılır.

Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar

MADDE 12 –

(1) Eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından veya Bakanlık ile protokol yapmak suretiyle; makine, inşaat ve elektrik (elektrik–elektronik) mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran üniversiteler ile örgün olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusunda en az beş yıl akredite olan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilir.

(2) Eğitime başvuran periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler hakkında aşağıda belirtilen hususların kontrolü, protokol kapsamında eğitim veren kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluğundadır:
a) Yönetmeliğin Ek-III’ünde belirtilen unvanları haiz olup olmadığı.
b) EKİPNET sisteminde kaydının bulunup bulunmadığı.
c) EKİPNET sistemindeki nüfus ve mezuniyet bilgilerinin doğruluğu.

(3) Protokol kapsamında eğitim veren kurum ve kuruluşlar, eğitim verdikleri periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitimi başarı ile tamamladığına dair bildirimi, eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren en geç iki hafta içerisinde EKİPNET sistemine kaydetmek zorundadır.

(4) Eğitimin düzenlenmesine ilişkin bu Tebliğ ve yapılacak protokol kapsamında belirlenmeyen hususlarda usul ve esasların belirlenmesi Genel Müdürlüğün onayını almak koşulu ile protokol yapılan kurum ve kuruluşlara aittir.

Eğitim programı ve süresi

MADDE 13 –

(1) Bu Tebliğ kapsamında; periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere verilecek temel eğitim programı, asgari EK-1’de belirtilen konuları içerir.

(2) Ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle desteklenmiş bir şekilde hazırlanır.

(3) Eğitim, eğitim konularındaki içeriği okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul bir süreye göre tasarlanır.

Bu süre, sınav süresi dahil her hâlükârda iki günden az olamaz.

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitim programlarına başvurusu

MADDE 14 –

(1) Başvurular, Bakanlıkla kurum ve kuruluşlar arasında yapılan protokolde belirlendiği şekilde yapılır.

(2) Başvuruda bulunan periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin EKİPNET sisteminden geçici kayıt numaralarının bulunması zorunludur.

(3) Eğitime başvuru esnasında geçici kayıt numarası, nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen belge ile diplomanın aslı veya onaylı geçici mezuniyet belgesinin eğitim verecek kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi zorunludur.

EK-1
YETKİLİ KİŞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

 1. Mevzuat eğitimi.
  2. İş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım.
  3. Periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve kuralları.
  4. Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi.
  5. Raporlama.
  6. Çalışma etiği ve sorumluluklar.
  7. Sınav

KKD Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esasları

MADDE 2 – Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yer alan kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili teknik mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve kişisel koruyucu donanımların sanayi temsilcilerinden oluşan Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin (KKDTEK) görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 4 – KKDTEK oluşumu

MADDE 4 – (1) KKDTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen en az dört üye,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulunu temsilen bir üye,

c) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,

ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

d) İş sağlığı ve güvenliği ve/veya kişisel koruyucu donanımile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını temsil etmek üzere Bakanlıkça seçilecek en az iki üye,

e) Onaylanmış kuruluşları temsilen bu kuruluşlar arasından Bakanlıkça seçilecek bir üye,

f) Kişisel koruyucu donanımithal eden ve üreten firmalar arasından Bakanlıkça seçilecek en az iki üye,

g) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu temsilen bir üye,

ğ) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,

h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu temsilen bir üye,

ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.

(2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına üyelerin sürekli olarak katılmaları esastır.

MADDE 5 – KKDTEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 5 – (1) KKDTEK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Komite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Başkanlığı’nda toplanır.

b) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile en az üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

c) Başkan vekili, Başkanın olmadığı durumlarda komiteye Başkanlık etmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyeleri arasından Başkan tarafından seçilir.

ç) Komitenin sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

d) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim uyarınca yılda en az iki kez gerçekleştirilir.

e) Her toplantı sonrasında alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır.

f) Komitece gerek görüldüğü hallerde, konu ile ilgisi bulunan diğer kurum ve kuruluşlardan temsilciler gözlemci olarak davet edilebilir.

g) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

MADDE 6 – KKDTEK’in görevleri

MADDE 6 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği kapsamında yer alan kişisel koruyucu donanımları imal, ithal veya ihraç eden sektör ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,

b) Yönetmeliğin temel gerekleri kapsamındaki mevzuata ilişkin olarak yetkili ve uygulayıcı kuruluşlardan bilgi akışını sağlamak,

c) Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin teknik mevzuata uyum düzeyini belirlemek ve geliştirmek,

ç) Teknik düzenlemeler hakkında geribildirim alınmasını sağlamak,

d) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluşlar veya sektörden gelen görüş ve teklifleri değerlendirmek,

e) AB Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak için toplantılarla ilgili bilgi alışverişini sağlamak,

f) Yönetmeliğin temel gerekleri alanındaki ve Yönetmeliği bağlayıcı nitelikteki mevzuatta yapılacak değişiklikleri takip ederek kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili hazırlanacak yeni mevzuat taslakları hakkında görüş ve önerilerini yetkili kuruluşa/kuruluşlara bildirmek,

g) Kişisel Koruyucu Donanımlar sektöründe karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak,

ğ) Sektörün ihtiyacına yönelik olarak öncelikli çalışma alanlarını belirleyerek işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve ortak faaliyetler yürütmek.


Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirleyen tebliğ

MADDE 3 – Kategori-0

MADDE 3 – (1) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, kategori-0 olarak sınıflandırılır.

MADDE 4 – Kategori-I

MADDE 4 – (1) Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, kategori-I olarak sınıflandırılır.

(2) Kategori-I’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, üreticinin sorumluluğu alarak, AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.

MADDE 5 – Kategori-II

MADDE 5 – (1) Kategori-I ve kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, kategori-II olarak sınıflandırılır.

(2) Kategori-II’ye dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği nin 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesi düzenlendikten sonra, üretici tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenmesi esasına göre yapılır.

MADDE 6 – Kategori-III

MADDE 6 – (1) Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar kategori-III olarak sınıflandırılır.

(2) Kategori-III’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği nin 11 inci maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesinin düzenlenmesini takiben, AT tip incelemesini yapan veya üretici tarafından seçilen farklı bir onaylanmış kuruluşun aynı Yönetmeliğin altıncı veya yedinci bölümlerinden birine uygun olarak üretilen kişisel koruyucu donanımların ya da üretim sisteminin kalite kontrolü süreçlerinin uygulanmasının ardından, üreticinin AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.

KATEGORİZASYON TABLOSU

 

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Tipi BELGELENDİRME KATEGORİSİ GEREKÇE

(Bu Tebliğ Ek’ine göre)

1. İŞİTMEYİ KORUYUCU DONANIMLAR

1.1 İşitmeyi koruyan tüm donanımlar (kulak içine ve dışına takılanlar) II 3.2
1.2 Suyun kulağa girmesini önleme amaçlı, yüzücüler için kulak tıkaçları KKD değil KKD tanımı

2. GÖZ KORUYUCU DONANIMLAR

2.1 Tüm göz koruyucuları ve filtreleri II 3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
2.2 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri. III

 

3.3.4
2.3 İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri III 3.3.3
2.4 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri III 3.3.7
2.5 Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleri I 3.1.1
2.6 Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri, özel veya mesleki kullanım için güneş gözlükleri (düzeltici olmayan). Bu, camların üretimden sonra renklendirildiği ya da üretimden sonra montajının yapıldığı      (örn. CE işareti taşımayan bir çerçeveye güneş koruyucu lenslerin sonradan monte edilmesi gibi) durumları da kapsamaktadır. I 3.1.6
2.7 Her türlü kayak gözlükleri (düzeltici olanlar hariç) I 3.1.6
2.8 Düzeltici güneş gözlükleri dahil, düzeltici gözlükler

Açıklama: Güneş ışığı dışında koruma sağlayan (Örneğin: darbe, aşınma, fırlamaya karşı) düzeltici gözlükler, sadece koruyucu özelliklerine göre söz konusu riske karşılık gelen KKD kategorisine göre sınıflandırılır.

Korumanın türüne bağlıdır. Koruma özelliği bakımından kişisel koruyucu donanım, diğer özellikleri bakımından tıbbi kullanım alanına girmektedir.
2.9 2 ve 3 tekerlekli motorlu araçlar için tasarlanmış ve üretilmiş baret siperlikleri KKD değil 2.5

3. YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR

3.1 Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş, özel veya mesleki kullanım için (yüksekte çalışma, tekneden düşme, dağcılık, kaya tırmanma, mağaracılık v.s.) tüm koruyucu donanımlar. Bu kategori yüksekte ve destekli çalışma (emniyet kuşağı, bacak bantları, kemerler v.b.) donanımını da kapsar.

Açıklama: Bu donanım emniyet kuşağı (bacak bantları, omuz bağları v.s.) ile yapı veya kaya yüzeyinin dâhili bir parçasını oluşturan bağlama (anchorage) noktaları hariç, kişiyi yapıya bağlama amaçlı tüm aksesuarları da kapsar. Örneğin:

–          – Mesleki kullanım için, ucu kancalı halat (lanyard), seyyar düşme engelleyicileri, karabinalar, enerji soğurucular, bağlayıcılar, bağlama noktaları v.s.

–          – Dağcılık, kaya tırmanması ve mağaracılık için; hareketli dağcılık halatları, askılar, bağlayıcılar (tırmanma karabinaları), halat kenetleyicileri, takozlar, kaya çapaları, buz çapaları, bağlama noktası olarak görev yapan buz araçları vb.

Not: Kategorizasyon, donanımın birleştirilmesinin fabrikada yapılmasından ya da kullanıcının kendisi (işveren) tarafından yapılacak olmasından etkilenmez (örneğin ikili kancalı bağlantı halatları ).

III 3.3.6
HARİÇ OLANLAR: (Kategori III dışında kalanlar)
3.2 Yapının ya da kaya yüzeyinin dahili bir parçasını oluşturan bağlama noktaları

Örnek: EN 795:1996’ya göre A, C ve D sınıfı bağlama aletleri

KKD değil KKD tanımı
3.3 Yüksekteki konumlara giriş ve çıkışlar için donanımlar (vinç sandalyesi, hız kontrol sistemi olmayan desandreler v.s) KKD değil KKD tanımı
3.4 Tırmanma, kaya tırmanma, mağaracılık donanımları (çekiçler, hız kontrolü olmayan desandreler, ip tırmanma donanımları) KKD değil

 

KKD tanımı
3.5 Paraşütler, yamaç paraşütçüleri, planörler v.s ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş  ve tasarlandıkları amaç dışında kullanılamayacak  destek donanımı (emniyet kuşağı v.s.) KKD değil KKD tanımı
3.6 Acil durum paraşütleri KKD değil 2.4

4. BAŞ KORUYUCU DONANIMLAR

4.1 Spor kaskları dahil tüm baretler II 3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
4.2 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler. III 3.3.4
4.3 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler. III 3.3.7
4.4 Başın derisini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş başlıklar. I 3.1.5
4.5 Yarış kaskları dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler.

Not: Araba yarışı kaskları kapsam dışında değildir ve kategori II’dir.

KKD değil 2.5
4.6 Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri tarafından kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş miğferler. KKD değil 2.1

5. YÜZÜ KISMEN VEYA TAMAMEN KORUYUCU DONANIMLAR

5.1 Tüm donanımlar II 3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
5.2 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev

veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar.

III 3.3.4
5.3 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar. III 3.3.5
5.4 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar. III 3.3.7
5.5 Yarış siperlikleri dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerinin,  baretle birlikte kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş siperlikler. KKD değil 2.5

6. KORUYUCU GİYSİLER

6.1 Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

Açıklama:

Bu kategori aşağıdakileri de kapsar:

-Dalgıç elbiseleri ve su kayağı için koruyucu giysiler vb. spor aktiviteleri için kullanılan koruyucu giysiler

-Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri harici kullanım için kurşun geçirmez elbise (örneğin özel güvenlik görevlileri)

-Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri hariç kullanım için bulaşıcı etkenlere karşı koruyucu giysiler

II 3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
6.2 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar III 3.3.7
6.3 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar III 3.3.4
6.4 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar III 3.3.5
6.5 Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

Not: Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir.

III 3.3.3
6.6 Atmosferden tam yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya    (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar III 3.3.2’ye denk
6.7 Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar I 3.1.4
6.8 Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar I 3.1.1
6.9 Kullanıcıları 50 oC’yi geçmeyen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere, sıcak parçaların işlenmesinden doğan risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar I 3.1.3
6.10 Kurşun geçirmez giysi ve yelek, biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruyan giysi dahil Silahlı Kuvvetler ve Emniyet güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

Açıklama: silahlı kuvvetler ile emniyet güçleri haricinde kullanılan ve yukarıda belirtilen giysiler KKD’dir ve koruma sağladıkları riskin türüne göre kategorize edilirler

KKD değil 2.1
6.11 Özel kullanım için olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar KKD değil 2.3
6.12 Üniforma dahil normal giysi ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarları veya spor kıyafetleri ve/veya aksesuarları (özel koruma sağlamayan) KKD değil 2.3
6.13 Motosiklet ve ek koruma giysileri için 14. bölüme bakınız.

7.SOLUNUM SİSTEMİNİ KORUYUCU DONANIMLAR

7.1 Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.

Atmosferden tam bir yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.

Dalış yapmak için kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar

Not: Üretici, donanımın temel koruyucu özelliklerini, koruma süresini veya etkin korumanın bitiş tarihini belirtmek zorundadır.

III 3.3.1 ve 3.3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori III’ün dışında kalanlar)
7.2 Silahlı Kuvvetler veya Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar. KKD değil 2.1
7.3 Ameliyat Maskeleri

Not: Maskeler, kullananı mikrop veya virüs enfeksiyonlarına karşı koruması durumunda, kategori III’te yer alırlar. (Tıbbi kullanım ve kişisel koruyucu donanım)

KKD değil Tıbbi kullanım

 

7.4 Suyun burna girmesini engellemek üzere yüzücüler için tasarlanan burun tıkaçları KKD değil KKD tanımı

8. AYAK, BACAK VE KAYMAYA KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR

8.1 Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar ve/veya (sabit ve ayrılabilir) aksesuarlar

Not: Statik elektriğe karşı korunma bu kategoride değerlendirilir çünkü bu donanımlar potansiyel patlama riskinin olduğu çevrelerde kullanılmaktadır.

II 3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II’nin dışında kalanlar)
8.2 Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. III 3.3.7
8.3 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar III 3.3.4
8.4 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. III 3.3.5
8.5 Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sadece sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

Not: Üretici ürününün neye karşı koruma sağladığını ve ne kadar süre koruduğunu belirtecektir.

III 3.3.3
8.6 Vücudun hayati bölümlerini etkilemeyen ve etkilerinin geri dönüşü olmayan doku zedelenmelerine yol açmadığı küçük darbelere ve titreşimlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş spor malzemesi (özellikle spor ayakkabıları) ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

Not: Sporda kullanılan tekmelikler (örn: futbol veya hokey için) ve koruyucu donanımlar, küçük darbelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmadıkça genellikle Kategori II’dir.

I 3.1.5
8.7 Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. I 3.1.4
8.8 Özel amaçlı kullanımda hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere üretilmiş ve tasarlanmış donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar KKD değil 2.3
8.9 Biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar da dahil Silahlı Kuvvetler veya Güvenlik Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar KKD değil 2.1
8.10 Yürürken, koşarken v.s. darbe emen veya iyi bir tutunma veya denge sağlayan bazı ayakkabılar özellikle spor ayakkabıları. Bu hususlar rahatı artırıcı olarak değerlendirilir.

Not: Futbol ve koşu ayakkabıları bu gruba dahildir.

KKD değil KKD tanımı

9. EL VE KOL KORUYUCU DONANIMLAR

9.1 Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş bütün donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

Not: Eldivenler, parmaksız eldivenler, parmakları birleşik eldivenler, sadece parmakları veya avuç içini koruyan giysiler dahil eli veya elin bir kısmını koruyan tüm koruyucular

II 3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
9.2 Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. III 3.3.7
9.3 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. İtfaiyecilerin donanımları dahil. III 3.3.4
9.4 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. III 3.3.5
9.5 Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

Not: Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir.

III 3.3.3
9.6 Mesleki olarak kullanılan zayıf temizlik malzemelerine (bulaşık, temizlik v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. I 3.1.2
9.7 Etkileri yüzeysel mekanik hareketlere (dikişte iğne batması, bahçe işleri, kirli işler, spor (boksta kullanılan torba eldivenler dahil) v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. I 3.1.1
9.8 Mesleki kullanımda, 50 oC’yi geçen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere ve olağanüstü soğuk hava koşullarına maruz bırakmayan, sıcak parçaların mesleki olarak işlenmesinden doğan ısı ve risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. I 3.1.3 ve 3.1.4
9.9 Hasta çevresinde tıbbi kullanım için eldivenler ve parmak koruyucuları. Korumanın türüne bağlıdır. Koruma özelliği bakımından kişisel koruyucu donanım, diğer özellikleri bakımından tıbbi kullanım alanına girmektedir.
9.10 Özel kullanımda su, sıcak, soğuk, nem ve olumsuz atmosferik koşullara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş eldivenler. KKD değil 2.3
9.11 Biyolojik kirlenme ve iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar dahil, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. KKD değil 2.1
9.12 Boks eldivenleri

Not: Torba eldivenler kategori I’dir.

KKD değil KKD tanımı
9.13 Dalgıçlar için kuru eldivenler II 3.2

10.BOĞULMAYI ÖNLEMEK VEYA CAN YELEĞİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ DONANIMLAR

10.1 Sadece sığ sularda kullanılan ve oyuncak olarak değerlendirilmeyen yüzme gereçleri ve şişme can yeleği dahil, boğulmayı önlemek veya yüzmeye yardımcı olarak kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar.

Not:

– Buzdan suya düşüşte sudan çıkmak için kullanılan krampon, halat ve diğer donanımlar;

– Su üstünde tutmaya yardımcı donanımı içeren yüzme giysileri,

– Yüzme kollukları

kapsamaktadır.

II 3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
10.2 Gemi ve uçak yolcularınca acil durumlarda kullanılan can simitleri ve can yelekleri.

Not: Gemi ve uçak terimi; Yolcu uçaklarını ve IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Sözleşmelerine tabi deniz araçlarını belirtir. Balıkçılık, eğlence ve iş tekneleri dahil değildir.

KKD değil 2.4
10.3 Kullanıcı tarafından giyilmeyen ancak tutulan yüzmeye yardımcı gereçleri (köpük tahta vb.) KKD değil KKD tanımı
10.4 Kullanıcının konumunu dik durumda durmasını sağlamak ya da giyilirken kişiyi yerinde tutmak amacıyla tasarlanmamış yüzmeye yardımcı gereçler. (tekerlek tipi simitler, yüzdürücü kemerler) KKD değil KKD tanımı

11. ELEKTRİKSEL RİSKLERE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR

11.1 Elektriksel risklere karşı koruyucu donanımlar yukarıdaki tablolarda verilmiştir.

Not: Tehlikeli voltaj; Alternatif akımda 50 volt, doğru akımda 75 volta eşit veya daha yüksek voltaj demektir.

III 3.3.7
HARİÇ OLANLAR: (Kategori III dışında kalanlar)
11.2 Elle tutulan yalıtım araçları

 

KKD değil KKD tanımı
11.3 Statik elektriğe karşı koruyucu donanım (ayakkabılar, koruyucu giysiler vb.)

Not: Bu donanım potansiyel patlama riski olan yerlerde kullanılır.

II 3.2

12. MEKANİK ETKİLERE KARŞI KORUMA SAĞLAMAK AMACIYLA TASARLANMIŞ VE ÜRETİLMİŞ KORUYUCU DONANIMLAR

12.1 Kullanıcıyı titreşime karşı korumak amacıyla tasarlanan ve üretilen bütün koruyucu donanımlar II 3.2
12.2 Kullanıcının cildini sürtünmeye karşı korumak amacıyla tasarlanan ve üretilen koruyucu donanımlar (örneğin yama) I 3.1.5
12.3 Başka bireyden kaynaklanan etkilerin risklerine karşı veya spor aktiviteleri esnasında düşmelere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış koruyucu donanımlar (örneğin dağ bisikletçileri için sırt koruyucusu, futbol tekmelikleri, buz hokeyi koruyucuları) II 3.2
12.4 Çekim kuvveti etkilerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan donanımlar (örneğin karting boyunluğu, yarış boyun desteği, …) II 3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
12.5 Küçük etkilere karşı koruyucu donanımlar ve vücudun hayati önem taşıyan bölgelerini etkilemeyen ve etkileri dönüşü olmayan lezyonlara yol açmayan titreşime karşı koruyucu donanımlar (örneğin kafa derisini koruyan ince baret, eldiven ve basit ayakkabılar ) I 3.1.5
12.6 Voleybol dizliği gibi düşmelerin küçük etkilerine karşı koruma sağlayan spor ekipmanları (çürük, aşınma, hafif yanık, … ) I 3.1.5
12.7 Konforu ve performansı arttırmaya yönelik tasarlanmış ayakkabı ve eldivenler, örneğin yürürken, koşarken şok emici veya  iyi tutuculuk ve denge sağlayan malzeme içeren koşu ayakkabıları ve spor eldivenleri KKD değil

 

KKD tanımı
 

13. KURTARMA DONANIMLARI

13.1 Hayata döndürme maskeleri: Eğer maskenin yapay hava beslemesinin yanı sıra cankurtaran için koruyucu (örneğin kurtarılanın ağzıyla temastan koruma) fonksiyonu var ise KKD’dir. Korumanın türüne bağlı
13.2 Eğer kurtarıcı donanım kazaya uğramadan önce giyilirse ise KKD’dir.

Örnek: Vücut ısısını korumak için suya girmeden önce giyilen dalgıç elbisesi KKD’dir.

Korumanın türüne bağlı
HARİÇ OLANLAR:
13.3 Eğer kurtarma donanımı kaza meydana geldikten sonra kullanılıyorsa KKD değildir.

Örnek: Ulaşılamayan bir yerden bilinci yerinde olmayan birini kurtarmak için kullanılan halat vb.

KKD değil

 

KKD tanımı

14. MOTOSİKLETÇİ DONANIMLARI

14.1 Motosikletçi bareti KKD değil 2.5
14.2 Özel amaçlı kullanımlarda yalnızca iklim koşullarına karşı koruma sağlayan motosikletçi elbisesi ya da eldiven gibi ek koruyucu malzemeler KKD değil

 

2.3
HARİÇ OLANLAR
14.3 Profesyonel amaçlı kullanımlarda yalnızca iklim koşullarına karşı koruma sağlayan motosikletçi elbisesi ya da (eldiven, bot gibi) ek koruyucu malzemeleri I 3.1.4
14.4 Ek koruma sağlanması gereken durumlarda kullanılan (örneğin hava yastığı, sırt, el, kol veya bacaklar için darbe koruyucuları, dirsek veya omuzlar için tampon, kesilmelere ve aşınmalara karşı koruyucular) motosikletçi elbisesi ya da ek koruyucu malzemeler (eldiven, ayakkabı gibi) II

15. YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜLÜK SAĞLAYAN GİYSİ VE AKSESUARLAR

15.1 Yüksek görünürlülük sağlayan giysi

 

II 3.2
15.2 Yüksek görünürlülük sağlayan aksesuarlar (örneğin yansıtıcı çıkartmalar ve takılan aksesuarlar ) II 3.2
HARİÇ OLANLAR
15.3 Yüksek görünürlülük sağlayan araçlar (yansıtıcı anahtarlık, yansıtıcı ve/veya florasan malzemeli sırt çantaları) KKD değil KKD tanımı

EK-2
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

 

 1. KKD’nin Tanımı: (Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Madde 4-(f) bendi)

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder.

 • Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı ifade eder. (KKD Yön. Md.4, (f) bendinin 2 nci alt bendi)
 • Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder. (KKD Yön. Md.4, (f) bendinin 3 üncü alt bendi)
 • KKD’nin rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçaları da KKD sayılır. (KKD Yön. Md.31, 1 inci fıkrası)
 • Kullanıcı tarafından tehlikeye maruz kalma süresince sürekli olarak kullanılmayı veya giyilmeyi amaçlamasa da ilave bir dış cihazla birleştirilerek KKD ile bağlantılı olarak piyasaya arz edilen herhangi bir sistem, o cihazın bütünleyici bir parçası olarak kabul edilecektir. (KKD Yön. Md. 31, 2 nci fıkrası)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi, görevleri ve atanmasına ilişkin esaslar

MADDE 5 – Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır.

(2) Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir.

(3) İşyerinde çalışanların aday olabilmeleri için 6 ncı maddedeki kriterleri sağlamaları esastır. Bu kriterleritaşımaları halinde aday olmaları engellenemez.

(4) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir.

(5) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir.

 

MADDE 6 – Çalışan temsilcisinin nitelikleri

MADDE 6 – (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur:

 1. a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
 2. b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
 3. c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

(2) Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde 3 yıllık iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

(3) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde birinci fıkrada sayılan nitelikler aranmaz.

MADDE 7 – Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi

MADDE 7 – (1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

 

MADDE 8 – Çalışan temsilcilerinin seçilme veya atanma koşulları

MADDE 8 – (1) Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir.

(2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir.

(3) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.

(4) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından görevlendirilir.

(5) İşyerinde farklı statü hukukuna tabi çalışanların üye olduğu birden fazla yetkili sendika bulunması halinde;

a) Bir çalışan temsilcisi görevlendirilecekse en çok üyeye sahip yetkili sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak atanır.

b) Birden fazla çalışan temsilcisi görevlendirilecekse aşağıda yer alan örnekteki gibi hesaplanarak çalışan temsilcisi görevlendirilir.

c) Örnekte verilen hesaplama yöntemine göre üye sayılarında eşitlik durumu olduğunda son kalan çalışan temsilcisi kura yöntemine başvurularak belirlenir.

ç) Örnek 2’de verilen hesaplama yönteminde tam sayılara göre temsilci görevlendirmesi yapılır, atanması gereken diğer temsilci için kura yöntemine başvurulur.

 

Örnek 1:

Toplam çalışan sayısı: 2000

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı: 1100

Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı: 900

Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 5

Yetkili sendika sayısı: 2

Formül:

Çalışan temsilcisi sayısı = (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı veya Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı/Toplam çalışan sayısı) * Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı

Hesaplama:

A Sendikası (6356 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için;

(1100/2000) * 5  = 2,75 ≈ 3 Çalışan Temsilcisi

B Sendikası (4688 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için;

(900/2000) * 5 = 2,25 ≈ 2 Çalışan Temsilcisi

 

Örnek 2:

Toplam çalışan sayısı: 800

A sendikasına üye 500, B sendikasına üye 300 çalışan

Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 4

(Örnek 1’ deki hesaplama yöntemine göre belirlenmesi halinde)

A sendikası (500/800)*4=2,5 ( 2 Çalışan temsilcisi)

B sendikası (300/800)*4=1,5 (1 Çalışan temsilcisi)

Kalan 1 temsilci kura yöntemiyle belirlenir.

(6) İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda işveren çalışanlar arasından dengeli dağılıma özen göstererek 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki niteliklere uygun çalışan bulunması halinde bunlar arasından atama yapar. Bu niteliklere uygun çalışan bulunmayan işyeri işverenleri ise çalışanlar arasından yeterli sayıda çalışan temsilcisinin görev yapmasını sağlar.

(7) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların eşitliği durumunda, baş temsilci kura yöntemiyle belirlenir.

(8) İşyerindeki yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi veya bir başka sendikanın yetkili sendika olarak ilân edilmesi durumunda otuz günlük süre içerisinde işveren bu maddede belirtilen usullere göre çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin görev yapmasını sağlar.

MADDE 9 – Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

(2) Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.

(3) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür


Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Teblig

yeraltı maden işyerlerinde kurulacak sığınma odalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ

İşverenin sığınma odası kurma yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) Sığınma odalarının maden işyerlerinde kurulup kurulmayacağı ile konumlandırılması hususlarında işveren;
a) Sığınma odalarını 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince gerçekleştirilen muhtemel acil durum senaryosunu göz önünde bulundurmak şartıyla Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-3’ünün 14 üncü maddesi gereğince çalışanlarda kişisel solunum koruma cihazları bulundurarak kurar veya inşa eder.

b) Henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, sığınma odalarını, çalışma alanlarına olan uzaklığı en fazla 700 metre olacak şekilde kurar veya inşa eder.

c) Henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, sığınma odalarını, çalışma alanlarının temiz hava girişi sağlayan kuyu dibine veya insan naklinin gerçekleştirildiği ana ve bağlantı yolları kullanılarak yeryüzüne olan mesafesinin 700 metreyi aşması durumunda kurar veya inşa eder.

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mesafeleri, gerçekleştirilen muhtemel acil durum senaryosuna göre gerekli görülmesi halinde azaltabilir ve sığınma odalarının sayılarını arttırabilir.

d) (b) ve (c) bentleri gereğince sığınma odalarının kurulma zorunluluğunun bulunmadığı hallerde maden işyerinde gerçekleştirilen muhtemel acil durumsenaryosuna göre söz konusu sığınma odasının kurulup kurulmayacağını kararlaştırır. Sığınma odasının kurulmasına gerek görülmemesi halinde, çalışanların acil durumlarda kişisel solunum koruma cihazı ile tahliye edilebileceği hususunu sağlık ve güvenlik dokümanında belirtir.

MADDE 5 – İşverenin diğer yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren;
a) Sığınma odalarını yangın, patlama, göçük, zehirli veya boğucu gazların açığa çıkması gibi durumlarda kullanılmak üzere her zaman kullanıma hazır vaziyette bulundurur.

b) Acil durumplanında sığınma odasının konumunu ve sığınma odalarında bulunan kişilerin kurtarılmasına yönelik hususları belirtir.

c) Sığınma odalarını temiz hava giriş yolları öncelikli olmak üzere vardiyadaki çalışan sayısı, sığınma odasının kapasitesi ile ortaya çıkabilecek muhtemel acil durumsenaryoları göz önünde bulundurarak konumlandırır ve sığınma odalarının sayısını belirler. Çalışma esnasında acil durumların belirlenmesinde maden işyerinin kapsamlı  muhtemel acil durum senaryolarını esas alır.

ç) Sığınma odalarını hayat hattı ile erişime mümkün hale getirir.

d) Sabit sığınma odalarını, sağlam dayanıma sahip ve dışarıdan zehirleyici, boğucu ve patlayıcı gaz sızıntısı olmayacak şekildeki kayaç içerisine kurar veya inşa eder. Taşınabilir sığınma odalarını ise, yine sağlam dayanıma sahip güvenli bölgelere kurar. Sığınma odalarının bulunduğu alan oluşabilecek süreksizliklere karşı uygun tahkimat ile sağlamlaştırır

 

e) Sığınma odalarının amacı dışında kullanılmasını engeller.

(2) İşveren; muhtemel acil durum senaryolarını aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirir:

a) Vardiyadaki çalışan sayısı.

b) Madenin türü, üretim yöntemi, üretim panoları ile insan naklinin gerçekleştirildiği ana ve bağlantı yollarının eğimi ve uzunluğu.

c) Sığınma odasının kapasitesi.

ç) Acil bir durumda çalışanların mahsur kalma potansiyeli.

d) Acil bir durumda işin durdurulması için gerekli olan süre.

e) Tatbikatlara göre tahliyenin güvenli bir şekilde mümkün olup olamayacağı.

f) Ani bir patlama durumunun maden ocağında oluşturacağı etki.

g) Kirli havanın çıkış yolunda olası yangın, patlama, göçük, zehirli veya boğucu gazların açığa çıkması halinde çalışanların bulunması veya çalışanların kirli hava yolunu acil çıkış olarak kullanması durumu.

ğ) Madenin jeolojik yapısı, damar kalınlığı, tavan-taban taşı özellikleri, fay hatları kesim bölgelerine olan uzaklık, su havzalarına olan uzaklık,

h) Sığınma odalarının potansiyel patlama ve yanma kaynaklarından, patlayıcı malzemelerin depolandığı bölgelerden, yakıt depolama tesislerinden ve araçların park alanlarına olan uzaklığı.

ı) Vardiyada kullanılan makine ve ekipmanların sayısı, boyutları, yakıt tipleri ve benzeri özellikleri.

i) Ani yangın ve patlama durumunda maden işyeri içerisinde belirli mesafe aralıkları ile konumlandırılmış su spreyleri ve benzeri yangın önleme sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığı.

j) Çalışanlar için hangi tip kişisel solunum koruma cihazının bulunduğu, her maden işyeri için gerçekleştirilen tatbikatlarda çalışan profili ve ocağın fiziksel özelliklerine göre belirlenen acil durumlarda yeryüzüne ve/veya sığınma odasına ulaşma süresi ölçüm sonuçları.

k) Sadece doğal havalandırma olan maden işyerlerinde yaz ve kış mevsimlerinde temiz hava yönünün değişiklik gösterebileceği

 

MADDE 6 – Sığınma odasının teknik özellikleri

MADDE 6 – (1) Sığınma odasının teknik özellikleri madenin türü, üretim planı, vardiyadaki çalışan sayısı, acil durum planı ve kaçış yolları dikkate alınarak belirlenir.

(2) Sığınma odası, madenin basınçlı hava hattına bağlanır. Odada basınçlı havayı gerektiğinde kapatmak için kapama vanası bulunur.

(3) Sığınma odalarının kullanılması durumunda içinde bulunan kişilere en az 36 saat yetebilecek solunabilir hava sağlanır. Maden basınçlı havasının kesilmesi durumunda içeride güvenilir oksijen kaynakları bulundurulur. Sığınma odasına oksijen sağlanırken, kişilerin sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde karbondioksit ve karbonmonoksitinde seyreltilmesi veya filtrelenmesi sağlanır.

(4) Odalarda; klima, hava temizleme, nem alma, aydınlatma, uyarı ışıkları, haberleşme, gaz izleme sistemleri ve sığınma odasındaki diğer elektrikli ekipmanlar için en az 36 saate kadar yedek enerji kaynağı bulundurulur.

(5) Sığınma odası ve bütün elemanlarının dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı ve sağlam yapıda olması gerekir. Sığınma odalarının tavan, taban ve yan bölmeleri olmak üzere tüm gövdesi en az 5 psi’lik patlama basıncına dayanıklı olacak şekilde inşa edilir veya kurulur.

(6) Sığınma odası, zehirli veya boğucu gazların içeri girmesini engelleyecek şekilde sızdırmaz yapıda olur.

(7) Sığınma odasında, içinde bulunan kişilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde termal konfor şartları sağlanır.

(8) Sığınma odası içerisindeki oksijen, karbondioksit ve karbonmonoksit gazları ile sıcaklık içeride bulunan çalışanların sağlığına zarar vermeyecek şekilde olur. Oda içinde olması gereken asgari ve azami gaz değerleri O2 için en az % 19, CO için en fazla 35 ppm ve CO2 için en fazla % 0,5 olur. Sığınma odası içerisindeki hissedilen sıcaklığın 35 oC’yi geçmemesi sağlanır. Bu değerler sabit veya seyyar ölçüm cihazlarıyla sürekli izlenir.

(9) Sığınma odasında maden işyerinde görevli işyeri hekiminin görüşleri doğrultusunda belirlenen ilk yardım çantası bulundurulur.

(10) Sığınma odasını kullanacak kişi sayısı ve sığınma odasının kullanılacağı gün sayısı dikkate alınarak yeterli miktarda son kullanma tarihi geçmemiş içme suyu hazır bulundurulur. İstenildiği takdirde odalarda kuru gıda bulundurulabilir. Bu konuda işyeri hekiminin tavsiyeleri dikkate alınır.

 

(11) Sığınma odası ve yerüstü arasında görsel ve/veya sesli iletişimin kurulmasına imkân sağlanır.

(12) Sığınma odası, kurulacağı konum itibarıyla sabit sığınma odası, taşınabilir sığınma odası olacak şekilde tasarlanır.

(13) Sığınma odalarında; portatif yapıda kimyasal tuvalet, oturma yerleri, yangın söndürücüler ile mobil sığınma odaları için darbe, patlama ve sıcaklığa karşı dayanıklı uygun gözetleme penceresi bulundurulur.

(14) Sığınma odasının etrafında/yakınında oda kullanımını engelleyebilecek malzeme/makine veya engeller bulundurulmaz.

(15) Taşınabilir sığınma odalarının tasarımı, odaların nakliyesine izin verecek şekilde yapılır.

(16) Dışarıdaki kirli havanın oda atmosferine sızmaması için odalarda pozitif basınç sistemi olur.

(17) Sığınma odasının dışarısında; sesli ve ışıklı uyarılar, sığınma odasının çevresinde reflektör şerit bulundurulur

(18) Sığınma odalarının kapıları dışarıya doğru açılır ve taşınabilir sığınma odalarında acil durumlarda kullanılmak üzere çıkış kapısından farklı yönde olacak şekilde acil çıkış kapısı bulundurulur.

(19) Sığınma odası ve sığınma odasının bütün elemanları yanmaz malzemeden yapılır


Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

Pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri ve buna bağlı işveren yükümlülükleri ile pnömokonyoz yönünden değerlendirilecek akciğer radyografileri ile ilgili usul ve esasları belirleyen tebliğ

MADDE 5 – Pnömokonyoz okuyucu eğitimi

MADDE 5 – (1) Pnömokonyoz okuyucu eğitimleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir:

 1. a) ILOUluslararası PnömokonyozRadyografi Sınıflandırılması okuyucu eğitimi İSGÜM tarafından düzenlenir.
 2. b) Okuyucu olmak isteyen hekimler için başvuru ile ilgili hususlar İSGÜMresmi internet adresinden duyurulur.

(2) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde geçen, sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık hizmeti sunucularında görevli hekimlerin başvuruları öncelikli değerlendirilir.

(3) Eğitimi başarı ile bitiren hekimlere Yönetmeliğin Ek-4’ündeki örneğe uygun sertifika düzenlenir.

(4) Başvurular dâhil okuyucu eğitimine dair iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması ile ilgili düzenlemeler İSGÜM tarafından belirlenir.

MADDE 6 – Akciğer radyografisi ve pnömokonyoz yönünden değerlendirme süreci

MADDE 6 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalan çalışanlar için işyeri hekimince belirlenen sıklıkta ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uygun olarak rehberde yer alan standartlarda akciğer radyografileri çekilir.

(2) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Yönetmeliğin Ek-2’sinde verilen “Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır.

Kurumsal Kimlik

 

MADDE 9 – Okuyucu sayısı, rapor ve rapor sonuçları ile kayıtların saklama süresi

MADDE 9 – (1) Çalışanların pnömokonyoz yönünden akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi, en az iki okuyucu tarafından yapılır.

(2) Okuyuculardan her biri radyografilerin değerlendirmesini bağımsız olarak rehbere göre yapar.

(3) Okuyucular arasında farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai değerlendirme sonuçları işverene yazılı olarak bildirilir.

(4) Okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren Yönetmeliğin Ek-3’ünde verilen “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi”ne göre;

a) “Kategori 0” olarak değerlendirilenlerin aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını sağlar,

b) “Kategori 1 ve üzeri” olarak değerlendirilenlerin raporlarını rapor sahibi ile birlikte, sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlamak üzere SGK il müdürlüğüne gönderir.

(5) Yetkili sağlık hizmet sunucusu, düzenlediği raporların birer örneğini ilgili işverene gönderir. İşveren, meslek hastalığı tanısı konulması durumunda yetkili sağlık hizmet sunucusunun, çalışanla ilgili düzenlediği raporda belirtilen hususları dikkate alarak uygun çalışma koşullarını sağlar.

(6) İşyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın toza maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dâhil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirler ve işverene tavsiyelerde bulunur.

(7) Çalışanların sağlığı ile ilgili düzenlenen her türlü form, tetkik, sonuç ve raporlar çalışanın kişisel sağlık dosyasında saklanır. Mevzuatta özel olarak belirtilmeyen kişisel sağlık dosyalarının kayıtları çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle işveren tarafından saklanır.

(8) İşyeri ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresinin bu süreyi aşması halinde, evrakların işyerinde saklanması hastalıkların yükümlülük süresine göre uzar.

(9) Dijital akciğer radyografileri, ILO Rehberinin “ILO sınıflandırmasının dijital göğüs radyografi görüntülerinin sınıflamada kullanımı” ile ilgili kriterlerine göre arşivlenir


Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ…

MADDE 5 – İşletmecinin dâhili acil durum planı ile ilgili yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Üst seviyeli kuruluş işletmecisi; Yönetmeliğin Ek-4 Kısım 1’inde belirtilen bilgileri içeren ve bu Tebliğin eklerini dikkate alarak bir dâhili acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.

(2) Dâhili acil durum planı, güvenlik raporunda belirtilen tüm büyük kaza senaryolarına uygulanabilecek nitelikte ve her bir kaza türünü (yangın, patlama, toksik yayılım) içerecek ve deprem, sel gibi doğal afetler de dikkate alınacak şekilde hazırlanır.

(3) Dâhili acil durum planı, kaza öncesi alınacak tedbirler, kaza sırasında uygulanacak prosedürler ve kaza sonrasında yapılacak olan iyileştirme çalışmaları ile ilgili gerekli bütün kaynakların, ilgili kişi ve kuruluşları kapsayan anlaşma ve prosedürlerin yer aldığı detaylı bilgileri içeren yazılı bir belge olarak kuruluşta bulundurulur.

(4) İşletmeci, kuruluşta çalışan personel sayısını dikkate alarak Ek-1’ de verilen hizmet gruplarından gerekli olanlarının kurulmasını sağlar.

(5) İşletmeci, yerel ve diğer itfaiye ekiplerinde bulunan kaynakları dikkate alarak, kuruluş içi yangınla mücadele ve yangından korunma için, yeterli sayıda, uygun kaynak ve ekipmanı sağlar, konuyla ilgili itfaiye ile iş birliği yapar.

(6) İşletmeci, acil durumlarda çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta toplanma noktası/noktaları belirler.

(7) İşletmeci, acil durum müdahalelerinde kullanılacak olan kaynakların ve diğer ekipmanların bakımı, muayenesi, incelenmesi ve test edilmesi için uygun düzenlemelerin yapılmış olduğunu göstermekle yükümlüdür. Yangınla mücadele ekipmanları gibi doğrudan hafifletme işlevine sahip ekipmanlar, personelin kazadan haberdar edilmesinde kullanılan alarmlar gibi anahtar işlevlere sahip diğer ekipmanlar bu düzenlemeler kapsamında ele alınır.

(8) Hazırlanan dâhili acil durum planının kapak sayfası işletmeci veya işletmecinin yasal vekili tarafından imzalanır. Plan kapağının işletmeci tarafından yetkilendirilmiş kişi tarafından imzalanması durumunda bu kişiye ait yetki belgesi ve imza sirkülerinin birer kopyası planın ekinde gönderilir.

(9) Dâhili acil durum planının tüm ekleri de dâhil olmak üzere her sayfasının alt ortası kaşelenir. Planın tüm ekleri ile birlikte yazılı ve ıslak imzalı bir nüshası ile bu nüshanın dört ayrı harici bellekte bulunan kopyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulur.

(10) Dâhili acil durum planı ekleri ile birlikte, harici belleklere pdf ve word formatında kaydedilir. Eklerin plan ana metnini bozmaması için bütün ekler ikinci bir dosya olacak şekilde kaydedilir.

 

(11) Harici bellekler, arşivlenebilmesi ve muhafazası için üzerinde işletmecinin unvan ve adı/soyadı, kuruluşun ticari unvanı, planın sunum yılı ile revizyon sayı ve tarih bilgilerinin bulunduğu ayrı ayrı zarflar içerisinde teslim edilir.

(12) İşletmeci, dâhili acil durum planının nihai halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bildirim sistemine yükler.

(13) İşletmeci, dâhili acil durum planını ihtiyaç duyulduğunda gecikmeye mahal vermeden derhal uygular.

(14) İşletmeci, büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği, ilgili kurumları bu kazadan derhal haberdar eder ve kaza ile ilgili bilgi sağlar.

(15) İşletmeci; acil durumun sona erdiği ilan edilir edilmez ve tesis güvenli hale alınır alınmaz, ilgili tüm verilerin toplanmasının ardından, acil durum ya da ramak kala olaylarından etkilenen alanın temizlenmesini sağlar.

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 6 Bölüm

Dâhili acil durum planının hedefi

MADDE 7 – (1) Dâhili acil durum planının ana hedefleri:

a) İnsan, çevre ve mala verilecek zararın önlenmesi ve önlenemediği durumda zararın en aza indirgenmesi,

b) Kazadan etkilenmesi muhtemel insanların, kaza sırasında yapılması gereken doğru eylemler ve alınması gereken güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi,

c) Acil durumesnasında personelin iş yerinden güvenli ve düzenli bir şekilde tahliye edilmesinin ve kazadan etkilenen kişilere ilk yardım yapılmasının sağlanması,

ç) Acil durum ile mücadelede yer alan kurumlar ile iş birliğinin sağlanması,

d) Gerekirse harici kurumların (itfaiye, diğer makamlar ve/veya bölgenin güvenliği ile ilgili şirketler) desteğini beklerken tehlikeli durumlarla baş etmek için personelin koordinasyonu, tesis ve kaynakların kullanımı için kriterleri tanımlayarak acil durumların önlenmesi ve kontrol altına alınması,

e) Büyük bir kazanın ardından çevrenin ve kuruluşun temizlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması,

şeklindedir.

 

MADDE 8 – Dâhili acil durum planı kapsamı

MADDE 8 – (1) Dâhili acil durum planı, Yönetmeliğin Ek-4 Kısım1’inde belirtilen gereklilikleri ve bu Tebliğin eklerinde belirtilen bilgileri içerir.

(2) Bu Tebliğe göre hazırlanmamış dâhili acil durum planları için Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Dâhili acil durum planı;

a) Kuruluşun kapasitesi, karmaşıklığı ve büyüklüğü, sürmekte olan proseslerin doğası ve kullanılan malzemeler, işletmede çalışan personel sayısı, kaynakların uygunluğu ve kuruluşun yeri dikkate alınarak,

b) Acil durumlara müdahale aşamasında görev alacak hizmet grupları, görevli personel iletişim bilgileri, Ek-1’de verilen tablolar ve şemalar esas alınarak,

c) Ek-2’de verilen form, güvenlik raporunda yer alan tüm kaza senaryolarının her biri ile kuruluşun konumuna bağlı olarak deprem, sel gibi doğal afetler için de ayrı ayrı doldurularak,

ç) Güvenlik raporunda yer alan her bir senaryo için çalışacak hizmet grupları belirlenip, Ek-2’de verilen 0. Dakika planlaması tablosu doldurularak,

d) Acil durumlarda, Ek-3’te verilen tablo uyarınca raporlama yapılarak,

e) Acil hizmet birimlerine ait görevler, acil hizmet birimlerinin müdahale planları ile uyumlu olarak,

hazırlanır.

(4) Dâhili acil durum planı, sahadaki personelin maruz kalabileceği risklerin sınırlandırılması ile ilgili olarak meydana gelebilecek büyük kazaların erken fark edilmesi amacıyla kullanılacak sistemleri, ekipman ve tesis detaylarını, alandaki personel için müdahale çalışmalarının (tahliye, barınak, kişisel koruyucu ekipmanın kullanımını) başlatılması ile ilgili sorumlulukları içerir.

(5) Dâhili acil durum planı, planın başlatılması için gerekli düzenlemeyi, başlatmaktan sorumlu kişiyi, ne zaman uygulanacağını ve acil hizmet birimlerine ne zaman haber verilmesi gerektiğini de içerir.

(6) Dâhili acil durum planında, acil bir durumda mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve meydana gelebilecek karmaşanın önlenmesi için görevlendirilmiş hizmet gruplarında yer alan personelin adları ve iş tanımları belirtilir.

(7) Komşu kuruluş/kuruluşlarla karşılıklı yardım anlaşması varsa, plana ilave edilir.

(8) Plan hazırlanırken tüm çalışanlar ile görüş alışverişinde bulunulur.

(9) Dâhili acil durum planı hazırlanırken, aşağıda sıralanan ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişinde bulunulur;

a) İşçiler ve alt işverenler,

b) İtfaiye teşkilatı,

c) İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı,

ç) 112 İl Ambulans Servisi veya özel ambulans servisi,

d) İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü,

e) Sahil güvenlik birimleri (eğer gerekli ise),

f) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,

g) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri,

ğ) İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri,

h) İlgili il özel idareleri ve/veya belediyeler,

ı) İlgili organize sanayi bölgesi yetkilileri,

i) İlgili endüstri bölgesi müdürlüğü.

(10) İl Sağlık Müdürlüğü, açığa çıkması muhtemel tehlikeli maddelere maruz kalan kişilerin tedavi edilebilmesi amacıyla; ilgili tehlikeli maddeler, maruziyet yolları ve etkileri hakkında işletmeci tarafından bilgilendirilir.

(11) Acil durumlara yönelik düzenlemeler günün 24 saatini kapsar. Düzenlemelerde tatil, hastalık, vardiya değişikliği, bakım, tesisin devre dışı bırakılması ve devreye alınması gibi olaylar dikkate alınır.

(12) Yaşanan bir kaza sonrasında basına ve halka verilecek demeçlerin kim tarafından yapılacağı planda belirtilir


 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla