Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

1542 Kişinin Katili Kim?

1542 Kişinin Katili Kim?
Tamircin Burada

1542 Kişinin Katili Kim? 14-17 yaşında 14 kişi, 18-20 yaşında 54 kişi, 21-25 yaşında 115 kişi, 26-30 yaşında 138 kişi, 31,35 yaşında 160 kişi, 36,40 yaşında 204 kişi, 41-45 yaşında 235 kişi, 46-50 yaşında 211 kişi, 51-55 yaşında 183 kişi…

1497 erkek, 46 kadın, 1542 Kişinin Katili Kim?


SGK İstatistiklerine göre;

İstanbul’da 301,

Ankara’da 123,

İzmir’de 82,

Kocaeli’de 64,

Bursa’da 61,

Antalya’da 53,

Adana’da 47 iş cinayetinin katili kim?

 


14-17 yaşında 14 kişi, 18-20 yaşında 54 kişi, 21-25 yaşında 115 kişi, 26-30 yaşında 138 kişi, 31,35 yaşında 160 kişi, 36,40 yaşında 204 kişi, 41-45 yaşında 235 kişi, 46-50 yaşında 211 kişi, 51-55 yaşında 183 kişinin katili kim?


2018 yılında, maden, inşaat, imalat işlerinde 466 can, operatör ve montajcı 329 can, metal işleme, el sanatlarında 177 can, hizmet ve satış işlerinde 103 can, 177 sanatkarın katili kim?

1542 Kişinin Katili Kim?

1542 çalışan bile bile kendi sorumsuzluğu nedeniyle İNTİHAR MI ETMİŞTİR?

1542 çalışanın katili, sorumluluğunu yerine getirmeyen İŞVEREN MİDİR?

1542 çalışanın katili, sorumluluğunu yerine getirmeyen DEVLET’ MİDİR?

 

İskelenin Çökmesi

1542 çalışan bile bile kendi sorumsuzluğu nedeniyle İNTİHAR MI ETMİŞTİR?

Çalışan açısından bakıldığından, işsiz kalma korkusu, iş güvenliğini iki şekilde etkileyebilir. İlk etki, çalışanların işsiz kalma korkusu nedeniyle, güvenliksiz koşullarda yasal korumanın dışında çalışmak zorunda kalmalarıdır. İkinci etki ise, yine aynı korku nedeniyle çalışanların psikolojik baskı hissederek daha dikkatsiz, yoğun ve hızlı çalışmalarıdır. İşsiz kalma korkusu her iki durumda da iş kazalarının artmasına neden olur.

Başka bir deyişle, herhangi bir iş bulma olanağı olmayan kişiler, mevcut olumsuz çalışma koşullarını iyileştirme yönünde bir güce sahip değilse, karşısında iki seçenek vardır. Birinci seçenek, iş kazası riskini kabul ederek mevcut çalışma koşullarına razı olmaktır. Bu seçenek kişinin ve ailesinin açlığını ortadan kaldırmakta, ama güvensiz koşullar nedeniyle hastalık ve ölüm riskini barındırmaktadır. İkinci seçenek ise, o işyerinde çalışmamaktır. Bu seçenek kişi ve ailesi açısından açlıkla karşı karşıya kalmak anlamına gelmektedir. Çünkü emek gelirinden başka geliri olmayan kişiler için çalışmak bir zorunluluktur.

Sonuç olarak, kişiler ölümle sonuçlanabilecek bir iş kazası yaşama ihtimaline karşılık, işsiz kalarak açlıkla mücadele etme arasında ikilem yaşamaktadır. Dolayısıyla mevcut işsizliğin olağanüstü yüksek olduğu mevcut durumda SUÇU ÇALIŞANA  atmak demek doğru olmaz.

 

 

1542 çalışanın katili, sorumluluğunu yerine getirmeyen İŞVEREN MİDİR?

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine birer maliyet kalemi olarak bakma anlayışı devam ederken, maliyet kaygısına insan yaşamı feda edilmektedir.

Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romanını çoğumuz okumuşuzdur. Hikayede kısaca; yapılan iş dolayısıyla oluşan ve işverenin bakım sorumluluğunda olan hastalığın, işveren tarafından üstlenilmemesi nedeniyle; hastalığıyla baş başa kalan çalışanın, bakımsızlıkla gelen ölümü, çevresi ve yönetim tarafından “alınyazısı” ve “Allah’ın emri” gibi kabul edici bir yaklaşımla karşılanır.

Bu hikâyeden yola çıkarak, kişilerin başlarına gelen herhangi bir iş güvenliği sorununun, hatta ölümle sonuçlanan bir durumun bile tedbir ve önlemlerden ziyade kader ile ifade edildiği, edilgen bir yaklaşımla bu durumu kabul etme yolunun seçildiği ya da seçmek zorunda kalındığı anlaşılmaktadır. Söz konusu durum maalesef günümüzde de geçerlidir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları “kader” değildir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını “işin gereği” olarak görmek anlayışı sadece yeni “iş cinayetlerine” davetiye çıkartır

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

İşveren, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

1542 çalışanın katili, sorumluluğunu yerine getirmeyen DEVLET’ MİDİR?

Devletin yetkili mercileri, “kanunu çıkarttım, görevimi yaptım” anlayışını bir an evvel terk etmeli, denetleme ve yaptırım mekanizmasını acilen uygulamaya koymalıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sosyal ve ekonomik güvenliği artırma stratejisi , güvenliğinin 7 temel boyutuna odaklanmıştır;

 1. İş piyasası güvencesi: Devlet güvencesinde, tam istihdam yoluyla uygun istihdam olanaklarının sağlanması…
  Ülkemizde yaşanan özelleştirmeler ve taşeronlaşmalar ile, devlet iş güvencesini koruyamaz duruma gelmiş, çalışanlar her an çıkarılma psikolojisiyle baş başa bırakılmıştır.
 2. İstihdam güvencesi: Keyfi işten çıkarmaya karşı koruma, işe alma ve işten çıkarma ile ilgili düzenlemeler, mali yükün işverence karşılanması
  Gerekli yasal düzenlemelerin eksikliği ile özellikle 45-55 yaş aralığındaki çalışanlar üzerinde yaşanan baskı sonucu istihdam güvencesinden söz etmek maalesef mümkün değil.
 3. İş güvencesi: Kişinin mesleğinin, beceri alanının veya kariyerinin korunması, beceri alanı dışında ya da beceride eriştiği yetkinlik düzeyi altında çalıştırmaya ve kısıtlayıcı iş uygulamalarına karşı koruma ve iş deneyiminin korunması,
  Türkiye’de belli bir kesim hariç, iş güvencesinden söz etmek neredeyse imkansız…
 4. Beceri geliştirme güvencesi: Çıraklık ve iş eğitimi yoluyla, yaygın beceri kazanma ve sürdürme olanağı.
  Türkiye’nin en önemli ayağını oluşturan beceri geliştirme güvencesi, özellikle çıraklık alanında yüksek sıralamalar oluşturmuş olmasına rağmen, eğitimlerde Avrupa ortalamasının çok altındayız.
 5. Çalışma güvenliği: Tüm işçiler için işyerinde sağlık ve güvenlik düzenlemeleri, çalışma saatlerinin sınırlandırılması, uygun olmayan saatlerde çalışma ve gece işinin kısıtlanması yoluyla kaza ve hastalıklardan koruma
  Dünyada ilk 3, Avrupa’da yıllardır liderliği elinde bulunduran ülkemizde çalışma güvenliğinden söz etmek neredeyse imkansız.
 6. Temsil güvencesi: Devletin işleyişine ekonomik ve politik olarak katılmış, grev hakkı da olan bağımsız sendikalar, işveren örgütleri ile iş piyasasında ortak sesin varlığının korunması.
  Her ne kadar, örgütlenme son yıllarda yukarı doğru ivme kazansa da Avrupa ortalamasının oldukça altında kalan ülkemizde temsil güvencesi yetersizdir.
 7. Gelir güvencesi: Asgari ücret, ücret ayarlamaları, kapsamlı sosyal güvence, vergilerin gelire göre ayarlanması ile gelirin korunması.
  Asgari ücretin gelir dağılımına oranına göre olağanüstü düşük seviyeler izlemesi ve çalışan nüfusun yarısının asgari ücret ve altına çalışması gelir güvencesini ETKİSİZ kılmaktadır.
Çelik montajına başlanmadan önce sapan , mapa vb ekipmanlar önceden kontrol edilir

Maslow’a göre, insanlar gereksinmeleri doğrultusunda hareket ederler. Bu gereksinmeler de birbirini izleyen beş basamakta sınıflandırılabilir;

* Fizyolojik gereksinmelerin (yeme, içme, barınma, sağlık vb) karşılanması,
* Kazanımların güvence altına alınması,
* Sevgi gereksinmesinin karşılanması,
* Saygınlık görme gereksinmesinin karşılanması,
* Kendi kendini gerçekleştirme (nitelikleri, özlemleri doğrultusunda hareket etme).

Bunların her biri birer basamağı ve birleşerek de merdiveni oluşturmaktadır. Merdivenin basamakları birer birer çıkılmakta ve sonradan da olsa alttaki bir basamağın çekilmesi, tüm yaşamı allak bullak etmekte; kişiyi “gereksinme duyulan” basamağa döndürmektedir.

Çalışma ortamının çalışanın sağlığını tehdit etmeyecek şekilde var edilmesinin işveren açısından bir yükümlülük haline gelmesi, bu yükümlülüğe aykırı davranmanın hukuki ve cezai yaptırımlara bağlanması ve uygulanması elzemdir.

Sonuç olarak; insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumak, zararlı unsurları ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek, tehditlerin zamanında tespit edilmesini sağlamak, önlenmesi mümkün olmayan durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi için çaba göstermek, kısacası daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak İŞVERENİN görevi, denetlemek DEVLET’in sorumluluğundadır.

Sözün özü; 1542 canın yitirilmesinde İŞVEREN ve DEVLET’in rolü aynı ağırlıktadır.

İşveren ve devlet kader anlayışından kurtularak görevlerini yerine getirecek ki, çalışana huzurlu bir çalışma ortamı sağlanabilsin.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

12Yorumlar

 • Dr.A.Akpınar , Mart 7, 2020 @ 10:00 pm

  İş sağlığı ve güvenliğinin amacı; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, üretimin devamlılığını sağlamaktır. Tüm dünya bu çerçevede isg kültürüne birinci derecede önem veriyorken, Türkiye’de bırakın farkındalığı ciddiyetsizlik hat safhada. Çalışma bakanı bu cinayetlerden birinci derecede sorumludur.

 • orkun kınay , Mart 7, 2020 @ 10:36 pm

  Yasa çıktığından bu yana hiç birşey değişmemiştir; kaza tipleri aynı, işkollarına göre kaza sayısı aynı, işyeri büyüklüklerine göre kaza sayısı, ölüm oranı sayısı vb. veriler aynı. İyi de bu kanun niye çıktı o zaman…

 • Şahin Özcan , Mart 8, 2020 @ 11:06 am

  Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuş olmasına karşın ILO tarafından kabul edilmiş sözleşmelerin neredeyse üçte ikisine henüz taraf değil… Türkiye yürürlükte olan 158 sözleşmeden yalnız 59 tanesini onaylamış. Dolayısıyla suçu çalışana atmak bence de etik olmaz. ÖNCE DEVLET görevini yerine getirecek, çalışanı bir makine olarak görmekten çıkartacak, sonra çalışana sorumluluk verilecek. Hocam güzel bir makale. emeğinize sağlık

 • Hüseyin Karaca , Mart 9, 2020 @ 10:23 am

  Aynen katılıyorum hocam, Türkiye temel bir insan hakkı olan işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı kapsamında ILO’nun geri kalan sözleşmelerini de acilen onaylaması elzemdir.

 • Harun Karakaya , Mart 10, 2020 @ 3:18 pm

  Türkiye’de iş kazalarının bu kadar sık yaşanmasını özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin denetlenmesinde yaşanan sorunlar, taşeronlaşma ve caydırıcılık bakımından görülen yetersizlikler geliyor. Ben 5 senedir bu işin bizzat içerisineyim, bir tane müfettişin gelip de işyerlerini incelediğine şahit olmadım. Denetleme sıfır…

 • A. Arif Efler , Mart 13, 2020 @ 5:06 pm

  Cevap belli sayın Karaca… Öncelikle cesaretli makalen için teşekkür ederim. BİLMEYENLER İÇİN BELİRTELİM: Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluşturulmasına ve işyerlerinde yapılacak denetimlere ilişkin kararlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınır. Sistemin işlerlik kazanabilmesi için, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin çalışanlar ve meslek örgütleri ağırlıklı hale getirilerek, yürütülen çalışmaların kamuyu gözeten bilimsel bir bakış açısı ile hayata geçirilmesi gerekirken, maalesef bakanlık bu prosedürü tam anlamıyla uygulamıyor. Başka bir bakış açısı da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesinde “Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” denilmesine rağmen ülkemiz standartları bu koşulu yerine getiremediği sürece biz çok canlar veriririz.

 • Onur Alptekin dr. , Mart 14, 2020 @ 2:46 pm

  6331 sayılı Yasa ve getirilen sistem ile iş kazaları önlenmez. Mevcut sistem, tüm kuralların ÇSGB tarafından belirlendiği, işyerlerinin denetlenmediği, işyerlerine yaptırım uygulanmadığı, pratikte işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamanın işveren yükümlülüğü olmaktan çıkarılıp iş güvenliği uzmanının yükümlülüğü haline getirildiği bir sistem olduğu sürece çok canlar kaybederiz.

 • Demir Okt. , Mart 15, 2020 @ 10:21 pm

  Suçun işverene atılmasını kabul etmiyorum. Firmada 55 personelin var, önceliğim her zaman iş ve çalışan güvenliği olmuştur. Bu yüzden 4 senedir bir tek iş kazasi yaşanmadı şükür.

  • İş Güvenliği Uzmanı , Mart 16, 2020 @ 11:23 am

   Sayın hocam, işverene suçu atmayı kabul etmemenizi anlıyorum. sizin için geçerli olarak görüyorum. Çünkü İSG kültürünü işyerinizde sağlayarak, SIFIR İŞ KAZASI sağlamışsınız… Tebrikler. Tüm işverenler bu kültürü sağlamış olsa, iş kazaları minimum seviyeye çekilecek, dolayısıyla İŞ CİNAYETLERİ olmayacak. Dolayısıyla Karaca hocamızın İŞVERENE VE GÖREVİNİ YAPMAYAN ÇSGB’ye yönelik tavrı gayet açık ve net.

 • Naci Y , Mart 19, 2020 @ 9:48 pm

  Biz çalışanların diline tercüman oldunuz. Çalışma ortamlarimizi gormeye davet ediyorum sizi. Asgari ücretle çalışıp hiçbir kkd kullanmıyoruz. Zaten vermiyorlar.

 • Sanem Bulut Özyeğin , Nisan 23, 2020 @ 10:59 pm

  Çok güzel bir yazı… Yazınızdan alıntı yapmak isterim, müsaadenizle.

  “İşveren ve devlet kader anlayışından kurtularak görevlerini yerine getirecek ki, çalışana huzurlu bir çalışma ortamı sağlanabilsin.”

 • Beren Nilgün , Nisan 24, 2022 @ 3:31 pm

  Türkiye’ye hoş geldiniz hocam ))

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla