Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli unsurudur. Belirli periyotlarda yapmış olduğumuz eğitimleri ve eğitim notlarına buradan ulaşabilirsiniz…

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Düzenlediği Kanunlar

 1.  İŞ KANUNU
 2.  BORÇLAR KANUNU
 3. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
 4. UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU
 5. BELEDİYE KANUNU
 6. İLO SÖZLEŞMELERİ
 7. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşyerlerinde, işin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için daha iyi bir çalışma ortamı oluşturma amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır.

Çalışan Sağlığı

Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.

İş Kazaları İstatistikleri


Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları


Dünya’da her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmektedir.
Dünya’da her yıl 160 milyon işçi meslek hastalığına yakalanmaktadır.
Dünya’da her yıl 1,2 milyon işçi iş kazası ya da meslek hastalığından hayatını kaybetmektedir.

Dünya’da her 3 saniyede bir iş kazası meydana gelmektedir.
Dünya’da her 2 dakikada bir işçi hayatını kaybetmektedir.

Türkiye’de her gün 250 iş kazası meydana gelmektedir. (2017 ÇCGB istatistik)
Bunlardan 5’i ölümle, 10’u sakatlanma ile neticelenmektedir.

Türkiye’de 2013 yılında 191.247 iş kazası meydana gelmiştir.
Bunların 1356’sı ölümle sonuçlanmış, 1656’sı sürekli iş göremez hale gelip, toplam 2.227.127 güm iş gücü kaybı yaşanmıştır. 141 çalışan meslek hastalığına yakalanmıştır.

İşverenin Yükümlülükleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Madde 4: İşverenin Genel Yükümlülükleri

Gerekli her türlü önlemi almak,
Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,
İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermekle yükümlüdürler.


İş_Kazası Kapsamına Giren Durumlar


Çalışanların Yükümlülükleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre;

Madde 19 : Çalışanların yükümlülükleri

Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmak
Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza edildiği yere geri koymak

4857 Sayılı İş Kanununa Göre;

İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,

İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında işverene derhal haber vermek

İşverenin Fesih Hakkı Nedenleri

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İşçiye kişisel koruyucu donanımı verildiği halde kullanmamakta ısrar etmesi.

İşyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı kendi isteğiyle veya savsaması yüzünden otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Cezai Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Ceza davalarıyla karşılaşabilecek kişiler

1. İşveren
2. Üretim Müdürü
3. Mesul Müdür
4. Vardiya Amiri/Mühendisi
5. İş Güvenliği Uzmanı
6. Bölüm Şefi veya Ustabaşı
7. Çalışma Arkadaşı

İş Kazası Olarak Sayılan Olaylar

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13’de tanımlanmıştır. Buna göre;

İş Kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

Tehlikeli Davranışlar

1. Makine koruyucularını kullanılmaz hale getirmek
2. Emniyetsiz yükleme yapmak
3. Emniyetsiz malzeme kullanmak
4. Aşırı iş yüklemek
5. Yanlış yöntemle yük kaldırmak, indirmek, taşımak, itmek ve çekmek
6. El aletlerini ve makineleri yanlış kullanmak
7. Çalışan makine ve techizatı durdurmadan üzerinde çalışmak
8. Hareketli makinelerin yanında bol kıyafetlerle çalışmak
9. İş yaparken başkalarının dikkatini dağıtmak veya şahsen dikkatsiz davranışta bulunmak
10. Çalışırken uygunsuz şekilde oturmak veya uygunsuz şekilde durmak
11. Koruyucu malzeme veya elbiseleri kullanmamak
12. Bir makineyi uyarısız olarak çalıştırmak
13. Tehlikeli yerlerden kestirme geçmeye çalışmak
14. Gereksiz derecede hızlı ve acele çalışmak
15. Yetkili olmadığı işi yapmaya kalkmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışma Ortamında Tehlikeli Durumlar

• Mal ve malzeme stoklarının düzensiz ve tehlikeli bir şekilde depolanması
• Yetersiz havalandırma ve aydınlatma
• Gürültülü, pis ve tozlu işyeri
• Uygun olmayan çalışma koşulları
• Koruyucusu hiç olmayan veya yetersiz olan makineler
• Kusurlu teçhizat
• Kaygan ve engebeli zeminler
• Hatalı merdivenler
• Tekniğe uygun olmayan elektrik tesisatı
• Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi
• Çevredeki zararlı kimyasallar
• Zararlı atıklar
• Çevre kirliliği ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi
• Su ve enerji kullanımı
• Elektrik ve buhar kaçakları

İş Kazalarının Temel Nedeni 4M Kuralı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları-2


İnsan Faktörü;

Psikolojik Nedenler : Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı hareketler, ihmal, hatalı davranış gibi.
Fiziksel Nedenler : Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık gibi
İşyeri Nedenleri : İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim gibi…

Makina Faktörleri;

Hatalı makina ve ekipman kullanımı, yerleşimi
Eksik veya kusurlu koruyucular
Yetersiz kontrol ve bakım
Yetersiz mühendislik hizmetleri gibi

Ortam-Çevre Faktörleri;

Yetersiz çalışma bilgisi
Uygun olmayan çalışma metodu
Uygun olmayan çalışma yeri-ortamı
İş Güvenliği Kültürünün olmaması…

Yönetim

Yetersiz yönetim organizasyonu
Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar
Yetersiz güvenlik yönetim planı
Eğitim ve öğretim eksikliği/yetersizliği
Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik
Uygun olmayan personel istihdamı
Yetersiz sağlık kontrolleri

Meslek Hastalıkları

Meslek Hastalığı Nedir?

Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ruhi arıza hallerine denir.

Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

Kimyasal Kaynaklı Meslek Hastalıkları

Ağır Metaller
Aromatik ve Alfatik Bileşikler
Gazlar

Fiziksel Kaynaklı Meslek Hastalıkları

Gürültü
Toz
Sıcak ve Soğuk Ortamda Çalışma
Radyasyon

Biyolojik Kaynaklı Meslek Hastalıkları

Bakteriler
Virüsler

Psiko-Sosyal Kaynaklı Meslek Hastalıkları

Aşırı Stres
Uyku bozuklukları
Cilt hastalıkları

Meslek Hastalıklarında Alınacak Önlemler

İşyerindeki tehlikelerin saptanması
Saptanan tehlikelerin giderilmesi
Çalışanların sürekli eğitimi ve eğitimlerin uygulanması
Periyodik muayenelerin yapılması
Çalışma ortamının düzenlenmesi

Çalışan bireyler, kendi mesleklerine ait hastalıkları ve sebeplerini iyi bilmeli, sağlıklarının ve meslek hayatlarının kısa sürede son bulmaması için gereken tedbirleri almalıdır.

Ergonomi

Ergonomi, çalışanların yetenekleri ile iş ve çalışma koşulları arasında uyumu sağlayan bilim dalıdır.

Ergonominin birçok tanımı bulunmakla beraber, en yaygın olanı;

“İŞİN İNSANCILLAŞTIRILARAK VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASIDIR…”

Ergonomide hareketler;

Ritmik olmalı
Simetrik olmalı
Doğal olmalıdır.

Hareketler Simetrik Olmalıdır;

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 1

Hareketler Doğal Olmalıdır;

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 3

Hareketler Doğal-Ritmik-Simetrik Olmalıdır;

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 4

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 5

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 6

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 7

Ekranlı Araçlarla Çalışma

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 8


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Sponsor

Çağrı Tasarım

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 9

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Yangınlar

Yangın Sınıfları

Yangın Çeşitleri Yanıcı Madde Söndürme Yöntemi Kullanılacak Söndürücü
Katı Odun, ahşap, kumaş, kağıt Soğutma, yanmayı engelleme Su, ABC tozlu ve köpüklü sönürücü
Sıvı Akaryakıt, yağ, boya, tiner Engelleme, boğma, soğutma ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO2 ve köpüklü söndürücü
Gaz Metan, Propan, LPG Engelleme ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO2 ve Halon gazlı söndürücü
Metaller Magnezyum, sodyum alüminyum Soğutma, boğma Sadece D tozu söndürücü
Elektrik Elektrik İlk iş elektriğin kesilmesi ABC ve B tozlu, halokarbon gazlı, söndürücü

Katı Madde Yangınları

Belirli bir kütleleri olup, ısı etkisi ile yanıcı gaz ve buhar çıkartan maddelerdir.

Odun, kömür, tekstil ürünleri, cam, plastik, kauçuk, kağıt, deri, magnezyum, potasyum, sodyum, alüminyum

Sıvı Madde Yangınları

Parlama şeklinde alevli yanarlar. Bir çoğu normal hava ısısında buharlaşır. Buharları genellikle havadan ağır olup çukur veya kanal gibi yerlerde birikir. Katı yanıcılara göre daha kolay ve hızlı alev alırlar.
Petrol ürünleri, solvent, boya, yağlar, alkol

Gaz Madde Yangınları

Gaz halinde olmaları nedeniyle hızlı yanma reaksiyonu gösterirler. Kapalı hacimlerdeki gaz kaçakları patlama limiti içerisinde kıvılcımı ile karşılaştığında patlama şeklinde yanarlar.
Yanması için oksijen ile belirli oranda karışmış olmaları gerekir. Basınç altında sıkıştırılabilir veya sıvı hale getirilebilir.

Metan, Etan, Propan, Bütan, Hidrojen, Asetilen, LPG, Doğalgaz

Hafif Metal Yangınları

Soğutma ve boğma yöntemi ile söndürülürler.

Tüm hafif metaller, magnezyum, sodyum, alüminyum

Yangın Öncesinde Alınacak Önlemler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 10


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
1/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
2/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
3/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
4/36
İş Kazalarının Nedenleri!
5/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
6/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
7/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
10/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
12/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
13/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
14/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
15/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
16/36
1542 Kişinin Katili Kim?
17/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
18/36
Neden Güvenlik Kültürü?
19/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
21/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
22/36
İş Güvenliği Kültürü
23/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
24/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
25/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
26/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
27/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
29/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
30/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
31/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
32/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
33/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
34/36
İş Kazalarının Nedenleri
35/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 1
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 2
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 3
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 4
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 5
26 23
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 6
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 7
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 8
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 9
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 10
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 11
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 12
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 13
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 14
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 15
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 16
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 17
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 18
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 19
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 20
26 23
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 21
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 22
25 24
İş Güvenliği Kültürü 23
19 30
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 24
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 25
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 26
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 27
25 24
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 28
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 29
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 30
16 33
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 31
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 32
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 33
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 34
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 35
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 36
20 29


Yangın Anında Yapılacaklar

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 11

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 12

Binada Mahsur Kaldığınızda Yapılacaklar

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 13

Yangın Söndürme Cihazının Kullanılması

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 14

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Sağlık ve güvenlik işaretleri İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli ayaklarından birisidir. Bu konuya özellikle dikkat çekmek için BURADAN hem yönetmeliğe, hem de işaretlerin anlamına ulaşabilirsiniz.

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

Risk Yönetim Hiyerarşisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 15

KKD seçiminde dikkat edilecek hususlar

 • KKD’lerin çalışanlar tarafından faaliyete özel seçilmesi,
 • CE’li olması
 • TSEN Kodlarının olması
 • Kişisel Koruyucu malzemelerin kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında çalışanlar bilinçlendirilmesi
 • KKD’lerin zimmetlenmesi
 • KKD lerin %100 Kullanılması için denetim ve gözetim

KKD Grupları;

Kafa Koruma
Ayak Koruma
El Kol Koruma
Göz/Yüz Koruma
Kulak Koruma
Solunum Koruma
Vücut Koruma
Yüksekten Düşmelere Karşı Koruma

Yazının ve görsellerin tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla