Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi

Üretim sürecinde çalışanın sağlığını doğrudan ya da dolaylı biçimde, anında ya da belirli bir süre sonra etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal etmenlerin kaynakları olan unsurlar çalışma ortamını oluşturur.
Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi

Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi, üretim sürecinde çalışanın sağlığını doğrudan ya da dolaylı biçimde, anında ya da belirli bir süre sonra etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal etmenlerin kaynakları olan unsurlar çalışma ortamını oluşturur.

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “sadece hastalık ya da bedensel özrün olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali içerisinde olmak” olarak tanımlanmaktadır.

Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi

İş sağlığının amacı, çalışanların; bedensel, ruhsal, sosyal yönden iyilik durumlarının en üst düzeye ulaştırılması ve sürdürülmesi, bireysel özelliklerine ve işyeri ortamındaki risk etmenlerine uygun işe yerleştirilmesi, çalışma koşulları ve çalışma ortamından kaynaklanan sağlığa zararlı risk etmenlerinden korunmasının sağlanmasıdır.

Çalışanın işyerindeki çalışma süresi, aldığı ücreti, ücretin ödenme biçimleri, izin vb. hususlar çalışma koşullarını oluşturur.

 

İş Sağlığı Gözetimi kavramı

Çalışma ortamının gözetimi ile çalışanın sağlık gözetiminin bileşkesidir. Çalışma ortamı gözetimi, sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürütülen her türlü düzeltici ve önleyici faaliyetleri kapsarken, çalışanın sağlık gözetimi ise çalışan sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek her türlü sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İş Sağlığı Gözetimi yapılırken, öncelikle iş koluna özgü tehlike kaynakları belirlenir. Potansiyel tehlikeleri ve düzeylerini saptamak, tehlikelerin ortadan kaldırılması, ortadan kaldırılamadığı durumlarda kabul edilebilir düzeylere indirilmesi önemlidir.


Sigortalının Ölümü Halinde Toplu Ödeme


Çalışma ortamı gözetimi yapılırken işyeri hekimi, işyerini tanıyarak tehlike ve riskleri gözlemler, sağlık gözetimini planlar. Bu kapsamda işyeri hekimince;

 

Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi 1

 

 1. İşyerinin tanınması için
  1. İşyeri vaziyet, makine yerleşim planları,
  1. İş akış ve proses şemaları,
  1. İşyeri organizasyon şemasını ve buna göre belirlenen pozisyonlar için hazırlanan “Görev Tanımları”, gözden geçirilip incelenir
 2. İşyeri hekimi, varsa diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı birlikte işyeri yetkilileri ve bölüm-birim yöneticilerinin katkı ve katılımı ile;
  1. İş akış planına göre saha ziyaretleri yapılarak işyerinde tehlike ve risklere yönelik detaylı tespitler yapılmalı, risk değerlendirmesi,
  1. Varsa iş kazaları, meslek hastalıkları, işle ilgili hastalık kayıtları ve bunlara ait inceleme sonuçları,
  1. İşyeri bölüm-birim bazlı olarak hazırlanan kimyasal ve iş ekipmanları envanterleri ve Güvenlik Bilgi Formları (GBF)
  1. Çalışma ortamı ve kişisel maruziyet ölçüm raporları,
  1. Çalışma koşulları ve çalışanların maruziyet durumları,
  1. Acil Durum Eylem Planları,
  2. İşyeri sağlık ve güvelik birimi tarafından tutulan sağlık ile ilgili kayıt ve istatistikler incelenerek değerlendirilir
İlginizi Çekebilir!  Güvenlik Kültürü Neden Önemlidir?

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları


Çalışanların sağlık gözetimi

Çalışanların sağlık gözetimi ise sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla bahse konu faaliyetlerin incelenme ve değerlendirilme işlemi bitirildikten sonra işyeri hekimi tarafından işyerine yönelik sektörel özellikler dikkate alınarak aşağıdaki uygulamalar içerir:

 • Sağlık muayeneleri; işe giriş muayenesi, periyodik muayeneler, işe dönüş muayenesi, iş değişikliği muayenesi, erken kontrol muayenesi, iş değişikliği muayenesi, işten ayrılma ve geç muayene, özel politika gerektiren çalışanların (çocuk çalışanlar, genç çalışanlar, kadın çalışanlar, gebe çalışanlar, emziren kadınlar, göçmen çalışanlar, engelli çalışanlar, madde bağımlılığı ve kronik hastalığı olan çalışanlar vb.) muayeneleri, poliklinik muayeneleri, işin niteliğine göre yapılması gereken ek tetkikleri,
 • Meslek hastalığı, işle ilgili hastalıklar ve genel hastalık bildirimleri,
 • Sağlık eğitimleri,
 • Bağışıklama,
 • İlkyardım ve acil tedavi organizasyonu,
 • Hijyen çalışmaları,
 • Beslenmenin kontrolü,
 • İçme ve kullanım sularının temini ve kontrolü,
 • Tıbbi ve mesleki rehabilitasyonu,
 • Çalışan sağlığını geliştirme çalışmaları,
 • Kayıtların tutulmasını, verilerin toplanmasını, istatistiklerini, analizlerini, paylaşımını,
 • Sağlık verilerinin gizliliğinin sağlanması
 • Çalışanların, işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesini, danışmanlık ve öneri yapılması,
 • İş Sağlığı Gözetimi Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi uygulanır.

Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar


Çalışma hayatında iş kazaları, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar dünyada her yıl milyonlarca çalışanın hayatını olumsuz yönde etkilerken ekonomik anlamda da büyük boyutlarda kayıplara yol açar. Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, bunun sürdürülebilir olması bu anlamda uluslararası işbirliğinin sağlanması, bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı gerekir.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
2/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
3/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
4/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
7/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
8/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
9/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
10/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
11/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
12/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
13/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
15/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
16/36
İş Kazalarının Nedenleri
17/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
19/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
20/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
21/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
22/36
İş Kazalarının Nedenleri!
23/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
24/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
25/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
26/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
27/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
28/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
29/36
Neden Güvenlik Kültürü?
30/36
1542 Kişinin Katili Kim?
31/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
32/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
33/36
İş Güvenliği Kültürü
34/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
35/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
36/36

Sonuçlar

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 1
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 2
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 3
20 29
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 4
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 6
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 7
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 8
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 9
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 10
25 24
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 11
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 12
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 13
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 14
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 15
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 16
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 17
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 18
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 19
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 20
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 21
16 33
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 22
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 23
26 23
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 24
25 24
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 25
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 26
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 27
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 28
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 29
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 30
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 31
23 26
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 32
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 33
24 25
İş Güvenliği Kültürü 34
19 30
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 35
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 36
21 28
İlginizi Çekebilir!  1542 Kişinin Katili Kim?

Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi
Örnek Raf Sistemi

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

 

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 × two =

Önceki Yayın
Bingöl İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?

Sonraki Yayın
Yaşam Hattı

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri

İlgili Yayınlar
Total
0
Share