Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi

Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi
Tamircin Burada

Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi, üretim sürecinde çalışanın sağlığını doğrudan ya da dolaylı biçimde, anında ya da belirli bir süre sonra etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal etmenlerin kaynakları olan unsurlar çalışma ortamını oluşturur.

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “sadece hastalık ya da bedensel özrün olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali içerisinde olmak” olarak tanımlanmaktadır.

Çalışanlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi

İş sağlığının amacı, çalışanların; bedensel, ruhsal, sosyal yönden iyilik durumlarının en üst düzeye ulaştırılması ve sürdürülmesi, bireysel özelliklerine ve işyeri ortamındaki risk etmenlerine uygun işe yerleştirilmesi, çalışma koşulları ve çalışma ortamından kaynaklanan sağlığa zararlı risk etmenlerinden korunmasının sağlanmasıdır.

Çalışanın işyerindeki çalışma süresi, aldığı ücreti, ücretin ödenme biçimleri, izin vb. hususlar çalışma koşullarını oluşturur.

 

İş Sağlığı Gözetimi kavramı

Çalışma ortamının gözetimi ile çalışanın sağlık gözetiminin bileşkesidir. Çalışma ortamı gözetimi, sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürütülen her türlü düzeltici ve önleyici faaliyetleri kapsarken, çalışanın sağlık gözetimi ise çalışan sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek her türlü sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İş Sağlığı Gözetimi yapılırken, öncelikle iş koluna özgü tehlike kaynakları belirlenir. Potansiyel tehlikeleri ve düzeylerini saptamak, tehlikelerin ortadan kaldırılması, ortadan kaldırılamadığı durumlarda kabul edilebilir düzeylere indirilmesi önemlidir.


Sigortalının Ölümü Halinde Toplu Ödeme


Çalışma ortamı gözetimi yapılırken işyeri hekimi, işyerini tanıyarak tehlike ve riskleri gözlemler, sağlık gözetimini planlar. Bu kapsamda işyeri hekimince;

 

 1. İşyerinin tanınması için
  1. İşyeri vaziyet, makine yerleşim planları,
  1. İş akış ve proses şemaları,
  1. İşyeri organizasyon şemasını ve buna göre belirlenen pozisyonlar için hazırlanan “Görev Tanımları”, gözden geçirilip incelenir
 2. İşyeri hekimi, varsa diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı birlikte işyeri yetkilileri ve bölüm-birim yöneticilerinin katkı ve katılımı ile;
  1. İş akış planına göre saha ziyaretleri yapılarak işyerinde tehlike ve risklere yönelik detaylı tespitler yapılmalı, risk değerlendirmesi,
  1. Varsa iş kazaları, meslek hastalıkları, işle ilgili hastalık kayıtları ve bunlara ait inceleme sonuçları,
  1. İşyeri bölüm-birim bazlı olarak hazırlanan kimyasal ve iş ekipmanları envanterleri ve Güvenlik Bilgi Formları (GBF)
  1. Çalışma ortamı ve kişisel maruziyet ölçüm raporları,
  1. Çalışma koşulları ve çalışanların maruziyet durumları,
  1. Acil Durum Eylem Planları,
  2. İşyeri sağlık ve güvelik birimi tarafından tutulan sağlık ile ilgili kayıt ve istatistikler incelenerek değerlendirilir

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları


Çalışanların sağlık gözetimi

Çalışanların sağlık gözetimi ise sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla bahse konu faaliyetlerin incelenme ve değerlendirilme işlemi bitirildikten sonra işyeri hekimi tarafından işyerine yönelik sektörel özellikler dikkate alınarak aşağıdaki uygulamalar içerir:

 • Sağlık muayeneleri; işe giriş muayenesi, periyodik muayeneler, işe dönüş muayenesi, iş değişikliği muayenesi, erken kontrol muayenesi, iş değişikliği muayenesi, işten ayrılma ve geç muayene, özel politika gerektiren çalışanların (çocuk çalışanlar, genç çalışanlar, kadın çalışanlar, gebe çalışanlar, emziren kadınlar, göçmen çalışanlar, engelli çalışanlar, madde bağımlılığı ve kronik hastalığı olan çalışanlar vb.) muayeneleri, poliklinik muayeneleri, işin niteliğine göre yapılması gereken ek tetkikleri,
 • Meslek hastalığı, işle ilgili hastalıklar ve genel hastalık bildirimleri,
 • Sağlık eğitimleri,
 • Bağışıklama,
 • İlkyardım ve acil tedavi organizasyonu,
 • Hijyen çalışmaları,
 • Beslenmenin kontrolü,
 • İçme ve kullanım sularının temini ve kontrolü,
 • Tıbbi ve mesleki rehabilitasyonu,
 • Çalışan sağlığını geliştirme çalışmaları,
 • Kayıtların tutulmasını, verilerin toplanmasını, istatistiklerini, analizlerini, paylaşımını,
 • Sağlık verilerinin gizliliğinin sağlanması
 • Çalışanların, işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesini, danışmanlık ve öneri yapılması,
 • İş Sağlığı Gözetimi Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi uygulanır.

Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar


Çalışma hayatında iş kazaları, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar dünyada her yıl milyonlarca çalışanın hayatını olumsuz yönde etkilerken ekonomik anlamda da büyük boyutlarda kayıplara yol açar. Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, bunun sürdürülebilir olması bu anlamda uluslararası işbirliğinin sağlanması, bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı gerekir.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
1/36
İş Kazalarının Nedenleri
2/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
6/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
7/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
8/36
1542 Kişinin Katili Kim?
9/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
12/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
13/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
14/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
15/36
İş Güvenliği Kültürü
16/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
17/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
18/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
19/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
20/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
21/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
22/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
24/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
25/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
26/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
27/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
28/36
İş Kazalarının Nedenleri!
29/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
30/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
31/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
32/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
33/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
34/36
Neden Güvenlik Kültürü?
35/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 1
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 2
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 4
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 5
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 6
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 7
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 8
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 9
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 10
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 11
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 12
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 13
20 29
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 14
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 15
23 26
İş Güvenliği Kültürü 16
19 30
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 17
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 18
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 19
16 33
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 20
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 21
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 22
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 23
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 24
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 25
25 24
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 26
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 27
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 28
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 29
26 23
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 31
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 32
19 30
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 33
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 34
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 35
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 36
24 25


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla