Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İSG Üçgeni!

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İSG Üçgeni!
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İSG Üçgeni; işveren, çalışan ve devlet açısından olmak üzere üç farklı yönden bakmak gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İSG Üçgeni!

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallara işveren, çalışan ve devlet açısından olmak üzere üç farklı yönden bakmak gerekmektedir. Devlet yasal düzenleyici ve denetleyici iken, işveren bu yasal düzenlemeleri işyerine uyarlarken aynı zamanda da çalışanlarının kurallara uyup uymadığını denetlemekle de yükümlüdür. Çalışan ise işveren tarafından belirtilen kurallara uyma sorumluluğu taşımaktadır.


Neden İş Kazası


 

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin İşveren Olarak Önemi?

Bir işyerinde iş güvenliğini sağlamada esas faktör insandır. Yeni teknolojiler ve buna paralel olarak geliştirilen güvenlik önlemleri iş yaşamında önemli bir yer tutuyor olsa da bunları uygulamaya koyacak kişiler insanlar olduğu için hem işverenlere, hem yöneticilere hem de işgörenlere bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda verilecek eğitimler ile farkındalık yaratılmalı ve bu alanda bir kişinin ihmalkarlığının bir çok kişiye ve işletmeye ve topluma zarar verebileceği üzerinde durulmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İSG Üçgeni!

 

İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşverenlerin genel yükümlülükleri içerisinde işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak bulunmaktadır. İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olmalıdır.


İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir


İşveren, işin sahibi olması, işyerinin mülkiyetinin kendisine ait olması ya da yönetim hakkına sahip olması sebebi ile işyerinde geniş yetkilere sahiptir. Ancak bu geniş yetkiler işverene bir takım yükümlülükler getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı bu durumun paralelinde bir düzenleme getirerek İSG’ni sağlama esas sorumluluğunu işverene yüklemiştir. İşyerlerinde İSG önlemlerinin alınması sorumluluğu işverenlerin işçiyi gözetme borcunun doğal bir sonucudur.

20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

 • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
 • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

Web Tasarımı

İşletmenin kendi içerisinde uzman bulundurmayıp da iş güvenliği alanında “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden (OSGB) hizmet alıyor olması sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Çalışanların sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda da yükümlülükleri geçerli olup işgörenleri uyarmakla ve denetlemekle sorumludur. Bu alanda doğacak maliyetleri ise işgörenlere yansıtma hakkına sahip değildir.


İşyeri_Hekimi Tarafından Yazılan Reçetelerin Ödenmesi İçin Gereken Hususlar


 

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Çalışan Olarak Önemi?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu konuda çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerde işverene çok sayıda görev ve sorumluluklar yüklenmiş olsa da bu kuralların tam olarak uygulanması işgörenlere bağlı olduğundan dolayı onlara da bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Buna göre 6331 sayılı Kanunun “Çalışanların yükümlülükleri” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir


Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları


 

 • Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
 • Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:
  • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek
  • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
  • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
  • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak
  • İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olduğundan, bu yasağa uymak
  • Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak

4857 sayılı İş Kanununu’nda da belirtildiği gibi, “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25. maddesi uyarınca; “işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi” halinde işveren işgöreni tazminatsız olarak işten çıkarabilme hakkına sahiptir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Devlet Olarak Önemi?

Anayasa’nın çeşitli maddelerinde iş sağlığı ve güvenliği konularından bahsedilmiştir. Devlet de bundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için yasa ve kanunlar ile bu konuda düzenlemeler getirmiştir. Hem işverenin hem de işgörenin yükümlülüklerini belirlemek ve hem de bunlara uyulup uyulmadığını denetlemekle sorumludur.

Devletin işçi sağlığını koruma ve iş güvenliğini sağlama görevi Anayasa tarafından yüklenen bir ödevdir. 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin “insan haklarına saygılı sosyal bir hukuk devleti” olduğu ibaresiyle doğrudan olmasa da çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkından bahsedilmiştir.  Maddeden anlaşıldığı gibi devletin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama borcu sosyal devlet olma ilkesine dayanmaktadır.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Sponsor

Çağrı Tasarım

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İSG Üçgeni! 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Anayasamızın maddeleri incelendiğinde 50. maddesinin 1. ve 2. Fıkralarındaki “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.” ibareleriyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular doğrudan hükme bağlanmıştır.

Anayasanın 56. maddesinde; herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiş ve devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla görevlendirilmiştir. Anayasanın 60. maddesiyle herkesin, sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. Sosyal güvenlik; çalışanlara, bugün ve gelecekte, çalışma koşullarını yitirmesi hali de dahil olmak üzere çeşitli risklere karşı, yaşamını sürdürebileceği, sürekli bir gelir güvencesinin sağlanması demektir. Bu maddeyle çalışanlar ölümlerine kadar ve kendileri öldükten sonra yakınları için oluşacak risklere karşı çalışanın yakınları sosyal güvence altına alınmıştır.

Sosyal bir devlet olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda Anayasa’nın yukarıda bahsedilen maddelerinden doğan ödevlerini yerine getirmek için devlet, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını oluşturmalı, uygulanmasını kontrol amacıyla gerekli örgütü oluşturmalı ve denetim görevini yerine getirmelidir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü!


Devletin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda, mevzuat oluşturma, teşkilat oluşturma, denetleme ve eğitim verme sorumluluklarını yerine getirmeye yetkili olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGÜM) kurulmuştur.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

 • EVRİM UZUN , Nisan 13, 2022 @ 4:50 pm

  Maalesef ki isg profesyonelleri, işverenler ve devlet üçlüsü içerisinde gözlemlediğimizde isg’yi cezasız denetimsiz sadece gerçekten güvenliği sağlama hissi ile yürüten ve bu bilince sahip işyeri sayısı çok az. İçinde biraz da olsa “güvenlik kültürü” kırıntısı olanlar ise ertelenen kurallar! ile bu durumdan iyice uzaklaşıyor, en kötüsü de ciddiye almamaya başlıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla