Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Doğru mu Yanlış mı? – Yönetmelik

Doğru mu Yanlış mı? – Yönetmelik
Tamircin Burada

Doğru mu Yanlış mı? Yönetmelik testi,  iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerini kapsar.

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara artık Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 

Doğru mu Yanlış mı? – Yönetmelik

Bu süreli bir testtir. Soru başına 20 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

20
0%

İskelelerde geçiş amacıyla en az 90 santimetre genişliğinde ve kenarlarında Yapı İşlerinde İş Güvenliği Yönetmeliğinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk yapılması zorunludur.

Doğru! Yanlış!

İskelelerde geçiş amacıyla EN AZ 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, en az 16 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitimi almış olarak kabul edilir

Doğru! Yanlış!

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitimi almış olarak kabul edilir

Çalışanların Titreşimle ilgili Risklerden Korunmalarına dair yönetmeliğe göre; a) El-kol titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 4 m/s2 ' i geçemez.

Doğru! Yanlış!

a) El-kol titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2

Elle taşıma işleri yönetmeliğine göre, Yükle ilgili risk faktörleri; Yükün özellikleri, Fiziksel güç gereksinimi, Çalışma ortamının özellikleri ve işin gerekliliklerini kapsar.

Doğru! Yanlış!

Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç ekranlı araç tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

İşveren, Asbestle Çalışmalarda Alınacak Güvenlik Önlemleri Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlamakla yükümlüdür.

Doğru! Yanlış!

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az iki yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara, verilir.

Doğru! Yanlış!

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir (1) İşyeri hekimi, (1) İş güvenliği uzmanı, istihdamı zorunludur. Diğer Sağlık Personeli zorunluluğu yoktur.

Doğru! Yanlış!

(1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir; a) İşyeri hekimi, b) İş güvenliği uzmanı, c) Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (MADDE 12 – Ortak sağlık ve güvenlik birimi)

Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerine Biyolojik Etkenler denir.

Doğru! Yanlış!

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Çağrı Tasarım

Koruyucu kremler / merhemler Kişisel Koruyucu Donanım grubuna girer.

Doğru! Yanlış!

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, EK-2 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri kapsamında işveren, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.

Doğru! Yanlış!

İşveren, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.

Tehlikeli yerlerin sınıflandırılmasına göre; Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler "Bölge 1" olarak tanımlanır

Doğru! Yanlış!

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler,elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Doğru! Yanlış!

İş Ekipmanlarının Kullanılmasına Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Ek-2 Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin sekretaryalığını İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden birisi yönetir.

Doğru! Yanlış!

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi; MADDE 8 – Konsey sekretaryası; Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik, on altı yaşını doldurmuş kadın çalışanların çalışma şeklini düzenler.

Doğru! Yanlış!

ON SEKİZ yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik ...

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları tanımlar.

Doğru! Yanlış!

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre; Daire biçiminde, – Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır); kapsamı YASAKLAYICI İŞARETLERİ ifade eder.

Doğru! Yanlış!

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 80 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

Doğru! Yanlış!

Çalışanların Gürültü ile İlgili risklerden Korunmalarına Dair yönetmelik kapsamında; Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültümaruziyetdüzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Doğru mu Yanlış mı? - Yönetmelik 1

Yukarıdaki işaret oksitleyici maddeyi ifade eder.

Doğru mu Yanlış mı? - Yönetmelik 2
Doğru! Yanlış!

Yukarıdaki işaret aşındırıcı maddeyi ifade eder.

Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde (iniş, çıkış, geçiş dâhil) en fazla 7,5 saat çalışılır.

Doğru! Yanlış!

MADDE 5 – Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler; Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtilmiştir. a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil):

Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Teblig'e göre; İşveren, henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, sığınma odalarını, çalışma alanlarına olan uzaklığı en fazla 2500 metre olacak şekilde kurar veya inşa eder

Doğru! Yanlış!

Sığınma odalarını, çalışma alanlarına olan uzaklığı en fazla 700 METRE olacak şekilde kurar veya inşa eder

30 çalışanı bulunan tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde İş Güvenliği Uzmanı çalışan başına en az 5 saat/ay görev yapmak zorundadır.

Doğru! Yanlış!

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

CAS; Kimyasal maddelerin servis kayıt numarasını ifade eder.

Doğru! Yanlış!

15 çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde DSP (Diğer Sağlık Personeli) çalışan başına en az 2,5 saat/ay görev yapmak zorundadır.

Doğru! Yanlış!

a) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

Acil durum planı, 10 ve üzeri işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Doğru! Yanlış!

ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK; Acil durum planı, TÜM İŞYERLERİ için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Doğru! Yanlış!

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak zorundadır.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik; MADDE 4 – İşverenin yükümlülüğü

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Çağrı Tasarım

Tehlikeli sınıfta yer alan işlerin yapıldığı veya kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde heyet tarafından iş acilen durdurulur.

Doğru! Yanlış!

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK ; MADDE 7 – İşin durdurulması ; Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.

Kanserojen ve Mutajen maddelerle çalışmada sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliğine göre BENZEN'de mesleki maruziyet sınır değeri 3.25'tir.

Doğru! Yanlış!

mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).

30 çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde İşyeri Hekimi çalışan başına en az 2,5 saat/ay görev yapmak zorundadır.

Doğru! Yanlış!

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,

Doğru mu Yanlış mı? (İSG-Yönetmelik)
Bu sefer olmadı...

Doğru mu Yanlış mı? - Yönetmelik 3

BİR DAHA Kİ SEFERE KESİN BAŞARACAKSINIZ... BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ
İŞTE BU...

Süpersiniz

İŞTE BU... GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN.

Sonuçlarınızı paylaşın:


 

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık Testleri

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

6Yorumlar

 • AHMETCAN , Eylül 5, 2019 @ 11:34 am

  Merhaba, mükemmel bir hizmet sunuyorsunuz Allah hepinizden razı olsun. Tebrik ederim.

 • OZDO-07 , Eylül 5, 2019 @ 12:00 pm

  24-27 grubunda olanlar için kulak tıkacı gönderilmeyeceğini umut ediyorum. Kargo fiyatı üründen pahalı olmamalı diye düşünüyorum.

 • Orçun Arslan , Eylül 5, 2019 @ 12:13 pm

  Karacan hoca başta olmak üzere ekibinizi tebrik ederim.

 • ALİ KOYUNCU , Eylül 5, 2019 @ 12:51 pm

  Hakikaten hüzel bir iş güvenliği hizmeti veriyorsunuz. Hediyeleriniz için de ayrıca teşekkürler

 • İbrahim Türkmen , Eylül 6, 2019 @ 12:28 am

  muhteşemsiniz…

 • Orhan KORKMAZGİL , Eylül 16, 2019 @ 9:56 am

  Hediyeler ne zaman gönderilecek. Öğrenebilirsek biz de o tarihlerde takibini yapabiliriz. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla