Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
Tamircin Burada

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek iş güvenliği kültürünün oluşturulması için hazırladığımız İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı soruları 2 kısımdan oluşmaktadır. Sınavlara daha rahat hazırlanmak isteyenler için bu alanı takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara artık Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 


 

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı : Bölüm-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?

İşsizlik Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmaz

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Doğru! Yanlış!

Bir işyerinde 2 stajyer, 1 işveren vekili konumunda genel müdür, 4857 sayılı İş Kanununa tabi 30 çalışan, 657- 4C’ye tabi 17 çalışan bulunmaktadır. Bu durumda, stajyerler kurul oluşturulmasında çalışan sayısı hesabına katılmadığı için, söz konusu işyerinde çalışan sayısı 48 olup kurul oluşturulması gerekmemektedir

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İnşaat Sektöründe Risk ve Tehlikeler
Doğru! Yanlış!

İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulundurulur

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı kanuna göre yanlıştır

2872 sayılı Çevre Kanunu
Doğru! Yanlış!

Yapı iskelelerine ait iş ekipmanlarının periyodik kontrolü standartlarda süre belirtilmemişse hangi periyotlarda yapılır

İnşaat Sektöründe Risk ve Tehlikeler
Doğru! Yanlış!

Türkiye’nin onayladığı ILO İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin numarası kaçtır

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Biyolojik etkenlerle çalışanların, özel durumlar dışında kişisel tıbbi kayıtları, maruziyetin son bulmasından sonra kaç yıl süreyle saklanır

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

“Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler” hangi tehlike bölgesine girer?

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Taşınabilir gaz tüpleri standartlarda süre belirtilmemişse kaç yılda bir periyodik kontrolü yapılır?

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Bir çalışan, Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde veya Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde ya da Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işlerde günde en fazla ne kadar çalıştırılır?

Neden İş Güvenliği'nde en çok okunan 50 makale
Doğru! Yanlış!

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

Büyük endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında tebliğ
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işler grubuna girmez?

Metal Sektöründe Sağlık Tehlikeleri ve Riskler
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kimler İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi Alabilir?
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım grubuna girer?

Güvensiz KKD Ürünleri Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Koruyucu başlık (Geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri) KKD grubuna girer

60 çalışanı olan tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur?

Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 1

Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

İş Güvenliği Uzmanı & İşyeri Hekimi
Doğru! Yanlış!

Gazlar, buharlar, sisler ve tozlarda Bölge 0 veya Bölge 20’de hangi kategorideki ekipman kullanılır?

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir. Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır. Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman, Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman, Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

İşveren, tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümününe ne denir?

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler
Doğru! Yanlış!

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 çalışanı olan bir işyerinde kaç işyeri hekimi görevlendirilir

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir

Havalandırma ve klima tesisatlarının periyodik kontrolü standartlarda süre belirtilmemişse hangi periyotlarda yapılır

İş Ekipmanlarının Kullanılmasında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Asbest ölçümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi olağanüstü bir durum söz konusu olmadıkça her yıl en az kaç kez toplanır

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Doğru! Yanlış!

Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 2

İş Güvenliği Uzmanlarının görevlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık
Biraz Gayret

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 3

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Süpersiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

 


İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı : Bölüm-2

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Mikroorganizmanın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet durumunda çalışanın tıbbi kayıtları en az kaç yıl süreyle saklanır?

Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Doğru! Yanlış!

“Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.”hangi tehlike bölgesine girer?

Tozların Tehlike Kaynakları
Doğru! Yanlış!

Askerî işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi kim tarafından yapılır

15 soruda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi solunum grubuna ait KKD grubuna girmez

KKD Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Türkiye’ninde onayladığı ILO Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin numarası kaçtır?

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Benzen’de mesleki maruziyet sınır değeri kaçtır

Kaynakçı Akciğeri
Doğru! Yanlış!

İşyeri Binalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

İşyeri Hekimi Kimdir
Doğru! Yanlış!

DSP ‘ler sadece çok tehlikeli sınıfta görev alır

Özel durumlar hariç, kadın çalışanlar gece postalarında en fazla kaç saat çalıştırılırlar?

15 soruda çalışan kadının sosyal hakları
Doğru! Yanlış!

Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeler neyi tanımlar

Biyolojik Riskler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 2

Aşağıdakilerden hangisinde işin durdurulmasını gerektirecek bir durum söz konusu olamaz

İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği 2020
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır.

İş Kanununa göre kıdem tazminatında zaman aşımı süresi kaç yıldır?

Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Doğru! Yanlış!

İSG Kurulu oluşturmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler
Doğru! Yanlış!

Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar

LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tanklarının (yer altı, yer üstü) periyodik kontrolü kaç yılda bir yapılır?

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğtimlerine İlişkin Tebliğ
Doğru! Yanlış!

İşveren, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde fazla mesai yapılması yasaktır

İş Yerinde En Tehlikeli 10 Durum
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

50 çalışanı olan çok tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk düzeyine girer

Biyolojik Riskler
Doğru! Yanlış!

Çok kolay alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

Gürültüde En düşük maruziyet eylem değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri’nin kısaltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir

Mineral Tozların Analiz Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri hangi işaretle gösterilir

Neden İş Güvenliği'nde en çok okunan 50 makale
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 1

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için aşağıdaki kriterlerden hangisi yanlıştır

İş Güvenliği Kurulunun Sorumlulukları
Doğru! Yanlış!

Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık
Bu kez olmadı

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 3

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Süpersiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:


 

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı

 

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık Testleri

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla