Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı için İş Güvenliği Uzmanı adayı, ya da uzman olup sınıf yükseltmek isteyenler uzmanlar için hazırladığımız 2 kısımdan oluşan sınavlara buradan ulaşabilirsiniz. Sınavlara daha rahat hazırlanmak isteyenler için bu alanı takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

2021 yılı İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara artık Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 


 

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı : Bölüm-1

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Çalışma Süreleri Hesaplama
Doğru! Yanlış!

Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir

Bir çalışan, Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde veya Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde ya da Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işlerde günde en fazla ne kadar çalıştırılır?

Doğru! Yanlış!

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 çalışanı olan bir işyerinde kaç işyeri hekimi görevlendirilir

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir

İşveren, tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

Çanakkale İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?

İSG Hizmet Talep Formu
Doğru! Yanlış!

Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmaz

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Baret Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulundurulur

İş Güvenliği Uzmanlarının görevlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 1
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 2

Türkiye’nin onayladığı ILO İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin numarası kaçtır

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Asbest ölçümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Doğru! Yanlış!

Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır

Havalandırma ve klima tesisatlarının periyodik kontrolü standartlarda süre belirtilmemişse hangi periyotlarda yapılır

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
Doğru! Yanlış!

Taşınabilir gaz tüpleri standartlarda süre belirtilmemişse kaç yılda bir periyodik kontrolü yapılır?

Boğucu Gazlara Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Doğru! Yanlış!

Bir işyerinde 2 stajyer, 1 işveren vekili konumunda genel müdür, 4857 sayılı İş Kanununa tabi 30 çalışan, 657- 4C’ye tabi 17 çalışan bulunmaktadır. Bu durumda, stajyerler kurul oluşturulmasında çalışan sayısı hesabına katılmadığı için, söz konusu işyerinde çalışan sayısı 48 olup kurul oluşturulması gerekmemektedir

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Gazlar, buharlar, sisler ve tozlarda Bölge 0 veya Bölge 20’de hangi kategorideki ekipman kullanılır?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir. Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır. Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman, Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman, Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

İlginizi Çekebilir!  B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 3

İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümününe ne denir?

iş ayakkabı kazaları
Doğru! Yanlış!

Yapı iskelelerine ait iş ekipmanlarının periyodik kontrolü standartlarda süre belirtilmemişse hangi periyotlarda yapılır

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işler grubuna girmez?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi olağanüstü bir durum söz konusu olmadıkça her yıl en az kaç kez toplanır

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-3
Doğru! Yanlış!

Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım grubuna girer?

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 4
Doğru! Yanlış!

Koruyucu başlık (Geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri) KKD grubuna girer

Biyolojik etkenlerle çalışanların, özel durumlar dışında kişisel tıbbi kayıtları, maruziyetin son bulmasından sonra kaç yıl süreyle saklanır

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

“Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler” hangi tehlike bölgesine girer?

Patlamadan Korunmak İçin Alınacak Önlemler
Doğru! Yanlış!

60 çalışanı olan tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur?

İlkyardım Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 5

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı kanuna göre yanlıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık
Biraz Gayret

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 6

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

İş Güvenliği Eğitimi


İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı : Bölüm-2

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi solunum grubuna ait KKD grubuna girmez

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

Uluslararası Hukukta İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Doğru! Yanlış!

DSP ‘ler sadece çok tehlikeli sınıfta görev alır

Gürültüde En düşük maruziyet eylem değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Gürültü Kontrol Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Askerî işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi kim tarafından yapılır

Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde fazla mesai yapılması yasaktır

Doğru! Yanlış!

İşveren, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İş Kanununa göre kıdem tazminatında zaman aşımı süresi kaç yıldır?

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 3

Çok kolay alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

Doğru! Yanlış!

Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeler neyi tanımlar

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet durumunda çalışanın tıbbi kayıtları en az kaç yıl süreyle saklanır?

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

Benzen’de mesleki maruziyet sınır değeri kaçtır

Benzen Türevleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Özel durumlar hariç, kadın çalışanlar gece postalarında en fazla kaç saat çalıştırılırlar?

Doğru! Yanlış!

Türkiye’ninde onayladığı ILO Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin numarası kaçtır?

Meslek Hastalıkları Epidemiyolojisi
Doğru! Yanlış!

İSG Kurulu oluşturmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
Doğru! Yanlış!

Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar

İlginizi Çekebilir!  C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-4

“Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.”hangi tehlike bölgesine girer?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 2

Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri’nin kısaltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde işin durdurulmasını gerektirecek bir durum söz konusu olamaz

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır.

Mikroorganizmanın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 9
Doğru! Yanlış!

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk düzeyine girer

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için aşağıdaki kriterlerden hangisi yanlıştır

6331 Sayılı Kanun'a Göre Çalışanların Hakları
Doğru! Yanlış!

Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara

LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tanklarının (yer altı, yer üstü) periyodik kontrolü kaç yılda bir yapılır?

Trabzon İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri hangi işaretle gösterilir

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı A Sınıfı
Doğru! Yanlış!

İşyeri Binalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz

Sondajla maden çıkartılan işyerlerinde İSG Önlemleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 5

50 çalışanı olan çok tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık
Bu kez olmadı

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 6

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:


 

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı

 

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık Testleri-2020

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

Kurumsal Kimlik

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ten − 6 =

Önceki Yayın
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı C-B Sınıfı-1

Sonraki Yayın
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı A Sınıfı

İlgili Yayınlar
Total
1
Share