Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur? Kurul biri şarta bağlı olmak üzere 8 kişiden oluşmaktadır. Sivil savunma uzmanı yoksa veya bu görev diğer üyelerden birine verilmiş ise kurul 7 kişiden de oluşabilmektedir

Neden İSG Kurulu?

İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup, işveren ile işçinin birlikte etkili iletişim, eşgüdüm ve katılımıyla yönetilebilecek bir yapıdır. İşyerinde bulunan herkesi kapsayan bir yaklaşım, kaza ve hastalıkları önleme çalışmalarında başarıyı doğrudan etkilemektedir.

İşverenin kazaları önlemek için işçiyi gözetme borcu olduğu kadar, işçinin de işverenin bu borcunu yerine getirebilmesine destek olma zorunluluğu vardır. İşverenin sağlık ve güvenlik risklerini etkili bir biçimde yönetme sorumluluğu bulunduğu kadar işçinin de verilen eğitimleri alma, oluşturulan talimatları uygulama, alınan tedbirleri koruma ve işyerlerinde gördüğü tehlikeleri bildirerek sürekli iyileşmeye katılım sağlama görevi vardır.

Durum böyle olunca sağlıklı ve güvenli işyeri oluşturmada her iki tarafın karşılıklı iletişiminin sağlanacağı, değerlendirmede bulunabileceği, faaliyetlerini programlayabileceği, ortaya çıkan problemlere çözüm bulabileceği ve başarı seviyelerini gözden geçirebileceği bir ortam ve zemin oluşturulması gerekir ki bu zemin işyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kuruludur. İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?

Kurul biri şarta bağlı olmak üzere 8 kişiden oluşmaktadır. Sivil savunma uzmanı yoksa veya bu görev diğer üyelerden birine verilmiş ise kurul 7 kişiden de oluşabilmektedir.

İşveren veya işvereni temsil etmeye tam yetkili işveren vekili;

Bu kişi kurul başkanıdır.

İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik eleman;

Bu kişi kurul sekreteridir. Bakanlıkça verilen eğitim veya sınav sonucu alınabilen iş güvenliği uzmanlığı sertifikası olan mühendis veya teknik elemandır. İşveren tarafından atanır. İşyeri hekimi, işyeri hekimliği sertifikası olan doktordur. İşveren tarafından atanır.

Personel, sosyal işlerden veya mali ve idari işlerden sorumlu bir yönetici;

Personel müdürü, insan kaynakları, endüstriyel ilişkiler veya mali ve idari işler diye adlandırılabilen birim sorumlularından biri veya bu bölümde çalışanların arasından bağlı bulunduğu bölümü temsil etme yeteneğine sahip olan bir kişi.

Varsa sivil savunmadan sorumlu eleman;

Deprem, savaş ve doğal afet gibi olaylarda sivil savunma müdürlüklerinin istekleri doğrultusunda verilen eğitimleri alıp sivil savunma uzmanı olarak yetiştirilmiş ve işyerinde bu görevi yapan kişi eğitim almamış olsa bile işveren işyerinde ilan etmek şartıyla çalışanlarından birini sivil savunma uzmanı atayabilir.

Formen ustabaşı veya usta;

İşyerinde ilk amir pozisyonunda iş yapan formen, ustabaşı veya usta ya da bu pozisyona muadil işçilerin temsilcisi olan kurul üyesidir. Eğer bu kişiler birden fazla ise aralarında yaptıkları seçimle belirlenen kişi temsilcileri olur. Bir de yedek temsilci seçilir.

Sendika temsilcisi yoksa işçi temsilcisi;

İşyerinde yetki alıp sözleşme bağlamış sendika varsa ve temsilcisi seçilmiş veya atanmış ise bu kişi kurul üyesidir. Sendika temsilcisi birden çok ise aralarından seçimle belirledikleri biri, sendika temsilcisi yoksa işçilerin yarısından fazlasının katıldığı bir toplantıda çoğunlukla seçilen kişi kurul üyesi olur. İşçi temsilcisinin de bir yedeği seçilir.

İş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi;

İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili istek ve beklentilerini, uygulama ile ilgili görüşlerini ve iyileştirme için katılımlarını sağlamak amacıyla işçilerin aralarından seçecekleri bir kişi. Yönetmelikte belirtilmemiş olmasına karşın yedeğinin seçilmesinde fayda vardır.

Kurul üyelerinin seçimleri;

Kurul üyeleri seçimle belirlenir. Çalışanlar en az 48 saat önce amaç, yer ve saat bildirilerek toplantıya davet edilirler. Davet bildirimleri imza karşılığı yapılır. Toplantı günü de katılanların imzaları alınır. İşveren seçim yapacaklar arasından 3 kişilik (seçime katılan işçi sayısı 200 den fazla ise buna göre 5 kişilik olabilir, kişi sayısının tek rakamlı olması karar almayı kolaylaştırır) seçimi yönetecek bir di van oluşturulmasına zemin hazırlar ve divana, toplantı anında işyerinde çalışan toplam işçi sayısını bildirir.

Divan, toplantının amacını ve nasıl çalışacağını açıkladıktan sonra adayların adlarını tespit eder ve katılımcı sayısını açıklayarak işçi sayısının yarıdan fazla olduğunu ilan eder. Divan her yaptığı eylemi tutanağa geçer. Divan kapalı veya açık oylama yaptırabilir. Kullanılacak oy sayısı, katılımcı sayısı ve adayların aldıkları oy oylamaya katılacak işçilerin görebilecekleri bir yere yazılır. Oylama yapıldıktan sonra adayların aldıkları oy miktarı adlarının karşısına yazılır. En fazla oy alan asil üyeliğe ikinci olan yedek üyeliğe seçilir. Bu hususlar tutanakla tespit edilir.

Kurul Üyelerinin Alması Gereken Eğitimler

Kurul üyeleri ve yedeklerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitim almaları gerekmektedir. Eğitim için kullanılan saatler çalışma saatidir.

Bu Eğitimler en az şu konuları kapsamalıdır;

 • Kurulun görev ve yetkileri ; Kurul üyeleri, yönetmelikte kurula verilen görev ve yetkilerinin neler olduğu ve bu görevlerle ilgili yapılacak çalışmaların sistemi, plan ve programı ve yapılacak işlerde kimlerin hangi faaliyetlere ne kadar katkı sağlayacağı hakkında bilgilendirilirler.
 • İSG konularında Ulusal Mevzuat ve Standartlar; Kurul, faaliyetlerinde ölçü olarak öncelikle kısaca mevzuat olarak anılan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğler ile Türk Standartlar Enstitüsü’nün standartlarını almak durumundadır. Bu ölçüyü kullanabilmesi için faaliyet alanına giren konuları kapsayan mevzuat ve standartlar kurul üyelerine anlatılır. Bu belgelere istenildiğinde nasıl ulaşılacağı öğretilir. Kurul, özellikle mevzuata kolaylıkla ulaşabileceği bir yöntem geliştirir.
 • Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Sebepleri; İşyerinde meydana gelen iş kazalarının sebeplerinin kurul üyelerine öğretilmesi, İSG konusunda geçmişte zayıf kalınan noktaların görülmesini sağlar. Zayıf noktaların güçlendirilmesi için alınan önlemlerin anlatılması ve gösterilmesi risk kontrol yöntemleri konusunda bilincin artırılmasına katkı sağlamış olur.
 • Endüstriyel Hijyenin Temel İlkeleri; İşyerinde bina ve eklentilerin yapı malzemelerinden veya bina aksesuarları, havalandırma gibi üretim sürecinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyecek şartlar oluşabilmektedir.
  İşçilerin işyerini kullanırken kişisel temizlikleri etkilenebilmektedir. İşyerinin havasının kirlenme sebepleri, toz, gaz, duman, buhar, gürültü, titreşim gibi sağlığı etkileyecek tehditler, asbest ve benzeri işyeri yapı malzemelerinde bulunabilecek zararlılar ve kişisel temizliği etkileyecek ve dolayısı ile sağlığa zarar verebilecek durumlar ve bunlardan korunma yolları kurul üyelerine anlatılır.
 • Etkili iletişim teknikleri ; İletişim, etkili biçimde anlamak ve anlaşılmaktır. Kurulun görev ve yetkilerini yerine getirebilmesi için üyelere aktif dinleme, karşısındakini anlamaya çalışma, belli ölçülere göre ve hoşgörülü olarak fikirlerini ifade etme yeteneklerini kazandıracak bir eğitim sağlanır. Kurul üyeleri çalışmalarını yaparken aşağıdaki durumlarla karşılaşacaktır;
  • gelişmeyi rapor etme
  • emir verme
  • personeli eğitme
  • onaylama
  • kınama
  • politikaları açıklama
  • anlaşmazlıkları çözme
  • teşvik etme
  • denetlemeKurul üyeleri bu eylemleri yaparken ne anlatması gerektiği, bilgiye kimin neden ihtiyaç duyduğu, bilginin nasıl sunulacağı veya alınacağı, nerede verileceği veya alınacağı, ne zaman verileceği veya alınacağı gibi konuları değerlendirebilecek ve hayata geçirebilecek iletişim inceliklerini edinir ve bilgi alıp verme esnasında dengeli bir ortam oluşturmayı öğrenir.
 • Acil Durum Tedbirleri; İşyerinin karşılaşabileceği olağanüstü olaylar esnasında olayla etkili bir şekilde mücadele etmek için alınan tedbirler kurul üyeleri tarafından öğrenilir. Bu tedbirler;
  • İşyeri acil durum organizasyonu,
  • Acil durum tahliye planları,
  • İşyeri acil durum ekipleri
  • Acil durumda kullanılacak araçlar ve yerleri,
  • Acil durum iç ve dış iletişim yerleri ve araçları,
  • Olası olağanüstü olay senaryolarının hazırlanmasıdır.
 • Meslek Hastalıkları; Kurul üyeleri, meslek hastalıklarının tanımlanması ve işyeri ortamı koşullarından kaynaklanabilecek olası meslek hastalıkları konusunda bilgilendirilir. Meslek hastalıklarının oluşmasının önlenmesi veya zamanında teşhis edilip tedavisinin sağlanabilmesi için geliştirilen tıbbi programlar varsa bunlar hakkında üyeler bilgilendirilir
 • İşyerine özgü riskler ; Tehlike, hasar veya zarar verme potansiyeline sahip kaynak veya durumdur. Risk ise tanımlanan bir tehlikelinin zarar verme olasılığı ile sonuçlarının birleşimidir.Her işyerinde, yapılan faaliyetlere göre tehlike ve bunların oluşturacağı riskler ve birbirlerine göre seviyeleri farklılık arz etmektedir. İşyerinde risklerin kontrolünde öncelikleri belirlemek için bu konularda bilgi sahibi olmak gerekir. Örneğin, yüksekte yapılan çalışmalarda düşme tehlikesinin oluşturacağı risk öncelik arz etmesine karşın bir makine ile çalışan işçi için makinelerin hareketli kısımlarının oluşturacağı risk önceliklidir. İSG plan ve programların kapsamları bu önceliklere göre değişik konuları kapsadığından kurul üyeleri risk değerlendirme sürecinde işyerinde tespit edilen riskler hakkında bilgilendirilirler.

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla