Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri
Tamircin Burada

İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri, 5510 sayılı kanun ve alt yönetmekliklerinde belirtilmiştir. Buna göre;

İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.

Örnek: Özel sektöre ait bir işyerinde 1/06/2014 ila 30/06/2014 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin prim tutarları en geç 31/07/2014 tarihine kadar ödenecektir.

Örnek: Özel sektöre ait bir işyerinde 1/7/2014 ila 31/7/2014 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin prim tutarlarını 31/8/2014 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/9/2014 tarihine kadar ödenecektir.

Örnek: 5110 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki Kamu Kurumu 15/6/2014 ila 14/7/2014 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin prim tutarlarının en geç 14/8/2014 tarihine kadar ödeyecektir.

Örnek: 5110 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki Kamu Kurumu 15/7/2014 ila 14/8/2014 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin prim tutarlarını en geç 14/9/2014 tarihi Pazar gününe rastladığından 15/9/2014 tarihine kadar ödeyecektir.


İşverenin SGK’ya Karşı Yükümlülükleri


Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yönünden sigorta primleri, belirtilen süreler dışında ödenmekle beraber;

a) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde;
1) Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin sigorta priminin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,
2) Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin sigorta priminin ise işverenin, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının taraf sendikaya tebliğ edildiği tarihi, işverenin herhangi bir sendikaya üye olmamakla birlikte, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,
3) İşveren ile işyeri sigortalıları arasında akdedilen ve uygulanan iş sözleşmesinin mahkemelerce anılan Kanuna aykırı bulunarak toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin sigorta priminin mahkeme kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla beraber sendikalara üye olmamaları sebebiyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan personele yapılan geriye dönük ücret artışlarına ilişkin sigorta primlerinin, kararların alındığı tarihleri,

c) Aylık veya ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine sonradan karar verilen kamu sektöründe görevli sigortalılar için vizenin gecikmesine bağlı olarak yasal süresi dışında verilmek zorunda kalınan ek prim belgelerine ilişkin sigorta primlerinin, vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının ilgili kuruluşa intikal tarihini,

ç) Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatli bulunulan süre için ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, istirahat süresinin sona erdiği tarihi,

d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve iadesine karar verilen sigortalı personel için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk edecek sigorta primlerinin,1) 21/8/2013 tarihine kadar kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının sigortalıya tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı, işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı,

2) 21/8/2013 tarihinden itibaren sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı,


İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi


e) İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı ile ilgili olarak, ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü,

f) Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için,
1) 21/8/2013 tarihine kadar idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi halinde ödemeye ilişkin sigorta primleri mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü veya idarenin karar tarihini,”
2) 21/8/2013 tarihinden itibaren mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde ödemeye ilişkin sigorta primleri mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü veya idarenin karar tarihini,

g) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin sigorta primlerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,

ğ) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin sigorta primleri belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini,

h) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse bu araçlarda çalıştırılan sigortalılara ilişkin tahakkuk ettirilecek sigorta primleri bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ödenme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçmemek şartıyla araçların Türkiye’ye dönüş tarihini, izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.


SGK Tarafından Çalışanlara Sağlanan Haklar


Primlerin Ödenme Şekilleri

Prim alacakları, postaneler, Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar veya katılım bankaları aracılığı ile ödenebilir.
Bu kapsamda prim alacaklarının,
a) Çizgili çek kullanmak suretiyle,
b) Prim ödeme yükümlüsü veya borçlu hesabından Kurumun anlaşmalı olduğu banka veya katılım bankalarındaki hesabına aktarma suretiyle,
c) Kurumun anlaşmalı banka veya katılım bankalarındaki hesaplarına ödeme suretiyle,
ç) Postaneler aracılığı ile,
d) Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanmak suretiyle,
ödenebilmesi mümkündür.

Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi

Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en geç ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden; sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci, sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme ilişkin olarak ödendiği işverenler yönünden ise, primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gün olacaktır.

Prim Borçlarında Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Uygulaması

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için (01/05/2010 tarihinden itibaren) % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.

Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.


İşverenlere Verilecek Asgari Ücret Desteği


İşveren Prim Oranları

SGK PRİM ORANLARI

(01.01.2008’den İtibaren)

 

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

 

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 2
Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5
İşsizlik Sigortası 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5
 

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)

60 Gün Eklenecek İşler 12 9 21
90 Gün Eklenecek İşler 12,5 9 21,5
180 Gün Eklenecek İşler 14 9 23
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
(4/a kapsamındakiler için) İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
22,5 + 2 7,5 32

 

Prime Esas Kazanç Miktarları

Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek ve Edilmeyecek Kazançlar

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ (+) /TABİ DEĞİL (-) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU
Ücret + Hak Edilen Ay
a) Zaman birimine göre ücret
aa) Fazla çalışma / mesai ücreti + Hak Edilen Ay
ab) Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay
ac) Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay
ad) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay
ae) Yıllık izin ücreti + Hak Edilen Ay
b) İş birimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay
ba) Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay
bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret + Hak Edilen Ay
bc) Transfer ücreti + Hak Edilen Ay
bd) Transfer verimi ücreti + Hak Edilen Ay
 c) Götürü ücret + Hak Edilen Ay
 d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret + Hak Edilen Ay
da) Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay
db) Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay
dc) Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay
– Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay
– Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay
e) Zam ve Tazminatlar + Hak Edilen Ay
ea) Bakım tazminatı + Hak Edilen Ay
eb) Vardiya tazminatı + Hak Edilen Ay
ec) Ağır vasıta tazminatı + Hak Edilen Ay
ed) İş güçlüğü tazminatı + Hak Edilen Ay
ef) Yıpranma tazminatı + Hak Edilen Ay
eg) Özel hizmet tazminatı + Hak Edilen Ay
eh) Yabancı dil tazminatı + Hak Edilen Ay
eı) İmza zorunluluğu tazminatı + Hak Edilen Ay
ei) Makam tazminatı + Hak Edilen Ay
ej) Uçuş tazminatı + Hak Edilen Ay
ek) Arazi zammı + Hak Edilen Ay
el) İş riski zammı + Hak Edilen Ay
em) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı + Hak Edilen Ay
 f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Hak Edilen Ay
 h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay
 ı)  Avukatlık vekâlet ücreti + Hak Edilen Ay
i) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları + Hak Edilen Ay
a)  Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak
aa) Tabii afet yardımı + Ödendiği Ay
ab) Nakit ödenen kira yardımı + Ödendiği Ay
ac) Nakit ödenen giyecek yardımı + Ödendiği Ay
ad) Nakit ödenen yakacak yardımı + Ödendiği Ay
ae) Askerlik yardımı + Ödendiği Ay
af) Sünnet yardımı + Ödendiği Ay
ag) Nakit ödenen taşıt yardımı + Ödendiği Ay
ah) Nakit ödenen ısıtma yardımı + Ödendiği Ay
aı) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli + Ödendiği Ay
aj) Nakit ödenen ayakkabı bedeli + Ödendiği Ay
ak) Yılbaşı parası + Ödendiği Ay
al) Kreş parası + Ödendiği Ay
am) Bayram harçlığı + Ödendiği Ay
an) İzin harçlığı + Ödendiği Ay
ao) Bayram ikramiyesi + Ödendiği Ay
ap) Yılbaşı ikramiyesi + Ödendiği Ay
ar) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
as) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
aş) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
at) Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay
au) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan + Ödendiği Ay
aü) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan + Ödendiği Ay
av) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan                yemek parası tutarı + Ödendiği Ay
b) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler
İdare veya kaza mercilerince verilen kararlara istinaden yapılan ödemelerden ücret mahiyetinde olanlar ait oldukları ay/aylar itibariyle, diğer ödemeler ise ödemenin yapıldığı ay/aylar itibariyle sigorta primine tabi tutulduğundan, idare veya kaza mercilerince verilen kararlara istinaden yapılan ödemelerden yukarıda ücret adı altında yer alan ödemeler bakımından ait oldukları ay/aylar, diğer ödemeler adı altında yer alan ödemeler bakımından ise ödemenin yapıldığı ay/aylar dikkate alınarak sigorta primi kesintisi yapılacaktır.
Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar
a) Görev yollukları
b) Seyyar görev tazminatı
c) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan çocuk zammı tutarı (Aylık asgari ücretin %’2 si)
d) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan
e) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan yemek parası tutarı ( Günlük asgari ücretin %6’sı)
f) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
g) Doğum yardımı
h) Ölüm yardımı
ı) Evlenme yardımı
j) Ayni yardımlar
Ja) Ayni konut tahsisi
Jb) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun vb.
k) Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti
l) İhbar tazminatı
m) Kasa tazminatı

Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar

Yemek Paraları (Yardımı)

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

Çocuk Zammı ( Yardımı)
Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dâhil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Aile Zammı (Yardımı)

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için % 20’si oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları

Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dâhil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dâhil edilecektir.

2017 Yılı İçin Yemek, Çocuk, Aile Yardımı İle İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Tutarlardaki İstisna Tutarları
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;


İşyerlerinde İş Hijyeni Ölçümleri Nasıl Yapılır?


Prime Esas Kazanç Tutarları

Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.
Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir.

a) Özel sektörde:
a) Özel sektörde:
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 59,25 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 1.777,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 444,38 TL(*)
Aylık kazanç üst sınırı : 13.331,40 TL
b) Kamu sektöründe:
15/12/2016 – 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 54,90 TL x 16 gün = 878,40 TL
2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 59.25 TL x 14 gün = 829,50 TL
15/12/2016-14/1/2017 devresi için : 878,40 TL + 829,50 TL = 1.707,90 TL

15/12/2016 – 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 356,85 TL x 16 gün = 5.709,60 TL
2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 444,38 TL x 14 gün = 6.221,32 TL
15/12/2016-14/1/2017 devresi için : 5.709,60 TL + 6.221,32 TL = 11.930,92 TL
15/1/ 2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 1.777,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 13.331,40 TL(*)
Çırak ve öğrenciler için;
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.
Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;
a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 29,63 TL(*)
Aylık kazanç tutarı : 888,90 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;
15/12/2016 – 14/1/2017 dönemi için;
2016 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 54,90 TL x %50 = 27,45 TL
2017 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 59,25 TL x %50 = 29,63 TL(*)
2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 27,45 TL x 16 gün =439,20 TL
2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 29,63 TL x 14 gün = 414,82 TL
15/12/2016-14/1/2017 devresi için : 439,20 TL + 414,82 TL = 854.02 TL

15/1/2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç tutarı : 29,63 TL(*)
Aylık kazanç tutarı : 888,90 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;
Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.
Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;
a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 59,25 TL
Aylık kazanç tutarı : 1.777,50 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;
15/12/2016 – 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 54,90 TL x 16 gün = 878,40 TL
2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 59.25 TL x 14 gün = 829,50 TL
15/12/2016-14/1/2017 devresi için : 878,40 TL + 829,50 TL = 1.707,90 TL

15/1/2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç tutarı : 59,25 TL
Aylık kazanç tutarı : 1.777,50 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
– Yemek parası:
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında; 59,25 TL x % 6 = 3,56 TL(*) (Günlük)
– Çocuk zammı:
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında; 1.777,50 TL x % 2 = 35,55 TL (Aylık)
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında olanların gerekli şartlara haiz her bir çocuğu için; 1.777,50 TL x % 4 = 71,10 TL (Aylık)


İşyeri bildirgesi ne zaman verilmelidir?


– Aile zammı (yardımı):
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında; 1.777,50 TL x %10 = 177,75 TL (Aylık)
tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında olanların gerekli şartlara haiz eşi için; 1.777,50 TL x % 20 =355,50 TL (Aylık)

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler
a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler
a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 10 x % 37,5 = 222,19 TL(*)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 30 x % 37,5 = 666,56 TL
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 10 x % 37,5 = 1.666,43 TL(*)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 30 x % 37,5 = 4.999,28 TL(*)
a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 10 x % 32 = 189,60 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 30 x % 32 = 568,80 TL
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 10 x % 32 = 1.422,02 TL(*)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 30 x % 32 = 4.266,05 TL(*)

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler
b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 59,25 x % 2 = 1,19 TL(*)
Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 1,19 x 9 = 10,71 TL
b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
59,25 x 30 x % 32,5 = 577,69 TL(*)

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla