Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Maluliyet Tespit İşlemleri

Maluliyet Tespit İşlemleri
Tamircin Burada

Maluliyet tespit işlemleri için bağlı bulunulan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir

Malul Kime Denir?

5510 Sayılı Kanunun 25 inci Maddesi uyarınca; Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60′ ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ ını veya vazifelerini yapamayacak şeklide meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır.

Maluliyet Tespit İşlemleri

Maluliyet tespit işlemleri için bağlı bulunulan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Ilgili servislerce, durum bildirir sağlık kurulu raporlarının temin edileceği yetkili hastanelere sevk işlemi gerçekleştirilir.


Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları


Kamu görevlilerinin ise temin edecekleri raporu ve talep dilekçelerini çalıştıkları kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

Maluliyet Tespiti Kimler Tarafından Yapılır?

Maluliyet tespiti işlemi, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan Kurum Sağlık Kurullarınca yerine getirilir.

Kurullar bu değerlendirmeyi yaparken Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporları ve dayanağı tıbbi belgeleri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirir.

Yapılan değerlendirme neticesinde maluldür, malül değildir kararları verilebileceği gibi ara karar da verilebilmektedir.

Ara Karar Nedir?

Sigortalının durumu değerlendirilirken, sağlık kurulu raporu veya  dosyasındaki karara esas alınacak belgelerin, yetersiz veya eksik olduğu durumlarda; gerekli olan tıbbi bilgi ve belgelerin tamamlanarak daha doğru değerlendirme yapılabilmesi amacıyla verilen karardır.


Doğum ve Ölüm İzinleri


Kontrol Muayene Şartı Nedir?

Kurum sağlık kurulunca malul olduğuna karar verilmiş olan sigortalı;

a) Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle,

b) Maluliyete ilişkin Kurumca verilen karar gereği,

c) Malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepleri halinde,

ç) İhbar ve şikayet halinde,

kontrol muayenesine tabi tutulabilir.

Bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme yine Kurum Sağlık Kurulunca yapılır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde kendisine malullük aylığı bağlananlardan kontrol muayenesi gerek görülenlerce, kararın bildirildiği tebliğ yazısında belirtilen kontrol muayenesi tarihinden önce bağlı bulunulan kurum ünitesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kurum Sağlık Kurullarının Vermiş Olduğu Kararlara Itiraz Edilebilir Mi?

Kurum Sağlık Kurullarının vermiş olduğu kararlara karşı en yakın Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne verilecek bir dilekçeyle itiraz edilebilir.

İtiraz, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca değerlendirilir. Yüksek Sağlık Kurulu bağımsız bir kurul olup;  dosyadaki tüm sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeleri inceleyerek karar verir. Kurul kararları nihaidir.


Sigortalının Ölümü Halinde Toplu Ödeme


Sürece İlişkin Bilgi Nereden Öğrenilir?

 Bağlı bulunulan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgi alınabilir,

İşe Girildiği Tarihte Malul Olduğuna Karar Verilenlerin Durumu

Kurum sağlık Kurullarınca haklarında “işe girdiği tarihte malul olduğuna karar verilenler”  yani  sigortalı olarak ilk defa işe girildiği tarihte de malul sayılmayı gerektirecek derecede (çalışma gücünüzün %60’ının kaybı) hastalık ve arazlara sahip olanlar hakkında maluliyete ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kişilerin durumu yaşlılık sigortasından erken emeklilik koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Web Tasarımı

Engellilik Raporu’na Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı % 60’dan Fazla Olanların Durumu

Maluliyet ve engellilik kavramları birbirleri ile çok sık karıştırılmaktadır. Bir sigortalının %60 oranında engellilik oranına sahip olması demek onun aynı zamanda malul sayılması anlamına gelmemektedir. Çünkü engellilik oranı ile malullük oranı farklı yönetmelikler esas alınarak farklı amaçlar için tespit edilen oranlardır.

Engellilik oranının tespitinde kişilerin çalışma durumu göz önüne alınmadan bir değerlendirme yapılırken; malullük tespitinde,  sahip olunan hastalık ve arızaların kişinin çalışmasına engel olup olmadığına bakılmaktadır. Dolayısıyla kişi belirli bir engellilik oranına sahip olsa bile malul sayılmayabilmektedir. Bazı durumlarda %60 üzeri engellilik oranına sahip olan kişilerin maluliyet taleplerinin reddedilmesi de bu sebepten kaynaklanmaktadır.


Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?


Bir engellinin aynı zamanda malul de sayılabilmesi için; vücudunda bulunan hastalık ve arızaların, sigortalının işe başladıktan sonra ortaya çıkmış olması ve maluliyet tespitinde kullanılan kriterlere göre de çalışma gücünde %60 oranında azalmaya sebep olması gerekmektedir.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla