Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney
Tamircin Burada

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney; 1976 yılında G.F. Kinney and A.D Wiruth tarafından geliştirilen karma risk değerlendirme metotlarından biridir. Bu metot ile olası risklerin sonuçları derecelendirilir.

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney

Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar veya hasarın şiddeti değerlendirilir. Kullanımı kolay olması sebebiyle yaygın olarak kullanılan bir metottur. 5×5 matris yönteminden farklı olarak frekans değeri belirlenmesi gerektiği için işyeri istatistiklerinin kullanımına olanak verir. Belirlenen risk değeri yüksekliğine göre alınacak önlemlerin aciliyeti belirlenir ve risk derecesine göre önem sıralaması yapılır.

Fine-Kinney Yöntemi Risk Değerlendirmesinde Kullanılan Adımlar

 1. Tehlikelerin tespit edilmesi
 2. Risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi
 3. Kontrol tedbirlerine karar verilmesi
 4. Kontrol tedbirlerinin tamamlanması
 5. İzleme ve tekrar etme

Tehlikelerin Tespit Edilmesi

Risk değerlendirmesinin birinci adımında ofis ortam gözetimine tabi tutulmuştur. Çalışanların da görüşlerinin alındığı objektif bir bakış açısıyla görünen veya görünmeyen tehlike kaynakları tespit edilmiş, bu tehlike kaynaklarının kimleri etkileyebileceği, oluşan zararın derecesinin nasıl olabileceği sorularına cevap aranmıştır.

Risklerin Belirlenmesi ve Derecelendirilmesi

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney

Risk değerlendirmesi çalışmasının ikinci adımında, ofiste tehlikelerden kaynaklanan risklerin neler olabileceğine, bu tehlikelerden çalışanların nasıl etkileneceğine bakılmıştır. Bu basamakta aşağıda bulunan ihtimal, şiddet ve frekans tablolarından ve Fine – Kinney yönteminden yararlanılmıştır.

İ = İhtimal; zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimalidir. Aşağıdaki TABLODA ihtimal tablosuna göre tespit edilen tehlikenin meydana gelme ihtimali belirlenir. 0,2 olan pratik olarak imkânsız ihtimalden, değeri 10 olan çok kuvvetli ihtimale kadar sıralanan altı kategori içerisinden biri seçilerek puanlama yapılmıştır.

İhtimal Tablosu

İhtimal Değeri (i) Kategori
0,2 Beklenmez (Pratik olarak imkansız)
0,5 Beklenmez fakat… (Zayıf ihtimal)
1 Mümkün fakat düşük (Oldukça düşük ihtimal)
3 Olası (Nadir olarak olabilir)
6 Yüksek/oldukça (Kuvvetle muhtemel)
10 Beklenir, kesin (Çok kuvvetli ihtimal)

F = Frekans; tehlikeye zaman içinde maruz kalma sıklığıdır. 0,5 değeri (yılda bir veya daha nadir) ile değeri 10 olan (sürekli ya da saatte birden fazla) arası bir değer alır. Aşağıda TABLO’da verilen altı kategori içerisinden biri seçilerek puanlama yapılmıştır.

Frekans Değeri Açıklama Kategori
0,5 Çok nadir Yılda bir veya daha az
1 Oldukça nadir Yılda birkaç defa
2 Nadir Ayda bir veya birkaç defa
3 Ara Sıra Haftada bir veya birkaç defa
6 Sıklıkla Günde bir veya birkaç defa
10 Sürekli Sürekli  veya saatte birden fazla

Ş = Şiddetin (sonuç) derecesi; tehlikenin gerçekleşmesi halinde çalışan, çalışma ortamı ve dış mekan üzerinde yaratacağı tahmini zarar olacaktır. 1 değerli ucuz atlatma olayı ile birden fazla ölümlü kaza, önemli çevre felaketi değeri 100 olan arası bir değer alır. Aşağıda TABLO’da verilen şiddet tablosuna göre altı kategori içerisinden biri seçilerek puanlama yapılmıştır.

Şiddet Değeri Açıklama Kategori
1 Dikkate Alınmalı Hafif, zararsız veya önemsiz, ucuz atlatma
3 Önemli Minör, düşük iş kaybı, küçük hasar,yaralanma, dahili ilkyardım
7 Ciddi Önemli hasar/yaralanma, işgücü kaybı, dış ilkyardım ihtiyacı
15 Çok Ciddi Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı, çevresel etki
40 Çok Kötü Öldürücü kaza, tam maluliyet, ağır çevresel etki
100 Felaket Birden fazla ölümlü kaza, önemli çevre felaketi

Fine – Kinney metoduna göre risk değeri; Risk = İhtimal x Frekans x Şiddet sonucuna göre hesaplanır. Aşağıda verilen TABLO’ya göre çarpımlarından elde edilen sonuç belirlenmiş ve karşılığı olan eylemler uygulanmaya alınmak üzere risk değerlendirmesinde belirtilmiştir.

Risk Düzeyine Karar Veren Eylem

No Risk Değeri Karar Eylem
1 R<20 Kabul Edilebilir Risk Önlem öncelikli değildir (Acil tedbir gerekmeyebilir)
2 20=<R<70 Olası (Kesin)Risk Gözetim altında uyguanmalıdır (Eylem planına alınmalıdır).
3 70=<R<200 Önemli Risk Uzun dönemde (yıl içerisinde) iyileştirilmelidir.
4 200=<R<400 Yüksek Risk Kısa dönemde (birkaç ay içerisinde) iyileştirilmelidir.
5 R=<400 Kabul Edilemez Risk Çalışmaya ara verilmesi hemen gerekli önlemler alınmalıdır.
Player title

Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi

Bu adımda risk değeri 400 veya daha fazla olan kabul edilemez (çok yüksek) risklerin, 20 veya daha az risk değeri alan kabul edilebilir (önemsiz) risk düzeyine düşürülebilmesi adına yapılması planlanan kontrol tedbirleri netleştirilir. Çalışmamda bu adımla risk kontrol tedbirlerinin neler olabileceği ve bu önlemler sıralamasının nasıl yapılacağı gibi sorulara cevap aranmıştır.

Kontrol tedbirleri;

 • Tehlikenin ortadan kaldırılması (elimine etmek) ; Elimine etmek veya eliminasyon işlemi, genel itibariyle riskleri kaynağında yok etmek anlamına gelir. Örneğin; işyerinde tespit edilen tehlikeli bir durumun veya tehlike içeren bir ekipmanın tamamen ortadan kaldırılması örnek verilebilir. Genel anlamda maddi yönden düzeltilebileceğinden bu basamak çok fazla tercih edilmemektedir. Ofislerde bulunan eskimiş, yıpranmış ve hasar görmüş elektrik kablolarının kullanım dışı bırakılması ve yerine yenilerinin temin edilmesi bu basamak için örnek verilebilir durumdur.
 • Yerine koyma (ikame) ; Tehlike noktasının yok edilemediği şartlarda, çalışmaları sürdürebilmek için minimum risk bulunduran faaliyetlerin yapılması yerine koyma veya ikame olarak nitelendirilir
 • Kontrol ve izolasyon ; Tehlikelerin yok edilemediği veya yerine koyma basamaklarının uygulanamadığı durumlarda tehlikeyi kaynağında kontrol altına alma ve izole etme basamağına geçilir. Birim içerisinde çalışanların azaltılması, işin yapıldığı süre ve maruz kalma durumlarının daha azaltılması, tehlikeli olarak belirlenen çalışma ortamının asıl çalışma alanından ayrı tutulması gibi önlemler bu basamağa örnek olarak verilebilir
 • Mühendislik kontrolü ; Birçok düzeltici – önleyici faaliyetlerin uygulanamadığı durumlarda mühendislik kontrollerine başvurulabilir. Bu basamak, riskin etkilerinin azaltılması ya da riskin ortaya çıkmasının önlenmesi gibi konuları içerir. Otomasyon, havalandırma, uzaklaştırma, tecrit (ayırma) ve ergonomik yaklaşımlardan yararlanma başlıca mühendislik önlemleri olarak sayılabilir
 • Yönetimle ilgili kontroller ; İşletmede yapılandırmanın dinç olması, iş faaliyetlerinin kesin bir şekilde netleştirilmesi ve çalışanların eğitimlerinin eksiksiz yapılması, İSG konularındaki yasal düzenlemelerin uygulamalarının takibi ve yazılı bir şekilde tutulması ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, işletmede İSG sisteminin doğru bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacaktır. İşletmenin düzeni, çalışma saatleri, eğitim ve bilgilendirme, bakım ve onarım çalışmaları, denetim ve disiplin kuralları yönetimsel kontrollere örnek verilebilir
 • Kişisel koruyucu donanımlar ; KKD, yukarıda belirtilen basamakların en sonuncusudur. Artık hiçbir şekilde yukarıdaki basamakların uygulanamadığı tehlike içeren durumlarda çalışanlara verilir. Kullanılmadığı durumlarda çalışanın sağlığı ve güvenliği tehlikeye düşeceğinden KKD kullanımı çalışanlarda sürekli denetlenmelidir. Çalışanların hareketlerini etkilemesi, çalışma ortamlarını sınırlandırması, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermesi ve kullanımının denetlenmesi sürecinin zor olması sebebiyle çalışanlar kişilerce pek tercih edilmezler. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün devamlılığı için çalışanlara çeşitli eğitimler verilmesi, kişisel koruyucu donanımının kullanımı ve kullanım ihtiyacının önemini hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Kontrol Tedbirlerinin Tamamlanması

Uygulamaya alınacak kontrol tedbirleri yerinde uygulanarak tamamlanır. Risklerin engellenmesi, riskin ve sonucunda doğabilecek zararın potansiyel şiddetinin indirilmesi veya yok edilmesi için ya da mali boyut da düşünülerek gerekli araştırmaların yapılıp uygulamaya başlanması sağlanmalıdır.

İzleme ve Tekrar Etme

Son olarak yapılan işlemler değerlendirilir. İlave riskler oluşup oluşmayacağı, risklere maruziyetin yok edildiği veya minimum düzeye indirgendiği, seçilen yöntemin faydalı olup olmaması gibi sorulara cevap aranır. Bu soruların araştırılması ve kontrol işlemleri döngüsel olarak olumlu yanıt alınana devam eder.

Örnek Risk Değerlendirme Formu

Risk Değerlendirme Formu’nu BURADAN da indirebilirsiniz.

İşyeri;

Neden İş Güvenliği

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Tarih 15.05.2018
Birim:Ofis Alanı Geçerlilik Tarihi 15.05.2018
Adresi: Sayı 2018/2
Kullanılan Metot Fine Kinney
No Faaliyet Tehlike Tanımı ve Etkileri Mevcut Önlemler İlk Risk Derecesi Düzeltici Önleyici Faaliyetler Sorumlu Gerç. Tarihi İlave Önlemlerden Sonra Risk Derecesi
İhtimal Frekans Şiddet Risk Değeri Riskin Tanımı İhtimal Frekans Şiddet Risk Değeri Riskin Tanımı
1 Acil Durumlar Yangın / Yanma, yanıklar, duman solunmasından kaynaklı zehirlenme 3 0,5 100 150 Önemli Risk Ofis içerisinde bir adet yangın söndürücü tüp bulundurulmalıdır

Personel yangına müdahale konusunda bilgilendirilmelidir

İşveren

Geçerlilik  tarihinden itibaren

0,5 0,5 100 25 Olası Risk
2 Elektrik Elektrik Panosu

Müdahale sonucu elektrik çarpması

1 6 15 90 Önemli Risk Elektik panosu her zaman kapalı ve kilitli durumda tutulmalıdır

Kaçak akım koruma rölesi temin edilmelidir

Elektrik panosunun altına yalıtkan paspas temini veya müdahale durumunda yalıtkan malzeme kullanılması doğru olacaktır

İşveren

Geçerlilik  tarihinden itibaren

0,5 1 15 7,5 Kabul Edilebilir Risk
3 Elektrik elektrik çarpması 3 3 15 135 Önemli Risk Bilgisiz kişilerce parmakların priz deliklerine temasını önleyici tedbirler almak, kapaklı prizler tercih etmek gerekir İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 0,5 15 3,75 Kabul Edilebilir Risk
4 Acil Durumlar Sabotaj – Tehlikeli durumlar /yaralanma, maddi kayıp Alarm güvenlik sistemi var. 3 1 7 21 Olası Risk Alarmlı güvenlik sistemleri her zaman çalışır durumda bırakılmalı, belirli aralıklarla deneme ve tatbikatları yapılmalıdır

Olası durumlara karşı ofis içine ve dışına güvenlik kamera yerleştirilmelidir

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 0,5 7 1,75 Kabul Edilebilir Risk
5 Elektrik Fazla yükleme sonucu elektrik çarpması 3 3 15 135 Önemli Risk Prizlerde meydana gelebilecek aşırı ısınma yangına sebebiyet verebileceğinden ekli kablo kullanımı mümkün olduğunca engellenmelidir

Elektrikli aletlerin fişleri kullanımı bittikten sonra prizden çekilmelidir

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 15 15 Kabul Edilebilir Risk
6 Elektrik Birbirine bağlı çoklu prizler 3 3 15 135 Önemli Risk Kablolar birbirine eklendikçe enerji kapasitesi artar, prizlerde meydana gelebilecek aşırı ısınma yangına sebebiyet verebileceğinden ekli kablo kullanımı mümkün olduğunca engellenmelidir İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 15 15 Kabul Edilebilir Risk
7 Elektrik Elektrikli mutfak eşyaları/ Elektrik çarpması, maddi kayıp 3 2 7 42 Olası Risk Mutfak kısmında bulunan kahve makinesi, su ısıtıcısı vb. tüm elektrikli eşyaların kabloları, kullanılmadıkları durumlarda prizden çekilmelidir.

Kabloları veya fişleri hasarlıyken kullanılmamalıdırlar

Kettleı yalnızca su ısıtmak için kullanılmalı ve rezistansa zarar vereceğinden asla susuz kullanılmamalıdır

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 0,5 7 1,75 Kabul Edilebilir Risk
8 Acil Durumlar Duvara sabitlenmemiş dolaplar/ Devrilme sonucu yaralanma, maddi kayıp 3 1 15 45 Olası Risk Dolaplar olası deprem tehlikesine karşı duvara ve zemine sabitlenmelidir İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 15 15 Kabul Edilebilir Risk
9 Acil Durumlar İlkyardım sertifikalı personel eksikliği / Acil durumda müdahale edememe 3 1 7 21 Olası Risk 10dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde ilgili konuda bir kişi görevlendirilmeli ve ilkyardım eğitimi aldırılması sağlanmalıdır İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 0,5 7 1,75 Kabul Edilebilir Risk
10 Acil Durumlar Acil Çıkış Kapısı / Tahliye koşullarının belirlenmemesinden kaynaklı yaralanma Bina girişi aynı zamanda acil çıkış olarak kullanılıyor 3 1 7 21 Olaso Risk Giriş-çıkış yolları, merdivenler düz ve kaymaz yüzeyli olmalı, gereksiz eşya ve alet bulundurulmamalıdır

Çalışanlar Acil Durum Planları kapsamında eğitim ve tatbikatlarda riskler konusunda bilgilendirilmelidir

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 7 7 Kabul Edilebilir Risk
11 Yürüme Yolları Kaygan Zemin / Yaralanma 3 2 7 42 Olası Risk Taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olmalı, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmamalıdır

Zemin kolay silinebilir kaymaz yapıda olmalıdır

Yere sıvı dökülmesi halinde derhal temizlenmeli, ıslak kalmaması sağlanmalıdır.

Temizlik sonrası çalışanların görebileceği uygun bir yere uyarı amaçlı ‘Kaygan zemin’ tabelası konulmalıdır

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 0,5 7 1,75 Kabul Edilebilir Risk
 12 Hijyen WC ve Lavabolar / Hijyen koşullarının saplanmaması sonucu bulaşıcı hastalıklar Ofisin haftada bir genel temizliği yapılıyor 1 2 3 6 Kabul Edilebilir Risk WC ve Lavaboların uygun dezenfektanlara temizliği sağlanmalı

Günlük temizliği aksatılmamalıdır

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 0,5 3 0,75 Kabul Edilebilir Risk
13 Acil Durumlar İlkyardım Dolabının olmaması / Acil durumda müdahale eksikliği 3 1 7 21 Olası Risk Ofis içerisine bir adet ilgili yönetmeliğe uygun ilkyardım dolabı veya çantası temin edilmeli, uygun bir yere asılmalıdır İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 0,5 7 3,5 Kabul Edilebilir Risk
14 Genel Yetersiz Havalandırma 3 2 1 6 Kabul Edilebilir Risk WC ve Lavabolar da dahil tüm ofisin her gün havalandırılması sağlanmalıdır İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 0,5 1 0,25 Kabul Edilebilir Risk
15 Genel Yetersiz Aydınlatma Mümkün mertebe doğal aydınlatmadan yararlanılıyor 3 3 1 9 Kabul Edilebilir Risk Koridor, antre ve iş alanlarının uygun lux değerlerde aydınlatılması sağlanmalıdır

Direk aydınlatma yerine daha fazla dolaylı aydınlatma tercih edilmelidir

Mümkün olduğunca güneş ışığından yararlanılmalıdır

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 1 1 Kabul Edilebilir Risk
16 Genel Elektromanyetik radyasyon / uyku bozukluğu, baş ağrısı, sırt ağrısı, yorgunluk… 3 6 1 18 Kabul Edilebilir Risk Bilgisayarların yan ve arkalarında kimse bulunmamalı

Cep telefonu görüşmeleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı

Bilgisayarların arasındaki mesafe mümkün olduğunca uzak olmalı

Elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzakta durulmalıdır

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 1 1 0,5 Kabul Edilebilir Risk
17 Kimyasallar Kimyasallar / Yazıcı ve kartuş tonerleri, temizlik maddeleriyle çalışma sırasında cilt teması ile oluşan sağlık sorunları 3 3 3 27 Olası Risk Kimyasalların uygun ve kilitli dolaplarda tutulması gereklidir.

Temizlik ve bakım işlerinde uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

Kimyasal atıkların mevzuata uygun şekilde atılması sağlanmalıdır.

Çalışanlara kimyasallarla çalışma eğitimi verilmelidir.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 3 3 Kabul Edilebilir Risk
18 Genel Termal Konfor / Sıcaklık, hava akımı uygunsuzluğundan dolayı solunum sistemi ve cilt hastalıkları 3 6 1 18 Kabul Edilebilir Risk Sıcaklık ortalama 22-230C olmalı,

İç ortam bağıl nem değerinin %30-70 arasında olmalı,

İşyerinin havalandırılmasına dikkat edilmelidir

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 2 1 2 Kabul Edilebilir Risk
19 Çalışma Ortamı Çalışma ortamı düzensizliği / Psikolojik rahatsızlıklar, iş veriminin düşmesi 6 3 1 18 Kabul Edilebilir Risk Çalışma ortamı her zaman düzenli ve temiz tutulmalıdır.

Çalışanlar ofisin ergonomik kullanımı hakkında bilgilendirilmeli, ergonomi eğitimi almaları sağlanmalıdır.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 1 1 Kabul Edilebilir Risk
20 Personel Stres ve Psikolojik ektenler / Sürekli stres, depresyon, mutsuzluk, uyumsuzluk, ekonomik sıkıntılar gibi durumlar, kalp damar sistemi hastalıkları, 3 2 1 6 Kabul Edilebilir Risk Uyuşmazlık, üzüntüler, ailevi sorunlar, ekonomik zorluklar, güvensizlik vb. konular için çalışanlar-yönetim iletişimi her zaman sağlanmalı,

İş yaşantısı dışında psikolojik deşarj sağlayan hobilere vakit ayrılmalı, organizasyonlar düzenlenmeli,

Personele düzenli uyku ve dinlenmesi ile ilgili telkinde bulunulmalıdır.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 1 1 Kabul Edilebilir Risk
21 Personel Çalışanların işe giriş-periyodik sağlık muayeneleri / Meslek hastalıkları 6 10 3 180 Önemli Risk Çalışanların işyeri hekimi ya da OSGB işyeri hekimi tarafından İşe giriş ve periyodik muayeneleri yaptırılmalı,

Çalışanların sağlık gözetiminde işe uyumuna dikkat edilmelidir.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

3 1 3 9 Kabul Edilebilir Risk
22 Personel Kas İskelet sistemi Hastalıkları / Bel ağrıları, boyun ve bel fıtıkları, sürekli klavye kullanmaya bağlı dirsek, ön kol ve el bilek kas hastalıkları 3 2 1 6 Kabul Edilebilir Risk Ekranlı araç kullanırken, ofis masa başı çalışmalarda ergonomi kurallarına uyulması,

Monoton iş düzeninden uzaklaşılması ve beden hareketinin arttırılması sağlanmalıdır.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 1 1 0,5 Kabul Edilebilir Risk
23 Genel Korkuluk/Dayanma sonucu düşme, yaralanma, ölüm Balkon tarafında korkuluk var 1 0,5 40 20 Olası Risk Balkon korkulukları 90 cm yüksekliğinde olmalıdır.

Sağlam yapıda olmalı, belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5 0,5 40 10 Kabul Edilebilir Risk
24 Çalışma Ortamı Yüksek İstifleme / Çalışan üzerine devrilmesi sonucu yaralanma 3 1 7 21 Olası Risk Dolap üzerine yüksek istifler yapılmamalıdır.

Raf kısımlarında dosya düşmesini önlemek için korkuluk bulundurulmalıdır.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 0,7 7 3,5 Kabul Edilebilir Risk
25 Çalışma Ortamı Uzun süre bilgisayar kullanımı / Bilgisayar kullanan personelde karpal tünel sendromu, meslek hastalığı 6 6 1 36 Olası Risk Eller her 15 dakikada bir dinlendirilmelidir.

Vücut postürü, aydınlatma, masa-koltuk ergonomisi uygun olmalıdır.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 1 1 Kabul Edilebilir Risk
26 Çalışma Ortamı Uygunsuz duruş / Kas ve eklemlere baskı yapılması sonucu rahatsızlanma 6 6 1 36 Olası Risk Gün içerisinde aşağıda sayılan işler 2 saatten fazla yapılmamalı;

Eller ile omuz baş hizasının üzerinde çalışma

Beli bükerek veya eğerek çalışma

Ayaklarına destek vermeden oturma

Personele dinlenme zamanı kullandırılmalıdır.

Ergonomi konusunda eğitim verilmelidir.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 1 1 Kabul Edilebilir Risk
27 Çalışma Ortamı Monoton Çalışma Düzeni / Kas İskelet sistemi rahatsızlıkları, meslek hastalıkları 3 3 1 9 Kontrol Edilebilir Risk Çalışma sırasında uygun aralıklarla ara verilmeli ve basit egzersizler yapılmalıdır. Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanmalıdır.

Masa, çalışanın dizlerini rahatça içeri uzatabileceği ve kollarını yukarı kaldırmadan dirseklerini üzerine dayayabileceği yükseklikte olmalıdır.

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1 1 1 1 Kabul Edilebilir Risk

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla