Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine – Kinney

Fine – Kinney Metodu

Fine – Kinney metodu; 1976 yılında G.F. Kinney and A.D Wiruth tarafından geliştirilen karma risk değerlendirme metotlarından biridir. Bu metot ile olası risklerin sonuçları derecelendirilir. Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar veya hasarın şiddeti değerlendirilir. Kullanımı kolay olması sebebiyle yaygın olarak kullanılan bir metottur. 5x5 matris yönteminden farklı olarak frekans değeri belirlenmesi gerektiği için işyeri istatistiklerinin kullanımına olanak verir. Belirlenen risk değeri yüksekliğine göre alınacak önlemlerin aciliyeti belirlenir ve risk derecesine göre önem sıralaması yapılır.

Risk Değerlendirmesinde Kullanılan Adımlar

 1. Tehlikelerin tespit edilmesi
 2. Risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi
 3. Kontrol tedbirlerine karar verilmesi
 4. Kontrol tedbirlerinin tamamlanması
 5. İzleme ve tekrar etme

 

Tehlikelerin Tespit Edilmesi

Risk değerlendirmesinin birinci adımında ofis ortam gözetimine tabi tutulmuştur. Çalışanların da görüşlerinin alındığı objektif bir bakış açısıyla görünen veya görünmeyen tehlike kaynakları tespit edilmiş, bu tehlike kaynaklarının kimleri etkileyebileceği, oluşan zararın derecesinin nasıl olabileceği sorularına cevap aranmıştır.

Risklerin Belirlenmesi ve Derecelendirilmesi

Risk değerlendirmesi çalışmasının ikinci adımında, ofiste tehlikelerden kaynaklanan risklerin neler olabileceğine, bu tehlikelerden çalışanların nasıl etkileneceğine bakılmıştır. Bu basamakta aşağıda bulunan ihtimal, şiddet ve frekans tablolarından ve Fine – Kinney yönteminden yararlanılmıştır.

İ = İhtimal; zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimalidir. Aşağıdaki TABLODA ihtimal tablosuna göre tespit edilen tehlikenin meydana gelme ihtimali belirlenir. 0,2 olan pratik olarak imkânsız ihtimalden, değeri 10 olan çok kuvvetli ihtimale kadar sıralanan altı kategori içerisinden biri seçilerek puanlama yapılmıştır.

İhtimal Tablosu

İhtimal Değeri (i)Kategori
0,2Beklenmez (Pratik olarak imkansız)
0,5Beklenmez fakat… (Zayıf ihtimal)
1Mümkün fakat düşük (Oldukça düşük ihtimal)
3Olası (Nadir olarak olabilir)
6Yüksek/oldukça (Kuvvetle muhtemel)
10Beklenir, kesin (Çok kuvvetli ihtimal)

 

F = Frekans; tehlikeye zaman içinde maruz kalma sıklığıdır. 0,5 değeri (yılda bir veya daha nadir) ile değeri 10 olan (sürekli ya da saatte birden fazla) arası bir değer alır. Aşağıda TABLO'da verilen altı kategori içerisinden biri seçilerek puanlama yapılmıştır.

Frekans DeğeriAçıklamaKategori
0,5Çok nadirYılda bir veya daha az
1Oldukça nadirYılda birkaç defa
2NadirAyda bir veya birkaç defa
3Ara SıraHaftada bir veya birkaç defa
6SıklıklaGünde bir veya birkaç defa
10SürekliSürekli  veya saatte birden fazla

 

Ş = Şiddetin (sonuç) derecesi; tehlikenin gerçekleşmesi halinde çalışan, çalışma ortamı ve dış mekan üzerinde yaratacağı tahmini zarar olacaktır. 1 değerli ucuz atlatma olayı ile birden fazla ölümlü kaza, önemli çevre felaketi değeri 100 olan arası bir değer alır. Aşağıda TABLO'da verilen şiddet tablosuna göre altı kategori içerisinden biri seçilerek puanlama yapılmıştır.

Şiddet DeğeriAçıklamaKategori
1Dikkate AlınmalıHafif, zararsız veya önemsiz, ucuz atlatma
3ÖnemliMinör, düşük iş kaybı, küçük hasar,yaralanma, dahili ilkyardım
7CiddiÖnemli hasar/yaralanma, işgücü kaybı, dış ilkyardım ihtiyacı
15Çok CiddiKalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı, çevresel etki
40Çok KötüÖldürücü kaza, tam maluliyet, ağır çevresel etki
100FelaketBirden fazla ölümlü kaza, önemli çevre felaketi

 

Fine – Kinney metoduna göre risk değeri; Risk = İhtimal x Frekans x Şiddet sonucuna göre hesaplanır. Aşağıda verilen TABLO'ya göre çarpımlarından elde edilen sonuç belirlenmiş ve karşılığı olan eylemler uygulanmaya alınmak üzere risk değerlendirmesinde belirtilmiştir.

Risk Düzeyine Karar Veren Eylem

NoRisk DeğeriKararEylem
1R<20Kabul Edilebilir RiskÖnlem öncelikli değildir (Acil tedbir gerekmeyebilir)
220=<R<70Olası (Kesin)RiskGözetim altında uyguanmalıdır (Eylem planına alınmalıdır).
370=<R<200Önemli RiskUzun dönemde (yıl içerisinde) iyileştirilmelidir.
4200=<R<400Yüksek RiskKısa dönemde (birkaç ay içerisinde) iyileştirilmelidir.
5R=<400Kabul Edilemez RiskÇalışmaya ara verilmesi hemen gerekli önlemler alınmalıdır.
Player title

Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi

Bu adımda risk değeri 400 veya daha fazla olan kabul edilemez (çok yüksek) risklerin, 20 veya daha az risk değeri alan kabul edilebilir (önemsiz) risk düzeyine düşürülebilmesi adına yapılması planlanan kontrol tedbirleri netleştirilir. Çalışmamda bu adımla risk kontrol tedbirlerinin neler olabileceği ve bu önlemler sıralamasının nasıl yapılacağı gibi sorulara cevap aranmıştır.

Kontrol tedbirleri;

 • Tehlikenin ortadan kaldırılması (elimine etmek) ; Elimine etmek veya eliminasyon işlemi, genel itibariyle riskleri kaynağında yok etmek anlamına gelir. Örneğin; işyerinde tespit edilen tehlikeli bir durumun veya tehlike içeren bir ekipmanın tamamen ortadan kaldırılması örnek verilebilir. Genel anlamda maddi yönden düzeltilebileceğinden bu basamak çok fazla tercih edilmemektedir. Ofislerde bulunan eskimiş, yıpranmış ve hasar görmüş elektrik kablolarının kullanım dışı bırakılması ve yerine yenilerinin temin edilmesi bu basamak için örnek verilebilir durumdur.
 • Yerine koyma (ikame) ; Tehlike noktasının yok edilemediği şartlarda, çalışmaları sürdürebilmek için minimum risk bulunduran faaliyetlerin yapılması yerine koyma veya ikame olarak nitelendirilir
 • Kontrol ve izolasyon ; Tehlikelerin yok edilemediği veya yerine koyma basamaklarının uygulanamadığı durumlarda tehlikeyi kaynağında kontrol altına alma ve izole etme basamağına geçilir. Birim içerisinde çalışanların azaltılması, işin yapıldığı süre ve maruz kalma durumlarının daha azaltılması, tehlikeli olarak belirlenen çalışma ortamının asıl çalışma alanından ayrı tutulması gibi önlemler bu basamağa örnek olarak verilebilir
 • Mühendislik kontrolü ; Birçok düzeltici - önleyici faaliyetlerin uygulanamadığı durumlarda mühendislik kontrollerine başvurulabilir. Bu basamak, riskin etkilerinin azaltılması ya da riskin ortaya çıkmasının önlenmesi gibi konuları içerir. Otomasyon, havalandırma, uzaklaştırma, tecrit (ayırma) ve ergonomik yaklaşımlardan yararlanma başlıca mühendislik önlemleri olarak sayılabilir
 • Yönetimle ilgili kontroller ; İşletmede yapılandırmanın dinç olması, iş faaliyetlerinin kesin bir şekilde netleştirilmesi ve çalışanların eğitimlerinin eksiksiz yapılması, İSG konularındaki yasal düzenlemelerin uygulamalarının takibi ve yazılı bir şekilde tutulması ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, işletmede İSG sisteminin doğru bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacaktır. İşletmenin düzeni, çalışma saatleri, eğitim ve bilgilendirme, bakım ve onarım çalışmaları, denetim ve disiplin kuralları yönetimsel kontrollere örnek verilebilir
 • Kişisel koruyucu donanımlar ; KKD, yukarıda belirtilen basamakların en sonuncusudur. Artık hiçbir şekilde yukarıdaki basamakların uygulanamadığı tehlike içeren durumlarda çalışanlara verilir. Kullanılmadığı durumlarda çalışanın sağlığı ve güvenliği tehlikeye düşeceğinden KKD kullanımı çalışanlarda sürekli denetlenmelidir. Çalışanların hareketlerini etkilemesi, çalışma ortamlarını sınırlandırması, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermesi ve kullanımının denetlenmesi sürecinin zor olması sebebiyle çalışanlar kişilerce pek tercih edilmezler. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün devamlılığı için çalışanlara çeşitli eğitimler verilmesi, kişisel koruyucu donanımının kullanımı ve kullanım ihtiyacının önemini hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

 

Kontrol Tedbirlerinin Tamamlanması

Uygulamaya alınacak kontrol tedbirleri yerinde uygulanarak tamamlanır. Risklerin engellenmesi, riskin ve sonucunda doğabilecek zararın potansiyel şiddetinin indirilmesi veya yok edilmesi için ya da mali boyut da düşünülerek gerekli araştırmaların yapılıp uygulamaya başlanması sağlanmalıdır.

İzleme ve Tekrar Etme

Son olarak yapılan işlemler değerlendirilir. İlave riskler oluşup oluşmayacağı, risklere maruziyetin yok edildiği veya minimum düzeye indirgendiği, seçilen yöntemin faydalı olup olmaması gibi sorulara cevap aranır. Bu soruların araştırılması ve kontrol işlemleri döngüsel olarak olumlu yanıt alınana devam eder.

 

Örnek Risk Değerlendirme Formu

 

Risk Değerlendirme Formu'nu BURADAN da indirebilirsiniz.

İşyeri;

Neden İş Güvenliği

RİSK DEĞERLENDİRME FORMUTarih15.05.2018
Birim:Ofis AlanıGeçerlilik Tarihi15.05.2018
Adresi:Sayı2018/2
Kullanılan MetotFine Kinney
NoFaaliyetTehlike Tanımı ve EtkileriMevcut Önlemlerİlk Risk DerecesiDüzeltici Önleyici FaaliyetlerSorumlu Gerç. Tarihiİlave Önlemlerden Sonra Risk Derecesi
İhtimalFrekansŞiddetRisk DeğeriRiskin TanımıİhtimalFrekansŞiddetRisk DeğeriRiskin Tanımı
1Acil DurumlarYangın / Yanma, yanıklar, duman solunmasından kaynaklı zehirlenme30,5100150Önemli Risk 

Ofis içerisinde bir adet yangın söndürücü tüp bulundurulmalıdır

 

Personel yangına müdahale konusunda bilgilendirilmelidir

İşveren

Geçerlilik  tarihinden itibaren

0,50,510025Olası Risk
2ElektrikElektrik Panosu

Müdahale sonucu elektrik çarpması

161590Önemli RiskElektik panosu her zaman kapalı ve kilitli durumda tutulmalıdır

 

Kaçak akım koruma rölesi temin edilmelidir

 

Elektrik panosunun altına yalıtkan paspas temini veya müdahale durumunda yalıtkan malzeme kullanılması doğru olacaktır

İşveren

Geçerlilik  tarihinden itibaren

0,51157,5Kabul Edilebilir Risk
3Elektrikelektrik çarpması3315135Önemli Risk 

Bilgisiz kişilerce parmakların priz deliklerine temasını önleyici tedbirler almak, kapaklı prizler tercih etmek gerekir

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,50,5153,75Kabul Edilebilir Risk
4Acil DurumlarSabotaj – Tehlikeli durumlar /yaralanma, maddi kayıpAlarm güvenlik sistemi var.31721Olası RiskAlarmlı güvenlik sistemleri her zaman çalışır durumda bırakılmalı, belirli aralıklarla deneme ve tatbikatları yapılmalıdır

 

Olası durumlara karşı ofis içine ve dışına güvenlik kamera yerleştirilmelidir

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,50,571,75Kabul Edilebilir Risk
5ElektrikFazla yükleme sonucu elektrik çarpması3315135Önemli RiskPrizlerde meydana gelebilecek aşırı ısınma yangına sebebiyet verebileceğinden ekli kablo kullanımı mümkün olduğunca engellenmelidir

 

Elektrikli aletlerin fişleri kullanımı bittikten sonra prizden çekilmelidir

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

111515Kabul Edilebilir Risk
6ElektrikBirbirine bağlı çoklu prizler3315135Önemli RiskKablolar birbirine eklendikçe enerji kapasitesi artar, prizlerde meydana gelebilecek aşırı ısınma yangına sebebiyet verebileceğinden ekli kablo kullanımı mümkün olduğunca engellenmelidir

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

111515Kabul Edilebilir Risk
7ElektrikElektrikli mutfak eşyaları/ Elektrik çarpması, maddi kayıp32742Olası RiskMutfak kısmında bulunan kahve makinesi, su ısıtıcısı vb. tüm elektrikli eşyaların kabloları, kullanılmadıkları durumlarda prizden çekilmelidir.

Kabloları veya fişleri hasarlıyken kullanılmamalıdırlar

 

Kettleı yalnızca su ısıtmak için kullanılmalı ve rezistansa zarar vereceğinden asla susuz kullanılmamalıdır

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,50,571,75Kabul Edilebilir Risk
8Acil DurumlarDuvara sabitlenmemiş dolaplar/ Devrilme sonucu yaralanma, maddi kayıp311545Olası Risk 

Dolaplar olası deprem tehlikesine karşı duvara ve zemine sabitlenmelidir

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

111515Kabul Edilebilir Risk
9Acil Durumlarİlkyardım sertifikalı personel eksikliği / Acil durumda müdahale edememe31721Olası Risk 

10dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde ilgili konuda bir kişi görevlendirilmeli ve ilkyardım eğitimi aldırılması sağlanmalıdır

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,50,571,75Kabul Edilebilir Risk
10Acil DurumlarAcil Çıkış Kapısı / Tahliye koşullarının belirlenmemesinden kaynaklı yaralanmaBina girişi aynı zamanda acil çıkış olarak kullanılıyor31721Olaso Risk 

Giriş-çıkış yolları, merdivenler düz ve kaymaz yüzeyli olmalı, gereksiz eşya ve alet bulundurulmamalıdır

 

Çalışanlar Acil Durum Planları kapsamında eğitim ve tatbikatlarda riskler konusunda bilgilendirilmelidir

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1177Kabul Edilebilir Risk
11Yürüme YollarıKaygan Zemin / Yaralanma32742Olası RiskTaban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olmalı, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmamalıdır

 

Zemin kolay silinebilir kaymaz yapıda olmalıdır

 

Yere sıvı dökülmesi halinde derhal temizlenmeli, ıslak kalmaması sağlanmalıdır.

 

Temizlik sonrası çalışanların görebileceği uygun bir yere uyarı amaçlı ‘Kaygan zemin’ tabelası konulmalıdır

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,50,571,75Kabul Edilebilir Risk
 12HijyenWC ve Lavabolar / Hijyen koşullarının saplanmaması sonucu bulaşıcı hastalıklarOfisin haftada bir genel temizliği yapılıyor1236Kabul Edilebilir Risk 

WC ve Lavaboların uygun dezenfektanlara temizliği sağlanmalı

 

Günlük temizliği aksatılmamalıdır

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,50,530,75Kabul Edilebilir Risk
13Acil Durumlarİlkyardım Dolabının olmaması / Acil durumda müdahale eksikliği31721Olası Risk 

Ofis içerisine bir adet ilgili yönetmeliğe uygun ilkyardım dolabı veya çantası temin edilmeli, uygun bir yere asılmalıdır

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

10,573,5Kabul Edilebilir Risk
14GenelYetersiz Havalandırma3216Kabul Edilebilir Risk 

WC ve Lavabolar da dahil tüm ofisin her gün havalandırılması sağlanmalıdır

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,50,510,25Kabul Edilebilir Risk
15GenelYetersiz AydınlatmaMümkün mertebe doğal aydınlatmadan yararlanılıyor3319Kabul Edilebilir RiskKoridor, antre ve iş alanlarının uygun lux değerlerde aydınlatılması sağlanmalıdır

 

Direk aydınlatma yerine daha fazla dolaylı aydınlatma tercih edilmelidir

 

Mümkün olduğunca güneş ışığından yararlanılmalıdır

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1111Kabul Edilebilir Risk
16GenelElektromanyetik radyasyon / uyku bozukluğu, baş ağrısı, sırt ağrısı, yorgunluk…36118Kabul Edilebilir RiskBilgisayarların yan ve arkalarında kimse bulunmamalı

 

Cep telefonu görüşmeleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı

 

Bilgisayarların arasındaki mesafe mümkün olduğunca uzak olmalı

 

Elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzakta durulmalıdır

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5110,5Kabul Edilebilir Risk
17KimyasallarKimyasallar / Yazıcı ve kartuş tonerleri, temizlik maddeleriyle çalışma sırasında cilt teması ile oluşan sağlık sorunları33327Olası Risk 

Kimyasalların uygun ve kilitli dolaplarda tutulması gereklidir.

Temizlik ve bakım işlerinde uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

Kimyasal atıkların mevzuata uygun şekilde atılması sağlanmalıdır.

Çalışanlara kimyasallarla çalışma eğitimi verilmelidir.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1133Kabul Edilebilir Risk
18GenelTermal Konfor / Sıcaklık, hava akımı uygunsuzluğundan dolayı solunum sistemi ve cilt hastalıkları36118Kabul Edilebilir Risk 

Sıcaklık ortalama 22-230C olmalı,

İç ortam bağıl nem değerinin %30-70 arasında olmalı,

İşyerinin havalandırılmasına dikkat edilmelidir

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1212Kabul Edilebilir Risk
19Çalışma OrtamıÇalışma ortamı düzensizliği / Psikolojik rahatsızlıklar, iş veriminin düşmesi63118Kabul Edilebilir Risk 

Çalışma ortamı her zaman düzenli ve temiz tutulmalıdır.

Çalışanlar ofisin ergonomik kullanımı hakkında bilgilendirilmeli, ergonomi eğitimi almaları sağlanmalıdır.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1111Kabul Edilebilir Risk
20PersonelStres ve Psikolojik ektenler / Sürekli stres, depresyon, mutsuzluk, uyumsuzluk, ekonomik sıkıntılar gibi durumlar, kalp damar sistemi hastalıkları,3216Kabul Edilebilir Risk 

Uyuşmazlık, üzüntüler, ailevi sorunlar, ekonomik zorluklar, güvensizlik vb. konular için çalışanlar-yönetim iletişimi her zaman sağlanmalı,

İş yaşantısı dışında psikolojik deşarj sağlayan hobilere vakit ayrılmalı, organizasyonlar düzenlenmeli,

Personele düzenli uyku ve dinlenmesi ile ilgili telkinde bulunulmalıdır.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1111Kabul Edilebilir Risk
21PersonelÇalışanların işe giriş-periyodik sağlık muayeneleri / Meslek hastalıkları6103180Önemli Risk 

Çalışanların işyeri hekimi ya da OSGB işyeri hekimi tarafından İşe giriş ve periyodik muayeneleri yaptırılmalı,

Çalışanların sağlık gözetiminde işe uyumuna dikkat edilmelidir.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

3139Kabul Edilebilir Risk
22PersonelKas İskelet sistemi Hastalıkları / Bel ağrıları, boyun ve bel fıtıkları, sürekli klavye kullanmaya bağlı dirsek, ön kol ve el bilek kas hastalıkları3216Kabul Edilebilir Risk 

Ekranlı araç kullanırken, ofis masa başı çalışmalarda ergonomi kurallarına uyulması,

Monoton iş düzeninden uzaklaşılması ve beden hareketinin arttırılması sağlanmalıdır.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,5110,5Kabul Edilebilir Risk
23GenelKorkuluk/Dayanma sonucu düşme, yaralanma, ölümBalkon tarafında korkuluk var10,54020Olası Risk 

Balkon korkulukları 90 cm yüksekliğinde olmalıdır.

Sağlam yapıda olmalı, belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

0,50,54010Kabul Edilebilir Risk
24Çalışma OrtamıYüksek İstifleme / Çalışan üzerine devrilmesi sonucu yaralanma31721Olası Risk 

Dolap üzerine yüksek istifler yapılmamalıdır.

Raf kısımlarında dosya düşmesini önlemek için korkuluk bulundurulmalıdır.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

10,773,5Kabul Edilebilir Risk
25Çalışma OrtamıUzun süre bilgisayar kullanımı / Bilgisayar kullanan personelde karpal tünel sendromu, meslek hastalığı66136Olası Risk 

Eller her 15 dakikada bir dinlendirilmelidir.

Vücut postürü, aydınlatma, masa-koltuk ergonomisi uygun olmalıdır.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1111Kabul Edilebilir Risk
26Çalışma OrtamıUygunsuz duruş / Kas ve eklemlere baskı yapılması sonucu rahatsızlanma66136Olası Risk 

Gün içerisinde aşağıda sayılan işler 2 saatten fazla yapılmamalı;

Eller ile omuz baş hizasının üzerinde çalışma

Beli bükerek veya eğerek çalışma

Ayaklarına destek vermeden oturma

Personele dinlenme zamanı kullandırılmalıdır.

Ergonomi konusunda eğitim verilmelidir.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1111Kabul Edilebilir Risk
27Çalışma OrtamıMonoton Çalışma Düzeni / Kas İskelet sistemi rahatsızlıkları, meslek hastalıkları3319Kontrol Edilebilir Risk 

Çalışma sırasında uygun aralıklarla ara verilmeli ve basit egzersizler yapılmalıdır. Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanmalıdır.

Masa, çalışanın dizlerini rahatça içeri uzatabileceği ve kollarını yukarı kaldırmadan dirseklerini üzerine dayayabileceği yükseklikte olmalıdır.

 

İşveren

Geçerlilik tarihinden itibaren

1111Kabul Edilebilir Risk

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

 

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 7 Average: 5]

Soru Sorun / Cevap Yazın