Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG Birimi), işyerinde etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesindeki yapı taşlarından biridir

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG Birimi), işyerinde etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesindeki yapı taşlarından biridir. Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi;

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik tehlike ve risklerinin belirlenmesi
 • Risklere karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapılması,
 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından sorumludur.

İSG Birimi asgari olarak, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve gerekli ise diğer sağlık personelinden oluşur. İSG Birimi’nde yer alan personelin yetki ve sorumlulukları iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Tüm çalışanlar, öncelikli olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin ve/veya İSG Birimi’nin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür

İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda tüm çalışanlar;

 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, ekipman ve bunların güvenlik donanımlarının talimatlara uygun şekilde kullanılması,
 • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımın doğru kullanılması,
 • Sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında işin reddedilmesi, koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde amirlerine veya İSG Birimine ve çalışan temsilcisine derhal haber verilmesi,
 • Kendilerini ve çalışma arkadaşlarını koruması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için üst yönetim, İSG Birimi ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapılması ve önerilerde bulunarak katılımcı olunmasından sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTILARI

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü periyotlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde de yer alan toplantıların gerçekleştirilmesi için ilgili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü periyotlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul, görev yapmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ve performansının iyileştirilmesi için yılda en az bir kez düzenlenen Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Gözden Geçirme Toplantıları kurul toplantılarıyla destekleyici niteliktedir.

OSGB Hizmetleri
Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;

Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli veya daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işveren tarafından sağlanır.

Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan elli veya daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

 • Alt işverenin çalışan sayısı elli veya daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar
 • Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işverentarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler her iki işverenin ortak kararı ile atanır.
 • Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

(1)Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

 1. a) İşveren veya işveren vekili,
 2. b) İş güvenliği uzmanı,
 3. c) İşyeri hekimi,

ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

 1. d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 2. e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 3. f) Çalışan temsilcisi, sendikalı bir işyerinde ise işyeri sendika temsilcisi (işyerinde birden çok sendika temsilcisi olması halinde ise, işyeri sendika baş temsilcisi)

(2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar

(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.

(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tüm çalışanlar tarafından bilinmesi gereken temel bir konudur. Bu amaca ulaşabilmek için firma yönetimi ve İSG Birimi, organizasyonun her aşamasında iletişimin sağlanması için gerekli olan bütün imkan ve araçları kullanmak, bu konudaki faaliyetleri desteklemek ve organize etmek durumundadır.

Aşağıda bazı örnek iletişim faaliyetleri bulunmaktadır;

 • Şirket için İSG filmi hazırlanabilir
 • Şirket için İSG kurallarını belirten kitapçıkbroşür hazırlanabilir
 • Her ay İSG ile ilgili bir mesaj belirlenerek e-posta yoluyla tüm şirket çalışanlarına duyurulabilir
 • E-posta adresi olmayan mavi yaka çalışanlar için aylık mesajlar uygun görsellerle afiş olarak tasarlanıp bastırılarak duyurular yaygınlaştırılabilir
 • İSG mesajları yemekhanelerdeki TV ekranlarında gösterilebilir
 • Aylık ya da dönemsel “İSG Bültenleri” hazırlanarak tüm şirket çalışanları ve paydaşlarla e-posta yolu ile paylaşılabilir. “İSG Bültenleri” dünyadan veya Türkiye’den gelişmeler ve örnekleri içerebileceği gibi şirketlerin yaptığı İSG çalışmaları hakkında bilgiler de içerebilir
 • Yapılan bilgilendirmeler ve eğitimlerin katkısını ölçmek amacıyla çalışanlara belirli aralıklarla İSG hakkında anketler uygulanabilir
 • “Ayın İSG Çalışanı” isimli panolar oluşturularak o ay herhangi bir iş kazasını bilinçli hareketi ile engellemiş kişilere Genel Müdür’den teşekkür yazısı gönderilerek isimleri toplu bir ortamda paylaşılabilir. (Şirket bültenleri, panolar, yemekhanedeki TV’ler gibi…)
 • 4-10 Mayıs İSG Haftası’nda ya da 28 Nisan Dünya İş Sağlığı Günü’nde Genel Müdür tarafından İSG ile ilgili bir mektup/e-posta gönderilebilir. İSG’nin önemini anlatan popup, imza banner uygulamaları bu hafta süresince kullanılabilir.
 • İşe yeni başlayan çalışanlara oryantasyon sırasında önceden hazırlanmış olan İSG filmi izletilebilir ve İSG kitapçığı verilerek şirketin İSG uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılabilir.
 • Eğer şirket, iç iletişimi için intranet ya da portal kullanıyorsa, intranete/portala İSG ile ilgili bir bölüm açılabilir. Bu bölümün altına aşağıdaki başlıklar eklenerek (şirket tercihlerine göre başlık sayısı azaltılıp, artırılabilir) çalışanların mevcut çalışmalara daha kolay erişmesi sağlanabilir. Bu durum aynı zamanda şeffaf olarak bir arşivin de oluşmasına zemin hazırlayabilir.
 • İSG konusu ile ilgili çalışmalar yapan Dernek benzeri kuruluşlarda yer alarak iyi uygulamalar paylaşılabilir.
 • İSG konusunu içselleştirmiş, gerekli terminolojik bilgiye sahip bir basının oluşturulması, haberlerin doğru, anlaşılır şekilde kaleme alınması ve aktarılması için basına yönelik eğitim programları oluşturulabilir
 • İSG hakkında yapılan iyi ve farklı uygulamalar özellikle yerel ve gerek duyulursa ulusal basın ile paylaşılabilir.
 • Fabrikaların konumlandığı alanlardaki çevre halkının İSG ile ilgili farkındalığını artırabilecek sosyal sorumluluk projeleri uygulanabilir
 • Yerel halkın, öğrencilerin, kanaat önderlerinin, çalışan ailelerinin, üretim yerlerindeki İSG uygulamalarını görmesi adına açık kapı günleri organize edilebilir.
 • Şirketlerin sosyal medya hesaplarından şirketin iyi örnek İSG uygulamaları paylaşılabilir.
 • İSG ile ilgili sektörel yayınlar için iletişim planı hazırlanabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kavranabilmesinde ve gereği gibi uygulanabilmesinde iki önemli özellik; yeterlilik ve farkındalıktır. Bunun sağlanmasında en önemli araç güçlü iletişimdir. Sürdürülen tüm faaliyetlerde, aşağıdaki hususlar mutlaka önceden tanımlanmış, planlanmış ve sağlanmış olmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kavramının çalışanlar başta olmak üzere ilgili taraflara iletildiğinden ve onlardan bilgi alındığından emin olunmasını sağlayacak prosedürler oluşturulmalıdır.

TEMEL KURALLAR

Planlı çalışarak, iş kontrolünü sağlayarak, risk analizlerini yaparak; proaktif (önleyici) ve reaktif (düzeltici) tedbirleri şirket genelinde etkin ve yaygın bir şekilde kullanarak güvenli bir iş yeri yaratabileceğimizi ve mümkün olduğunca kazalardan kaçınabileceğimizi biliyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, uyulması zorunlu olan temel kurallar mutlaka belirlenmelidir. Meydana gelen İş Kazalarının bildirilmesi haricinde tüm temel kurallar proaktif ifadelerden oluşturulmalıdır. Kuralların kısa, öz ve anlaşılır olması esastır.

Temel kurallara doğal hatalar veya ihmaller nedeniyle birkaç kez uyulmaması veya bu kuralların tek bir kez dahi olsa bilinçli ve/veya açık olarak çiğnenmesi durumunda çalışma mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. İnsan davranışı kaynaklı kaza ve kayıpların önüne geçilmesi ve riskin azaltılması amacıyla, kaza sonuçlarının sınıflandırılması, iş kazalarının nasıl bildirileceği ve araştırılacağı vb. tanımlanmalıdır

PROSEDÜRLER, İŞ TALİMATLARI

İşyeri yönetimleri tarafından, iş sağlığı ve güvenliği açısından kritik olan tüm faaliyetler için gerekli olan prosedür / iş talimatları hazırlanmalı ve yazılı hale getirilmelidir. Söz konusu dokümanlar, performans kriterlerine, ilgili standart ve yasal gereksinimlere cevap verecek nitelikte olmalıdır.

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi çalışmaları sırasında prosedür eksiklikleri veya mevcut prosedürlerin etkisizliği, anlaşılmamış olması, kullanılmıyor veya uyulmuyor olması, yeterli veya uygun olmaması gibi tespitler “İyileştirilmesi Gereken Hususlar/Uygunsuzluklar” olarak belirlenir ve DÖF (Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler) kapsamında çözüme ulaştırılır.

Belirlenen genel güvenlik kuralları çalışanlara, alt işverenlere/tedarikçilere ve çalışanlarına, iş yerinde mesleki beceri eğitimi gören öğrencilere ve stajyerlere iletilmeli ve uygulanması için gerekli aksiyonlar alınmalıdır.

KAZA BİLDİRİM, ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA PROSEDÜRÜ

Şirket, meydana gelen ve sonuçlanan iş kazalarının araştırılmasına ve böylece hatalardan gerekli dersleri çıkararak, kaza tekrarlarını önlemeye yönelik düzeltici faaliyetlerin hayata geçirilmesine imkan veren bir sistem oluşturur.

Bu prosedur ile hedeflenen sadece meydana gelmiş olan kazaların ana nedenlerini öğrenmek ve tekrarını önlemek değil, aynı zamanda senaryolar geliştirerek ve olası diğer sonuçları göz önüne alarak diğer olası kazaların da önüne geçmektir.

Bir kaza meydana geldiğinde, bu prosedur kapsamında temelde yapılacak 3 aksiyon vardır: Önce kazanın bildirilmesi, ardından kazaların tekrarını önlemek ve gerekli dersleri çıkarmak için belirtilen surelerde Kaza Araştırma Raporlarının hazırlanarak ilgililere yollanması ve son olarak kazaların tekrarına yönelik alınması gereken ilave tedbirlerin (proaktif ve reaktif) belirlenerek hayata geçirilmesi ve takibi.

 1. Kazanın Bildirilmesi: Ölümlü ve uzuv kayıplı kazalar derhal, diğer kazalar ise aynı gün içerisinde bildirilmelidir. Ayrıca, ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde ilgili makamlara belirlenen yasal süreler içerisinde bildirilir
 2. Kazanın Araştırılması: Kazaların nasıl araştırılacağı ve araştırma ekibinin nasıl oluşturulacağı prosedur icinde belirtilmelidir. Kaza Araştırma Ekibi kazayı ve nedenlerini araştırır. Nihai raporun 30 takvim gunu icinde tamamlanması önerilir
 3. Kaza Araştırma Raporuna dayalı Aksiyon Planının hazırlanması ve hayata geçirilmesi
 4. Kaza ve Raporlama sonrası alınması gereken proaktif ve reaktif tüm tedbirlerin tespit edilmesi planlanması ve hayata geçirilmesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI

Yasal mevzuata uygun olarak çalışanların sağlık kontrollerinden geçirilmesine önem verilmelidir.

Bu sayede maruz kalınabilecek sağlık problemleri önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilecektir. Saha ve şantiyelerde yürütülen çalışmalar kapsamında sağlık kontrol ve taramaları her yeni personel için işe başlamadan önce yapılmalı ve sürekli çalışan personele yönelik olarak da periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan personelin gerekli tetkikleri ve muayeneleri yapılarak ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporları hazırlanmalıdır. Koruyucu hekimlik kapsamında çalışanlara gereken aşılar (grip, tetanos, vb.) yapılmalıdır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu işyeri hekimi tarafından düzenlenmeli ve bu rapor olmadan bu kişiler kesinlikle işe başlatılmamalıdır

Herhangi bir sebeple üç haftadan uzun süre işten uzak kalanlar işe dönüşte işyeri hekimi tarafından muayene edilmeli ve işe dönüş raporu hazırlanmalıdır.

Gürültü seviyesinin ≥80dB(A) olduğu alanlarda, gürültü seviyenin düşürülmesi veya çalışana etkisinin azaltılması için önceden planlanmış aksiyonlar alınmalıdır.

MESLEK HASTALIĞI

Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği sisteminde iyileşme ve sürekliliğin sağlanması için meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların (çalışma koşulları sebebiyle doğal seyri değişen hastalıklar) verilerinin doğru toplanması, uygun analizlerin yapılarak nedenlerinin ortaya konulması ve doğru raporlanması çalışmaları yapılmalıdır. Bu şekilde etkilenmeye neden olan durum veya kaynak doğru olarak tespit edilebilir ve gereken önleyici tedbirler alınabilir.

Bu çalışmalar yapılırken her çalışan işe girmeden önce ve periyodik olarak bedensel, psikolojik, sosyal ve çevresel özellikleriyle ele alınıp değerlendirilmeli, gereğinde yapacağı işe göre sağlık tetkikleri ve taramaları çeşitlendirilmeli ve işe başlatılmadan önce yapacağı işin o kişiye uygunluğu esas alınmalıdır.

Meslek hastalığı veya işe bağlı hastalıklar standart tanı formlarına göre değerlendirilip bu hastalıklar sebebiyle kayıp iş günleri, hastane giderleri, iş görmemezlik kayıtları düzgün olarak tutulup raporlanmalıdır.

Ergonomik Tasarımlar

ERGONOMİK ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI

İşyeri koşullarının adım adım izlenerek ergonomik prensiplerin uygulanması ve problemlerin çözülmesi gereklidir. Bazen işyeri sürecinde, işyeri ortamında, kullanılan el aletlerinde yapılacak küçük değişiklikler üretim, sağlık ve güvenlik alanlarında büyük değişikliklere neden olabilir.

İşyerindeki tüm alanlarda kas iskelet sistemi açısından ergonomik ortam sağlanması önemlidir. Çalışma ortamı ısı, aydınlatma ve nem açısından mevzuata uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.

Çalışanlar kendilerini rahat hissettikleri iş koşullarında verimli çalışmayı başarabilirler. Ortam stresinden etkilendiklerinde verim düşmeye başlar. Bu nedenle rahat çalışabilecekleri ortam koşullarının iyi tanımlanması gerekmektedir.

Endüstriyel iş kollarında makine-insan etkileşimi göz ardı edilemez. Bu nedenle ergonomide ele alınan başlıca konu makinelerin insan yeteneklerine uygun olması ve insanın da makine ve araçları en etkin kullanabileceği ortam oluşturulmasıdır

Çalışılan makine ve araç gereçlerin biyomekaniğe, antropometrik karakteristiklere ve insan fizyolojisine uygunluğu sağlanmalıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYET PLANI

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki tüm faaliyetlerin gösterildiği bir plandır ve her biten yılın Aralık veya yeni yılın Ocak ayı içinde, İş Sağlığı ve Güvenliği uzman ve görevlilerince hazırlanır. Birden fazla lokasyon / iş yeri olan şirketler için iki tip Aksiyon Planı mevcuttur;

İlki şirketin genel İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine (İSG Birimi tarafından hazırlanır), ikincisi her bir işyeri faaliyetlerine yöneliktir (ilgili İSG görevlileri tarafından hazırlanır ve İSG Birimi tarafından onaylanır).

Form üzerinde, her faaliyet / aksiyon için “P: planlanan” ve “G: gerçekleşen” şeklinde iki bölüm bulunmalıdır. Ayrıca aksiyonun yapılmasından sorumlu şahısların da belirtileceği alanlara sahip olmalıdır. Böylelikle bir faaliyetin ne zaman için planlandığı ve hangi dönemde kimlerce gerçekleştirilmiş olduğu kolaylıkla görülür.

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER (DÖF)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin hazırlanması ve Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi çalışmaları tamamlandığında tespit edilen eksiklikler ve bunlara yönelik iyileştirme çalışmaları ortaya çıkacaktır. Böyle bir Eksikler Listesi aşağıdaki noktaları kapsayarak Düzeltici Önleyici Faaliyetler (DÖF) vasıtasıyla iyileştirilmelidir;

 • Eksiklik ve aksaklıkların belirlenmesi
 • Belirlenen eksikliklerin kaynağı
 • Tavsiye edilen çözümler
 • Çözümlerin hayata geçirilmesinden sorumlu kişiler
 • Hedeflenen bitirme tarihi
 • Mümkünse bu çalışmaların bütçesi
 • Yapılacakların ilerleme / gerçekleşme durumu (status)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi çalışmaları sırasında hazırlanan DÖF, aşağıdaki durum veya değişiklikleri de cevaplayabilmelidir;

 • Revizyonlar veya ilaveler (örn. yeni veya değişikliğe uğrayan bir operasyon)
 • Yasal mevzuatta meydana gelen değişiklikler veya devreye giren yeni mevzuat gerekleri
 • Gözlem ve iyileştirme programları
 • Kaza araştırmaları, analizleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi çalışmalarının denetlenmesi sonucunda tespit edilen eksikler ve hatalar
 • Acil Durum Plan ve Tatbikatlarında görülen yetersizlikler
 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki diğer denetimler

Firma, belirtilen durum ve değişikliklerin takip edilebilmesi için firma büyüklüğüne uygun olarak son teknolojileri kullanarak yazılım sistemleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

ACİL DURUM PLANLAMASI

Acil Durum Planları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi arasındaki bağlantı, özellikle Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi çalışmaları ile sağlanmaktadır. Bu kapsamda şirket, personelinin ve müteahhitlerinin nasıl davranacaklarını (rol, yetki, sorumluluk) belirlemeli ve durumu çalışanlara bildirmelidir. Belirli periyotlarla tatbikatlar yapılarak sistemin kontrolü sağlanır.

Aşağıdaki durumlar göz önüne alınmalıdır:

 • Yangınla Mücadele ve Kurtarma Faaliyetleri
 • İlk/Acil Yardım ve Tıbbi Bakım/Müdahale, Ambulans Hizmetleri
 • Doğal Afetler (sel, deprem, fırtına, vb)
 • Salgın Hastalıklar (örn. kuş gribi)
 • Terör, Bomba İhbarı, Kaçırma, Rehin Alma vb

TEŞVİK VE ÖDÜLLENDİRME

Bireysel olarak fark oluşturan performansı ya da grup olarak kayıp zaman yaralanmalı kazasızlık gibi yüksek performansı desteleyecek teşvik ve ödüllendirme sistemleri kurulmalıdır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla