Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Kurulunun Sorumlulukları

İş Güvenliği Kurulunun Sorumlulukları
Tamircin Burada

İş Güvenliği kurulunun sorumlulukları; işyerinde bulunan herkesi kapsayan bir yaklaşım, kaza ve hastalıkları önleme çalışmalarında başarıyı doğrudan etkilemektedir

İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup, işveren ile işçinin birlikte etkili iletişim, eşgüdüm ve katılımıyla yönetilebilecek bir yapıdır. İşyerinde bulunan herkesi kapsayan bir yaklaşım, kaza ve hastalıkları önleme çalışmalarında başarıyı doğrudan etkilemektedir. İşverenin kazaları önlemek için işçiyi gözetme borcu olduğu kadar, işçinin de işverenin bu borcunu yerine getirebilmesine destek olma zorunluluğu vardır.

 

 

İş Güvenliği Kurulunun Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun İSG ile ilgili birçok görev ve yetkileri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

İç Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uyulması gereken kuralların belirlenmesi kurulun öncelikli görevidir. Bu çalışmanın yapılması için kurul başkanı sekretere görev verebilir. Sekreter, kurul üyeleri ve bütün yöneticiler ile eşgüdüm halinde kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerle belirlenen kurallar ve işyerindeki tehlikeleri göz önünde bulundurarak bir iç yönetmelik taslağı hazırlar. İç yönetmelik taslağı kurul gündeminde tartışılır, gerektiğinde değiştirilir, yeterli olup olmadığı değerlendirilir ve bu değerlendirme sonunda kurul başkanı da taslağı onaylarsa yönetmelik işyerinde ilan edilir. İşçilerin bu iç yönetmelikle ilgili olarak eğitimden geçirilmesinde fayda olduğu gibi, yönetmelik her işçinin her an ulaşabileceği bir yerde olmalıdır.

Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kurul üyeleri veya kurulun belirleyeceği kişiler tarafından 1 ay, 3 ay gibi belirli aralıklarla denetlenir ve sonuçlar bir rapor haline getirilerek kurul gündemine alınır. İç yönetmelikte; işyerinin İSG politikası, işçinin hak ve sorumlulukları, işyerini ilgilendiren mevzuatlar ve nasıl ulaşılabileceği, İSG kurulu ve üyeleri, genel güvenlik kuralları, işyerindeki tehlikelere karşı işçilerin davranışlarını tanımlayan kurallar, kazaların raporlanması, acil durum önlemleri ve kişisel koruyucularla ilgili temel bilgiler asgari olarak sunulur.

OSGB Hizmetleri

İşçilere rehberlik yapma;

Kurul çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışmanın yol ve yöntemlerini gösterecek çalışmalar yapar. Hazırlanmış olan işyeri iç yönetmeliği, işyeri iletişim yöntemleri ve işçilerin hak ve sorumluluklarının neler olduğunun öğrenilmesini sağlar. Yapılan bildirimleri değerlendirerek işçilerin tereddütlerinin giderilmesini sağlar.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
1/36
1542 Kişinin Katili Kim?
2/36
İş Kazalarının Nedenleri!
3/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
5/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
7/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
8/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
9/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
10/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
13/36
İş Güvenliği Kültürü
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
15/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
16/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
17/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
18/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
20/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
21/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
22/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
23/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
24/36
Neden Güvenlik Kültürü?
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
26/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
27/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
28/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
29/36
İş Kazalarının Nedenleri
30/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
31/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
32/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
34/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
35/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 2
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 3
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 5
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 7
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 8
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 9
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 10
25 24
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 11
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 12
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 13
21 28
İş Güvenliği Kültürü 14
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 15
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 16
25 24
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 17
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 18
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 20
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 21
19 30
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 22
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 23
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 24
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 25
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 26
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 27
16 33
Atık Yönetimi Yönetmeliği 28
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 29
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 30
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 31
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 32
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 33
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 34
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 35
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 36
22 27


Tehlike ve kontrol yöntemlerini değerlendirme;

Kurul, işyerindeki tehlikelerin belirlenmesinde, tehlikelerin oluşturacağı risklerin değerlendirmesinde ve kontrol yöntemlerinin tespitinde en üst karar organıdır. Başkanın onayının ardından risk kontrol yöntemleri olarak kabul edilmiş tedbirler faaliyet programına dahil edilir. İç denetimle tedbirlerin etkinliği sorgulanır.

Kaza, hastalık ve aksaklıkların araştırılması;

İşyerinde meydana gelen kazaların, meslek hastalıklarının, tehlike bildirimlerinin veya kaza yapma olasılığı bulunan tehlikeli olayların sebeplerinin neler olduğunun araştırılması aynı tür olay tekrarının önlenmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya kontrol edilmesi için zorunlu bir çalışmadır. Bu sebeple kurul görevlendirdiği kişi veya kişilerce bütün aksaklıkların araştırılmasını ve tekrarını önleyecek tedbirler geliştirmesini sağlayacak incelemeler yapar veya yaptırır. Raporlar kurul gündemine alınarak önerilen tedbirler değerlendirilir. Başkanın onayı ile tedbirler faaliyet programına alınarak uygulanır. İç denetimle tedbirlerin etkinliği sorgulanır.

İş Güvenliği öğretimi ve eğitimi;

Kurul, bütün işçileri kapsayacak şekilde iş başı yaptırdığı andan itibaren işyerinde işçinin hak ve sorumluluklarının neler olduğu ve işyerindeki İSG yaklaşımını ve genel kurallarını, karşılaşabileceği bütün riskleri ve risklerin kontrol yöntemlerini işçiye öğretmek ve öğrenilen bilgilerin davranışlara dönüşmesini sağlayacak eğitim plan ve programlarının yapılmasını sağlamak ve kurul başkanının onay vermesi ile birlikte bu programlarını uygulamak durumundadır.Kurul bu programları işçilerin eğitimini düzenleyen Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapar ve uygular. Kurul, eğitimin etkinliğini iç denetimlerle takip edip değerlendirir. Amacına ulaşmayan eğitimlerin başarısızlık sebeplerini araştırır ve mümkün olan en kısa sürede başarısız olan işçilere yönelik eğitimin tekrar yapılmasını sağlar.

Bakım ve onarımlarda güvenliğin sağlanması;

Bakım ve onarım gibi faaliyetler, ki bu faaliyetlere temizlik de katılabilir, işyerindeki risklere karşı kontrol yöntemlerinin uygulama zorluğu olan faaliyetlerdir. Örneğin, makinelerin dönen parçalarının bulunduğu yerde bakım yapılacağı zaman bakımcı bu bölümü kapatan koruyucuyu kaldırmak durumundadır. Dönen parçaların hareketinin oluşturduğu tehlikeyi kontrol etmek için makinenin koruyucusu kaldırılmadan önce enerjinin kesilmesi ve makinenin kontrolsüz çalıştırılmasını önlemek için de makineyi çalıştırma butonlarının ve enerji beslemesi yapan pano şartellerinin etiket ve/ veya kilitle kontrol altına alınması gerekir.

Kurul bu ve buna benzer normal üretim çalışmasının dışındaki faaliyetlere özel karşılaşabilecek tehlikeleri, oluşturacağı riskleri ve kontrol yöntemlerini belirlemek veya belirlenmesini sağlamak durumundadır.


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri


Olağanüstü durumlarla mücadele etme;

İşyerinde meydana gelebilecek yangın, üretim faaliyetlerinden kaynaklanmayan deprem, fırtına ve sel gibi doğal olaylar, sabotajlar ve savaş halleri ve benzeri durumlara işyerinin hazırlıklı olması için bir acil durum planı hazırlanması, organizasyon yapılması, mücadele ekipleri oluşturulması ve ekiplerin görevlerini yapabilmeleri için gerekli eğitimin alınması, ekiplerin gerçekleşebilecek olağanüstü duruma tepki verme yeteneklerinin canlı tutulması için olağanüstü durum senaryoları hazırlanarak müdahale ve tahliye tatbikatlarının yapılması, işyerinde olağanüstü durumlarla mücadelede temel gerekliliklerdir.

Yıllık rapor hazırlanması;

Kurul, yılda bir kez iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili durum tespiti yapmak üzere bir değerlendirme raporu hazırlar. Bir yıl boyunca yapılanlar gözden geçirilir. Yıllık raporda şu konuların açıklanmasında yarar vardır;

  • İSG politikasının çalışanlarca ne kadar benimsendiği
  • Hedeflerin ne kadar gerçekleştiği,
  • Mevzuatın ne kadar karşılandığı
  • Çalışanların katılımının ne kadar olduğu,
  • İSG planlarının yeterliliği
  • Programların uygulanma durumu,
  • Eğitimlerin etkili olup olmadığı,
  • İç ve dış denetimler.

Meydana gelen iş kazaları çerçevesinde faaliyetlerin sonuçları değerlendirilir. Takip eden yıl için yapılacak faaliyetlerin ve programların neler olması gerektiği bu raporda belirtilir. Rapor taslağı sekreter tarafından hazırlanır ve kurulda tartışılarak son hali verilir.


Kazaya_Ramak Kala Olayı


Tehlike ihbarı üzerine olağanüstü toplantı;

Herhangi bir işçi veya işçi grubu sağlık ve güvenlikleri ile ilgili ciddi ve yakın bir tehdit gördükleri takdirde tehlikeyi bildirerek kurulun olağanüstü toplanmasını istediklerinde veya ağır bir iş kazası ve benzeri olaylarda kurul üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine kurulun toplanma zorunluluğu vardır.

Kurul Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları;

Kurul başkanı;

İşveren veya işveren vekilidir; işveren vekili işveren adına işyerini yöneten ve yapılacak faaliyetlerde ihtiyaç duyulacak insan, ekipman ve para kaynağı sağlayabilmeye yetkili kişidir. Bu sebeple kurul faaliyetleri için toplantı yeri, araç ve gereçleri temin eder.

Kurul başkanının görev ve sorumlulukları;

Başkan kurulun oluşturulmasından, toplanması için altyapı hazırlığından, düzenli toplanmasından, kurulun karşılıklı dayanışma ile çalışmasından ve alınan kararların uygulanmasından sorumlu olmalıdır. Kurul başkanı kurul üyelerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için kendilerine zaman ve kaynak sağlamalıdır. Kurul Başkanı, yönetici ve çalışanların birlikte olduğu ortamlarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespitlerini gündeme getirebilmelerini teşvik eder.

Başkan ayrıca Kurul toplantılarında, işyerinde İSG açısından en önemli başarı göstergesi olan iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, tehlikelerin en açık bir biçimde gündeme getirilmesi, tehlikelerin oluşturacağı riskleri azaltacak tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ihtiyaç olduğunu ve tehlikeleri bildirmenin herkesin işyerine borcu ve bir çalışan hakkı olduğunu vurgular. Diğer taraftan tehlikeleri ve bu tehlikelerin oluşturduğu riskleri yönetmek için öneri gündeme getirenleri teşvik eden bir yönetim yapısı oluşturur.


Neden İş Sağlığı ve Güvenliği


Örneğin tedbir alınmasına katkı sağlayanları iş sağlığı ve güvenliği kurulunda değerlendirerek onurlandırmak, gerektiğinde ödüllendirmek, başarısını işyerinde ilan etmek gibi. Aynı yöntemin yöneticiler için de geçerli olmasında fayda vardır. Yönettiği bölümde kaza olmayan yöneticilerin başarı değerlerinin yükseltilmesi gibi teşvik sistemini bir politika olarak benimsediklerini beyan etmesi etkili olacaktır.

Kurul başkanının işyerinde kazaya neden olabilecek tehlikeleri sürekli olarak gözetim altında tutarak riskleri sürekli en aza indirme çabası içinde olacağını, bu konuda sürekli eğitim alınmasını sağlayarak sürekli iyileşme anlayışı içinde bulunacağını taahhüt etmesi ve sağlaması işyerinde karşılıklı güvenin tesisinde çok yararlı olacaktır.

Kurul Sekreteri;

Sekreter, iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik eleman olarak görev yapan kişi olacaktır. İş güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik elemanların Bakanlık tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. Mühendis veya teknik elemanların sertifikaları işyeri risk grupları tebliğinde yapılan sınıflandırmaya göre A, B ve C olmak üzere üç seviyededir. İşyerinin risk derecesine göre hangi tip sertifikaya sahip İSG uzmanına ihtiyaç olduğu belirlenir.

Kurul Sekreteri görev ve sorumlulukları;

Kurul sekreterinin yönetim, eşgüdüm, iletişim, doküman ve gündemle ilgili çeşitli görev ve sorumlulukları vardır.

 

Yönetim, eşgüdüm, doküman ve iletişim ile ilgili görev ve sorumluluklar; Kurul sekreteri işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesi için bir sistem kurar ve faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlar. Kurul ile ilgili bütün iletişim, doküman ve yazışmalar ve faaliyetlerle ilgili belgeler sekreter tarafından muhafaza edilir, kurulda kimlere dağıtım yapılacağına karar verilmişse o kişilere dağıtımını yapar. Toplantıların duyurulması, zamanında yapılması ve görüşülen konular ile alınan kararların tutanaklarının tutulması ve dağıtımı çalışmalarını yapar.

İşyeri sağlık ve güvenlik plan ve programlarının taslak çalışmalarını yapar ve kurulun onayına sunar. Mevzuat değişikliklerini takip için bir sistem oluşturur ve aylık olarak kurula raporlar. Mevzuatların ulaşılabilir olmasını sağlar.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


Gündemle ilgili görev ve sorumluluklar; Sekreter bütün üyelerden kurulda gündeme alınmasını istedikleri konuları belirlemelerini ve bildirmelerini sağlar. Bu bildirim için herkesin ulaşabileceği bir format hazırlar. Bildirimlerde yer, zaman, ilgili iş pozisyonu, iş ekipmanı ve varsa ilgili çalışan ile konuyu tespit edenin bilinmesini sağlar.

İşyeri Hekimi görev ve sorumlulukları;

İşyeri hekimi işyerinde çalışma şartlarını izleyerek çalışanlara yönelik tıbbi programlar ve periyodik kontroller yapmak durumundadır. Bu programları geliştirirken mevzuatın öngördüğü asgari talepleri göz önüne alır. Yaptığı bütün faaliyeti belgelendirir. Yıllık faaliyet raporu hazırlar. Bütün bu çalışmalarla ilgili kurulu bilgilendirir.

İşçi ve Formen Temsilcilerinin sorumlulukları

Temsilciler işyerinde işin yapılması esnasında karşılaştıkları tehlikeleri kurula bildirmek durumundadırlar. Bunu yapabilmeleri için düzenli olarak kurula gelmeden önce arkadaşları ile istişare ederek belirtilen konuları not alırlar ve kurul gündemine alınmasını sağlarlar. Belirlenen risk kontrol yöntemlerinin etkili olup olmadığı ile ilgili olarak sürekli olarak kurulu bilgilendirirler. İSG bilincinin yaygınlaşıp yaygınlaşmadığı ve yaygınlaşmasına nelerin engel olduğu konusunu araştırarak kurul gündemine taşırlar.


İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir


 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla