Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık-2

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık-2
Tamircin Burada

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık; İş Güvenliği Uzmanı adayları için bir önceki bölümde, İSG tarihçesi, meslek hastalıkları, kaza oluşum teorileri risk değerlendirmeleri ile ilgili kısa kısa bilgiler vermiştik.  Fazla zaman kaybetmeden kaldığımız yerden devam edelim;

Önemli Açıklama: Bu dokümanları faydalı olması açısından lütfen sırasına göre okuyunuz.

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık-2

İş Güvenliği Uzmanları İçin Sınava Hazırlık-1

İş Güvenliği Uzmanları İçin Sınava Hazırlık-3

İş Güvenliği Uzmanları İçin Sınava Hazırlık-4

İş Güvenliği Uzmanları İçin Sınava Hazırlık-5

İş Güvenliği Uzmanları İçin Sınava Hazırlık-6

İSG Sınavlarına Hazırlık Ders Notları İçin TIKLAYINIZ

Anayasada İş Sağlığı ve Güvenliği

İKİNCİ BÖLÜM

Kişinin Hakları ve Ödevleri

 1. Zorla Çalıştırma Yasağı
  Madde 18- Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

 1. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
  Madde 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır

 1. Çalışma ile İlgili Hükümler

A.Çalışma Hakkı ve Ödevi
Madde 49- Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.
(Değişiklik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

 1. Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı
  Madde 50- Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
  Ücreti hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

VIII. Sağlık, Çevre ve Konut
A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

 1. Sosyal Güvenlik Hakları
  Madde 60- Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamında İlişkin 155 Sayılı Sözleşme

ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1981, Kanun Tarih ve Sayısı : 07.01.2004 / 5038

ULUSAL POLİTİKA İLKELERİ

Madde 4

Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.

Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır.

OSGB Hizmetleri
Madde 5

Sözleşmenin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politika, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamını etkiledikleri ölçüde, aşağıdaki esas eylem alanlarını dikkate alacaktır;

İşin maddi unsurlarının (işyerleri, çalışma ortamı, araçlar, makine ve teçhizat, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve etkenler, çalışma yöntemlerinin) tasarımı, test edilmesi, seçimi, ikamesi, montajı, düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı;

İşin maddi unsurları ile işi yapan veya nezaret eden kişiler arasındaki ilişkiler ve makine teçhizat, çalışma süresi, işin düzenlenmesi ve iş usullerinin işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine uyarlanması;

Yeterli sağlık ve güvenlik düzeyine ulaşılması amacıyla bütün çalışanların ileri düzeyde eğitimini, kalifiyesini ve motivasyonunu kapsayan eğitimi;

Çalışma grubu ve işletme düzeylerinde ve ulusal düzeyi de kapsayan uygun diğer bütün düzeylerde haberleşme ve işbirliği;

Sözleşmenin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politikaya uygun olan eylemlerinde, işçilerin ve temsilcilerinin disiplin cezalarına karşı korunması

ULUSAL DÜZEYDE EYLEM

Madde 8

Her üye, yasa veya yönetmelik çıkarmak suretiyle veya ulusal şartlarına ve uygulamasına uygun diğer bir yöntemle, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danışarak, Sözleşmenin 4. Maddesine etkinlik kazandırmak için gerekli önlemleri alacaktır.

Madde 9

İş Sağlığı e güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması uygun ve yeterli bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır.

Yürütme sistemi, mevzuat ihlallerine karşı yeterli cezalar öngörecektir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının, işverenlerce, uygun olduğu durumlarda, sigorta şirketlerince veya doğrudan ilgili kişilerce bildirilmesi usullerinin oluşturulması ve uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerinin yıllık olarak hazırlanması;

İş kazaları ile meslek hastalıkları ve diğer sağlığa aykırı durumların iş sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıktığı ve ciddiyet arz ettiği hallerde soruşturma yapılması;

Madde 18
İşverenlerden, gerektiğinde, yeterli ilk yardım düzenlemelerine de kapsayan kazalar ve olağanüstü durumlarla ilgili önlemleri sağlamaları istenecektir.

Bir işçi, hayatı ve sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğuna  ve yakında vaki bulacağına haklı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder; ve işveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemi alıncaya kadar yaşam ve sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya devam eden çalışma alanına işçilerin dönmesini isteyemez.

4857 Sayılı İş Kanunu

Madde 4

Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

 1. a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
 2. b) 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
 3. c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
 4. d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
 5. e) Ev hizmetlerinde,
 6. f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)
 7. g) Sporcular hakkında,
 8. h) Rehabilite edilenler hakkında,

ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

Madde 8

Madde 8 – İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.
Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

Madde 13

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.

Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Kısmi Süreli Çalışma
Madde-6 İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapıla emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.

4857 Sayılı İş Kanununda Yer Alan Bazı Gereklilikler

Çağrı üzerine çalışma süresi aksine hüküm yoksa Haftada 20 Saat
İşçinin feshe itirazı 1 ay içinde dava açabilir
Feshin geçerli sebebe dayandırılması Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemli olan işçiler için zorunludur.
İşverenin haklı nedenle feshi İşçinin ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi
İşçinin veya işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını doğuran nedenler Sağlık nedenleri

Ahlaki ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri

Zorlayıcı sebepler

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için bildirimin yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra

Yeni iş arama izni En az günde 2 saat
Elli ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör % 3 özürlü çalıştırmak zorundadır
Kamuda % 4 özürlü, % 2 eski hükümlü
Ara dinlenmesi (çalışma süresinden sayılmaz) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika

Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar olan işlerde yarım saat

Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat

Doğum izni 16 Hafta
Çoğul gebelikte : 18 hafta
Süt izni Günde 15 saat
Deneme süreli iş sözleşmesi En çok 2 ay, istek halinde 4 aya uzatılabilir
Geçici iş ilişkisi 7. maddeye göre; geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir
Çalışma koşullarında değişiklik İşçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı kabulü gerektirir.
Toplu işçi çıkarma İşyerinde çalışan sayısı;
a. 20 ila 100 arasında ise, en az 10 işçinin
b. 101 ila 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin
c. 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin işine 17. Madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işten çıkarma sayılır.
En az 30 gün önceden, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirim gerekir.
Ücret ve Ücretin ödenmesi Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Ücret alacaklarında zaman aşımı 5 yıldır.
Ücret kesme cezası 2 günden fazla olamaz.
Fazla çalışma Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 275 saatten fazla olamaz.
Yıllık ücretli izin süresi Bir yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden

5 yıldan fazla, 15 yıldan az olanlara 20 günden,

15 yıldan (15 dahil) fazla olanlara 26 günden

Az olamaz. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Çocukları çalıştırma yasağı Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların (14 YAŞ) çalışma saatlri günde 7  ve haftada 35 saatten fazla olamaz.

Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde 8 ve hafta 40 saate kadar artırılabilir.

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir.

Çalışma Süresi Haftada 45 saat olup, günde 11 saati aşamaz. Tarafların anlaşması ile haftalık çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saatti aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Kapsam ve İstisnalar

Madde2

(1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

 1. a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
 2. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
 3. c) Ev hizmetleri.

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

 1. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
 2. e) (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 sayılı Kararı ile.)

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

Madde13 –

(1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

Madde 5 (1) Konsey, Müsteşarın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür,  4

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından ilgli birer genel müdür, 7

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı, 2

İşveren, işçi ve kamu görevleri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi, 14

İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan en fazla 2 temsilci. 2

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen konsey üyeleri, İKİ YIL İÇİN SEÇİLİR ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer.

MADDE- 9 (1) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır.

İş Güvenliği Uzmanları İçin Sınava Hazırlık-2

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Bilgilendirme

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği

c) Birinci sınıf gayrisıhhi müessese : Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken işyerlerini,

d)İkinci sınıf gayrisıhhi müessese:  Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

e) Üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese : Meskenlerin yanına açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini,

f) Sıhhi Müessese: Gahrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerlerini

İşyerinde Aranacak Genel Şartlar

Madde 5

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması
 2. 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda mesken görünmesi durumunda tüm kat maliklerinin oy birliği ile onay vermesi
 3. Özel yapı şekli gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, ekmek fırını, akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol, doğal gaz ve lpg istasyonları için YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ alınması
 4. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için kolluk kuvvetlerinin görüşlerinin alınması
 5. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile parlayıcı, patlayıcı, yanıcı vb. tehlikelerin bulunduğu yerlerin mevzuatta belirtilen mesafede olması
 6. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; 30 kişiden fazla çalışanı bulunan her türlü işyerleri, ana giriş kapıları cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren İTFAİYE RAPORUNUN alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı tedbirlerin alınmış olması
 7. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satan işyerlerinin okul, yurt, mabet, bina ve tesislerden mevzuatın öngördüğü mesafede olması
 8. Engelliler için giriş çıkışlarda kolaylaştırıcı önlemlerin alınması
 9. Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu yönetimce alınır. Bu durum sonrasında yapı değişikliği olmadığı sürece buradaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu alınmaz.

Gayrisıhhi Müesseselerin İnceleme Kurulları

Madde 15

İl Özel İdarelerinde/büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, 5 kişiden az olmamak üzere valinin/belediye başkanının veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve tarım birimleri görevlileri, sanayi, ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odaları temsilcileri ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali/belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

Organize Sanayi Bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Tesisin özelliğine göre ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandı, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler

Madde 23 – Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı 5 gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir.

İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği

GÖREVLENDİRİLECEK ÇALIŞANLARIN BELİRLENMESİ

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

 1. a) Arama, kurtarma ve tahliye,
 2. b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

İlk Yardım Yönetmeliği

İlkyardım Eğitimcisi; Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğiticisi almış sağlık personelini,

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en a “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az, ongünden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

İLKYARDIMIN ABC’ Sİ;

 • Airway – Havayolu açma
 • Breathing – Solunum Sağlama
 • Circulation – Dolaşım (kanama kontrolü)

İlkyardımın temel uygulamaları ise; Koruma, Bildirme ve Kurtarmadır.

3. bölümde görüşmek üzere…

Birinci Bölüme Geri Dön

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, DSP  Çalışma Notları

NİG bünyesindeki İSG Profesyonellerinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan isg mevzuatlarına bire bir uyan, ayrıca çeşitli kaynaklardan derleyerek hazırlamış olduğumuz çalışmalara, bilgi ve dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık Testleri

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

Önemli Makaleler

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

2Yorumlar

 • Çağrı İş Güvenliği , Şubat 11, 2018 @ 11:43 pm

  Beren hanımın yazdıklarına ilave olarak konu başlıklarını linkle destekledik.Böylece kullanıcı isterse o konudaki linle tıklayarak detaylı araştırma yapabilecek. Güzel bir çalışma oldu sanırım

 • Salih DERE , Ağustos 9, 2018 @ 10:30 am

  Çok güzel bir çalışma hazırlamışsınız sevgili arkadaşım. Elleriniz dert görmesin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla