Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Organizasyonu

İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Organizasyonu
Tamircin Burada

İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Organizasyonu nasıl uygulanır, ilkyardım düzenlemeleri nasıl yapılır?

İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Organizasyonu

İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan eylemlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun yerel olanak ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayların sonuçlarına afet denilmektedir.

 


Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları


AFET YÖNETİMİ

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken idari yasal ve teknik çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olay zamanında,uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan çıkarılan derslerin ışığında var olan sistemi geliştiren yönetim biçimidir.

ACİL DURUM

 1. Olumsuz etkilerini en aza indirmek için acil önlemler alınmasını gerektiren beklenmedik ve ani gelişen olay.
 2. Acil müdahale gerektiren ve yerel kapasitenin olayları belirleme ve yönetmede yetersiz kaldığı durumlarda afetler sonrası oluşan acil durum.
 3. Acil durumlar; ölümler, yaralanmalar, insanların yerlerini terk etmeleri, hastalık, sakatlık, gıda güvensizliği, altyapının hasar görmesi ya da kaybedilmesi, zayıflamış ya da zarar görmüş kamu yönetimi ve azalmış kamu emniyeti ve güvenliği durumlarını içerebilir. Afetten etkilenen ülkelerde, bu durumlar çoğu kez aynı anda ortaya çıkar, yerel kapasiteyi zorlar ve ekonomik ve sosyal faaliyetleri aksatır.

AFET TÜRLERİ

Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca, 31 çeşit doğalafetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de değişmektedir. Örneğin, Akdeniz Bölgesinde doğal afetler kuraklık, seller, orman yangınları, heyelan, dolu fırtınaları, çığlar, donlardır. Ülkemizde ise en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık,şiddetli yağış, şiddetli rüzgâr, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır. Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre sadece 1980’li yıllarda dünyada 700,000 kişi meteorolojik afetlerden dolayı hayatını kaybetmiştir.

 1. DOĞAL AFETLER ; Yavaş gelişen doğal afetler
  1. Şiddetli soğuklar,
  1. Kuraklık,
  1. Kıtlık vb. Ani Gelişen Doğal Afetler
  1. Deprem,
  1. Seller, su taşkınları,
  1. Toprak kaymaları, kaya düşmeleri,
  1. Çığ,
  1. Fırtınalar, hortumlar,
  1. Volkanlar,
  1. Yangınlar vb.
 2. İNSAN KAYNAKLI AFETLER
  1. Nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar,
  1. Taşımacılık kazaları
  1. Endüstriyel kazalar,
  1. Aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar,
  1. Göçmenler ve yerlerinden edilenler vb.

İşyerlerinde çalışanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, işyerindeki faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurabilen,kuruluşa veya doğal çevreye zarar veren, kuruluşun mali yapısını ve toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


İşyerleri tehlike kaynağı olması bakımından potansiyeli yüksek olan yerlerdir. Bu durum işyerlerinde acil durum ve eylem planı çalışmasının, çok geniş bir boyutta ele alınılmasını zorunlu kılmaktadır. Acil durum ve eylem planı çalışmaları ve uygulamalarının tek başına işyerleri tarafından yapılması ve yürütülmesi çok zordur. Tek taraflı uygulama ve yürütüm, planı verimli ve sağlıklı kılmayabilir.

Ülkemizde böylesi durumlarda can kaybı başta olmak üzere yitirilebilecek pek çok değer göz önüne alınarak, Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” kurulmuştur. İşyeri yönetimi bulunduğu bölgedeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri ile iletişime geçerek,işyerinde hazırlanacak Afet ve Acil Durum Planlarıyla ilgili desteği sağlayabilir.

İşyerlerinde kurulum aşamasında ve sonrasında alınması gereken önlemler vardır;

Acil çıkış yolları ve kapıları

 • Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalı ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır.
 • Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri sağlanmalıdır.
 • Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı,boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olmalıdır.
 • Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır.İçeri doğru açılan kapılar tehlike anında kaçışı engelleyerek yığılmalara ve fazladan zararlara yol açabilmektedir.
 • Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmamalıdır.
 • Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olmalıdır.
 • Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmelidir. İşaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olmalıdır
 •  Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmamalıdır.
 • Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmamalıdır.
 • Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

Ayrıca yangınla mücadele için

 • İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine,kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme donanımı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulunmalıdır.
 • Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olmalı, görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı, önlerinde engel bulunmamalıdır.
 • Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmeli,işaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olmalıdır

İşyeri Sağlık Birimi Çalışanlarının Afet ve Acil Durumlardaki Sorumlulukları

Afet ve acil durum ortaya çıkmadan işyerinde kurulması gereken ekiplerden biri de “ilkyardım ekibi”dir. Bu ekibin kurulması sorumluluğu işyerinde bulunan en yetkili sağlık çalışanındadır. Sağlık birimi çalışanları (İşyeri hekimi, işyeri hemşiresi, sağlık memuru vb.) kurulacak ilkyardım ekibinde yer almalı, kuruluşun büyüklüğü ve çalışan sayısı göz önüne alınarak gerekli sayıda “ilk yardımcı” yetiştirilmelidir

İşyeri hekimi sertifikalı ilkyardımcıları bir araya getirerek, ilkyardım odaları, ilkyardım dolapları ve acil hasta/yaralı taşıma ve sağlık kuruluşlarına iletimi konusunda toplantılar yapmalıdır. İşyerindeki en üst sağlık yetkilisi her vardiyada gerekli olacak sayıda ilkyardımcılardan ekipler kurmalı ve bu ekiplerin diğer afet ve acil durum ekipleriyle iletişimini sağlamalıdır. İşyerinde yapılacak eğitim ve tatbikatlarda ilkyardım ekiplerinin yer alması sağlanmalıdır.


Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi


İlkyardım odaları ve dolaplarının düzenli aralarla denetiminin yapılarak eksiklerin tamamlanması da ekip liderlerinin sorumluluğunda olmalıdır. Ayrıca işyeri hekimi, ilkyardımcıların güncelleme eğitimlerinin takibi, emekli olan, işten ayrılanların yerine yeni ilkyardımcılar yetiştirilmesinin sağlanması görevini de yerine getirmelidir.

İlkyardım odaları

İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir ya da daha fazla ilkyardım odası bulunmalıdır. Bu odalar yeterli ilkyardım malzeme ve ekipmanı ile donatılmalı ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulmalıdır. Ayrıca, buralar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmeli ve çalışma koşullarınıngerektirdiği her yerde ilkyardım donanımı bulundurulmalıdır. Bu donanım uygun şekilde işaretlenmeli ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulmalıdır

İlkyardım dolapları, her zaman görünür bir şekilde işaretli,kolaylıkla erişilebilecek şekilde, kaza olabilecek alanların yakınında olmalıdır. İlkyardımcılar ilkyardım dolaplarına bir iki dakika içinde ulaşılabilmelidir. Dolaplar uygun malzemeden yapılmış olmalı ve içindekileri sıcaktan, nemden ve istismardan korumalıdır.

İlkyardım çantaları veya dolapları, toz veya toprak girmeyecek şekilde yapılmış olmalı ve herhangi bir karışıklığa yol açmayacak şekilde içleri bölünmüş olmalı ve her malzeme veya ilacın üzerinde adları okunaklı bir şekilde yazılmış olmalıdır. Dolap kapaklarının iç tarafına içinde bulunan ilaç ve malzemenin bir listesi yapıştırılmış olmalı ve beyaz üzerine kırmızı ay işareti konarak işyerinin uygun bir yerinde bulundurulmalıdır

Başlangıçta ilkyardım hastayı kımıldatmadan yapılacak olsa da, gerektiğinde yaralı veya hasta kişinin kaza yerinden uzaklaştırılmasını sağlamak üzere kullanılacak basit taşıma araçlarına kolayca ulaşılabilmelidir.

İlkyardım konusundaki yazılı bilgiler, işyerinde stratejik bir noktada görülebilecek bir yere asılmalı ve işveren bu konuda tüm işçiler için bilgi notları düzenlemelidir

Bilgi notunun temel bölümleri şu maddeleri içermelidir:

 • İşyerinde ilkyardım ve tıbbi bakımdan daha fazla yararlanma yöntemleri,
 • İlkyardım personeli olarak görevlendirilen personelin tanımlanması,
 • Herhangi bir kaza ile ilgili bilginin, hangiyollarla ve kime bildirilmesi gerektiği,
 • İlkyardım dolabının ve ilkyardım odasının yerleri,
 • Bir kaza durumunda ve kazadan sonra çalışanların ne yapması gerektiği,
 • Kaçış yollarının nerelerde olduğu ve
 • İlkyardım personelinin görevlerinde nasıl desteklenecekleri.

Madenlerde yer üstünde yapılacak ilkyardım müdahaleleri

ILO’nun 2006 yılında Cenevre’de yaptığı, Kömür Madenlerinde Güvenlik ve Sağlık Uzmanları Toplantısında alınan kararlarda; “madende, bir vardiyada çalışan işçi sayısı ulusal yasa veya yönetmeliklerle belirlenen rakamı aşarsa, uygun niteliklere sahip bir ilkyardım merkezi bulundurulmalı ve düzenli bir şekilde bakımı yapılmalıdır” denilmektedir.

İlkyardım merkezi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Yer üstünde diğer amaçlar için kullanılmayan ayrı bir yerde, madenin ana girişine elverişli yakınlıkta olmalı, rahat bir girişi bulunmalı ve sedye taşıyan insanlar girebilmelidir.
 • Yeterli derecede ısıtılmış, aydınlatılmış, temiz tutulan tedavi, dinlenme, depo ve bekleme odaları bulunmalıdır.
 • Yalnızca ilkyardım, tıbbi incelemeler ve ambulans hizmetleri için kullanılmalıdır.

İlkyardım merkezi tedavi odası aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır:

 • Kolay temizlenebilen kaygan olmayan bir tabanı, kolayca yıkanabilir duvarları, gömme depo rafları, kolay temizlenebilir çalışma bankoları ve akarsu olan lavaboları bulunmalıdır.
 • Sıra, sandalye, tekerlekli tedavi servis arabası(çekmeceleri bulunan ve üzeri cam olan), ayarlanabilen tedavi sandalyesi, büyüteçli lamba, kanepe ve perde bulunmalıdır.

 

İlkyardım merkezi dinlenme odası aşağıda belirtilen özelliklerde olmalıdır:

 

Web Tasarımı

 

 • Tedavi odasına açılan bir kapısı ve sedyelerin hareketlerini kolaylaştırmak için dışarıya açılan geniş kapıları bulunmalıdır.
 • Akarsuyu olan bir lavabosu, ayarlanabilen bir kanepe ve dinlenme sandalyesi bulunmalıdır.

İlkyardım merkezi tedavi odasından, kilitlenebilir üniteleri ve kilitli bir kapısı bulunan depo odasına geçilebilmelidir. Tedavi odasından banklar ve sandalyelerin bulunduğu bekleme odasına veya alanına da geçilmelidir

İlkyardım merkezinde, bir doktorun hizmetinden yararlanabilen ilkyardım görevlileri görev yapmalıdır. Diplomalı bir hemşire yada onaylı bir ilkyardım eğitimi kursunu tamamlayanların dışında hiç kimse,yönetici tarafından ilkyardım merkezinde görevlendirilmemelidir.

Madende, inşaat alanında, fabrika ya da atölyelerde veya çevresinde çalışılırken, ilkyardım merkezinde görev yapan ilkyardım görevlisi veya görevlileri devamlı orada bulunmuyorlarsa da hemen ulaşılabilir durumda olmalıdırlar.


İş Güvenliği 


Herhangi bir vardiyada çalışanların toplam sayısının ulusal yasa veya yönetmeliklerle belirlenen sayıyı aşmadığı küçük madenlerde devamlı kullanıma hazır olan bir ilkyardım odası bulundurulmalıdır

İlkyardım odası yeterli derecede ısıtılmış ve aydınlatılmış olmalı, sıcak ve soğuk su bulunmalı, kolaylıkla temizlenen iç yüzeylere sahip olmalı ve ulusal yasa veya yönetmeliklerle odada bulunacak minimum donanım belirlenmelidir.

Söz konusu düzenlemeler, ilkyardım ve hayat kurtarma teknikleri konularında yetkili (sertifikalı, ehliyetli) kişi veya kişilerin sorumluluğunda olmalı ve bu özelliklere sahip bir kişi çalışma saatleri süresince devamlı ulaşılabilir durumda olmalıdır.

İşletmenin kaynakları, bu bölümdeki koşulları sağlamak için yeterli değilse bunları yerine getirmek için iki veya daha fazla işletme,kaynaklarını birleştirebilir. Yetkili makamların onayı alınarak yapılan düzenlemelerde, bu tür tesislerin her işyerinden kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde kurulması sağlanır.

Yeraltında ilkyardım düzenlemeleri

İşveren, yeraltında karşılaşılan tehlikeler nedeniyle oluşacak yara ve hasarlarla başa çıkmak için yeterli ilkyardım hizmetlerini,kuruluşlarını ve personelini sağlamalıdır. Yeraltında çalışılırken ilkyardım sağlamak için olabildiğince uygun araçlara ve eğitilmiş personele her zaman kolaylıkla erişilebilmelidir.

Yer altında çalışan yeterli sayıda kişi, onaylanmış güncelilk yardım sertifikalarına sahip olmalıdır

Bu nitelikli kişilerin her biri olanaklar ölçüsünde düzenli olarak yer altında aynı gurupla birlikte çalışmalıdır.

 

Her bir ilkyardım personeli en az aşağıda belirtilen maddeleri kullanılabilecek şekilde bulunduran bir ilkyardım çantası taşımalıdır:

 • İki üçgen bandaj,
 • Sabitleyici bandajı olan, steril hazırlanmış küçük orta ve geniş pansumanlar,
 • Çeşitli yapışıcı bantlar ve
 • Yeterli sayıda tıbbi eldiven.

İşveren, gerekirse ilkyardıma gereksinimi olan kişiyi nakletmeden önce, ona tedavi sağlamak üzere, yeterli ve uygun ek ilkyardım birimleri oluşturmalıdır.

İlkyardım donanımlarını düzenli bir şekilde bulundurmak ve gerektiğinde yenilemek tüm ilkyardım görevlilerinin ve yer altındaki denetçilerin (nezaretçilerin) görevi olmalıdır

Tüm ilkyardım gereçleri uygun, temiz, toz ve nem geçirmez saklama kaplarında bulundurulmalı ve işçiler bu gereçlere erişebilmelidirler.

Yer altında ilkyardımda çalışan tüm kişilerin listesi,ilkyardım merkezinde madende çalışanlar tarafından kolayca görülebilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

Hasta ve yaralı kişilerin taşınması

Maden yöneticisi yaralı ve hasta kişilerin maden yüzeyine çabuk ve rahat taşınmalarını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

İşveren yaralı ve hasta kişilerin, hastaneye veya evlerine hemen taşınmaları için gereken düzenlemeleri yapmalıdır


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Sponsor

Çağrı Tasarım

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Organizasyonu 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Yaralı insanların çıkarılacağı her kuyuda veya açıklıklarda,insanların yalnız bir kafesle çıkarılabileceği ve kafesin, sedyenin düz olarak yatırılabileceği kadar geniş olmadığı her kuyuda ve her batık kuyuda,yaralanmanın ağırlaşmasını önlemek için uygun bir can yeleği veya tutma sistemleri sağlanmalı ve kullanılmalıdır

Denetim

İşveren tarafından görevlendirilen yetkili bir kişi tarafından, tüm ilkyardım ve ambulans donanımının ne sıklıkla denetleneceği,ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Her kullanımdan sonra ya da en geç 6 ayda bir kontroller yapılmalıdır. Tüm noksanlıklar zaman geçirmeksizin düzeltilmelidir.

Eğitim ve güncelleme-takviye eğitimleri

Kömür madenciliğine yeni başlayan herkes, mümkün olduğunca önemli hayat kurtarıcı teknikler ve ilkyardımın temelleri konusunda eğitim ve bilgi almalıdır

Bu kişilerin yeni teknikler konusunda güncel bilgilendirilmeleri için gerektiğinde güncelleme-takviye kurslar düzenlenmelidir.

Onaylanmış ilkyardım sertifikası alan kişiler, yetkilileri tarafından istenilmesi durumunda yeniden eğitilerek sınava sokulmalıdır. İlkyardım merkezinde çalışan ve yer altındaki işçilere ilkyardım ulaştıran kişiler, elde edecekleri başka özellikler yanında aşağıda belirtilen hususları yapmalarını sağlayacak bilgiler almalı ve eğitim görmelidir:

 • Şok tedavisi ve canlandırma,
 • Yaraları inceleme ve değerlendirme,
 • Pansuman yapma,
 • Tıbbi ve cerrahi durumları inceleme ve değerlendirme,
 • Üzerinde akım bulunan alete yakalanmış olanları uzaklaştırma ve elektrik şoku ve ciddi vücut yaralanmalarını tedavi etme,
 • Acil durum tedavisi ve sevk yapma,
 • Basit raporlar tutma
 • Zayiatların yönetimi,
 • Bütün acil durum donanımlarını kullanma ve
 • Depo ve destek yönetimi.

Yaralanmaların bildirilmesi

Yaralı bir kimse, yarası ne kadar hafif olursa olsun madeni terk etmeden önce inceleme ve tedavi için ilkyardım merkezine başvurmalı,gerekirse tedavi ve sevk edilmelidir. Yaralanma yer altında tedavi edilmiş bile olsa ilkyardım merkezinde bildirilen yaralanmaların kaydı tutulmalı ve saklanmalı ve yıllık değerlendirilmelidir.

Tahliye ve kurtarma Acil durumlarda tahliye

Her işveren, madende acil bir durum görülürse uygulamak üzere “maden acil durum eylem planı” bulundurmalıdır. Bu plan, yangın önleme ve acil durum eylem planının bir parçası olmalı, madenin tahliyesini ve aşağıda belirtilen konuları kapsamalıdır:

 • Acil durumlarda alınacak önlemleri yönetmek üzere kişisel sorumluluklar saptanmalıdır,
 • Acil durum iletişim sistemi kurulmalı, acil durumlardaki iletişimi yürütmek üzere yöntemler ve kişisel sorumluluklar belirlenmelidir,
 • Acil durumdan etkilenen herkese derhal durumun bildirilmesini sağlayacak ve tüm kişiler tarafından görülüp duyulabilecek bir alarm sistemi bulundurulmalıdır,
 • Madenden veya tehlike bölgesinden kişilerin güvenli olarak, düzenli bir şekilde hemen çekilmesini sağlayan bir yöntem izlenmeli, acil durumlardaki kaçış yolları ve yöntemleri konusunda eğitim verilmelidir,
 • Kritik operasyonları yapmak üzere madende kalan çalışanların, madeni terk etmeden önce izleyecekleri yöntemler belirlenmelidir.Bu durumlarda:
  • Yalnızca, kritik operasyonlarda ve yangınlar, patlamalar gibi madende görülen acil durumlarda yapılacak eylemler konularında özel eğitim almış personel seçilmeli;
  • Hemen çekilmeyecek olan kişilerin bulundukları yerlerin güvenli olmalarını sağlayacak elverişli yöntemler uygulanmalı;
  • Karşılaşılan kritik duruma hazırlıklı olmak üzere personel, gaz tayin edici ekipmanın yanısıra gerekli diğer ekipman ve gereçlerle donanmış olmalıdır.
 • Belirli riskler altında olan kişilere kaçmaları için kişisel solunum donanımı gibi, gerekli donanım sağlanmalı;
 • Madende acil durumları oluşturan yangınlara ve diğer tehlikelere karşı eğitilmiş, donatılmış ve hemen ulaşılabilecek bir eylem grubu oluşturulmalı;
 • Acil durum tahliyesi tamamlandıktan sonra, yöntem tüm işçilere açıklanmalı;
 • Her düzeydeki tüm personel için; acil durumların önlenmesi için düzenli tatbikatlar, hazırlıklı olma, eylem yöntemleri ve periyodik olarak acil durum alıştırmaları konusunda bilgi ve eğitim verilmelidir.

Maden kurtarma çalışmaları

Maden acil durum eylem ve kurtarma planı, ulusal yasa veya yönetmeliklerle istenilmeli ve her işveren, madenden kurtarmayı da kapsayan, bu planı hazır bulundurmalıdır

Plan yangın önleme ve acil durum eylem planının bir parçası olmalıdır.


İşitmeye Bağlı Risk Değerlendirme Parametreleri


İşveren birleşerek veya ayrı olarak uygun merkezlerde,kurtarma çalışmaları ve kurtarma çalışanlarının eğitimleri için tam olarak donatılmış yeterli merkezi kurtarma istasyonları bulundurmalı, bunların bakımını sağlamalıdır. Bu merkezler yetkililer tarafından onaylanmalıdır.

Kurtarma istasyonun çalışma alanı yetkililer tarafından belirlenmelidir. Her kurtarma istasyonu, kurtarma işinde yeterli eğitim almış,yetkililerce belirlenen süre madende yer altında pratik yapmış ve ulusal yasa veya yönetmeliklerde istenilen diğer özelliklere sahip yetkili bir memurun,doğrudan kontrol edebileceği bir konumda olmalıdır.

Ulusal yasa veya yönetmelikler ile istisna kabul edilmedikçe;

 1. Maden bölgesinde merkezi bir kurtarma istasyonu bulunuyorsa işveren o istasyona, her hangi bir zamanda arayıp verdiği hizmetlerden tam olarak yararlanacak şekilde, bağlanmalıdır.
 2. Var olması durumunda her madenin, merkezi kurtarma istasyonu ile telefon bağlantısı olmalıdır. Merkezi bir istasyon bulunmuyorsa, kurtarma istasyonları olan çevredeki diğer madenlerle telefon bağlantısı olmalıdır.
  1. Ulusal yasa veya yönetmelikler yeterli kurtarma işçisi sayısını belirlemelidir.
  1. Kurtarma işçileri aşağıda belirtilen şekillerde organize edilmeli ve bulundurulmalıdırlar:
   1. Merkezi istasyonda devamlı bir kurtarma teşkilatı ve madende eğitilmiş kurtarma işçileri bulundurulmalı veya
   1. Madende kurtarma ekipleri oluşturulmalıdır

Yetkililerin belirleyebileceği özel durumlar dışında, daimi kurtarma biriminden yeterli sayıda bir grup devamlı olarak istasyonda görevlendirilmeli ve orada kalmalıdır.

Her madende, hizmetlerine gerek duyulur duyulmaz, diğer kurtarma çalışanlarını de görevlendirmek için etkili düzenlemeler yapılmalıdır.

Kurtarma çalışanlarının seçimi

Maden kurtarma çalışmaları için eğitilecek çalışanların seçiminde, fiziksel uygunlukları, mizaçları, dayanma güçleri, kurtarma işi için genel uygunlukları ve daimi kurtarma birimi ile işbirliği yapabilecek iletişim becerisi göz önüne alınmalıdır. Ayrıca, madenin yerleşimi konusundaki bilgileri de temel alınarak dikkatle seçilmelidir.

Kurtarma çalışanlarının yeraltı kömür madeninde en az iki yıl çalışma deneyimleri ve onaylı ilkyardım sertifikaları olmalıdır.

Kurtarma işçileri yılda bir sağlık kontrolünden geçirilmeli, uygun oldukları saptanmadıkça göreve devam etmemelidirler.

Bilgilendirme ve uygulama

Her merkezi kurtarma istasyonunda veya yetkililer tarafından gerek görülen diğer istasyonlarda, kurtarma çalışanlarını eğitmek üzere yeterli sayıda uzman eğitimci bulundurulmalıdır.

Kurtarma işinde eğitim için seçilen herkes, yetkililer tarafından belirlenen bilgilendirme kurslarına katılmalı ve pratik çalışmalara olabildiğince fazla sayıda katılmalıdır.

Sertifikalarını başarı ile almış olan kurtarma işçileri,yetkililer tarafından tanımlandığı veya onaylandığı şekilde periyodik olarak daha ileri bilgilendirme ve uygulama eğitimleri de almalıdırlar.

Kurtarma alet ve donanımları

Her merkezi kurtarma istasyonu ve yetkililer tarafından onaylanan diğer bütün istasyonlarda, yetkililer tarafından belirlenen kurtarma donanımları sağlanmalı, iyi bir şekilde bakımı yapılarak devamlı kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır.

 

Solunum aygıtları, duman kaskları ve benzerlerini kullanma sonucunda görülebilecek olan kazalar veya diğer tehlikeli durumlar yetkililere bildirilmelidir.

 1. Her madende kurtarma işçileri için ayrı bir oda veya kalınacak yer bulundurularak bakımı sağlanmalı ve ulusal yasa veya yönetmeliklerle uyumlu donanımlar sağlanmalıdır
 2. Yer altında bulundurulması gerektiği belirtilenler dışındaki kurtarma donanımları, bir odada veya kalınacak yerde saklanmalı, yer altında bulundurulmamalıdır.

Ulusal yasa veya yönetmelikler, kurtarma çalışmaları,eğitimi ve uygulamaları için sağlanan odaların, aletlerin ve donanımın ne sıklıkta denetlenmesi gerektiğini belirlemelidir.

 • Her madende kurtarma işçileri tarafından ve eğitim amaçlı olarak kullanmaya uygun bir formda, genel havalandırma sisteminin açık ve okunaklı biçimde yeterli sayıda kopyası bulundurulmalıdır
 • Kopyalar, bütün kapıları, kapakları, hava geçitlerini, regülatörleri ve telefon istasyonlarını göstermelidir.
 • Kopyalarda giriş hava yolları, dönüş (çıkış) hava yollarından ayrı bir renkte gösterilmelidir.

Kurtarma çalışmalarında ve eğitimde kullanılacak sinyal kodları, her ülkede tüm madenler için aynı olmalı ve yetkililer tarafından onaylanmış olmalıdır.

Maden kurtarma çalışmalarının yönetimi

 1. Madende yapılacak kurtarma çalışmalarının yönetimi ile ilgili kuralları, ulusal yasa veya yönetmeliklerin ve yetkililerin öngördüğü şekilde, hazırlamak her maden yöneticisinin görevi olmalıdır.
 2. Kurallar:
  1. Kurtarma çalışmaları sırasında belirli kişiler tarafından yapılacak görevleri;
  1. Yönetici veya diğer bir yetkili kişi tarafından madende yer üstünde görevlendirilen, bir kişinin yapacağı görevleri;
  1. Madenin etkilenmiş olan kısmına yalnızca tam olarak yetkilendirilmiş kişilerin girebileceğini;
  1. Madene giren herkesin isminin kayıt edilmesi gerektiği hususlarını belirtmelidir.

Yönetici tarafından görevlendirilen yetkili bir kişi,yeterli kurtarma ekiplerinin organize olmuş olduğunu ve solunum aygıtlarının yetkililer tarafından istenilen koşullara göre testten geçirilmiş olduğunu garanti etmelidir.


Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın


 • Soluk alınamama olasılığının olabileceği atmosferin mümkün olduğunca yakınında, temiz hava istasyonu veya istasyonları kurulmalıdır.

 

 • Temiz hava istasyonlarında aşağıda belirtilen destekler mümkün olduğunca sağlanmalıdır:
  • Biri taşınabilir solunum cihazı bakımında,diğeri ilkyardımda uzman iki kişi,
  • Solunum aparatları ile donatılmış, soluk alınamayan bir atmosferde görev yapmaya hazır bir kurtarma ekibi,
  • Canlandırma için gerekli donanım ve ulusal yasa veya yönetmeliklerle istenilen bu tür diğer donanım ve
  • Temiz hava istasyonu ile madenin yer üstündeki kısımları arasında telefon bağlantısı
 • Hiç bir kurtarma ekibi nereye gideceği ve ne yapma girişiminde bulunacağı konusunda kesin talimat almadan temiz hava istasyonu ötesine geçmemelidir.
 • Ekibin gideceği yolu iyi bilmemesi durumunda,plan yolu açıkça göstermelidir.
 • Mümkün olan her yerde madende çalışan, solunum aygıtı donanımı olan bir rehber (eğer donanımı kullanma konusunda eğitilmiş ve ehliyetli ise) kurtarma ekibine eşlik etmelidir.
 • Kurtarma takımları liderleri önceliği her zaman takımlarının güvenliğine vermelidir
 • Takımın solunamayan atmosfere girmesinden hemen önce, lider solunum aparatları setlerinin güvenli ve tatmin edici bir şekilde çalıştığından emin olmalıdır.
 • Soluk alınamayan ortamda bulundukları zaman lider, takım üyelerinin ve aparatların durumlarını düzenli olarak kontrol etmelidir

Yangın, patlama, terör olayları ya da doğal afetlerde inşaat alanları, atölye ve fabrikalarda da güvenli kaçış yolları, toplanma alanları belirlenmiş olmalı, arama, kurtarma, yangın ve ilkyardım ekiplerinin talimatlarına uyulması sağlanmalıdır. Çalışanların bu tür durumlara hazır olabilmesi için belli aralarla (yılda 2 kez) tatbikatlar yapılmalıdır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla