Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Tamircin Burada

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki paydaşlar olan işveren, işgören, sendikalar, devlet ve toplum taraflarının aktif katılımı ile sağlanır

Dünyadaki ve Türkiye’deki sanayileşmeye, teknolojik gelişmelere paralel olarak, özellikle iş yerlerinde çalışanların güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bazı tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hâle getirmek gerekmektedir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Tanım

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ILO iş sağlığı ve güvenliğini, “Tüm meslek dallarında çalışanların sosyal, ruhsal ve bedensel durumlarını en iyi seviyelere ulaştırmak, bu düzeyde sürdürülebilir kılmak, çalışma şartlarından dolayı çalışanların sağlıklarının bozulmasını önlemek, çalışma esnasında sağlık açısından uygun olmayan tehlikelerden korumak, çalışanları bedensel ve ruhsal durumlarına en uygun mesleksel ortamlar yaratmak, bu mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek, kısaca, işin insana ve insanında kendi işine uyumunu sağlaması” olarak tanımlamıştır.


Çocukları Çalıştırma Yaşı Kaçtır?


İş güvenliğini sağlamak hem insani zorunluluk olup hem de yasal bir yükümlülüktür. İş güvenliğini sağlayarak ciddi boyutlara ulaşmış olan iş kazalarını azaltarak, güvenli çalışma koşulları sağlamak ve çalışanların çalışma hayatları boyunca sağlıklı yaşamalarını ve sorumlu oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkün olmaktadır. Ülke kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla iş kazalarından kaynaklanan kayıpları en aza indirmek, üretimin kesintisiz devam etmesini sağlamak ve çalışan devrini en aza indirgemek gerekmektedir.

İş Kazası

Sanayileşmenin ciddi sonuçlarından biri olarak, iş yerlerinde iş kazalarının sayısı büyük oranda artmıştır. Başlarda bu kazalar işverenler tarafından göz ardı edilirken, zaman içinde oluşan kazalar sonucu üretim kayıpları ile artan kaza maliyetleri işverenlerin iş kazalarına karşı önlem alma zorunluluğunu getirmiştir.

OSGB Hizmetleri

WHO, iş kazalarını önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay şeklinde tanımlamışken, ILO ise iş kazalarını belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen, önceden planlanmayan bir olay olarak tanımlamıştır


İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu’nun 13. maddesine göre, iş kazası aşağıda verilmiş olan bazı durumlardan herhangi birinde meydana gelen ve kaza anında veya sonrasında sigortalıyı bedence veya ruhça sağlığını bozan olaylardır. Bunlar;

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu anda,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere tayin edilmesinden dolayı asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emziren annenin çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında gerçekleşen olaylardır

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda ise iş kazası, “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da fiziksel olarak engelli hâle getiren olaylar” olarak tanımlanmıştır

İş kazalarının oluşması iki temel nedene bağlıdır. Bunlar, çalışanların güvensiz davranışları ve işyerindeki güvensiz fiziki koşullardır. İşin güvenliliğine yönelik çalışmalarda her iki durum da incelenerek önlem alınması gerekmektedir

Güvensiz Koşullar

İş güvenliğini bozan ve iş ortamını tehlikeli kılan faktörler çevre, makine ve malzeme kaynaklıdır. Yapılan işe uygun makine kullanılmaması, işe uygun üretim sisteminin seçilmemiş olması, yetersiz teçhizat, tasarım kusurları gibi unsurlar güvensiz koşullardır


OSGB’ler Nasıl Çalışmalı?


Güvensiz Davranışlar

İşçinin bazı hatalı hal ve tavırlarından dolayı iş güvenliğini tehlikeye sokması durumudur. İşçilerin emniyet dışı hareketler yapmasında eğitim düzeyleri, tecrübe seviyeleri ve psikolojik durumları önemli bir yere sahiptir.

İşçinin belirtilen bu kriterlere uygun olmayan iş miktarı ve fazla çalışma saatleri, iş güvenliği kurallarının bilinmemesi ve uygulanmaması, koruyucu ekipmanların uygun şekilde kullanılmaması veya işlevsiz duruma getirilmesi, emniyet katsayısı düşük malzeme kullanma, işleyen makine ve ekipmanlar üzerinde bakım çalışmaları yapma, gerek duyulmayan şakalaşmalar, çalışanın dikkatini dağıtan davranışlar emniyetsiz hareketler olarak değerlendirilir

Meslek Hastalığı

Meslek hastalığı, ‘‘çalışanların kullanılan ekipman, malzeme ve çevresel etkilerden dolayı uğramış oldukları geçici veya kalıcı olabilen hastalık, sakatlık veya psikolojik arıza durumları ’’ şeklinde tanımlanabilir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur


Meslek hastalıkları, uzun süre içerisinde ortaya çıkabilmesiyle iş kazalarından ayrılabilir; ancak kısa süre içerisinde de meydana gelebilen meslek hastalıklarına rastlamak mümkündür. Bir iş yerinde kısa veya uzun süre çalışmak, meslek hastalığına yakalanmanın bir şartı olarak görülebilir. Bu süre, etkisinde kalınan etmenlerin yoğunluğuna bağlıdır

5510 sayılı SSGSS Kanunu’nun 14. maddesine göre meslek hastalığı; “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple işin yürütüm sürecindeki şartları yüzünden uğradığı geçici veya süreli bedensel veya psikolojik engellilik halleri ’’ şeklinde tanımlanmaktadır

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nün 64. maddesinde belirtilene göre, meslekten kaynaklanan hastalıklara sebep olabilecek durumlar genellikle; kimyasal maddeler sonucu oluşan meslek hastalıkları, meslek grubuna yönelik cilt ve deri rahatsızlıkları, pnömokonyozlar ve mesleki şartlara göre değişen solunum rahatsızlıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar, fiziksel şartlara bağlı meslek hastalıkları olarak beş grupta incelenmiştir.


Meslek Hastalıkları Hakkında


Detaylı geniş bilgi için MESLEK HASTALIKLARI bölümümüzü inceleyebilirsiniz.

Sonuç

İş kazaları sonucu yaşanan maddi ve manevi kayıplar başta çalışanlar olmak üzere işverenlere, firmalara ve Türkiye’ye büyük zararlar vermektedir. Bu nedenle, işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan sebeplerin tespit edilmesi, gereken önlemlerin alınıp denetlenmesi, daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmek için temel gerekliliklerden biridir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında en önemli nokta, riskler ortaya çıkmadan önlemeye çalışmaktır. İlk olarak, birey-iş uyumuna dikkat edilerek çalışan niteliklerinin yetersizliği ile meydana gelebilecek iş kazalarının önüne geçilebilir. İkinci olarak, çalışanlarda iş güvenliği bilincinin oluşturulması, güvenli davranışların kazandırılması ve bu yönde gerekli eğitimlerin verilmesi şarttır. Sağlık ve güvenlik kültürü sadece işletmelerde değil, tüm topluma bu anlayışın yerleştirilmesi gerekmektedir.


Epidemiyolojik Yaklaşım İlkeleri


Sağlık ve güvenlik kültürü, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki paydaşlar olan işveren, işgören, sendikalar, devlet ve toplum taraflarının aktif katılımı ile sağlanabilir.

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla