Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimin Önemi

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimin Önemi
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimin Önemi, eğitim eksikliği sonucunda işçiler, iş güvenliği prosedürlerini ve uyulması gereken kuralları bilmezler. İyi planlanmış tüm işçileri kapsayan bir eğitim programı ile bu problem aşılabilir.


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları


İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimin Önemi

Tehlikeli davranışların diğer kategorisi olan bilinçli olarak yapılan kasıtlı davranışlar ise daha karmaşık ve açıklanması güçtür. Kasıtlı olarak yapılan tehlikeli davranışlar, işçilerin tehlikelerin farkında oldukları halde bu riski kabullendikleri ve her koşulda aynı davranışları gösterdikleri durumlardır.

 

Yaptıkları işle ilgili duyulan aşırı güven, genellikle deneyimli işçiler tarafından sergilenen, yıllardır bu işi böyle yapıyorum ve zararını göremedim diyerek işi aynı tehlikeli şekilde yapmaya devam etmeleri durumudur. Burada alınacak olan önlem ise gözetim ve denetim ile işin doğru şekilde yapılmasını sağlamak ve kontrol etmektir.


Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri


İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliğinin esas temeli, çalışanların sağlığına uygun ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaya dayanmaktadır. Bu süreçte hem bireylerin hem de işletmenin zarara uğrayacağı tehlikeli durumların ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir takım yasal düzenlemeler getirilmiş, hem işverenin hem de işçilerin bu düzenleme ve mevzuatlara uyması zorunlu kılınmıştır.

Farklı sektörelerde hizmet veren ve farklı çalışma disiplinleri bulunan firmalar kimi zaman tecrübesiz kimi zaman tecrübeli personel çalıştırmayı tercih etmektedirler. Ancak durumu ne olursa olsun her firmanın çalışma koşulları farklı olduğundan çalışanlar arasında fark gözetilmeksizin herkes için her düzeyde eğitimler programlanmalıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları insandan değil işin yapılış şeklinden kaynaklanması nedeniyle bunları eğitimler ve işe uygun işçi seçimi ile önlemek mümkündür.

 

Çalışanlar yaptıkları işin niteliğine uygun eğitimleri alarak işbaşı yaptırılmalılardır. Bu konu iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilmiştir. İşyerinde meydana gelebilecek tehlike ve riskler konusunda bilgilendirilmelidirler. Bu bilgilendirmeler iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerince çalışanlara verilecek yazılı, sözlü veya görsel eğitim yöntemlerinin kullanılması ile hayata geçirilmelidir.

İşyeri kendi bünyesinde uzman ve hekim bulundurmuyorsa bu hizmeti dışarıdan aldığı kurum aracılığı ile eğitimlerin eksiksiz verilmesini sağlamalıdır. Eğitimlerin bir defaya mahsus olmayıp, gelişen teknoloji ve gündelik koşullar çerçevesinde güncellenerek düzenli aralıklarla verilmesi planlanmalıdır. Bu planlamalar yapılırken hem işin incelikleri hem de çalışanların özellikleri bilinmeli, tek taraflı değil yönetimle beraber çalışanlar da bu sürece dahil edilerek planlama yapılmalıdır.


İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları


İşletme açısından eğitim ve gelişimin amacı, işletme ve kurumun temel amaçları olan kar ve verimliliği arttırmak için gerekli olan adımları atmaktır. Bu adımlardan biri de yeni teknolojilerdir. Yeni teknolojileri kullanabilmek, üretilen ürünün veya hizmetin niteliğini ve niceliğini arttırır. Bunun yanında eğitim ve geliştirme ile iş kazaları azaltılarak, araç-gereç bakımını daha iyi gerçekleştirerek katkılar sağlanır. Böylece, üretimi ve verimi yükseltmeye katkıda bulunmak amacıyla yapılan tüm bu eğitim çabaları temelde karlılığın arttırılmasına yöneliktir.

Kanun ve Yönetmelikler

İSGK’nun 11.Maddesinde ise “Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, tahliye, koruma, yangınla mücadele, ilkyardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar” hükmü ile acil durumlarda eğitimli personelin önemi vurgulanarak eğitim ve tatbikatların acil durumlara hazırlıklı olmak için önemi belirtilir


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri


OSGB Hizmetleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki eğitim hükümlerinin işyerlerinde nasıl uygulanacağına dair düzenlemeler Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ tir ve işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

  • Programların hazırlanması ve uygulanmasını
  • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini
  • Çalışanların bu programa katılmasını
  • Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar şeklinde belirtilmiştir.

 

Yine mevzuatta verilecek olan eğitimlerin bir plan dahilinde olması için konu başlıkları belirtilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları;

 


İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görev ve Sorumlulukları


 

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

Çalışanlara verilecek eğitim süreleri

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Ayrıca, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 

Sonuç

Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, iş veya görev değişikliğinde, çalışma koşullarının, işletmede kullanılan ekipman ve teknolojinin değişmesi halinde verilmesi gerekmektedir. Eğitimler değişen çalışma koşullarına göre sürekli güncellenir ve yenilenerek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Önemli hususlardan biri de, verilecek eğitimlerin maliyeti kesinlikle çalışanlara yansıtılmaması gerekliliğidir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır ve fazla çalışma süresi eklenerek bu zaman zarfındaki işgücü eksikliği telafi edilemez. Eğer eğitimde geçen süreler haftalık çalışma süresinin üzerinde ise bu süreler fazla çalışma olarak değerlendirilir. İşveren eğitim hizmetini dışarıdan sağlıyorsa, işveren – alt işveren sözleşmesi yapılmış olsa dahi, asıl işveren de alt işverenle birlikte sorumludur. Denetleme ve kontrol etme yükümlülüğündedir.

 

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla