Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı – Tanımlar-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi neyi tanımlar?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Genç işçi; 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder.

Andragoji_nedir?

İşyeri Hekimliği Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nı ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri
Doğru! Yanlış!

Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırına ne isim verilir?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Maruziyet sınır değeri; Çalışanların belirlenen sınır değer üzerinde kesinlikle maruz kalmaması gereken değer, Maruziyet eylem değeri ise; Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değerini ifade eder.

Risk nedir?

İş Kazaları Oluşum Teorileri
Doğru! Yanlış!

Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem ÖNLEYİCİ_FAALİYET tir.

Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler neyi ifade eder?

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen maddeler TAHRİŞ EDİCİ MADDEYİ, Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler ise TOKSİT MADDEYİ ifade eder.

Kimyasal maddelerin servis kayıt numarasına ne isim verilir?

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

STEL; Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri, MSDS ise, Malzeme güvenlik bilgi formu dur.

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınları hangi sınıfa girer?

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

B sınıfı yangınlar, Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı madde yangınları, C sınıfı yangınlar ise, Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz madde yangınlarını ifade eder.

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

MUTAJEN MADDE: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları ifade eder. TOKSİT MADDE ise, Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler ise TOKSİT MADDE'yi ifade eder.

Freno neyin tanımıdır?

Madencilik Sektöründe İş Kazaları
Doğru! Yanlış!

Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerine KADEME, Ocak havasının giriş ve çıkış yoluna NEFESLİK denir.

WHO_nun açılımı nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Dünya Çalışma Örgütü ILO'dur.

Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü arac neyi tanımlar?

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler
Doğru! Yanlış!

Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar neyi tanımlar?

Tozların Vücuda Girişi ve Etkileri
Doğru! Yanlış!

SOLUNABİLİR TOZ; Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları ifade eder. LİFSİ TOZ ise, Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklardır

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan programın adı nedir?

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmet­lerini nasıl yürütür?
Doğru! Yanlış!

Muvazaa; İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesidir.

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1 1

Etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilim neyi tanımlar?

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

TEHLİKELİ GERİLİM; Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üzerinde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilim, ALÇAK GERİLİM ise, Etken değeri 1000 volt yada 1000 voltun altında olan gerilimdir.

Aşağıdakilerden hangisi Kalitatif riskler grubuna girer?

Risk Değerlendirmeleri Neden Yapılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

Kantitatif risk analizi; Riskleri sayısal hale getirilerek, olasılık matematiksel ve mantıksal metodlar ile proses takip edilerek hesaplanan sistemleri, Kalitatif risk analizi ise, Riskleri yüksek, orta veya düşük gibi terimlerle tanımlayan yöntemlerdir.

Metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar olmaksızın basınçla sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş bir gaz içeren ve içindekini köpük, macun veya toz ya da sıvı faz halinde, gazda sıvı zerrecikleri veya katı olarak dışarı püskürtebilecek mekanik bir tertibat takılmış, herhangi bir şekilde tekrar kullanılamayan ekipmanlar neyi tanımlar?

Aerosol Kaplar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Basınçlı kaplar/ekipmanlar; Kaplar, borular, güvenlik ve basınç aksesuarları, uygulaması varsa basınçlı ekipmanın basınç içeren kısımlarına bağlı flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma kulpları ve benzeri elemanlar dır.

8 Saatlik Belirlenen Referans Süre İçin Zaman Aralık Ortalamasına ne isim verilir?

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Çevre faktörleri ile hastalık arasındaki ilişkinin çevre faktörleri ile kaza arasındaki ilişkiye de uyarlanabileceğini savunan kuramın tanımı ne olabilir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre neyi tanımlar?

Neden İş Güvenliği'nde en çok okunan 50 makale
Doğru! Yanlış!

Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim neyi tanımlar?

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birime ne isim verilir?

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmet­lerini nasıl yürütür?
Doğru! Yanlış!

Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalık nedir?

Mineral Tozların Analiz Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı men eden işaretin anlamı nedir?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

Uyarı işareti; Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işarettir. Emredici işaret; Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.

Alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ÇOK KOLAY ALEVLENİR MADDE'yi ifade eder.

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1
Hay Aksi!..

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1 2

Bir şeyler ters gitti sanki... Yeniden denesek mi? Ne dersin!.
Gayet Başarılısınız...

Ödül Kazananların Listesi

Oldukça başarılısınız, ancak biraz daha mı çalışmak gerekiyor acaba? Tekrar deneyelim mi?
SÜPERSİNİZ!..

Süpersiniz

İŞTE BU... NİG ekibi sizinle gurur duyoyuruz. Durmak yok, haydi diğer sorulara...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla