Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Asansör Yönetmeliği

isg yönetmelikleri

Ek-I
TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ

 

Çağrı Tasarım Kampanya

Başlangıç Hükümleri

 1. Temel sağlık ve güvenlik gerekleri altındaki yükümlülükler, ancak asansör monte eden veya imalatçı tarafından planlanan şekilde kullanıldığı takdirde, asansörün veya asansör güvenlik aksamının söz konusu tehlikeye maruz kalacağı durumlarda uygulanır.
 2. Bu Yönetmeliğin içerdiği temel sağlık ve güvenlik gerekleri zorunludur. Ancak, mevcut tekniğin durumuyla, bunların ortaya koyduğu hedeflere ulaşılamayabilir. Bu gibi durumlarda, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde, asansör veya asansör güvenlik aksamı bu hedeflere yakın bir şekilde tasarlanır ve imal edilir.
 3. İmalatçı ve asansör monte eden, kendi ürünlerine uygulanan bütün her şeyi belirleme ve monte amacıyla tehlikeleri değerlendirme zorunluluğu altındadır. Bu değerlendirmeyi dikkate alarak bunlar tasarlanır ve imal edilir. İmalatçı ve asansör monte edenin, asansör veya asansör güvenlik aksamıyla ilgisi olan tüm tehlikeleri tanımlamak amacıyla risk değerlendirmesi yürütmesi zorunludur. Bu değerlendirme sonucunu dikkate alarak imalatçı veya asansör monte eden tarafından bu ürünler tasarlanır ve yapılır.
 4. Genel

1.1. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin uygulanması

Bu Ek kapsamında yer almamasına rağmen muhtemel bir tehlikenin mevcut olması halinde, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nde yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri uygulanır. Herhangi bir olayda Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin Ek-I’inin 1.1.2. maddesinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekleri uygulanır.

1.2. Taşıyıcı

Her asansörün taşıyıcısı bir kabin olmalıdır. Bu kabin, asansör monte eden tarafından belirlenen, asansörün taşıyacağı azami kişi sayısına ve anma yük değerine karşılık gelen boşluğu ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Asansörün insan taşıma amaçlı olması durumunda ve boyutları izin vermesi halinde, kabin engellilerin girişini ve kullanımını zorlaştırmayan ve bu kişilerin kullanımını kolaylaştıran uygun tanzime imkân sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

1.3. Asılma ve destek şekilleri

Kabinin asılma ve/veya destek şekilleri, bunların bağlantıları ve diğer uç parçaları, kullanım şartlarını, kullanılan malzemeyi ve imalat şartlarını dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenliği temin etmek ve kabinin düşme riskini asgariye indirmek üzere seçilmeli ve tasarlanmalıdır.

Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanıldığı takdirde, her birinin ayrı tutturma noktası olan en azından iki bağımsız halat veya zincir bulunmalıdır. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlenmesi veya çevrim oluşturulması gerekli olmadığında, hiçbir bağlantı veya ek yerinin olmaması gerekir.

1.4. Yükün kontrolü (aşırı hız dahil)

1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük aşıldığında normal çalışmasını önleyecek şekilde tasarlanırlar, imal edilirler ve monte edilirler.

1.4.2. Asansörler, aşırı hız sınırlayıcı cihaz donanımına sahip olmalıdır. Bu gereklilik, aşırı hız önleyici hareket sistemli olarak tasarlanan asansörlere uygulanmaz.

1.4.3. Hızlı asansörler, hız izleyici ve hız sınırlayıcı cihaz donanımına sahip olmalıdır.

1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalışan asansörler, çekme halatlarının makaralar üzerinde dengesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

 1. 5. Makina

1.5.1. Bütün insan asansörlerinin kendi bağımsız asansör makinesinin bulunması gerekir. Bu gereklilik, karşı ağırlık yerine ikinci bir kabin kullanılan asansörler için uygulanmaz.

1.5.2. Asansör monte eden, asansör makinelerinin ve asansörün diğer ilgili aksam ve parçalarının bulunduğu yerlere, acil durum ve bakım halleri dışında girilememesini sağlar.

1.6. Kontroller

1.6.1. Yanında refakatçisi olmayan engelli kişilerin kullanımı için amaçlanan asansörlerin kumanda cihazları, buna göre tasarlanır ve yerleştirilir.

1.6.2.  Kumandaların işlevleri açıkça belirtilir.

1.6.3. Bir asansör grubunun çağırma devreleri, paylaşılmış veya birbirlerine bağlı olabilirler.

1.6.4. Elektrikli donanım aşağıdaki şartları yerine getirecek şekilde monte edilir ve bağlanır:

 • Doğrudan asansöre bağlantısı olmayan devreler ile karıştırılma ihtimali olmamalıdır.
 • Elektrik enerjisi yük altında kesilebilmelidir.
 • Asansörün hareketleri ayrı bir elektrik güvenlik devresinde bulunan elektrik güvenlik cihazına bağlanmalıdır.
 • Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir.
 1. Kabin dışındaki kişilere yönelik tehlikeler

2.1. Asansör kabinin hareket ettiği asansör kuyusuna, acil durum ve bakım halleri dışında, ulaşılamamasını temin edecek güvenlik önlemleri tasarlanır ve yapılır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce asansörün normal kullanımı imkânsız hale getirilmelidir.

2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme riskini önleyecek şekilde tasarlanır ve yapılır.

Uç pozisyonların ötesinde serbest boşluk veya sığınma alanı ile bu amaç sağlanır.

Ancak belirli durumlarda, bu çeşit bir çözümün yerine getirilmesinin imkânsız olduğu özellikle mevcut binalarda, söz konusu riskin önlenmesi için farklı uygulanabilir yöntemler kullanılabilir.

2.3. Kabinin katlardan giriş ve çıkışları, tasarlanmış kullanım şartları için yeterli mekanik dayanıma sahip asansör kapıları ile donatılmış olması gerekir.

Kilitleme sistemi normal çalışma esnasında;

 • Bütün durak kapıları kapalı ve kilit tertibatı kilitli olmadığı takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıştırılsa dahi kabinin hareketine başlamasını,
 • Kabin hâlâ hareket halindeyken ve önceden belirlenmiş kat seviyesi dışında iken durak kapılarının açılmasını,

önlemesi gerekir.

Ancak, kapılar açıkken bütün seviyeleme hareketlerine belirli bölgelerde, seviyeleme hızının denetlenmesi şartlarıyla izin verilebilir.

 1. Kabin içindeki kişilere yönelik tehlikeler

3.1. Asansör kabini, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam boy kapıları olmalıdır. Bu kapılar kapalı olmadığı sürece, bu Ekin 2.3. maddesinde bahsi geçen seviyeleme hareketleri dışında, kabinin hareket etmemesini ve eğer kapılar açıksa durma konumuna gelmesini temin edecek şekilde tasarlanır ve monte edilir.

Kabin ile asansör kuyusu arasına düşme riski varsa veya kat seviyesinde kabin yoksa asansör iki durak seviyesi arasında durduğunda, kabin kapıları kapalı ve kilitli olmalıdır.

3.2. Asansör kabini elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması hallerinde, kabinin serbest düşmesini veya kontrolsüz hareketini engelleyen donanıma sahip olmalıdır.

Kabinin serbest düşmesini önleyen donanım, kabin askı tertibatından bağımsız olmalıdır.

Bu donanım asansör monte eden tarafından öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükte kabini durdurabilmelidir. Bu donanım yardımıyla oluşacak durdurma işlemi, yük şartları ne olursa olsun kabin içindekilerine zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.

3.3. Tampon, asansör kuyususun tabanı ile kabinin tabanı arasına monte edilir.

Bu durumda, bu Ekin 2.2. maddesinde bahsi geçen serbest boşluk, tampon tam kapalı durumdayken ölçülmelidir.

Bu gereklilik hareket sistemlerinin tasarımı sebebiyle bu Ekin 2.2. maddesinde bahsi geçen serbest boşluk içine kabinin giremediği asansörlere uygulanmaz.

3.4. Asansörler, bu Ekin 3.2. maddesinde bahsi geçen donanım çalışma konumunda değilse, harekete geçme imkanı olmayacak şekilde tasarlanır ve yapılır.

 1. Diğer tehlikeler

4.1. Durak kapısı ve kabin kapısı veya her iki kapı birlikte motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihaz donanımına sahip olmalıdır.

4.2. Durak kapıları, binayı yangından korumaya katkıda bulundukları takdirde, camlı kısmı olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) ve ısı iletimi (termal radyasyon) açısından yangına karşı dirençli olmalıdır.

4.3. Karşı ağırlık, kabinin üstüne düşme veya kabinle çarpışma risklerini ortadan kaldıracak şekilde monte edilmelidir.

4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkân sağlayacak şekilde olmalıdır.

4.5. Kabinler, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift yollu haberleşme ve sesli alarm donanımına sahip olmalıdır.

4.6. Asansörler, asansör makina dairesi içerisindeki sıcaklık, asansörü monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtiği durumda, hareketini tamamlayabilmesini sağlamalı ancak yeni komutları kabul etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

4.7. Kabinler uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanır ve yapılır.

4.8. Kabin kullanım halinde veya bir kapısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatılmalıdır, bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.

4.9. Bu Ekin 4.5. maddesinde bahsi geçen haberleşme donanımı ve bu Ekin 4.8. maddesinde bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan da çalışacak şekilde tasarlanır ve kurulur. Bunların çalışma periyodu, kurtarma işleminin normal işleyişine izin verecek kadar uzun olmalıdır.

4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

 1. İşaretleme

5.1. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) Ek-I’in 1.7.3. maddesine uyan herhangi bir makina için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin taşınabilecek azami yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.

5.2. Eğer asansör, kabin içinde kalmış olan kişilerin dış yardım olmadan çıkmalarına izin verecek şekilde tasarlanmışsa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır.

 1. Kullanma talimatı

6.1. Ek-III’te bahsedilen asansör güvenlik aksamlarıyla birlikte; montajın, bağlantının, ayarın, bakımın etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan Türkçe yazılmış bir talimat bulunur.

6.2. Her bir asansörle birlikte Türkçe yazılmış belgeler bulunur. Bu belgeler en az aşağıdakileri içerir:

– Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içerecek şekilde bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve bu Ekin 4.4. maddesinde bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı,

– Tamirlerin ve uygun görüldüğünde periyodik kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri.

Ek-II  BÖLÜM A: ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARINA YÖNELİK  AB UYGUNLUK BEYANININ İÇERİĞİ

Asansör güvenlik aksamının AB uygunluk beyanı aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

 • İmalatçının adı ve adresi.
 • Bulunması durumunda, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 • Asansör güvenlik aksamının açıklaması, tipin veya serinin ayrıntısı ve varsa seri numarası, tanımlanması için gerekmesi durumunda asansör güvenlik aksamının görüntüsü.
 • Açıklamadan anlaşılmıyorsa, asansör güvenlik aksamının güvenlik işlevi.
 • Asansör güvenlik aksamının üretim tarihi.
 • Asansör güvenlik aksamının uyduğu bütün ilgili hükümler.
 • Asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
 • Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansör güvenlik aksamının Ek-IV’ün Bölüm A’sında ve Ek-VI’da belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-IX’da belirtilen asansör güvenlik aksamı için rastgele kontrol ile tipe uygunluğunu inceleyen onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-VI veya Ek-VII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde imalatçının yürüttüğü kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • İmalatçının veya imalatçı adına imza yetkisi olan kişinin adı ve görevi.
 • İmzanın yeri ve tarihi.
 • İmza.

 

BÖLÜM B: ASANSÖRLERE YÖNELİK AB UYGUNLUK BEYANININ İÇERİĞİ

 

Asansörün AB uygunluk beyanı, Ek-I’in 6.2. maddesinde yer alan talimata uygun, aynı dilde ve aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

 • Asansörü monte edenin adı ve adresi.
 • Asansörün açıklaması, tipi veya serisinin ayrıntısı, seri numarası ve asansörün monte edildiği yerin adresi.
 • Asansörün montaj yılı.
 • Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler.
 • Asansörün bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
 • Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-IV’ün Bölüm B’sinde belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-VIII’de belirtilen birim doğrulamasını gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-V’de belirtilen son muayenesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde asansör monte edenin yürüttüğü kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Asansöre monte edenin veya asansör monte eden adına imza yetkisi olan kişinin adı ve görevi.
 • İmzanın yeri ve tarihi.
 • İmza.

Ek-III
ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ LİSTESİ

 

 1. Durak kapılarını kilitleme tertibatları.
 2. Ek-I’in 3.2. maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareket etmesini engelleyen tertibatlar.
 3. Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar.
 4. Tamponlar
 5. a) Enerji depolayan tamponlar:

1) Doğrusal olmayan,

2) Dönüş hareketi sönümlemeli.

 1. b) Enerji harcayan tamponlar.
 2. Düşmeleri önleyen cihaz olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik tertibatları.
 3. Elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik tertibatları.

Ek-IV ASANSÖRLERİN VE ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ  AB TİP İNCELEMESİ (MODÜL B)

 

BÖLÜM A: ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ AB TİP İNCELEMESİ

 

 1. AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör güvenlik aksamının teknik tasarımını incelemesine ve teknik tasarımının Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını onaylamasına ve doğrulamasına; asansörde temsil eden numunesinin belirtilen gereklere uygun olarak bir araya getirildiğinin kanıtlamasına imkân verecek uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. AB tip incelemesi için başvuru, imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

Başvuru aşağıdakileri kapsar:

 • İmalatçının adı, adresi ve eğer başvuru Türkiye’de yerleşik yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa, onun da adı, adresi ve asansör güvenlik aksamının üretim yeri.
 • Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
 • Teknik dosya.
 • Asansör güvenlik aksamının temsili numunesi veya bunun nerede incelenebileceğine dair ayrıntılar. Onaylanmış kuruluş gereken hallerde deney programını gerçekleştirmek üzere daha fazla numune talebinde bulunabilir.
 • Teknik tasarım çözümünün yeterliliğini gösteren ve sunulması gereken kanıt, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyulamadığı durumlarda, diğer belgeler ile birlikte teknik özellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Söz konusu belge, gereken durumlarda imalatçının uygun bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bir test laboratuvarı tarafından diğer teknik özelliklere uygun şekilde gerçekleştirilen deney sonuçlarını içerir.
 1. Teknik dosya, asansör güvenlik aksamının bu Ekin 1. maddesinde yer alan koşulları sağlamasını ve elverişli bir risk çözümlemesi ile değerlendirmesini içerecek şekilde değerlendirmenin yapılmasını sağlar. Teknik dosya, asansör güvenlik aksamının değerlendirilmesi, tasarımı, imalatı ve çalıştırılmasını dair mümkün olduğunca uygulanabilir gerekleri kapsar ve belirler.

Teknik dosya uygulanabildiği yerlerde aşağıdakileri içerir:

 • Kullanım alanı için özellikle hız, yük ve güç için olası sınırlar ile patlayıcı çevre ve tehlikeye maruz kalma koşulları da dahil olmak üzere asansör güvenlik aksamının genel açıklaması.
 • Tasarım ve imalat çizimi veya şeması.
 • Asansör güvenlik aksamının çizim ve şemaların anlaşılması için gerekli açıklama.
 • Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir.
 • İmalatçı tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamaları.
 • Test sonuçları.
 • Asansör güvenlik aksamına ait olan kurulum talimatının bir kopyası.
 • Seri imal edilen asansör güvenlik aksamının, incelenen asansör güvenlik aksamına uygun olmasını sağlamak için imalat aşamasında alınan tedbirler.
 1. Onaylanmış kuruluş;
 • Asansör güvenlik aksamının teknik yönden tasarımının doğruluğunu değerlendirmek için teknik dosyayı ve çözümünün yeterliliğini gösteren kanıtları inceler.
 • İnceleme ve testlerin yapılacağı yer konusunda mutabık kalır.
 • Numunelerin teknik dosyaya uygun şekilde imal edildiğinin, diğer teknik özelliklere uygun tasarlanmış olduğunun yanı sıra uyumlaştırılmış standartların uygulanabilir hükümlerine uyulduğunu doğrular.
 • İmalatçı tarafından asansör güvenlik aksamında ilgili uyumlaştırılmış standartlarda uygulamak üzere seçilen teknik özelliğin düzgün şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrolü için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • İmalatçı tarafından asansör güvenlik aksamında ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmaması durumunda, diğer ilgili teknik özelliklerin uygulanmasında benimsenen çözümlerin, asansör güvenlik aksamının bu Ekin 1. maddesinde belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığının kontrolü için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen incelemeleri, onaylamaları ve testleri ve bunların özetlerini içeren bir değerlendirme raporunu düzenler. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, onaylanmış kuruluşun yükümlülüklerine zarar vermeyecek şekilde sadece imalatçı ile uzlaşmak suretiyle bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen yayınlayabilir.
 1. Asansör güvenlik aksamı tipinin, bu Ekin 1. maddesinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda, onaylanmış kuruluş imalatçıya bir AB tip inceleme belgesi düzenler. Belge, imalatçının adı ve adresini, AB tip incelemesi sonuçlarını, belgenin geçerliliği ile ilgili bütün şartları ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içerir.

AB tip inceleme belgesi bir veya birden fazla ek içerebilir.

AB tip inceleme belgesi ve ekleri, değerlendirilen tipteki ürünler ile monte edilen asansörün bakımına imkân sağlamak için asansör güvenlik aksamı ile ilgili tüm bilgileri içerir.

Eğer imalatçının bu Ekin 1. maddesinde yer alan şartları yerine getirmemesi durumunda onaylanmış kuruluş, asansör güvenlik aksamına AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder, bu reddin ayrıntılı sebeplerini belirtir ve başvuru yapanı bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, teknik dosya ve değerlendirme raporunda olduğu gibi AB tip inceleme belgesinin ekleri ve ilaveleriyle birlikte bir kopyasını, belgenin verildiği tarih itibariyle on beş yıl muhafaza eder.

 1. Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını gösterir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit eder. Onaylanmış kuruluş, gerekmesi halinde imalatçıyı bilgilendirir.
 2. İmalatçı asansör güvenlik aksamında Ek-I’de yer alan gerekler hususunda yaptığı AB tip incelemesini etkileyecek değişiklikler konusunda onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş değişiklikleri inceler, AB tip inceleme sertifikasının geçerli kalıp kalmadığını veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını başvurana bildirir. Onaylanmış kuruluş uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme sertifikasına bir ek yayımlar veya başvurana yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.

 1. Her onaylanmış kuruluş düzenlenen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve tüm eklerini ve askıya alınan, kısıtlanan veya reddedilen belgelerin ve söz konusu belge eklerinin listesini periyodik olarak veya talep üzerine Bakanlığa sağlar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen başvuruları, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve belgelerin iptal edilen veya askıya alınan veya kısıtlanan ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.

 1. Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme belgesinin kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporlarını elde edebilir.
 2. İmalatçı, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosya kopyalarını ve bunların eklerini en son güvenlik aksamın imal edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.
 3. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde belirtildiği şekilde başvuru yapabilir ve sözleşmede tanımlanması halinde bu Ekin 7. ve 10. maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

 

BÖLÜM B: ASANSÖRLERİN AB TİP İNCELEMESİ

 

 1. AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör tanımının veya çeşidinin bulunmadığı da dahil olmak üzere model asansörün teknik tasarımını incelediği ve doğruladığı, asansörün teknik tasarımının ve Ek-I’deki uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekleri karşıladığını kanıtladığı uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Bir asansörün AB tip incelemesi, montajı tamamlanmış bir asansörün temsili bir örneğinin incelemesini kapsar.

 1. AB tip incelemesi için başvuru, asansörü monte eden veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

Başvuru aşağıdakileri kapsar:

 • Asansörü monte edenin ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 • Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
 • Teknik dosya.
 • Model asansörün incelendiği yere ait ayrıntılı bilgi. İncelemeye tabi olan asansör, bağlantı bölümlerini içerir ve en az üç seviyeye (üst, alt ve orta) hizmet verebilecek yeterliliğe sahip olur.
 • Teknik tasarım çözümünün yeterliliğini gösteren ve sunulması gereken kanıt, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygulanmadığı durumlarda, diğer belgeler ile birlikte teknik özellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Söz konusu belge, gereken durumlarda asansör monte edenin uygun bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bir test laboratuvarı tarafından diğer teknik özelliklere uygun şekilde gerçekleştirilen deney sonuçlarını içerir.
 1. Teknik dosya, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunun değerlendirmesini sağlar.

Teknik dosya uygulanabildiği yerlerde aşağıdakileri içerir:

 • Asansörün temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bütün değişiklikleri açıkça belirten açıklama.
 • Tasarım, imalat çizimleri ve şemaları.
 • Çizimlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar.
 • Dikkate alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin listesi.
 • Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir.
 • Asansörün monte edilmesinde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası.
 • Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları.
 • Test raporları.
 • Ek-I’in 6.2. maddesinde belirlenen talimatların birer kopyası.
 • Seri imal edilen asansörün, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için monte edilme aşamasında alınan tedbirler.
 1. Onaylanmış kuruluş:
 • Model asansörün veya değişiklik için bir kararın olmadığı asansörün teknik tasarımının doğruluğunun değerlendirilmesi için teknik dosyayı ve çözümlemeleri inceler.
 • İnceleme ve testin yapılacağı yer konusunda asansör monte edenle mutabık kalarak karar verir.
 • Model asansörün teknik dosyaya uygun şekilde monte edildiğini ve asansörün her bir parçasının ilgili teknik özelliklere uygun uyumlaştırılmış standartlara uygun şekilde tasarlandığını onaylar.
 • Asansör monte edenin uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen hususları doğru bir şekilde uygulandığının kontrolü amacıyla uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • İlgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, asansör monte eden tarafından uygulanan çözümlerin, bu Yönetmelik gereklerini sağladığını kontrol etmek için uygun kontrolleri ve deneyleri yapar veya yaptırır.
 1. Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen incelemeleri, onayları, testleri ve bunların sonuçlarını içeren bir değerlendirme raporunu düzenler. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, onaylanmış kuruluşun yükümlülüklerine zarar vermeyecek şekilde sadece asansör monte eden ile uzlaşmak suretiyle bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen yayımlayabilir.
 2. Asansör tipi, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş başvurana bir AB tip inceleme belgesi verir. Bu belge, asansör monte edenin adı ve adresini, AB tip inceleme sonuçlarını, belgenin geçerlilik şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içerir.

AB tip inceleme belgesi beraberinde bir veya birden fazla ek içerebilir.

AB tip inceleme belgesi ve ekleri, son muayenede tipin uygunluğuna dair sağlanacak gerekli tüm bilgiyi içerir.

Eğer asansör monte edenin Ek-I’de yer alan şartları yerine getirmemesi durumunda onaylanmış kuruluş, asansör monte edene AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder, bu reddin detaylı sebeplerini belirtir ve başvuru yapanı bilgilendirir.

İlginizi Çekebilir!  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Onaylanmış kuruluş teknik dosya ve değerlendirme raporunda olduğu gibi AB tip inceleme belgesinin bir kopyasını, eklerini ve ilavelerini, belgenin verildiği tarih itibariyle on beş yıl muhafaza eder.

 1. Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını gösterir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit eder. Onaylanmış kuruluş, gerekmesi halinde asansör monte edeni bilgilendirir.
 2. Asansör monte eden, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri hususunda yaptığı ve AB tip incelemesini etkileyecek değişiklikler konusunda onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş değişiklikleri inceler, AB tip inceleme belgesinin geçerli kalıp kalmadığını veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını başvurana bildirir.

Onaylanmış kuruluş uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayımlar veya başvurana yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.

 1. Her onaylanmış kuruluş Bakanlığa, verilen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve bu sertifikaların askıya alınan veya kısıtlanan eklerini periyodik olarak veya talebi üzerine sağlar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen başvurular, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve bu sertifikaların iptal edilen veya askıya alınan veya kısıtlanan ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.

 1. Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme sertifikasının kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporlarını elde edebilir.
 2. Asansör monte eden, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosyasının kopyalarını ve bunların eklerini asansörün montaj tarihinden itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.
 3. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde belirtildiği şekilde başvuru yapar ve bu Ekin 7. ve 10. maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

 

Ek-V
ASANSÖRLERİN SON MUAYENESİ

 

 1. Son muayene, AB tip inceleme belgesine tabi olan veya Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan onaylı kalite sistemine göre tasarlanan ve monte edilen asansörün, onaylanmış kuruluş tarafından onaylandığı ve belgelendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. Asansör monte edenin sorumlulukları

Asansör monte eden, asansörün, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine ve aşağıda belirtilen hususlardan en az birine uygun olacak şekilde gerekli tüm önlemleri alır:

 1. a) AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tip,
 2. b) Ek-XI’e uygun bir şekilde tasarlanan ve kalite sistemine göre monte edilen asansörün ve tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tümüyle uygun olmaması durumunda AB tasarım inceleme belgesine uygun şekilde tasarlanan ve monte edilen bir asansör.
 3. Son muayene

Asansör monte eden tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluş, asansörün piyasaya arzından önce Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunun kontrol edilmesi için son muayenesini yapar.

3.1. Asansör monte eden, asansörün son muayenesi için seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapar ve aşağıdaki belgeleri sağlar:

 • Monte edilen asansörün tam planı.
 • Son muayene için gerekli olan plan ve şemalar, özellikle kontrol devre şemaları.
 • Ek-I madde 6.2.’de yer alan el kitapçığının bir nüshası.
 • Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan.

Onaylanmış kuruluş, asansörün uygunluğunu doğrulamak için gerekli olmayan ayrıntılı planları veya bilgileri talep etmeyebilir.

İlgili uyumlaştırılmış standartlarda yer alan uygun muayene ve deney veya eşdeğer deney, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kontrol edilmesi için gerçekleştirilir.

3.2. Muayene aşağıdakilerden en az birini içerir:

 1. a) Ek-IV’ün Bölüm B’sine göre AB tip inceleme belgesinde açıklanan onaylı tipe uygun olduğunun kontrol edilmesi için asansörün bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen belgelerinin incelenmesi.
 2. b) Ek-XI uyarınca onaylı kalite sistemine ve uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun olmaması durumunda AB tasarım inceleme belgesine uygun şekilde tasarlanan ve monte edilen asansörün kontrol edilmesi için bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen belgelerin incelenmesi.

3.3. Asgari yapılması gereken asansör testleri şunlardır:

 1. a) Asansörün boş ve tam yüklü çalıştırılarak güvenlik aksamlarının çalışmasının ve montajının doğru yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanması (son durdurucular, kilit mekanizması gibi),
 2. b) Asansörün boş ve tam yüklü çalıştırılarak güvenlik aksamlarının işlevini yerine getirip getirmediğinin kontrolünün sağlanması,
 3. c) Nominal yükün 1,25 katına eşit miktardaki yük ile statik test yapılması. Nominal yük, Ek I madde 5’teki tanımlamaya uygun seçilir.

Tüm testlerden sonra onaylanmış kuruluş, asansörün kullanımından doğan zararın, değişimin ve bozulmanın olup olmadığını kontrol eder.

 1. Asansör, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretinin yanına kendi kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar ve muayene ile testin yapıldığını ifade eden son muayene belgesini düzenler. Onaylanmış kuruluş, bu belgedeki bilgileri Ek-I’in 6.2. maddesinde yer alan kayıt defterinin ilgili sayfasına işler.

Onaylanmış kuruluş, son muayene belgesi düzenlemeyi reddederse, ret nedenlerini, ayrıntılarını ve alınması gereken düzeltici önlemleri belirtir. Asansörü monte eden son muayene için tekrar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvuru yapar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. Asansör monte eden, bu Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayan her asansörün kabinine “CE” işaretini ve bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında, her asansör kabinine “CE” işaretine bitişik şekilde onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını iliştirir.

5.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının ve son muayene belgesinin bir kopyasını asansörün piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası talep üzerine yetkililere sağlanır.

 1. Komisyon ve üye ülkeler talep üzerine son muayene belgesinin bir kopyasını temin edebilir.
 2. Bu Ekin 3.1. ve 5. maddelerinde belirtilen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

 

Ek-VI ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİNE  DAYALI TİPE UYGUNLUĞU (MODÜL E)

 

 1. Asansör güvenlik aksamının ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu, onaylanmış kuruluş tarafından, asansör güvenlik aksamının AB tip inceleme belgesinde tarifi yapılan tipe uygun olarak imal edildiğini ve izlendiğini, Ek-I’in uygulanabilir gereklerini sağladığını, asansör güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu Yönetmelik gereklerini karşıladığını imalatçının kalite sisteminin değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. İmalatçının sorumlulukları

İmalatçı, asansör güvenlik aksamının son muayenesi için onaylanmış kalite sistemini ve bu Ekin 3. maddesinde belirtilen deneyleri uygular ve bu Ekin 4. maddesinde belirtilen gözetime tabi olur.

 1. Kalite sistemi

3.1. İmalatçı, kalite sisteminin değerlendirilmesi için, asansör güvenlik aksamı ile ilgili kendisinin belirleyeceği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
 3. c) Asansör güvenlik aksamının son muayene ve deneyinin gerçekleştirildiği yerin adresi.

ç) İmal edilen asansör güvenlik aksamı hakkındaki tüm bilgi.

 1. d) Kalite sistemine ait belgeler.
 2. e) Onaylanmış asansör güvenlik aksamının teknik dosyası ve AB tip inceleme belgesinin bir kopyası.

3.2. Kalite sistemi altında, bu Ekin 1. maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunun sağlanması için her asansör güvenlik aksamı incelenir ve ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirlenen ilgili deneyler veya eşdeğer deneyler uygulanır. İmalatçı tarafından benimsenen bütün esaslar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belge halinde sunulur. Bu kalite sistem belgeleri, kalite programlarında, planlarında, el kitaplarında ve kayıtlarında ortak bir anlayışla yorumlanmasını sağlar.

Kalite sistem belgesi özellikle;

 1. a) Kalite amaçları,
 2. b) Ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, kuruluşun sorumluluk ve yönetiminin yetkileri,
 3. c) İmalattan sonra yapılacak inceleme ve deneyler,

ç) Kalite sisteminin etkin işleyişinin izlenmesini sağlayan araçlar,

 1. d) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtlarının tariflerini içerir.

3.3. Onaylanmış kuruluş, bu Ekin 3.2. maddesinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için imalatçının kalite sistemini değerlendirir. Onaylanmış kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın uygulandığı kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli ve     Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kişi bulunur.

Denetim,  imalatçının üretim yerinin incelenmesini de içerir.

Denetim ekibi, imalatçının bu Yönetmeliğin ilgili gereklerini belirleme ve bu gereklere asansör güvenlik aksamının uygunluğundan emin olunması amacıyla gerekli muayene ve incelemeyi gerçekleştirebilecek beceriye sahip olduğunun onaylanması için, bu Ekin 3.1. maddesinin (e) bendinde belirtilen teknik dosyayı gözden geçirir.

Karar, imalatçıya bildirilir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı yer alır.

3.4. İmalatçı, kalite sisteminin tanımladığı yükümlülükleri onaylandığı şekilde yerine getirmeyi taahhüt eder ve kalite sistemini uygun ve etkin bir şekilde yürütür.

3.5. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi, onaylanmış kuruluşa onaylı kalite sisteminde yapılması düşünülen her değişiklik hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar verir.

Onaylanmış kuruluş, kararını imalatçıya bildirir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim işlemi, imalatçının onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla son muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder. Özellikle:

 • Kalite sistemi belgelerini,
 • Teknik dosyayı,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarını,

temin eder.

4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve denetim raporunu imalatçıya verir.

4.4. Onaylanmış kuruluş, imalatçının son muayene ve deneyleri yaptığı yerlere habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, imalatçıya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu sunar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. İmalatçı, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında bu Ekin 1. maddesinde yer alan koşulları sağlayan her bir asansör güvenlik aksamına “CE” işaretini iliştirir.

5.2. İmalatçı, her bir asansör güvenlik aksamı için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının kopyası talep üzerine verilmek için hazır tutulur.

 1. İmalatçı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzını takip eden on yıllık süre aralığı için;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (e) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (d) bendinde belirtilen belgeleri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgileri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesi ile 4.3. ve 4.4. maddelerinde atıfta bulunulan onaylanmış kuruluş karar ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Onaylanmış kuruluş yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığın erişimine açar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen, askıya alınan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını ve talep üzerine yayımlanan onay kararlarını diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 1. 8. Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen imalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek-VII ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ TAM KALİTE GÜVENCEYE  DAYALI UYGUNLUĞU (MODÜL H)

 

 1. Asansör güvenlik aksamının tam kalite güvenceye dayalı uygunluğu, asansör güvenlik aksamının Ek-I’deki uygulanabilir gerekleri karşılayacak şekilde tasarlandığını, imal edildiğini, incelendiğini ve test edildiğini sağlamak üzere ve bu gerekleri sağlayacak şekilde asansörde doğru biçimde bir araya getirildiğini imalatçının kalite sisteminin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işlemidir.
 2. İmalatçının sorumlulukları

İmalatçı, asansör güvenlik aksamının tasarım, imalat ve son muayenesi için onaylanmış kalite sistemini ve bu Ekin 3. maddesinde belirtilen deneyleri uygulamalı ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır.

 1. Kalite sistemi

3.1. İmalatçı, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Asansör güvenlik aksamının tasarımının yapıldığı, imal edildiği, muayene ve deneylerinin gerçekleştirildiği yerin adresi.
 3. c) İmal edilen asansör güvenlik aksamı hakkındaki tüm bilgi.

ç) İmal edilen asansör güvenlik aksamı kategorisinin her bir modeli için Ek-IV’ün Bölüm A’sının 3. maddesinde yer alan teknik dosya.

 1. d) Kalite sistemiyle ilgili belgeler.
 2. e) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.

3.2. Kalite sistemi, asansör güvenlik aksamının bu Ekin 1. maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunu sağlar. İmalatçı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belge halinde sunulur. Bu kalite sistem belgeleri, kalite programlarında, planlarında, el kitaplarında ve kayıtlarında ortak bir anlayışla yorumlanmasını sağlar.

Özellikle;

 • Kalite amaçları ve asansör güvenlik aksamı tasarımı ve kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,
 • Standartlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı veya tam olarak uygulanamadığında, bu ekin birinci maddesinde yer alan şartların sağlanması için diğer uygun teknik özellikleri içerecek şekilde kullanılacak araçlar,
 • Asansör güvenlik aksamının tasarımında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
 • Kullanılacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
 • İmalat öncesinde, imalat esnasında ve sonrasında yapılacak muayene ve deneyler ile bunların yapılma sıklığı,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları,
 • İstenilen tasarım ve ürün kalitesine ulaşılmasını ve kalite sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar,

hakkında yeterli açıklamalar yapılır.

3.3. Onaylanmış kuruluş, bu Ekin 3.2. maddesinde anılan gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için kalite sistemini değerlendirir. Onaylanmış kuruluş bu gerekliliklerin kalite sisteminin tüm unsurları açısından ilgili uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen özelliklere uyumlu olduğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, kalite yönetim sistemlerine ilave olarak ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kişi bulunur. Denetim, imalatçının üretim yerinin incelenmesini de içerir.

Denetim ekibi, imalatçının Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirleme ve bu gereklerle asansör güvenlik aksamının uygunluğundan emin olacak şekilde gerekli incelemeyi gerçekleştirebilecek beceriye sahip olduğunun onaylanması için, bu Ekin 3.1. maddesinin (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı gözden geçirir.

Karar, güvenlik aksamı imalatçısına ve varsa yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirimde denetim sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.

3.4. İmalatçı, kalite sisteminin tanımladığı yükümlülükleri onaylandığı şekilde yerine getirmeyi taahhüt eder ve kalite sistemini uygun ve etkin bir şekilde yürütür.

3.5. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi, onaylanmış kuruluşa onaylı kalite sisteminde yapılması düşünülen her değişiklik hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde anılan şartları karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar verir.

Onaylanmış kuruluş, kararını imalatçıya bildirir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim işlemi, imalatçının onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder.

Özellikle;

 • Kalite sistemi belgeleri,
 • Kalite sisteminin tasarım kısmında sağlanan analizlerin, hesaplamaların, testlerin sonuçları gibi hususları içeren kalite kayıtları,
 • Teknik dosya,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları,

temin eder.

4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve denetim raporunu imalatçıya verir.

4.4. Onaylanmış kuruluş imalatçıya habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş, imalatçıya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu verir.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. İmalatçı, bu Ekin 1. maddesindeki şartları sağlayan her asansör güvenlik aksamına “CE” işaretini ve bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında her asansör güvenlik aksamına “CE” işaretine bitişik şekilde kimlik kayıt numarasını iliştirir.

5.2. İmalatçı, her bir asansör güvenlik aksamı için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının kopyası talep üzerine verilmek için hazır tutulur.

 1. İmalatçı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzını takip eden on yıllık süre aralığı için;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (d) bendinde anılan belgeleri,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgileri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesi ile 4.3. ve 4.4. maddelerinde atıfta bulunulan onaylanmış kuruluş kararını ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığın erişimine açar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen, askıya alınan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını ve talep üzerine yayımlanan onay kararlarını diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

Onaylanmış kuruluş, teknik dosya ile birlikte onaylı kararları, kararların eklerinin ve ilavelerinin birer kopyasını yayımlandıkları tarihten itibaren on beş yıl muhafaza eder.

 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen imalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek-VIII
ASANSÖRLERİN BİRİM DOĞRULAMAYA DAYALI UYGUNLUĞU (MODÜL G)

 

 1. Birim doğrulamaya dayalı uygunluk, onaylanmış kuruluşun bir asansörün, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği bir uygunluk değerlendirme işlemidir.
 2. Asansör monte edenin sorumlulukları

2.1. Asansör monte eden, asansör montaj süreci ve bu sürecin izlenmesinin, asansörün    Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olması için gerekli tüm önlemleri alır.

2.2. Asansör monte eden birim doğrulaması için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru dosyasında;

 1. a) Asansör monte edenin adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi,
 2. b) Asansörün monte edildiği yer,
 3. c) Benzer başvurunun başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığının yazılı olarak beyanı,

ç) Teknik dosya,

olması gerekir.

 1. Teknik dosya, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenir.

Teknik dosya asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgeyi içerir:

 1. a) Asansörün genel olarak tarifi.
 2. b) Tasarım ve imalat çizimleri ile şemaları.
 3. c) Çizimler, şemalar ve asansörün çalışmasının anlaşılması anlatan gerekli açıklamalar.

ç) Göz önüne alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin bir listesi.

 1. d) Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Yönetmelikteki temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlemelerin açıklamaları, uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlarla ilgili açıklama.
 2. e) Asansörde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası.
 3. f) Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplama sonuçları.
 4. g) Deney raporları.

ğ) Ek-I madde 6.2.’de yer alan asansör el kitapçığının bir kopyası.

 1. Doğrulama

Asansör monte eden tarafından seçilen onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı ve asansörü inceler ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kontrol edilmesi için ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapar. Deneyler asgari olarak Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen deneyleri içerir.

Asansör Ek-I’de yer alan gerekleri karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş, yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenler.

Onaylanmış kuruluş, Ek-I’in 6.2. maddesinde anılan kayıt defterinin ilgili sayfasını doldurur.

Onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtir ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğini konusunda bilgi verir. Asansör monte eden birim doğrulama için tekrar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurur.

Onaylanmış kuruluş, talep üzerine uygunluk belgesinin bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. Asansör monte eden, bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 2.2. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında “CE” işaretini, onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasıyla birlikte iliştirir.

5.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyasını, talep üzerine yetkililere sağlar.

 1. Asansör monte eden, Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında uygunluk belgesinin bir kopyasını teknik dosyayla birlikte, asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl muhafaza eder.
 2. Yetkili temsilci

Bu Ekin 2.2. ve 6. maddelerinde belirtilen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

 

 

 

 

Ek-IX
ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ RASTGELE KONTROL İLE TİPE UYGUNLUĞU (MODÜL C 2)

 

 1. Rastgele kontrol ile tipe uygunluk, asansör güvenlik aksamının AB tip inceleme belgesinde tarif edilen tip ile uyum içinde olduğunu ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir gereklerin asansöre doğru olarak monte edildiği takdirde karşıladığının onaylanmış kuruluş tarafından uygunluğunun değerlendirilmesi işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. İmalat

İmalatçı, imalat işlemlerinde üretilen asansör güvenlik aksamının Ek-I’de yer alan gerekleri sağlaması için gereken tüm tedbirleri alır.

 1. İmalatçı, rastgele denetim için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci aracılığıyla yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
 3. c) İmal edilen asansör güvenlik aksamı ile ilgili bilgi.
İlginizi Çekebilir!  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

ç) Asansör güvenlik aksamı numunesinin alındığı yerin adresi.

 1. Onaylanmış kuruluş, asansör güvenlik aksamının düzenli olmayan aralıklarla kontrolünü yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, imalatı tamamlanmış asansör güvenlik aksamının, imalat yerinden alınan yeterli miktarda numuneyi inceler ve imalatın bu Ekin 1. maddesinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, uyumlaştırılmış standartta/standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapar. Onaylanmış kuruluş deney yapılan bir veya birden fazla asansör güvenlik aksamının uygun olmaması durumunda gerekli önemleri alır.

Asansör güvenlik aksamının kontrolü esnasında dikkate alınacak noktalar, asansör güvenlik aksamının temel özelliği göz önünde bulundurularak, bu işlem kapsamında onaylanan tüm onaylanmış kuruluşlar arasında yapılan ortak bir anlaşma ile tanımlanır.

Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen deney ve testlere göre bir tipe uygunluk belgesi düzenler.

Onaylanmış kuruluş talep üzerine, tipe uygunluk belgesinin bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere temin eder.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. İmalatçı, bu Ekin 3. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında ve bu Ekin 1. maddesindeki koşulları sağlayan her asansör güvenlik aksamına onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasıyla birlikte “CE” işaretini iliştirir.

5.2. İmalatçı, asansör güvenlik aksamına yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. Her AB uygunluk beyanı, düzenlendiği asansör güvenlik aksamını tanımlar.

 1. Yetkili temsilci

İmalatçının yükümlülükleri, sözleşmede belirtilmeleri koşuluyla yetkili temsilcisi tarafından, onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilebilir. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde yer alan imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmez.

  

 

 

Ek-X
ASANSÖRLERİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİP UYGUNLUĞU (MODÜL E)

 

 1. Ürün kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, onaylanmış kuruluşun, AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olan veya Ek-XI’e göre onaylı tam kalite güvence sistemi altında tasarlanan, monte edilen ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan asansör için, asansör monte edenin ürün kalite sistemini değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. Asansör monte edenin yükümlülükleri

Asansör monte eden, bu ekin üçüncü maddesinde belirtilen son muayene için onaylı bir kalite sistemini yürütür ve asansörün testini yapar ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olur.

 1. Kalite Sistemi

3.1. Asansör monte eden seçtiği bir onaylanmış kuruluşa asansörleri hakkında, kendi kalite sistemini değerlendirmesi için başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Monte edilen asansörle ilgili tüm bilgi.
 3. c) Kalite sistemi hakkında belge.

ç) Monte edilen asansörün teknik dosyası.

 1. d) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.

3.2. Kalite sistemi kapsamında, her asansörün incelenmesi ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğun sağlanması için ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirlenen uygun deneylerin veya eşdeğer deneylerin yürütülmesi gerekir. 

Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. Söz konusu kalite sistem belgesi; kalite programları, planları, kullanım kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayışı sağlar.

Kalite sistem belgesinde, özellikle aşağıda yer alanların yeterli açıklaması yapılmalıdır:

 1. a) Kalite amaçları.
 2. b) Kuruluş yapısı, ürün kalitesi ile ilgili sorumluluk ve yönetim gücü.
 3. c) Asgari Ek-VI’nın 3.3. maddesinde belirtilen deneyleri de içeren, piyasaya arz edilmeden önce yürütülecek olan incelemeler ve deneyler.

ç) Kalite sisteminin etkin işlemesinin izlenmesini sağlayan araçlar.

 1. d) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

            3.3.      Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemi doğrultusunda bu gereklere uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine ve Ek-I’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kişi bulunur. Değerlendirme süreci montaj alanına ve asansör monte edenin çalışma merkezine bir denetimi de içerir.

Karar asansör monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

3.4. Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülmesini temin eder.

3.4.1. Asansör monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapmayı düşündüğü değişiklikler hakkında bilgi verir.

3.4.2. Onaylanmış kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirir ve güncelleştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.

Onaylanmış kuruluş kararını asansör monte edene veya yetkili temsilcisine bildirir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretinin yanına kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim işlemi, asansör monte edenin onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder. Bu bilgi özellikle:

 • Kalite sistemi belgelerini,
 • Teknik dosyayı,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarını,

içerir.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve asansör monte edene denetim raporu düzenler.

4.4. Onaylanmış kuruluş, montaj yerine habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu verir.

 1. Asansör monte eden, son asansörün imal tarihinden itibaren on yıl süre için;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 4.1. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmış kuruluş kararı ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Her onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığa iletir.

Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

7.1. Asansör monte eden, bu Yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte “CE” işaretini iliştirir.

7.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyasını talep üzerine yetkililere sağlar.

 

 

 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 7. maddelerinde yer alan asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek-XI
ASANSÖRLERİN TAM KALİTE GÜVENCESİ İLE TASARIM İNCELEMESİNE DAYALI UYGUNLUĞU (MODÜL H 1)

 

 1. Asansörün tam kalite güvencesi ile tasarım incelemesine dayalı uygunluğu, onaylanmış kuruluşun monte edenin kalite sistemi ile uygun hallerde, asansörlerin Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlayan asansör tasarımını değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemidir.
 2. Asansör monte edenin yükümlülükleri

Asansör monte eden, bu Ekin 3. maddesinde belirtilen asansörün tasarım, imalat, birleştirme, montaj, son muayene ve deneyi için onaylı bir kalite sistemini uygular ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olur. Asansörün teknik tasarımının yeterliliği bu Ekin 3.3. maddesine göre incelenir.

 1. Kalite sistemi

3.1 Asansör monte eden, kendi kalite sisteminin değerlendirilmesi için seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 1. a) Asansör monte edenin adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Özellikle tasarım ve asansörün çalışması arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlayan bilgi ile monte edilecek asansöre ilişkin tüm bilgi.
 3. c) Kalite sistemiyle ilgili belge.

ç) Ek-IV’ün Bölüm B’sinin 3. maddesinde açıklanan teknik dosya.

 1. d) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.

3.2. Kalite sistemi, asansörlerin uygunluğunun Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlar. Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. Söz konusu kalite sistem belgesi, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.

Kalite sisteminde özellikle aşağıdaki açıklamalar yer alır:

 1. a) Kalite amaçları ve kuruluş yapısı, tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü.
 2. b) Standartlar da dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve uyumlaştırılmış standartların ve bu standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması için kullanılacak olan diğer uygun teknik özellikler de dahil olmak üzere tüm araçlar.
 3. c) Asansörün tasarımında kullanılan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler ve sistematik faaliyetler.

ç) Malzemelerin, aksamın ve alt parçaların tedariki yapılırken gerçekleştirilecek olan inceleme ve deneyler.

 1. d) Kullanılacak olan birleştirme, montaj, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçler ve sistematik uygulamalar.
 2. e) Montaj öncesinde (Montaj koşullarının muayenesi: Asansör kuyusu, makina dairesi, ve benzeri.), esnasında ve sonrasında (Asgari Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen testler dahil) gerçekleştirilecek inceleme ve deneyler.
 3. f) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
 4. g) İstenilen tasarım ile asansör kalitesine ulaşılmasını ve kalite sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar.

3.3. Tasarımın incelenmesi

3.3.1. Onaylanmış kuruluş tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda, tasarımın Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını sorgular ve karşılaması durumunda, onaylanan tasarımın belirlenmesi için gerekli ayrıntı ve geçerlilik sınırlarını içeren bir AB tasarım inceleme belgesi asansör monte eden için düzenler.

3.3.2. Onaylanmış kuruluş, tasarımın, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamaması durumunda AB tasarım inceleme belgesini düzenlemeyi reddeder ve ret nedenlerini ayrıntıları ile belirterek asansör monte edeni bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, yaygın olarak bilinen en gelişkin teknolojileri takip ederek onaylı tipin her hangi bir teknolojik değişiklikten dolayı Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit etmesi durumunda asansör monte edeni bilgilendirir.

3.3.3. Asansör monte eden, AB tasarım inceleme belgesi düzenleyen onaylanmış kuruluşu Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile uyumluluğunu veya belgenin geçerliliği için gereken koşulları etkileyecek onaylanmış tasarımda gerçekleşen değişiklikler konusunda bilgilendirir. Bu değişiklikler onaylanmış kuruluşun ilave onayıyla birlikte özgün AB tasarım inceleme belgesine ilave bir form olarak düzenlenir.

3.3.4.   Her onaylanmış kuruluş, AB tasarım inceleme belgeleri ve/veya her hangi bir yayımladığı veya iptal ettiği ekler konusunda Bakanlığı bilgilendirir ve periyodik olarak veya talep üzerine Bakanlığa, AB tasarım inceleme belgelerinin listesini ve reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan her hangi bir ekini iletir.

Her onaylanmış kuruluş, yayımladığı ve reddettiği, iptal ettiği, askıya aldığı veya kısıtladığı AB tasarım inceleme belgelerini ve/veya her hangi bir eki ve talep üzerine yayımladığı belgeleri ve/veya ekleri diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine bir AB tasarım inceleme belgesinin ve/veya eklerinin kopyasını edinebilir. Komisyon, üye ülkeler talep üzerine teknik dokümantasyon ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin sonuçlarının bir kopyasını elde edebilir.

3.3.5.   Asansör monte eden, asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle AB tasarım inceleme belgelerini, eklerinin ve diğer ilgili ekleri ile teknik dokümantasyonun bir kopyasını Bakanlığın incelemesi için muhafaza eder.

3.4. Kalite sisteminin değerlendirilmesi

Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip en az bir kişi bulunur. Değerlendirme süreci montaj alanına ve asansör monte edenin çalışma merkezine bir denetimi de içerir.

Denetim ekibi, asansör monte edenin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirleme yeteneğini onaylamak için bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı inceler ve asansörün bu gereklere uygunluğundan emin olmak için gerekli deneyleri gerçekleştirir.

Karar asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

3.5. Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin eder.

Asansör monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.

Kararını asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretinin yanına kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim

4.1 Gözetim işlemi, asansör monte edenin onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2 Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla tasarım, imalat, birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama alanlarına girmesine izin verir ve özellikle aşağıda yer alan bilgiler de dahil olmak üzere tüm gerekli bilgiyi sağlar:

 1. a) Kalite sistem belgesi.
 2. b) Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite sisteminin tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları.
 3. c) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi montaj ve tedarik işlemleri ile ilgili kalite sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla belirli aralıklarla denetim yapar ve asansör monte edene bir denetim raporu ile iletir.

4.4. Onaylanmış kuruluş asansörün montaj alanına veya asansör monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler sırasında onaylanmış kuruluş, gerekli olması halinde kalite sisteminin ve asansörün uygun işleyişinin kontrolü için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu iletir.

 1. Asansör monte eden, son asansör piyasaya arz edildikten sonra on yıl süre için aşağıda yer alan;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.5., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmış kuruluş karar ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Her onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen tüm kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığa iletir.

Her onaylanmış kuruluş geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi ve talep üzerine, yayımladığı onaylı kararları diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı, onay kararlarını ve eklerinin ve ilavelerinin bir kopyasını düzenlenme tarihi itibarıyla on beş yıl muhafaza eder.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

7.1. Asansör monte eden, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte “CE” işaretini iliştirir.

7.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep üzerine ilgili yetkililere iletilir.

 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.3.3., 3.3.5., 5. ve 7. maddelerinde belirtilen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek-XII
ASANSÖRLERİN İMALAT KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİP UYGUNLUĞU (MODÜL D)

 

 1. Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, asansörün AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tiple uyumlu olmasını veya Ek-XI’e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu ve Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluşun tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
 2. Asansör monte edenin yükümlülükleri

Asansör monte eden, asansörün imalat, birleştirme, montaj, son muayenesi için onaylanan kalite sistemini yürütür ve bu Ekin 3. maddesinde yer alan deneyleri uygular ve bu ekin dördüncü maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olur.

 1. Kalite sistemi

3.1. Asansör monte eden, seçtiği onaylanmış kuruluşa kalite sisteminin değerlendirmesi için başvurur.

Başvuru dosyasında aşağıdakiler yer alır:

 1. a) Asansör monte edenin adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 2. b) Montajı tamamlanan asansöre ilişkin tüm bilgi.
 3. c) Kalite sistemine ilişkin doküman.

ç) Montajı tamamlanan asansörün teknik dosyası.

 1. d) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyanı.

3.2. Kalite sistemi,  asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu sağlar.

Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. Söz konusu kalite sistem belgesi, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.

Kalite sisteminde özellikle aşağıdakilerin yeterli açıklamaları yer almalıdır:

 1. a) Kalite amaçları ile kuruluş yapısı, ürün kalitesi ile ilgili sorumluluk ve yönetim gücü.
 2. b) Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler.
 3. c) Montaj öncesinde, esnasında ve sonrasında yürütülecek olan deney ve incelemeler.

ç) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.

 1. d) İstenilen ürün kalitesini, kalite sisteminin etkin işleyişini sağlamak üzere gözetecek araçlar.

3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip en az bir kişi bulunur.

Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir denetimi de içerir.

Karar asansör monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

3.4. Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülmesini sağlar.

3.4.1. Asansör monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri bildirir.

3.4.2. Onaylanmış kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.

Kararını asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretlemesinin yanına kendi kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar.

 1. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim

4.1. Gözetim işlemi, asansör monte edenin onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşa muayene amacıyla imalat, birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin verir ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında mevcut tüm bilgileri sağlar:

 • Kalite sistemi belgesi.
 • Teknik dosya.
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin kalite sistemini sürdürmekte olduğundan ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla belirli aralıklarla denetim yapar ve asansör monte edene denetim raporunu verir.

4.4. Onaylanmış kuruluş asansör monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde, kalite sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmış kuruluş asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını verir.

 1. Asansör monte eden, asansörün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süre için aşağıda yer alan;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.4.1. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmış kuruluş karar ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

 1. Her onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığa iletir.

Her onaylanmış kuruluş geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi ve talep üzerine, yayımladığı onaylı kararları diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

 1. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

7.1. Asansör monte eden, Ek-I’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte “CE” işaretini iliştirecektir.

7.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep üzerine ilgili yetkililere iletilir.

 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.4.1., 5. ve 7. maddelerinde belirlenen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − 8 =

Önceki Yayın
isg yönetmelikleri

Aerosol Kaplar Yönetmeliği

Sonraki Yayın
isg yönetmelikleri

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

İlgili Yayınlar
Total
1
Share