Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3

This is a timed quiz. You will be given 45 seconds per question. Are you ready?

Online İSG Eğitimi

45
0%

Emziren kadın çalışanlar doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ne kadar süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar

Correct! Wrong!

Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile yapılan çalışmalarda kandaki kurşun seviyesi için bağlayıcı biyolojik sınır değer aşağıdakilerden hangisidir?

Kurşun ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının bileşenlerinden değildir

Correct! Wrong!

"İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler" tanımı enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Ses basınç seviyesini ölçmede kullanılan insan kulağının duyma eğrisine göre kalibre edilmiş (ağırlıklandırma) ses düzeyi ölçme konumu aşağıdakilerden hangisidir?

Akustik, Ses ve Gürültü
Correct! Wrong!

"CAS" kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Tehlike ve işletilebilirlik Çalışması (HAZOP) ile ilgili hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin dolaylı etkilerinden birisidir

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yönetimle ilgili risk kontrol planlarından birisi değildir

Risk değerlendirme
Correct! Wrong!

El-kol titreşimi maruziyeti durumunda sekiz saatlik çalışma süresi için maruziyet sınır ve maruziyet etkin değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir

Tüm Vücut Titreşimi ve Maruziyetleri
Correct! Wrong!

Yer altı maden işletmelerinde, grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerini taşımalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin genel prensiplerinden değildir

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Correct! Wrong!

"ramak kala olay"ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir

Kazaya Ramak Kala Eğitimi Sınavı
Correct! Wrong!

Risk değerlendirme yöntemlerinden Hata Türleri ve Etkileri Analizinde (FMEA) azami risk puanı kaçtır

Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

Online İSG Eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder?

Mesleki Akciğer Hastalıkları
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi titreşim konusunda yapılacak risk değerlendirmede dikkat edilecek faktörlerden biri değildir

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi boğma özelliği göstermez

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, işyerinde mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken işveren tarafından özel önem verilmesi gereken hususlar arasında yer almaz

Tüm Vücut Titreşimi ve Maruziyetleri
Correct! Wrong!

Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu tip incelemesi gerekmeyen basit yapıdaki bir kişisel koruyucu donanımdır?

Correct! Wrong!

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir?

Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi asbest liflerine maruziyetin sebep olabileceği hastalıklar arasında sayılmaz?

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Correct! Wrong!

Aynı anda çalışan ve her birisi 110 dB(A) ve 90 dB(A) ses düzeyine sahip iki gürültü kaynağı toplamda kaç dB(A) ses düzeyinde etkili olur?

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) yöntemidir?

Correct! Wrong!

Özel koşullar saklı kalmak kaydıyla, bütün vücut titreşimi için maruziyet sınır değeri aşağıdaki işlerden hangisinde aşılabilir?

İSG Eğitimi: Titreşim Vibrasyon
Correct! Wrong!

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3
BU KEZ OLMADI

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Share your Results:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla