Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı – Tanımlar-2

İSG Talep Formu

Unutmayın, her soru için 60 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

60
0%

Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınlar hangi sınıfa girer?

Doğru! Yanlış!

Maruziyet_eylem değeri aşağıdakileren hangisinde doğru verilmiştir.

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Çalışanların belirlenen sınır değer üzerinde kesinlikle maruz kalmaması gereken değer Maruziyet sınır değeri'dir.

Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret neyi tanımlar?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Her 1 milyon çalışma saati başına yaşanan iş kazası sayısı genel karşılaştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

İş Kazası Sıklık Hızı: Belirli bir çalışma süresi diliminde yaşanan iş kazası sayısıdır.

"ppm_" nedir?

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

8 Saatlik Belirlenen Referans Süre İçin Zaman Aralık Ortalaması TWA'dır. Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ADR'dir.

Kazaların nedenini bulmada yararlanılan bir yöntemdir. Teori, kazalara neden olan olaylar dizisinin, yan yana duran domino taşları gibi birbirlerini düşürerek kayıplara neden olabileceği gerçeğine dayanır. Kazaya doğrudan yol açan nedenlerin saptanması dışında, risklerin meydana gelmesinde rol oynayan idari faktörlerin saptanması için kullanılan risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Mesleki Akciğer Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

HAZOP, Tehlikeleri ve işletilebilirlik problemlerini tanımlayan çalışmadır. Çalışmalar, tesisin tasarım amacından nasıl sapabileceği araştırmalarını içerir. Eğer problemlerin tanımlanması sırasında bir çözüm yolu bulunursa, bu HAZOP çalışmasının sonucunun bir kısmı olarak kaydedilir. Sistem kuramında ise kaza oluşabilecek durumu üç parçadan oluşan bir sistem olarak görür: İnsan, makine, çevre...

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı - Tanımlar-2 1

İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey eleman neyi tanımlar?

Doğru! Yanlış!

Duman perdesi; Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdedir. Yangın kesici ise, Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş birsüre için durduran, yatay veya düşey konumlu elemanıdır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen gruba neisim verilir?

NİG’de en çok okunan İSG yayınları
Doğru! Yanlış!

Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan tozların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Muş İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

inert toz, Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlardır.

Madenlerde kademe, alın ve yüzlerindeki eğime ne denir?

Sondajla maden çıkartılan işyerlerinde İSG Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Röset, Kuyu ve başaşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerleri, Lağım ise, Taş içerisinde sürülen galeri dir.

Şebeke topraklama noktasının toprağa bağlı olmadığı veya bir empedans (direnç veya endüktans bobini) üzerinden bağlı olduğu ve gövdelerin ayrı veya direnç yada endüktans bobinlerinin topraklama elektrotlarına bağlı olduğu sistem tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

TT sistemi, şebeke topraklama noktasının toprağa doğrudan bağlı olduğu ve gövdelerin şebeke topraklama elektrotlarından ayrı topraklama elektrotlarına bağlandığı sistemdir. TN Sistemi ise, şebeke topraklama noktasını toprağa doğrudan bağıl olduğu ve tesisatta gövdelerin koruma iletkenleri ile şebeke topraklamasına bağlantılı olduğu sistemdir

Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üzerinde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilim tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Alçak Gerilim; Etken değeri 1000 volt yada 1000 voltun altında olan gerilimdir. Yüksek Gerilim ise, Etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilimdir.

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı - Tanımlar-2 2

İnsan işitme sisteminin düşük şiddetteki seslere karşı en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren, A ağırlıklı ses seviyesi olarak tabir edilen ve gürültünün etkilenim değerlendirilmesi ve kontrolünde yaygın olarak kullanılan ses seviyesi ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

dB Birbirinden mertebe farklılıkları gösteren, nicelikleri anlamlı olarak ifade etmede kullanılan logaritmik bir ölçeğidir. İki kütlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan gürültü ise darbe gürültüsüdür.

Mutajen_madde'nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Neden İş Güvenliği Önemli?
Doğru! Yanlış!

Yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, işle ilgili eylemler neyi tanımlar?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risklerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Asbest tozlarının solunum yoluyla alınmasına bağlı gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Muş İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Solunum yoluyla pnömokonyoz yapabilecek miktarda silikat parçacığı alınması hastalığı Slikoz'dur. Sideroz ise, Solunum yoluyla pnömokonyoz yapabilecek miktarda silikat parçacığı alınması sonucu gelişir

Mortalite_ nedir?

İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası
Doğru! Yanlış!

Bir hastalıktan veya genel olarak meydana gelen ölümlerin genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranı mortalitedir.

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı - Tanımlar-2 3

Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla özürlülük derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şekli tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Minerallerin sebep olduğu hastalıklar
Doğru! Yanlış!

0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddeler neyi tanımlar

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Alevlenir madde; Parlama noktası 21°C – 55°C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir. Patlayıcı madde ise, Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelerdir.

Belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, çalışma kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranına ne isim verilir?

Doğru! Yanlış!

Belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısına insidans denir. Antrakoz ise, Solunum yoluyla alınan kömür taneciklerinin akciğerde destek dokusunda depolanmasıyla ortaya çıkan hastalıktır

Belirli bir çalışma süresi diliminde, meydana gelen iş kazaları nedeniyle oluşan toplam kayıp gün sayısı... tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Kömür İşçisi Pnömokonyozu
Doğru! Yanlış!

Örnek verecek olursak, her 1000 çalışma günü başına oluşan kayıp gün sayısı genel karşılaştırma yöntemi

Kinney Risk Analizi, FMEA-Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi, L TİPİ MATRİS, hangi tür risk analizleridir?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Kalitatif risk analizi; Riskleri yüksek, orta veya düşük gibi terimlerle tanımlayan yöntemlerdir. Kantitatif risk analizi ise; Riskleri sayısal hale getirilerek, olasılık matematiksel ve mantıksal metodlar ile proses takip edilerek hesaplanan sistemlerdir.

Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeler hangi tanıma girer?

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

Alerjik madde, Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelerdir. Tahriş edici madde ise, Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir.

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı - Tanımlar-2 1

Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırı neyi tanımlar?

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı - Tanımlar-2
Hay Aksi!..

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı - Tanımlar-2 5

Bir şeyler ters gitti sanki... Yeniden denesek mi? Ne dersin!.
Gayet Başarılısınız...

Başarılısınız, ancak çok da yeterli gelmeyebilir. Tekrar denemenizi tavsiye ederiz. Mümkünse tanım-1'deki sorulara tekrar geri dönün.
SÜPERSİNİZ!..

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı - Tanımlar-2 6

İŞTE BU... NİG ekibi sizinle gurur duyoyuruz. Durmak yok, haydi diğer sorulara...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 − 4 =