Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu nedir ?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu nedir ?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu; MSDS kısaltmasının açıklaması “Material Safety Data Sheet” dir. İlgili kimya otoriteleri artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS olarak telafuz etmektedir. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Kimyasal madde / karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerine olan olumsuz etkilerini, fizikokimyasal risklerini açıklayan; bu tehlikelerine karşılık alınması gereken önlemleri de açıklayan 16 sabit başlıklı formdur.

Türkiye’de 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 sayılı yönetmelik tarafından, içerik ve niteliğine dair özellikleri ve hazırlama koşulları anlatılmıştır.

Türkiye’de sertifika sahibi kişiler tarafından hazırlanma veya Türkçeye tercüme edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Msds’lerin(Formların) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Amacı Nedir?

Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve cevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Kanuni Sorumluluk

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 13 Aralık 2014 tarih ve 27204 sayılı Remi Gazetede yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği” ne uygun hazırlanması gerekmektedir.


Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik


Tanımlar

Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal element ve bunların bileşiklerini,

Müztahzar: En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltilerini,

Tehlikeli Özellik : Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutojen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

Maruz Kalma Kontrolü : Tehlikeli kimyasallar ile iştigal eden işyerlerinde, kullanımı sırasında çalışanın ve çevrenin tehlikeli kimyasallara maruz kalmasını en aza indirmek için alınması gereken özel korunma ve önleme tedbirlerini,

CAS Numarası (Chemical Abstracts Service Number): Kimyasal maddenin, “Kimyasal Kuramlar Servisi” tarafından verilen numarasını, IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) adı: Kimyasal maddenin “Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği”nce verilen adını,

EC Numarası: Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanter numarası veya Avrupa bildirimde bulunulan maddeler liste numarasını ifade eder.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


Güvenlik Bilgi Formu’nun Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar

 • Güvenlik Bilgi Formları, tehlikeli kimyasalların yönetimi konusuna hakim, yukarıdaki yönetmeliğe uygun ve gerekli eğitimi almış profesyonel kişiler tarafından düzenlenir.
 • Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik gereğince, Güvenlik Bilgi Formlarını hazırlamakla yükümlü kılınan gerçek ve tüzel kişiler, Güvenlik Bilgi Formlarını bu özelliklere sahip kişilere düzenlettirmek zorundadır.
 • Güvenlik Bilgi Formları; Yönetmelikte verilen formata uygun olarak, bilgiler açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir.
 • Güvenlik Bilgi Formuna; Yönetmelikte belirtilen standart başlıklar ve standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.
 • Formun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa; Formun her sayfası için aynı format kullanılır ve formun birinci kısmında bulunması gereken bilgiler tüm sayfalara işlenir.
 • Form’un her sayfasında toplam sayfa numarasından hangi sayfayı gösterdiği belirtilir.
 • Formda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılamaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler ”ilişkisi yok”, ”uygulaması yok” ve ”özel hüküm yok” gibi ifadelerle belirtilir.
 • Güvenlik Bilgi Formu Türkçe olarak ve üzerinde bulunması gereken bilgiler iki kısım halinde düzenlenir.

Güvenlik Bilgi Formu’nda Bulunması Gerekli Bilgiler

Güvenlik Bilgi Formu Türkçe olarak ve üzerinde bulunması gereken bilgiler iki kısım halinde düzenlenir.


Virüse Karşı Hangi Maske Kullanılır


Birinci Kısımda;

 • Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat; Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik R.G. 26.12.2008 tarih ve 27092 sayısına uygun olarak hazırlanmıştır.” ifadesi
 • Madde / müstahzar Adı,
 • Formun hazırlama tarihi
 • Yeni Düzenleme Tarihi (formda yeniden düzenleme yapılmış ise),
 • Kaçıncı Düzenleme Olduğu (formda yeniden düzenleme yapılmış ise),
 • Form numarası (üretici tarafından verilen form numarası),
 • Hangi sayfada olduğunu gösteren sayfa numarası ve toplam sayfa numarası ayrı ayrı belirtilir.

İkinci Kısımda;

 • Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı,
 • Bileşimi / İçeriği Hakkında Bilgi,
 • Tehlikelerin Tanıtımı,
 • İlk Yardım Tedbirleri,
 • Yangınla Mücadele Tedbirleri,
 • Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,
 • Elleçleme ve Depolama,
 • Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma,
 • Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
 • Kararlılık ve Tepkime ,
 • Toksikolojik Bilgi,
 • Ekolojik Bilgi,
 • Bertaraf Bilgileri,
 • Taşımacılık Bilgileri,
 • Mevzuat Bilgileri,
 • Diğer Bilgiler,

olarak numaralandırılmış ve adlandırılmış 16 standart başlık altında toplanan bilgiler verilir.


Krom ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar


Örnek MSDS Formu

Malzeme Güvenlik Formu
SILVER NITRATE CONCENTRATE
KULLANIM
Kullanım Amacı: Üretimde hammadde olarak
ETİKETLEME
TEHLİKE
AŞINDIRICI ÇEVREYE ZARARLI
TEHLİKELERİN TANIMI
Metalleri aşındırabilir.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok zehirli etki.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
ü ü ü ü
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
İLKYARDIM
Genel Öneri
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunum Sonrası
Kazazedeyi açık havaya çıkarınız.
Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.
Deriyle Teması Halinde
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Doktora danışınız.
Göz Teması Halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.
Yuttuktan Sonra
Kesinlikle kusturmayın.
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz.
Ağzı suyla çalkalayınız.
Doktora danışınız.
YANGINLA MÜCADELE
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.

 

 

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla