Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

isg yönetmelikleri

EKLER

 

Çağrı Tasarım Kampanya

İçindekiler

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  TABLOLARI

(Değişik tablo 1:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 1: KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ
SU KALİTE SINIFLARI
SU KALİTE PARAMETRELERİ I II III IV
A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal

parametreler

    1) Sıcaklık (oC) 25 25 30 > 30
    2) pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.0-9.0 6.0-9.0 dışında
    3) Çözünmüş oksijen (mg O2/L)a 8 6 3 < 3
    4) Oksijen doygunluğu (%)a 90 70 40 < 40
    5) Klorür iyonu (mg Cl‾/L) 25 200 400b > 400
    6) Sülfat iyonu (mg SO4=/L) 200 200 400 > 400
    7) Amonyum azotu (mg NH4+-N/L) 0.2c 1c 2c > 2
    8) Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L) 0.002 0.01 0.05 > 0.05
    9) Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L) 5 10 20 > 20
  10) Toplam fosfor (mg   P/L) 0.02 0.16 0.65 > 0.65
  11) Toplam çözünmüş madde (mg/L) 500 1500 5000 > 5000
  12) Renk (Pt-Co birimi) 5 50 300 > 300
  13) Sodyum (mg Na+/L) 125 125 250 > 250
B) Organik parametreler
    1) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) 25 50 70 > 70
    2) Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) (mg/L) 4 8 20 > 20
    3) Toplam organik karbon (mg/L) 5 8 12 > 12
    4) Toplam kjeldahl-azotu (mg/L) 0.5 1.5 5 > 5
    5) Yağ ve gres (mg/L) 0.02 0.3 0.5 > 0.5
    6) Metilen mavisi ile reaksiyon veren

yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L)

0.05 0.2 1 > 1.5
    7) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/L) 0.002 0.01 0.1 > 0.1
    8) Mineral yağlar ve türevleri (mg/L) 0.02 0.1 0.5 > 0.5
    9) Toplam pestisid (mg/L) 0.001 0.01 0.1 > 0.1
C) İnorganik kirlenme parametrelerid
    1) Civa (μg Hg/L) 0.1 0.5 2 > 2
    2) Kadmiyum (μg Cd/L) 3 5 10 > 10
    3) Kurşun (μg Pb/L) 10 20 50 > 50
    4) Arsenik (μg As/L) 20 50 100 > 100
    5) Bakır (μg Cu/L) 20 50 200 > 200
    6) Krom (toplam) (μg Cr/L) 20 50 200 > 200
    7) Krom (μg Cr+6/L) Ölçülmeyecek kadar az 20 50 > 50
    8) Kobalt (μg Co/L) 10 20 200 > 200
    9) Nikel (μg Ni/L) 20 50 200 > 200
  10) Çinko (μg Zn/L) 200 500 2000 > 2000
  11) Siyanür (toplam) (μg CN/L) 10 50 100 > 100
  12) Florür (μg F‾/L) 1000 1500 2000 > 2000
  13) Serbest klor (μg Cl2/L) 10 10 50 > 50
  14) Sülfür (μg S=/L) 2 2 10 > 10
  15) Demir (μg Fe/L) 300 1000 5000 > 5000
  16) Mangan (μg Mn/L) 100 500 3000 > 3000
  17) Bor (μg B/L) 1000e 1000e 1000e > 1000
  18) Selenyum (μg Se/L) 10 10 20 > 20
  19) Baryum (μg Ba/L) 1000 2000 2000 > 2000
  20) Alüminyum (mg Al/L) 0.3 0.3 1 > 1
  21) Radyoaktivite (Bq/L)
        Alfa-aktivitesi 0,5 5 5 > 5
        beta-aktivitesi 1 10 10 > 10
D) Bakteriyolojik parametreler
    1) Fekal koliform(EMS/100 mL) 10 200 2000 > 2000
    2) Toplam koliform (EMS/100 mL) 100 20000 100000 > 100000

(a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir.

(b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir.

(c) PH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mg NH3N/L değerini geçmemelidir.

(d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir.

(e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 μg/L’ye kadar düşürmek gerekebilir.

 

 

TABLO 2: GÖLLER, GÖLETLER, BATAKLIKLAR VE BARAJ HAZNELERİNİN ÖTROFİKASYON KONTROLÜ SINIR DEĞERLERİ

İstenen özellikler

Kullanım alanı
Doğal koruma alanı

ve rekreasyon

Çeşitli kullanımlar için (doğal olarak

tuzlu, acı ve sodalı göller dahil)

pH 6.5-8.5 6-10.5
KOİ (mg/L) 3 8
ÇO (mg/L) 7.5 5
AKM (mg/L) 5 15
Toplam koliform sayısı (EMS)/100 mL 1000 1000
Toplam azot (mg/L) 0.1 1
Toplam fosfor (mg/L) 0.005 0.1
Klorofil-a (mg/L) 0.008 0.025

 

TABLO 3: (Mülga:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 4: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTE KRİTERLERİ

Parametre Kriter Düşünceler
pH 6.0-9.0
Renk ve bulanıklık Doğal Doğal suiçi yaşam için gerekli fotosentez aktivitesinin, ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90’dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır.
Yüzer madde Yüzer halde yağ, katran vb. sıvılarla çöp vb. sıvılarlara çöp vb. katı maddeler bulunamaz.
Askıda katı madde (mg/L) 30
Çözünmüş oksijen (mg/L) Doygunluğun % 90’nından fazla Çözünmüş oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir.
Parçalanabilir organik kirleticiler Seyreldikten sonra çözünmüş oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düşürecek miktarda olmamalıdır.
Ham petrol ve petrol türevleri (mg/L) 0.003 Su, biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeli ve tercihan hiç bulunmamalıdır.
Radyoaktivite Sözkonusu deniz ortamına ait doğal radyoaktivite tür ve seviyeleri aşılmayacaktır. Yapay radyoaktivite ölçülmeyecek düzeyde bulunacaktır.
Üretkenlik Söz konusu deniz ortamına ait mevsimsel üretkenlik seviyeleri korunacaktır.
Zehirlilik Bulunmayacak
Fenoller (mg/L) 0.001
Çeşitli ağır metaller
Bakır, (mg/L) 0.01
Kadmiyum, (mg/L) 0.01
Krom, (mg/L) 0.1
Kurşun, (mg/L) 0.1
Nikel, (mg/L) 0.1
Çinko, (mg/L) 0.1
Civa, (mg/L) 0.004
Arsenik, (mg/L) 0.1
Amonyak, (mg/L) 0.02

TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 120 100
pH 6-9 6-9

 

                              Tablo 5.2: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1200 1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L)   60  30
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 170 160
YAĞ VE GRES (mg/L) 60 30
pH 6-9 6-9

Tablo 5.4: Sektör: Gıda Sanayi (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağı Hariç)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 170
YAĞ VE GRES (mg/L) 60 30
pH 6-9 6-9

 

Tablo 5.5: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 230
YAĞ VE GRES   (mg/L)  60  40
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 5.6: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 160
YAĞ VE GRES (mg/L) 30 20
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 5.7: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 140
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5

 

Tablo 5.8: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ) (mg/L) 200 160
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100 60
YAĞ VE GRES (mg/L) 30 20
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

 

 Tablo 5.9: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 150 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
pH 6-9 6-9

Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4 3
pH  – 6-9 6-9

Tablo 5.11: Sektör: Gıda Sanayii (Şeker Üretimi ve Benzerleri)

Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 500 450
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100 80
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4

Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 60
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4

Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
pH 6-9 6-9

Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 50 30

Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 250
YAĞ VE GRES (mg/L) 30 20
pH  – 6-9 6-9

Tablo 5.15 : Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 500 400
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 150
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 20 15
FOSFAT FOSFORU(PO4-P) (mg/L) 3 2
pH  – 6-9 6-9

TABLO 6: İÇKİ SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 160 110
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 200
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 120 100
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.3
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

TABLO 7: MADEN SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi,  Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun Rafinize Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazırlanması) (*)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 80 60
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 70 50
KURŞUN (Pb) (mg/L) 0.5
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.1
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
SERBEST KÜKÜRT (S) (mg/L) 15 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0,2
BAKIR (Cu) (mg/L) 5 3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

(*)  Deniz dibi veya hidrotermal kaynaklı cevherlerde KOİ için 150 mg/l değerine izin verilir. Grafit cevherinin  hazırlanmasında

KOİ konsantrasyonu 65 mg/l, demir konsantrasyon 10 mg/l   olarak kabul edilmiştir.

Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (mg/L) 150 100
pH  – 6-9 6-9

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100  –
BOR (B) (mg/L) 500*
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  –    8
pH  – 6-9 6-9

*Alıcı ortamda, Teknik Usuller Tebliğinde yer alan Tablo 4 Sulama Sularının ınıflandırılmasında esas alınan Sulama Suyu Kalite Parametreleri ve Tablo 9 “Bitkilerin Bor Mineraline karşı dayanıklılıklarına göre sulama sularının sınıflandırılması kriterlerindeki Bor limit değerlerinin aşılmaması şarttır. Aşılması durumunda limit Bakanlıkca azaltılır.

Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 80
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.1
ÇİNKO (Zn)  (mg/L) 3
pH  – 6-9 6-9

Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak

Sanayi, ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
KROM (CR+6) (mg/L) 0.3
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali((*)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0. 2**

(*)  Kadmiyum;  kimyasal element olarak kadmiyum veya içeriğinde kadmiyum bulunan bileşiklerdir. Kadmiyumun işlenmesi(imali); kadmiyum  üretimi yada kullanımını içeren endüstriyel işlem  yada içinde kalıcı(kalıtsal)  olarak kadmiyum bulunan herhangi bir işlemi anlatır                                                  .

(**)  Toplam kadmiyum’un aylık ortalama konsantrasyonudur.

 

Tablo 8: Cam Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 160**-250*
FLORÜR (F‾) (mg/L) 30
NİKEL (Ni) (mg/L) 3
GÜMÜŞ (Ag) (mg/L) 1
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1.0
SÜLFAT (SO4‾2) (mg/L) 3000
pH 6-9 6-9

(*)  Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan küçükse, gümüş kaplamalı ayna imalinde KOİ-250 mg/l  ve gümüş kaplamasız

ayna imalinde KOİ-200 mg/l alınacaktır.

(**)  Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan büyükse, gümüş kaplamalı  ayna imalinde KOİ-200 mg/l ve gümüş kaplamasız  ayna imalinde KOİ-160 mg/l alınacaktır.

TABLO 9: KÖMÜR HAZIRLAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETME TESİSLERİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 9.1: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü  Hazırlama)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.5
SICAKLIK (°C) 35 30
pH  – 6-9 6-9

Tablo 9.2: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri(Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.5
FENOL (mg/L) 1.0 0.5
SICAKLIK (°C) 35 30
pH  – 6-9 6-9

Tablo 9.3: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 60 30
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 8
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.5
SICAKLIK (°C) 35
pH  – 6-9 6-9

Tablo 9.4: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Nükleer Santraller)(*)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

SICAKLIK (°C) 35 30

(*) 2690 sayılı Kanun ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alanına giren, insan sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt

ve diğer  radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmasında kullanılacak kısıtlayıcı değerler bu yönetmeliğin kapsamı

dışındadır.

 

Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak  Sular)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 60 30
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L)  0.5
SICAKLIK (°C) 35
pH  – 6-9 6-9

Tablo 9.6: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Soğutma Suyu ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 150 100
SICAKLIK* (°C) 35 30
pH 6-9 6-9

(*) Soğutma amaçlı olarak deniz suyu kullanılması durumunda Tablo 23 deki sıcaklık kriteri dikkate alınır.

Tablo 9.7: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 40
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 5.0
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 4.0

Tablo 9. 8: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan

Buhar Kazanları Soğutma Suları) ( * )

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.3
HİDRAZİN (mg/L) 5
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 8**
VANADİUM (mg/L)  3***
DEMİR (mg/L)    7****

(*)  Soğutma suyu alınan kaynağın yukarıdaki limitleri sağlamaması durumunda soğutma suyunun deşarjı ile,temin ettikleri su

kaynağının kirletici yükünün artırılması ve su kalitesinin %5 ten daha fazla bozulmaması esastır.

(**) Sadece kazanların blöf sularında yapılacaktır.

(***) Fuel-oil ile çalışan buhar kazanlarının artık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.

(****) Kömür ile çalışan buhar kazanlarının artık gazları ve hava ön ısıtmalı tesislerin  atık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.

 TABLO 10: TEKSTİL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

Tablo 10.1: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 350 240
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4 3
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.2: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 140 100
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
FENOL (mg/L) 1 0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4 3
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.3: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 200
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 160 120
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.4: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
 ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 400 300
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
YAĞ VE GRES (mg/L) 200 100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.5: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 200
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
FENOL (mg/L) 1 0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.6: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 200
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 160 120
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM  KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
FENOL (mg/L) 1 0.5
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.7: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
FENOL (mg/L) 1 0.5
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 12 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 3 2
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

TABLO 11: PETROL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

Tablo 11.1: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 120 60
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 40 20
HİDROKARBONLAR (mg/L) 15 10
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
FENOL (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.2 0.1
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 2 1
pH 6-9 6-9

Tablo 11.2: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri  ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 60 30
YAĞ VE GRES (mg/L) 40 20
HİDROKARBONLAR (mg/L) 6 8
FENOL (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.5 0.2
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
pH 6-9 6-9

Tablo 11. 03: Sektör: Petrol Sanayii  (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 250
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
HİDROKARBONLAR (mg/L) 15 10
AMONYUM AZOTU (HN4-N) (mg/L) 20 10
SODYUM (Na) (mg/L) 250 200
SERBEST KLOR (Cl) (mg/L) 0.3
SÜLFAT ( SO4) (mg/L) 2000 1700
DEMİR (mg/L) 10 8
FENOLLER (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CN-) (mg/L) 1 0.5
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.15 0.10
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 1 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1 0.5
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.2
BAKIR (Cu) (mg/L) 1 0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6 4
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık  Sularının  Alıcı Ortama Deşarj Standartları

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
(Değişik satır:RG-24/4/2011-27914)

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*)

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (**)

(mg/L)

(mg/L)

120

60

90

45

YAĞ VE GRES (mg/L) 30 20
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 3 2
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 4
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

(*) (Ek açıklama:RG-24/4/2011-27914) Büyükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler

(**) (Ek açıklama:RG-24/4/2011-27914) Küçükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler ile atıksularının miktarca %20-65’i deri sektöründen kaynaklanan karışık endüstriler için uygulanır.

TABLO 13: SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİLERİN ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 13.1: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ (m3/t) 100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 800
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 50
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 3
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13. 2: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ (m3/t) 150
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 870
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 80
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 4.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.3: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Ağartılmış Selüloz Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ (m3/t) 200
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 50
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 6
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.4: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ (m3/t) 230
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1500
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 50
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 7
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.5: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkısız Kağıt)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5  –
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.6: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkılı Kağıt)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.7: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayi (Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce

Dokul Kağıt)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 120
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5  –

Tablo 13.8: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 75
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.9: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (% 5 ten Fazla Odun Lifleri İhtiva Eden Ancak Kırpıntı Kağıt Yüzdesi Yüksek Olmayan Kağıt)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)  – 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.10: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

 KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 120
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.11: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Parşömen Kağıdı)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

 

TABLO 14: KİMYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

Tablo 14.1: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 80 50
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
AKTİF KLOR (mg/L) 5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 5
pH 6-9 6-9

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Tablo 14.2: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
BOR (B) (mg/L) 500*  –
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  –    8
pH  – 6-9 6-9

*Alıcı ortamda, Teknik Usuller Tebliğinde yer alan Tablo 4 Sulama Sularının Sınıflandırılmasında esas alınanSulama Suyu Kalite Parametreleri ve Tablo 9 “Bitkilerin Bor Mineraline karşı dayanıklılıklarına göre sulama sularının sınıflandırılması kriterlerindeki Bor limit değerlerinin aşılmaması şarttır. Aşılması durumunda limit Bakanlıkça azaltılır

Tablo 14.3: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
SÜLFÜR (Sˉ2) (mg/L) 2.0 1.0
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4 4
pH  – 6-9 6-9

Tablo 14.4: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 60 40
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 3
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 14.5: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.3
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0. 2
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 4 3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2 1
DEMİR (Fe) (mg/L) 30
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 2 1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 14.6: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 150
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6
pH 6-9 6-9

Tablo 14.7: Sektör: Kimya Sanayii (Gübre Üretimi ve Benzerleri)

Tablo 14. 7.a: Azot ve Diğer Nütrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
TOPLAM KADMİYUM (mg/L) 0.5
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 50
NİTRAT AZOTU (NO3-N) (mg/L) 50
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) (mg/L) 35
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 15
pH 6-9 6-9

 

Tablo 14.7.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ) (mg/L) 150
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 50
NİTRAT AZOTU (NO3-N) (mg/L) 50
pH  – 6-9 6-9

Tablo 14.7.c: Fosforik Asit ve/veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre Üretimi

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
TOPLAM KADMİYUM (mg/L) 0.5
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) (mg/L) 35
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 15
pH 6-9 6-9

Tablo 14.8: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 65 45
YAĞ VE GRES (mg/L) 25 10
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 2.5 1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6 3
pH 6-9 6-9

Tablo 14.9: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 150
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 10  –
pH  – 6-9  –

 

Tablo 14.10: Sektör: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
YÜZEY AKTİF MADDE (mg/L) 10 5
TOPLAM FOSFOR(P) (mg/L) 2 1
pH 6-9 6-9

 

Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 65 45
pH 6-9 6-9

 

Tablo 14. 12: Sektör: Kimya Sanayii  (Petrokimya  ve  Hidrokarbon Üretim Tesisleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 250
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
HİDROKARBONLAR (mg/L) 15 10
AMONYUM AZOTU (HN4-N) (mg/L) 20 10
FENOLLER (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CN-) (mg/L) 1 0.5
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.15 0.10
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 1 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1 0.5
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.2
BAKIR (Cu) (mg/L) 1 0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6 4
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L)   1500
KLORÜR* (mg/L) 15000  –
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)*  –      32  –
pH  – 6-9

(*) Deniz alıcı ortamına verilmesi durumunda bu parametrelerin sınırlamasına uymak gerekli değildir.

Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.3
SERBEST KLOR* (mg/L) 0.5
SERBEST SİYANÜR (mg/L)  – 0.5
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L)  – 100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  –  – 2
pH  – 6-9 6-9

(*) Hipoklorit ile siyanür giderimi yapıldığında sudaki kalan serbest klor miktarını ifade eder.

Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L)    1
BARYUM (Ba) (mg/L)    5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)    3
pH  – 6-9 6-9

Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

SERBEST KLOR (mg/L)     4
KLORÜR (mg/L) 3100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 16

Tablo 14.17 : Sektör : Kimya Sanayi (Alkaloid Üretim Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1500
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (mg/L) 15
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200
pH  – 6-9

 TABLO 15: METAL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 15.1: Sektör: Metal Sanayii (Demir-Çelik Üretimi)

Tablo 15.1.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 0.5
DEMİR (Fe) (mg/L) 20
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 4
pH  – 6-9 6-9

Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

DÖKÜM TESİSLERİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)  – 200
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.8  –
BORU ÜRETİMİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)  – 200
TENEKE ÜRETİMİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)  – 200
KURŞUNLAMA VE PATENTLEME ÜNİTELERİ
KURŞUN (Pb) (mg/L)  – 2

Tablo 15.2: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 120 50
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 10 5
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2
TOPLAM KROM* (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6)* (mg/L) 0.5 0.5
KURŞUN (Pb)* (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* (mg/L) 0.5 0.1
CİVA (Hg)* (mg/L) 0.05 0.01
KADMİYUM (Cd)* (mg/L) 0.5 0.1
ALÜMİNYUM (Al)* (mg/L) 3 2
DEMİR (Fe)* (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ)* (mg/L) 50 30
BAKIR (Cu)* (mg/L) 3 1
NİKEL (Ni)* (mg/L) 3 2
ÇİNKO (Zn)* (mg/L) 5 3
GÜMÜŞ (Ag)* (mg/L) 0.1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9 6-9

(*) Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi taktirde bunlar dışındaki parametreler   analizlenerek, tabloda  varilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir.

Tablo 15.3: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 600
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
TOPLAM KROM (mg/L) 2
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.2
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.5
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
GÜMÜŞ (Ag) (mg/L) 0.1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
pH 6-9

Tablo 15.4: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 10
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
TOPLAM KROM (mg/L) 2
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 20
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 2
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 5
pH  – 6-9

 

Tablo 15.5: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 5
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.2
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 2
pH 6-9 6-9

Tablo 15.6: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 10
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
NİKEL (Ni) (mg/L) 2
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 8
pH  – 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 15.7: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L)  20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 400
KADMİYUM (Cd) (mg/L)       0.1
DEMİR (Fe) (mg/L)    3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
ÇİNKO (Zn) (mg/L)   5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9

Tablo 15.8: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sertleştirme Tesisleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L)  125
YAĞ VE GRES (mg/L)    20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L)     5
AKTİF KLOR (mg/L)        0.5
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L)     1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  –   40
pH  –    6-9

Tablo 15.9: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 2500
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.2
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 3
GÜMÜŞ (Ag) (mg/L) 0.1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9

Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii  (Akü İmalatı , Stabilizatör İmali,  Birincil ve İkincil Akümülatör,

Batarya ve Pil  İmalatı ve Benzeri.)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 150
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.2
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
GÜMÜŞ (Ag) (mg/L) 0.1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
pH 6-9 6-9

Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 5
TOPLAM KROM (mg/L) 2
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.2
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 2
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 2
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 2
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4
pH 6-9

Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 800
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 300
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 10
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.2
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.1
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 30
BAKIR (Cu) (mg/L) 1
NİKEL (Ni) (mg/L) 1
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 30
pH  –  6-9

Tablo 15.13: Sektör: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1500
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
pH 6-9

Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 800
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.5
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 1
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 15.15: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100 50
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125 100
KADMİYUM (Cd)* (mg/L) 0.5
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
CİVA (Hg)* (mg/L) 0.05
ÇİNKO (Zn)* (mg/L) 5
KURŞUN (Pb)* (mg/L) 2
BAKIR (Cu)* (mg/L) 2
DEMİR (Fe)* (mg/L) 10
TOPLAM KROM* (mg/L) 2
KROM (Cr+6)* (mg/L) 0.5
ARSENİK* (mg/L) 0.1
NİKEL (Ni)* (mg/L) 3
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* (mg/L) 0.1
pH 6-9 6-9

(*)  Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi takdirde, bunlar

dışındaki  parametreler analizlenerek tabloda verilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir.

Tablo 15.16: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 140
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
ALÜMİNYUM (mg/L) 3
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
FLORÜR (mg/L) 50 30
pH 6-9 6-9

 

Tablo 15.17: Sektör: Metal Sanayii (Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
KADMİYUM (Cd)* (mg/L) 1
CİVA (Hg)* (mg/L) 0.05
ÇİNKO (Zn)* (mg/L) 5
KURŞUN (Pb)* (mg/L) 2
BAKIR (Cu)* (mg/L) 2
DEMİR (Fe)* (mg/L) 10
TOPLAM KROM* (mg/L) 2
KROM (Cr+6)* (mg/L) 0.5
ARSENİK* (mg/L) 0.1
ALUMİNYUM (mg/L) 3 2
NİKEL (Ni)* (mg/L) 3
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* (mg/L) 0.1
pH 6-9 6-9

( *) Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi  takdirde bunlar

dışındaki parametreler analizlenerek, tabloda verilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir.

TABLO 16:AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI(SUNTA, DURALİT, KERESTE, DOĞRAMA, KUTU, AMBALAJ, MEKİK, VE BENZERİ)

PARAMETRE

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
pH  – 6-9 6-9

TABLO  17: SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI,

YEDEK PARÇA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 150 100
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.5 0.1
pH  – 6-9 6-9

TABLO  18: TAŞIT FABRİKALARI VE TAMİRHANELERİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 18.1: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri  (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 1 0.2
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9 6-9

Tablo 18.2: Sektör: Taşıt Fabrikaları    (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs,  Bisiklet, Motosiklet ve Benzeri

Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 80 40
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 5
SERBEST SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.05
TOPLAM KROM (mg/L) 0.5
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.05
NİKEL (Ni) (mg/L) 1
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.05
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
KURŞUN (Pb) (mg/L) 0.3
BAKIR (Cu) (mg/L) 0.3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 2
CİVA (Hg) (mg/L) 0.005
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 18.3: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri  (*)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 200
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 1 0.2
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9 6-9

(*) Deniz ortamında alıcı ortam standartlarına genelde uyulacağı gibi (Tablo  4), yakın çevrede kıyı koruma  bölgelerinde

rekreasyonel kullanım söz konusu olduğu taktirde, bu bölgelerde ekreasyon  standartlarının ihlaline yol açılmayacaktır.

TABLO  19: KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SEKTÖR BELİRLEMESİ YAPILAMAYAN DİĞER SANAYİLER)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 2 1
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 1 0.5
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.1
DEMİR (Fe) (mg/L) 10
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 15
BAKIR (Cu) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
SÜLFAT (SO) (mg/L) 1500 1500
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*) (mg/L) 20 15
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10 10
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

(*)  (Ek açıklama:RG-24/4/2011-27914) Atıksularının miktarca %20’sinden fazlası deri sektöründen kaynaklanan Karışık Endüstriler için Tablo 12’de yer alan TKN parametreleri uygulanır. 

TABLO 20: ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 20.1: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular  (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
YAĞ VE GRES (mg/L)   20  10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)    5
SICAKLIK (˚C) 35  30
pH 6-9 6-9

Tablo 20.2: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular  (Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kullanılan

Sulu Filtrelerin Çıkış Suları ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
SÜLFAT (SO42) (mg/L) 2500 1500
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
SICAKLIK (˚C) 35 30
pH 6-9 6-9

Tablo 20.3: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama

Atık Suları)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 20
pH  – 6-9 6-9

Tablo 20.4: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Tutkal ve Zamk Üretimi)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 140 120
pH 6-9 6-9

Tablo 20.5: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama

Suları ve Benzerleri)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100 70
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
pH 6-9 6-9

Tablo 20.6: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 700 500
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (mg/L) 20 15
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM FOSFOR (P) (mg/L) 2 1
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 1 0.5
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.1
DEMİR (Fe) (mg/L) 10
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 15
BAKIR (Cu) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 20.7: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon,  Aktif Karbon Yıkama ve

Rejenerasyon Tesisleri

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

 KLORÜR (Clˉ) (mg/L) 2000 1500
 SÜLFAT (SO42) (mg/L) 3000 2500
 DEMİR (Fe) (mg/L) 10
 BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
 pH 6-9 6-9

(Ek:RG-13/2/2008-26786)

Tablo 20.8: Sektör: Biodizel Tesisleri

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLIK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLIK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI(KOİ) (mg/l) 400 300
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/l) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/l) 20 10
SÜLFİT (mg/l) 1
KLORÜR (mg/l) 400 300
DEMİR(Fe) (mg/l) 10
TOPLAM FOSFOR(P) (mg/l) 2 1
PH 6-9 6-9
SICAKLIK ˚C 35 30
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

TABLO 21: EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular*

(Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün Arasında, Nüfus =84- 2000)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L) 50 45
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 180 120
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 70 45
pH 6-9 6-9

*  Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri yada parametreler için en az  %60 arıtma verimi uygulanacaktır

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Tablo 21.2: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular

(Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün, Nüfus = 2000-10000)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L)   50   45
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 160 110
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 60 30
pH 6-9 6-9

Tablo 21.3: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000

Kg/Gün’den Büyük, Nüfus=10000-100000)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L)   50   45
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 140 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 45 30
pH 6-9 6-9

 

Tablo 21.4: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular(Sınıf 4: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 6000 Kg/Gün’den

Büyük, Nüfus > 100000) 

 

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L)   40   35
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 120 90
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 40 25
pH 6-9 6-9

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Tablo 21.5: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular* (Eşdeğer Nüfusun Ne Olduğuna Bakılmaksızın Doğal Arıtma

(Yapay Sulak Alan)  ve  Stabilizasyon Havuzları  Sistemiyle Biyolojik Arıtma Yapan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (ÇÖZÜNMÜŞ) (mg/L) 75 50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 180 120
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 150
pH 6-9 6-9

*  Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri yada parametreler için en az  %60 arıtma verimi uygulanacaktır.

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 22: DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

PARAMETRE

SINIR

DÜŞÜNCELER

pH 6-9
Sıcaklık 35 ˚C
Askıda katı madde (mg/L) 350
Yağ ve gres (mg/L) 15
Yüzer maddeler Bulunmayacaktır
5 günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı, BOİ5(mg/L) 250
Kimyasal oksijen ihtiyacı, KOİ (mg/L) 400
Toplam azot (mg/L) 40
Toplam fosfor (mg/L) 10

Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L)

10 Biyolojik olarak parçalanması Türk Standardları Enstitüsü standardfvrr44frrrrrrrrrrrvvlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.

Diğer parametreler

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte bu parametreler için verilen sınır değerlere uymalıdır.

TABLO 23: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER

PARAMETRE

LIMIT

Sıcaklık

Deniz ortamının seyreltme kapasitesi ne olursa olsun, denize deşarj edilecek suların sıcaklığı 35 ˚C yi aşamaz. Sıcak su deşarjları difüzörün fiziksel olarak sağladığı birinci seyrelme (S1) sonucun da karıştığı deniz suyunun sıcaklığını Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 ˚C’den, diğer aylarda ise 2 ˚C den fazla arttıramaz. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28 C’nin üzerinde olduğu durumlarda, soğutma amaçlı olarak kullanılan deniz suyunun deşarj sıçaklığına herhangi bir sınırlama getirilmeksizin alıcı ortam sıcaklığını 3 C’den fazla artırmayacak şekilde deşarjına izin verilebilir.
En muhtemel sayı (EMS) olarak toplam ve fekal koliformlar Derin deniz deşarjıyla sağlanacak olan toplam seyrelme sonucunda insan teması olan koruma bölgesinde, zamanın % 90’ında, EMS olarak toplam koliform seviyesi 1000 TC/100 ml ve fekal koliform seviyesi 200 FC/100 ml’den az olmalıdır.
Katı ve yüzen maddeler Difüzör çıkışı üzerinde, toplam genişliği o noktadaki deniz suyu derinliğine eşit olan bir şerit dışında gözle izlenebilecek katı ve yüzer maddeler bulunmayacaktır.
Diğer parametreler

Tablo 4 te verilen limitlere uyulacaktır.

TABLO 24: EVSEL ATIKSU DEBİLERİNE GÖRE MİNİMUM DEŞARJ BORU BOYU

NÜFUS

DEBI

MINIMUM DEŞARJ BORU BOYU

<1000 200 m3/gün 500 m
1000-10 000 200-2000 m3/gün 1300 m

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 25: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI

PARAMETRE

KANALIZASYON SISTEMLERI TAM ARITMA ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE KANALIZASYON SISTEMLERI DERIN DENIZ DEŞARJI ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE
Sıcaklık (˚C) 40 40
pH 6.5-10.0 6.0-10.0
Askıda katı madde (mg/L) 500 350
Yağ ve gres (mg/L) 250 50
Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L) 50 10
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) 4000 600
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) (mg/L) 400
Sülfat (SO4=) (mg/L) 1700 1700
Toplam sülfür (S) (mg/L) 2 2
Fenol (mg/L) 20 10
Serbest klor (mg/L) 5 5
Toplam azot (N) (mg/L) – (a) 40
Toplam fosfor (P) (mg/L) – (a) 10
Arsenik (As) (mg/L) 3 10
Toplam siyanür (Toplam CNˉ) (mg/L) 10 10
Toplam kurşun (Pb) (mg/L) 3 3
Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L) 2 2
Toplam krom (Cr) (mg/L) 5 5
Toplam civa (Hg) (mg/L) 0.2 0.2
Toplam bakır (Cu) (mg/L) 2 2
Toplam nikel (Ni) (mg/L) 5 5
Toplam çinko (Zn) (mg/L) 10 10
Toplam kalay (Sn) (mg/L) 5 5
Toplam gümüş (Ag) (mg/L) 5 5
Clˉ (Klorür) (mg/L) 10000
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L) Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.
  1. a) Bu parametrelere atıksu değerlendirilmesinde bakılmayacaktır.
  2. b) Bünyesinde %2’den fazla inert KOİ içeren ve toplam KOİ değeri 5000 mg/L den fazla olan kuvvetli organik atıksular için KOİ yerine BOİ5değeri esas alınır.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × one =

Önceki Yayın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Sonraki Yayın
isg yönetmelikleri

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

İlgili Yayınlar
Total
0
Share