Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Havalandırma ve klima tesisatlarının periyodik kontrolü standartlarda süre belirtilmemişse hangi periyotlarda yapılır

İş Ekipmanlarının Kullanılmasında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Türkiye’nin onayladığı ILO İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin numarası kaçtır

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Doğru! Yanlış!

Bir işyerinde 2 stajyer, 1 işveren vekili konumunda genel müdür, 4857 sayılı İş Kanununa tabi 30 çalışan, 657- 4C’ye tabi 17 çalışan bulunmaktadır. Bu durumda, stajyerler kurul oluşturulmasında çalışan sayısı hesabına katılmadığı için, söz konusu işyerinde çalışan sayısı 48 olup kurul oluşturulması gerekmemektedir

Taşınabilir gaz tüpleri standartlarda süre belirtilmemişse kaç yılda bir periyodik kontrolü yapılır?

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 çalışanı olan bir işyerinde kaç işyeri hekimi görevlendirilir

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İnşaat Sektöründe Risk ve Tehlikeler
Doğru! Yanlış!

İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulundurulur

İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümününe ne denir?

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?

İşsizlik Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmaz

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı kanuna göre yanlıştır

2872 sayılı Çevre Kanunu
Doğru! Yanlış!

Asbest ölçümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kimler İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi Alabilir?
Doğru! Yanlış!

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

Büyük endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında tebliğ
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işler grubuna girmez?

Metal Sektöründe Sağlık Tehlikeleri ve Riskler
Doğru! Yanlış!

60 çalışanı olan tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur?

Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir

Bir çalışan, Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde veya Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde ya da Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işlerde günde en fazla ne kadar çalıştırılır?

Neden İş Güvenliği'nde en çok okunan 50 makale
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık 1

“Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler” hangi tehlike bölgesine girer?

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanlarının görevlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İşveren, tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Yapı iskelelerine ait iş ekipmanlarının periyodik kontrolü standartlarda süre belirtilmemişse hangi periyotlarda yapılır

İnşaat Sektöründe Risk ve Tehlikeler
Doğru! Yanlış!

Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

İş Güvenliği Uzmanı & İşyeri Hekimi
Doğru! Yanlış!

Gazlar, buharlar, sisler ve tozlarda Bölge 0 veya Bölge 20’de hangi kategorideki ekipman kullanılır?

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir. Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır. Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman, Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman, Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi olağanüstü bir durum söz konusu olmadıkça her yıl en az kaç kez toplanır

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Doğru! Yanlış!

Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir

Biyolojik etkenlerle çalışanların, özel durumlar dışında kişisel tıbbi kayıtları, maruziyetin son bulmasından sonra kaç yıl süreyle saklanır

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık 2

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım grubuna girer?

Güvensiz KKD Ürünleri Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Koruyucu başlık (Geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri) KKD grubuna girer

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık
Biraz Gayret

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık 3

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Süpersiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla