Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Europass

Çalışanlara Verilecek Eğitim Konuları

Europass; kişilerin yeterliliklerinin Avrupa’da açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak amacı ile oluşturulan sistemi ifade eder.

Europass

a) Aday: Ulusal yeterliliklere göre belgelendirilmek üzere başvuru yapan ve yeterliliğe giriş şartlarını taşıyan kişiyi,

b) Akreditasyon: Yetkili bir kurum tarafından belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesini, yeterliğinin onaylanmasını ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

c) Birim başarı belgesi: Bireylerin başarılı oldukları yeterlilik birimlerini gösteren, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgeyi,

ç) Dış doğrulama: İlke ve prensiplere dayalı, güven veren bir belgelendirme alt yapısı oluşturmak için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile iç doğrulama faaliyetlerinde, belirlenen ölçütlere uygun davranmalarını ve birbirleriyle tutarlı kararlar almalarını sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından uygulanan kalite güvence sisteminin araçlarından birini,


Laboratuvarlarda Risk Değerlendirme Envanteri


 

Europass 1

d) Dış doğrulayıcı: Dış doğrulama yapmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kişiyi,

e) Europass: Kişilerin yeterliliklerinin Avrupa’da açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak amacı ile oluşturulan sistemi,

f) Europass Sertifika EkiMesleki eğitim veya yeterlilik belgesine sahip olan bireylerin edindikleri bilgi ve becerilerini şeffaf ve karşılaştırılabilir şekilde tanımlayan belgeyi,

g) Gezici sınav birimi: Kuruluşun kendisine ait veya protokol ile temin ettiği sınav merkezleri dışında kullanılan sınav alanlarını,


İşyeri Hekimliği Sınavı-1


 

ğ) İç doğrulama: Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülen kalite güvence sisteminin araçlarından birini,

h) İç doğrulayıcı: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında iç doğrulama faaliyetlerini yürüten ve kuruluşun belgelendirme kararını veren organında görevli olan kişiyi,

ı) Kanun: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu,

i) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

j) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,

k) MYK Markası: Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılan markayı,

l) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini,

m) Ulusal Europass Merkezi: Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde oluşturulan ve Europass sistemine ilişkin Türkiye’deki faaliyetleri koordine eden irtibat noktasını,

n) Ulusal yeterlilikUlusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve belgelendirme süreçlerinde kullanılan belgeyi,

o) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümünü,

ö) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları,

p) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.


İstifleme ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği


 

MADDE 4 – Ulusal yeterliliklerin kullanımı

MADDE 4 – (1) Kurum tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları, sınav ve belgelendirme işlemlerini ulusal yeterlilikleri kullanarak yapar. Ulusal yeterlilikler kamunun kullanımına açıktır. Ancak Kurumun izin vermediği veya yetkilendirmediği hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliklere atıfta bulunarak sınav ve herhangi bir ad altında belgelendirme yapamaz.

(2) Kurum tarafından yetkilendirilmediği veya izin verilmediği halde ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme faaliyetinde bulunduğu tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında Kurum tarafından suç duyurusunda bulunulur.

MADDE 5 – Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptali

MADDE 5 – (1) Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ya da iptal edilmesi durumunda yapılan değişikliklerin veya iptalin mevcut belgeli kişiler ile yetkilendirilmiş veya yetkilendirilme başvurusunda bulunmuş kurum/kuruluşlara etkisinin değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından onaylanan ve Kurumun internet sitesinde yayınlanan usul ve esaslara göre yapılır.

MADDE 6 – Yetkilendirmeye ilişkin şartlar

MADDE 6 – (1) Yetkilendirilme şartları şunlardır;

a) Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından personel belgelendirme alanında akredite edilmiş olmak,

b) Son iki yıl içerisinde yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurum tarafından herhangi bir karar alınmamış olmak,


Risk Değerlendirme Standartları


 

c) Görevlerini yerine getirmeye elverişli olan ve etkin şekilde kullanılan teknik, mali ve fiziki kaynaklara sahip olmak,

ç) Sınav ve belgelendirme süreçlerinde dışarıdan hizmet sağlanan kuruluşlarla gizliliğe ve tarafsızlığa ilişkin gerekli düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme imzalamak,

d) Dışarıdan hizmet sağlanan kuruluşların hizmet sağladığı alana ilişkin şartları yeterli düzeyde karşıladığını değerlendirmek ve izlemek,

e) Gezici sınav birimlerinin ulusal yeterlilikte tanımlanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli şartları sağladığını güvence altına almak,

f) Yetki başvurusunda bulunulan ulusal yeterliliklere uygun ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi ile sınav gereçlerine sahip olmak,

g) Sürekli gözden geçirilen, güncellenen ve etkin şekilde yürütülen bir kalite güvence sistemine sahip olmak,

ğ) Kuruluş içerisinde ve Kurumla etkin iletişimi sağlayacak bir bilgi yönetim sistemine sahip olmak,

h) Kurum tarafından belirlenen ölçütlere uygun iç doğrulama süreçlerine sahip olmak,

ı) Sınav ve belgelendirme süreçlerine ilişkin kayıtları saklamak ve bu kayıtların erişilebilir olmasını sağlamak,

i) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile kalite yönetim sistemine ilişkin Kurum tarafından belirlenen prosedürleri hazırlamak,

j) Tüm adaylara, belgelendirilmek üzere başvurdukları ulusal yeterlilik, yatay ve dikey ilerleme yolları, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülükleri ile itiraz ve şikâyet süreçleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapmak,


Toplumsal bir sorun: Emeklilikte Yaşa Takılanlar


 

k) Sınav organizasyonlarında engelli veya itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde önlemler almak,

l) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini yürütmeye yetkin ve bu Yönetmelikte belirlenmiş şartlara sahip personel görevlendirmek ve sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinde ihtiyaç duyulan gerekli diğer görevlendirmeleri yapmak,

m) Son iki yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle her hangi bir personel belgelendirme kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonunun iptaline neden olmuş kişilere görev vermemek,

n) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlık ilkelerini zedeleyecek ve çıkar çatışmasına sebebiyet verecek kişilere görev vermemek,

o) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirmede görevlendirilen personeli düzenli olarak izlemek, yönlendirmek ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,

ö) Kurum tarafından yayımlanan mevzuat, kılavuz, rehber ve talimatlarda belirlenen diğer kriterlere sahip olmak,

p) Sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak önlemleri almak,

r) Eğitim veren birim ile sınav yapan birim ve bu birimlerde görev alan kişiler arasında ast-üst ilişkisi olmamak,

s) Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına almak.

Detaylı bilgilendirme için TIKLAYINIZ


Toz Sınıfları 


 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve − 4 =