Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Hayvansal Üretim Yerleri Kontrol Listesi

Hayvansal Üretim Yerleri Kontrol Listesi

Hayvansal Üretim Yerleri Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Online İSG Eğitimi

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Hayvansal Üretim Yerleri Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet J Hayır L Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ

VE HİJYEN

 

Zemin, kayma veya düşmeyi mümkün olduğunca önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, çukur, tümsek, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Çiftlik yerleşim düzeni yapılan işe uygun olarak tasarlanmış mı?          
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Çalışma alanında ve silolarda temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Mevsimsel koşullara göre çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?          
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
İnsanlardan, makine ve donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
İşyerinde alkol, madde kullanımını önleyici tedbirler alınıyor mu?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Uygun yerlerde, atık türüne uygun yeterli sayıda ve büyüklükte atık kutuları bulunuyor mu?

         
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Temizlik yapılan alanda gerekli önlemler alınıyor mu? (Örneğin hayvan dışkılarının ortamdan uygun bir sistemle uzaklaştırılması)          
Elleri ve vücudu gerektiğinde yıkayabilecek temiz lavabo ve duşlar mevcut mu?          
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte ve çalışma ortamı çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve düzenli mi?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

 

Çalışanlar için kolay ulaşılabilir noktalarda temiz içme suyu mevcut mu?

         
İşyeri ve çiftlik içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış mı ve çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?          
Tahıl, yem ve silaj depolama alanlarına girişler kapalı ve kilitli tutuluyor mu?          
Yem ve silaj depolama alanlarında olası tehlikelere karşı uyarı işaretleri bulunuyor mu?          
Organik tozu kontrol altına almak için kaynak çevreleme, lokal havalandırma ve ıslatma gibi uygun önlemler alınıyor mu?          
Silo gibi kapalı alanların bakım ve temizliği yapılırken dışarıda bir gözlemci bulunduruluyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ

VE

Online İSG Eğitimi

 YARDIMCI APARATLAR

 

Makine, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?          
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?          
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?      
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin düzenli bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?      
Bakım onarım işleri yetkili ve yetkin kişiler tarafından gerçekleştiriliyor mu?      
Bütün makine ve araç gereçlerde gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?      
Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?      
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?      
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?      
MAKİNELER,

EL ALETLERİ

VE

 YARDIMCI APARATLAR

 

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?

     
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?      
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?          
Makine ve iş ekipmanları kullanılırken koruyucularının her zaman yerinde ve iyi durumda olması sağlanıyor mu?          
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?      
Makinelerin kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinelerin acil durdurma düğmeleri bulunuyor mu?  
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?  
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?          
ELEKTRİK Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanıyor mu?          
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu? Elektrikli donanımların ve elektrik sisteminin bakım ve onarımı belirli periyotlarla yapılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?          
ERGONOMİ

 

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanıyor mu?          
ERGONOMİ

Oturarak yapılan çalışmalarda uygun şartlar (tezgâh, sandalye, tabure vs.) sağlanıyor mu?

         
Kas iskelet sistemini zorlayıcı ve tekrarlayan hareketleri önleyici tedbirler alınıyor mu?          
Kullanılan el aletleri ergonomik mi?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
KİMYASALLAR

 

Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?          
Kimyasal maddelere yetkisiz kişilerin erişimi engellenmiş mi?          
Kimyasal atıklar uygun şekilde imha ediliyor mu?          
Kimyasallar uygun şartlarda depolanıyor mu?          
Kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları (SDS) mevcut mu?          
 

KİMYASALLAR

Çalışanların kimyasallara doğrudan maruziyeti engelleniyor mu?

         
Kimyasalların üzerinde mevzuata uygun etiketleri bulunuyor mu?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda bilgilendiriliyor mu?          

Kimyasallarla işlem yapılan kapalı çalışma alanlarında uygun ve yeterli havalandırma mevcut mu?

         
Pestisit spreyleme sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?          
Kimyasalların çevreye (su, kanalizasyon, hava, toprak) yayılması engelleniyor mu?          
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?          
KİMYASALLAR

Birbirleri ile tepkimeye girerek tehlikeli salımlar oluşturabilecek kimyasal maddelerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?

         
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?          
Yakıcı veya aşındırıcı maddeler veya yanıcı gazlarla yapılan çalışmalarda gerekli önlemler alınıyor mu?          
ACİL DURUMLAR İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı ve çalışanlar tarafından biliniyor mu?          
 

ACİL DURUMLAR

Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?

         
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları Güvenlik Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun mu ve uygun yerlere yerleştiriliyor mu?          
İlkyardım dolabı mevcut mu ve içeriği uygun mu?          
BİYOLOJİK  ETMENLER Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması için gerekli organizasyonel düzenlemeler yapılıyor mu?          
Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?          
Tıbbi ve biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?          
 

BİYOLOJİK ETMENLER

Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?

         

Çalışma ortamında tehlikeli biyolojik ajan kaynakları (bitkiler, hayvanlar ve hayvan orijinli maddeler, organik toz, atık vb.) ile ilgili her türlü tedbir alınıyor mu?

         
  Hayvan kaynaklı biyolojik risklere karşı yeterli önlem alınıyor mu?          
 

PSİKOSOSYAL

ETMENLER

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          

Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?

         
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR

Daha önce meydana gelmiş kazalar ve ramak kala olaylar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?

         
Alerjik bünyede olan çalışanlar için (arı, böcek vb.) işe girişte ayrıntılı sağlık taraması yapılıyor mu?          
 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Yüksekte (binalarda, makinelerde, ekipmanda, depolarda vb.) güvenli çalışma sistemi var mı?          
Bütün taşınabilir merdivenler güvenli ve yapılan işler için uygun mu?          
Merdiven genişlikleri, basamak yükseklikleri ve tırabzanlar uygun mu?          
Merdivenler yüksekte kullanıldığında sağlam ve dengeli bir şekilde durması sağlanmakta mı?          
Taşınabilir merdivenlerin periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?          
Yüksekte çalışılan zeminler ve merdiven ayakları kaydırmaz tabanlı mı?          
 

YÜKSEKTE

ÇALIŞMA

 

Yüksek bölümler sabit korkuluklar ve tırabzanlar ile çevrilmiş mi?

         
Yüksek istifleme yapılan bölümlerdeki yükler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitleniyor mu?          
NAKLİYAT

 

Genel trafik ve yaya yolu birbirinden ayrılmış mı?          
Çiftlik alanında araçların güvenli hareketi konusunda organizasyon yapılıyor mu?          
Eski traktör kabinleri güvenlik kafesi (roll-bar) ile donatılmış mı?          
Araçların ışıklandırma sistemi ve göstergeleri düzgün çalışıyor mu?          
Çalışma alanında iç ve dış alan hız limitlerine uyuluyor mu?          
 

SEKTÖRE ÖZEL RİSKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTÖRE ÖZEL RİSKLER

 

 

 

 

Yetkisiz kişilerin işletmeye girişleri engelleniyor mu?          
Hayvanlarla çalışırken en az iki yolu olan çıkış planlanmış mı?          
Hayvanlara kılavuzluk ederken ve hayvanlarla çalışırken gerekli önlemler uygulanıyor mu?  (örneğin arıcılıkta kullanılan arı maskesi)          
Hayvanlarda bulunabilecek kene, böcek gibi haşerelere karşı çalışanlar için tedbir alınıyor mu?          
Hayvanlarla çalışılan alanlarda olası kazalara karşı çalışana anında müdahale edebilecek refakatçi var mı?          
Hasta hayvanların tedavisi yetkili kişilerce mi yapılıyor?          
Hasta hayvanlar tedavi edilirken uygun önlemler alınıyor mu?          
Belirli periyotlarla hayvanlar aşılanıyor ve hasta olanlar karantinaya alınıyor mu?          
Hasta hayvanların itlafında gerekli önlemler alınıyor mu?          
Hayvanlarla yapılan çalışmalar sonrasında kişisel temizlik yapılıyor mu?          
SEKTÖRE ÖZEL RİSKLER

Tüm kafes, kapı, yükleme oluğu ve çitler iyi durumda ve sağlam mı?

         
Yükleme boşaltma alanları çalışanların düşmesini engelleyecek şekilde korkuluklarla çevriliyor mu?          
Çalışanların büyük araçlar arkasında sıkışmalarını engelleyecek tedbirler alınıyor mu?          
Çalışma sahası çiftlik içerisindeki elektrik ve yüksek gerilim hatlarına kabul edilebilir uzaklıkta mı?          
Çocukların tehlikeli alanlara (çalışma alanları, hareket eden makinelerin civarı, yükseklik, depolama alanları, hayvanların bulunduğu bölmeler vb.) girişleri engelleniyor mu?          
 

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU

DONANIM

(KKD)

 

 

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU

DONANIM

(KKD)

KKD‘ler CE işareti ve Türkçe kullanım klavuzu taşıyor mu?          
Çalışanlar yaptıkları işe uygun KKD kullanıyor mu? (Örneğin arıcılıkta delinme direnci yüksek koruyucu eldiven kullanımı)          
Çalışanlar için yaptıkları işe ve çalışma koşullarına uygun kıyafetler sağlanıyor mu?          
Çalışanlara uygun ve kaymaz ayakkabılar sağlanıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

 

Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi veriliyor mu ve gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları iş ve işin doğası gereği barındırdığı risklerle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?        
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralanmalar ve hayvanlardan kaynaklı kazalar yaşandığında nasıl ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda bilgilendiriliyor mu?

         
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar yangın söndürücüleri kullanmayı biliyorlar mı?          
Çalışanlar ilkyardım eğitimleri alıyorlar mı?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Hayvansal Üretim Yerleri Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
2/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
3/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
4/36
İş Kazalarının Nedenleri
5/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
6/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
7/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
9/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10/36
İş Güvenliği Kültürü
11/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
12/36
Neden Güvenlik Kültürü?
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
14/36
İş Kazalarının Nedenleri!
15/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
16/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
17/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
18/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
19/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
20/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
21/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
22/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
23/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
24/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
25/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
26/36
1542 Kişinin Katili Kim?
27/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
29/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
30/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
31/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
32/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
33/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
34/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
35/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
36/36

Results

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 2
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 3
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 4
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 5
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 6
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 7
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 8
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 9
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10
26 23
İş Güvenliği Kültürü 11
19 30
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 12
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 13
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 14
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 15
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 16
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 17
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 18
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 19
16 33
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 20
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 21
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 22
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 23
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 24
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 25
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 26
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 27
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 28
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 29
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 30
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 31
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 32
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 33
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 34
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 35
20 29
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 36
24 25

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
1/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
2/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
3/11
Neden Meslek Hastalığı?
4/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
5/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 6/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
7/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
9/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
10/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/11

Results

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 1
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 2
3 12
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 3
8 7
Neden Meslek Hastalığı? 4
5 10
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 5
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 6
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 7
6 9
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 9
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 10
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla