Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Boya İşleri için Kontrol Listeleri

Boya Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar
Boya İşleri için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İSg Eğitimi

Boya İşleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Çağrı Tasarım Kampanya

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlemler Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL&

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlar derhal düzeltiliyor mu?
Çalışma sırasında kullanılan yer sergileri nedeniyle kaygan hale gelen zeminlerde önlem alınıyor mu?
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?
Çalışılan ortamlarda temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?
Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?
Çalışılan alanda, çalışanların takılarak/kayarak düşebileceği ya da çarpabileceği nesnelerin bulunmamasına özen gösteriliyor mu?
Çalışma sırasında, çalışanların kullanımı için uygun yüz ve göz koruyucular ile uygun iş eldivenleri temin ediliyor ve çalışanların bunları kullanımları denetleniyor mu?
Çalışanlara, boya yapılan alanda sigara içilmemeleri konusunda talimat veriliyor mu?
Çalışma alanında olası bir yangın riskine karşı yangın söndürücü ekipman bulunduruluyor mu?
KAYMA/DÜŞME Çalışanların iskele, merdiven, kaldırma platformları gibi yüksek yerlerde çalışırken düşme riskine karşı gerekli tedbirler alınıyor mu?
Çalışanların, fazlaca yukarıya uzanmalarını gerektirecek yerlerde rahat çalışmalarını sağlamak üzere uygun/ayarlanabilir yükseklikte merdivenler sağlanıyor mu?
Yüksek yerlerde boya yapan çalışanlar için emniyet kemerleri sağlanıyor ve çalışanların bu kemerleri kullanma durumları izleniyor mu?
CİSİM DÜŞMESİ Çalışanların, yüksek yerlere yerleştirilen düşmesi engellenmemiş ya da sabitlenmemiş nesnelerin altında çalışması engelleniyor mu?
Yüksek yerlere yerleştirilen nesneler, düşmeyi önleyecek şekilde yeterince sabitlenmiş mi?
Çalışanların, çalışma sırasında baret gibi kafa koruyucuları kullanmaları sağlanıyor mu?
KAPALI ALANLAR Boya yapılacak kapalı ortamda, gaz veya gaza sebep olabilecek bir kaynak bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor mu?
Boya yapılan alanının yakınında herhangi bir ısıl işlem yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor mu?
Kapalı alanda yapılan çalışmalar sırasında yeterli havalandırma sağlanıyor mu?
Çalışma sırasında, boya kutularının kapaklarının açık bırakılmamasına ve tinerin ortada bırakılmamasına özen gösteriliyor mu?
DIŞ ORTAMDA ÇALIŞMA Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava, yağmur, rahatsız edici esintiler gibi hava koşullarına maruziyetin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak önlemler alınıyor mu?
MAKİNELER, EL ALETLERİ VE EKİPMANLAR Makinelerin hareketli, dönen parçaları, makine koruyucular ile koruma altına alınmış mı?
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?
Makinelerin çalışanlar tarafından kazara çalıştırılmasını önleyecek tertibat ile acil durdurma butonu bulunuyor mu?
Makine ve ekipmanların doğru kullanımı, bakımı ve benzeri konularda rehberlik edecek Türkçe kullanma kılavuzları bulunuyor mu?
Makine ve ekipmanların, imalatçının talimatları doğrultusunda bakımları ve denetimleri yapılıyor mu?
Çalışanlara, bıçak, dolgu bıçağı ve spatula gibi keskin nesne ya da araçlarla çalışırken veya rendeleme, düzleme, (testere ile) doğrama, kesme ve benzeri işlerde kullanılan aletlerle çalışırken dikkatli davranmaları konusunda gerekli ve yeterli talimatlar veriliyor mu?
İskele ve merdiven gibi ekipmanların kurulumu, doğru kullanımı, bakımı ve benzeri konularda çalışanlara yeterli talimatlar veriliyor mu?
Kullanılan kablolu aletlerin takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmasına özen gösteriliyor mu?
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?
KİMYASALLAR Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?
Çalışma sırasında kullanılan boyalar, incelticiler de dahil tüm kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler bulunuyor mu?
Çalışanlara, kimyasalların üzerinde yer alan etiketlerdeki hususlara uygun olarak çalışmaları konusunda talimat veriliyor mu?
Çalışanların, tehlikeli kimyasalların güvenli kullanımına yönelik talimatları almaksızın bu malzemeler ile çalışmaları engelleniyor mu?
Çalışılan ortamda ortaya çıkabilecek patlama, yangın, ya da zehirlenme tehlikesi bulunan durumlara karşı tedbir alınıyor mu?
Çalışanlara, sprey boyalar gibi kimyasalları kullanırken bu kimyasalların sağlık risklerini artıracak çalışma biçimlerinden kaçınmaları konusunda yeterli talimat veriliyor mu?
Kimyasallara temas etmiş bez parçaları vb. atıkların yerlere atılmayıp uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?
Kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda çalışanlara talimat veriliyor mu?
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?
Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?
Ağır yüklerin uygunsuz şekilde kaldırılmasını, itilmesini ya da çekilmesini önleyecek bir kaldırma tertibatı veya taşıma araçları bulunuyor mu?
Çalışanlara uygun ve kaymaz ayakkabılar sağlanıyor mu?
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?
Çalışanlara, işlerini güvenli bir şekilde yapmaları için yeterli zaman sağlanıyor mu?
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış mı?
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar, elde veya parmaklarda kalan boyaların tiner/benzin vb. tehlikeli kimyasallar ile çıkarılmaması konusunda bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?
Çalışanlar kullandıkları makine, araç, gereç ve ekipmanların güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş mi?
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte midir? 

Boya İşleri için Kontrol Listeleri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
1/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
2/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/36
Neden Güvenlik Kültürü?
4/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
5/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
6/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
7/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
8/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
10/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
13/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
14/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
15/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
17/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
18/36
İş Kazalarının Nedenleri
19/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
20/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
21/36
İş Güvenliği Kültürü
22/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
23/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
24/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
27/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
28/36
İş Kazalarının Nedenleri!
29/36
1542 Kişinin Katili Kim?
30/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
31/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
32/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
33/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
35/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
36/36

Sonuçlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 1
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 2
25 24
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
16 33
Neden Güvenlik Kültürü? 4
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 5
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 6
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 7
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 8
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 9
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 10
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11
26 23
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 12
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 13
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 14
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 15
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 16
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 17
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 18
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 19
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 20
19 30
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 21
24 25
İş Güvenliği Kültürü 22
19 30
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 23
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 24
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 25
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 27
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 28
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 29
26 23
1542 Kişinin Katili Kim? 30
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 31
20 29
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 32
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 33
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 34
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 35
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 36
21 28

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Yaşama Hakkınızı Koruyun
1/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
2/23
Mobbing Psikolojik Terör!
3/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
4/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
5/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
6/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
7/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
8/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
9/23
Boya İşleri için Kontrol Listeleri 1
10/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
11/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
12/23
Stresle Mücadele
13/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
14/23
Mobbingle Mücadele
15/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
16/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
17/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
18/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
19/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
20/23
Boya İşleri için Kontrol Listeleri 2
21/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
22/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
23/23

Sonuçlar

Yaşama Hakkınızı Koruyun 1
9 6
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 2
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 3
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 4
9 6
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 5
6 9
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 6
5 10
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 7
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 8
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 9
6 9
Boya İşleri için Kontrol Listeleri 3 10
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 11
9 6
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 12
8 7
Stresle Mücadele 13
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 14
6 9
Mobbingle Mücadele 15
2 13
Doğum ve Ölüm İzinleri 16
4 11
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 17
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 18
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 19
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 20
7 8
Boya İşleri için Kontrol Listeleri 4 21
7 8
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 22
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
1/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
2/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
3/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
4/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
5/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
6/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
7/11
Neden Meslek Hastalığı?
8/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
9/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
10/11
Ramazanda iş Güvenliği
11/11

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 1
6 9
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 2
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 3
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 4
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 5
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 6
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 7
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 8
5 10
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 9
8 7
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 10
3 12
Ramazanda iş Güvenliği 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eight + 11 =

Önceki Yayın
isg yönetmelikleri

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1

Sonraki Yayın
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları

OSGB'ler ve Eğitim Kurumları

İlgili Yayınlar
Total
1
Share