Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Boya İşleri için Kontrol Listeleri

Boya Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar
Boya İşleri için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Boya İşleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlemler Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL&

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlar derhal düzeltiliyor mu?
Çalışma sırasında kullanılan yer sergileri nedeniyle kaygan hale gelen zeminlerde önlem alınıyor mu?
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?
Çalışılan ortamlarda temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?
Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?
Çalışılan alanda, çalışanların takılarak/kayarak düşebileceği ya da çarpabileceği nesnelerin bulunmamasına özen gösteriliyor mu?
Çalışma sırasında, çalışanların kullanımı için uygun yüz ve göz koruyucular ile uygun iş eldivenleri temin ediliyor ve çalışanların bunları kullanımları denetleniyor mu?
Çalışanlara, boya yapılan alanda sigara içilmemeleri konusunda talimat veriliyor mu?
Çalışma alanında olası bir yangın riskine karşı yangın söndürücü ekipman bulunduruluyor mu?
KAYMA/DÜŞME Çalışanların iskele, merdiven, kaldırma platformları gibi yüksek yerlerde çalışırken düşme riskine karşı gerekli tedbirler alınıyor mu?
Çalışanların, fazlaca yukarıya uzanmalarını gerektirecek yerlerde rahat çalışmalarını sağlamak üzere uygun/ayarlanabilir yükseklikte merdivenler sağlanıyor mu?
Yüksek yerlerde boya yapan çalışanlar için emniyet kemerleri sağlanıyor ve çalışanların bu kemerleri kullanma durumları izleniyor mu?
CİSİM DÜŞMESİ Çalışanların, yüksek yerlere yerleştirilen düşmesi engellenmemiş ya da sabitlenmemiş nesnelerin altında çalışması engelleniyor mu?
Yüksek yerlere yerleştirilen nesneler, düşmeyi önleyecek şekilde yeterince sabitlenmiş mi?
Çalışanların, çalışma sırasında baret gibi kafa koruyucuları kullanmaları sağlanıyor mu?
KAPALI ALANLAR Boya yapılacak kapalı ortamda, gaz veya gaza sebep olabilecek bir kaynak bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor mu?
Boya yapılan alanının yakınında herhangi bir ısıl işlem yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor mu?
Kapalı alanda yapılan çalışmalar sırasında yeterli havalandırma sağlanıyor mu?
Çalışma sırasında, boya kutularının kapaklarının açık bırakılmamasına ve tinerin ortada bırakılmamasına özen gösteriliyor mu?
DIŞ ORTAMDA ÇALIŞMA Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava, yağmur, rahatsız edici esintiler gibi hava koşullarına maruziyetin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak önlemler alınıyor mu?
MAKİNELER, EL ALETLERİ VE EKİPMANLAR Makinelerin hareketli, dönen parçaları, makine koruyucular ile koruma altına alınmış mı?
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?
Makinelerin çalışanlar tarafından kazara çalıştırılmasını önleyecek tertibat ile acil durdurma butonu bulunuyor mu?
Makine ve ekipmanların doğru kullanımı, bakımı ve benzeri konularda rehberlik edecek Türkçe kullanma kılavuzları bulunuyor mu?
Makine ve ekipmanların, imalatçının talimatları doğrultusunda bakımları ve denetimleri yapılıyor mu?
Çalışanlara, bıçak, dolgu bıçağı ve spatula gibi keskin nesne ya da araçlarla çalışırken veya rendeleme, düzleme, (testere ile) doğrama, kesme ve benzeri işlerde kullanılan aletlerle çalışırken dikkatli davranmaları konusunda gerekli ve yeterli talimatlar veriliyor mu?
İskele ve merdiven gibi ekipmanların kurulumu, doğru kullanımı, bakımı ve benzeri konularda çalışanlara yeterli talimatlar veriliyor mu?
Kullanılan kablolu aletlerin takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmasına özen gösteriliyor mu?
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?
KİMYASALLAR Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?
Çalışma sırasında kullanılan boyalar, incelticiler de dahil tüm kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler bulunuyor mu?
Çalışanlara, kimyasalların üzerinde yer alan etiketlerdeki hususlara uygun olarak çalışmaları konusunda talimat veriliyor mu?
Çalışanların, tehlikeli kimyasalların güvenli kullanımına yönelik talimatları almaksızın bu malzemeler ile çalışmaları engelleniyor mu?
Çalışılan ortamda ortaya çıkabilecek patlama, yangın, ya da zehirlenme tehlikesi bulunan durumlara karşı tedbir alınıyor mu?
Çalışanlara, sprey boyalar gibi kimyasalları kullanırken bu kimyasalların sağlık risklerini artıracak çalışma biçimlerinden kaçınmaları konusunda yeterli talimat veriliyor mu?
Kimyasallara temas etmiş bez parçaları vb. atıkların yerlere atılmayıp uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?
Kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda çalışanlara talimat veriliyor mu?
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?
Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?
Ağır yüklerin uygunsuz şekilde kaldırılmasını, itilmesini ya da çekilmesini önleyecek bir kaldırma tertibatı veya taşıma araçları bulunuyor mu?
Çalışanlara uygun ve kaymaz ayakkabılar sağlanıyor mu?
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?
Çalışanlara, işlerini güvenli bir şekilde yapmaları için yeterli zaman sağlanıyor mu?
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış mı?
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar, elde veya parmaklarda kalan boyaların tiner/benzin vb. tehlikeli kimyasallar ile çıkarılmaması konusunda bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?
Çalışanlar kullandıkları makine, araç, gereç ve ekipmanların güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş mi?
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte midir? 

Boya İşleri için Kontrol Listeleri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Neden Güvenlik Kültürü?
1/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
2/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
4/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
5/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
6/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
7/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
9/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
10/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
11/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
12/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
13/36
İş Güvenliği Kültürü
14/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
15/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
16/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
17/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
18/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
19/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
20/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
21/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
22/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
23/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
24/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
25/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
26/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
27/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
28/36
İş Kazalarının Nedenleri!
29/36
1542 Kişinin Katili Kim?
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
31/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
32/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
33/36
İş Kazalarının Nedenleri
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
35/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
36/36

Sonuçlar

Neden Güvenlik Kültürü? 1
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 2
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 4
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 5
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 6
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 7
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 8
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 9
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 10
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 11
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 12
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 13
21 28
İş Güvenliği Kültürü 14
19 30
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 15
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 16
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 17
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 18
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 19
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 20
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 21
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 22
25 24
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 23
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 24
20 29
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 25
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 26
16 33
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 27
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 28
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 29
26 23
1542 Kişinin Katili Kim? 30
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 31
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 32
25 24
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 33
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 34
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 35
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
1/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
3/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
4/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
5/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
6/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
7/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
8/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
9/23
Mobbingle Mücadele
10/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
11/23
Mobbing Psikolojik Terör!
12/23
Sakarya'da iş cinayeti: Beton karma makinesine düşen Engin İnce hayatını kaybetti 4
13/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
14/23
Sakarya'da iş cinayeti: Beton karma makinesine düşen Engin İnce hayatını kaybetti 5
15/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
16/23
Stresle Mücadele
17/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
18/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
19/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
20/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
21/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
22/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
23/23

Sonuçlar

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 1
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 3
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 4
9 6
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 5
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 6
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 7
7 8
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 8
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 9
8 7
Mobbingle Mücadele 10
2 13
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 11
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 12
8 7
Sakarya'da iş cinayeti: Beton karma makinesine düşen Engin İnce hayatını kaybetti 6 13
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 14
4 11
Sakarya'da iş cinayeti: Beton karma makinesine düşen Engin İnce hayatını kaybetti 7 15
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 16
9 6
Stresle Mücadele 17
7 8
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 18
9 6
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 19
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 20
6 9
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 21
5 10
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 22
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 23
6 9

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
1/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
2/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
3/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
5/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/11
Neden Meslek Hastalığı?
7/11
Ramazanda iş Güvenliği
8/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
9/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
10/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
11/11

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 1
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 2
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 3
8 7
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 5
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 7
5 10
Ramazanda iş Güvenliği 8
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 9
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 10
3 12
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
isg yönetmelikleri

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1

Sonraki Yayın
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları

OSGB'ler ve Eğitim Kurumları

İlgili Yayınlar
Total
1
Share