Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Boya İşleri için Kontrol Listeleri

Boya İşleri için Kontrol Listeleri
Tamircin Burada

Boya İşleri için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Boya İşleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır
OSGB Hizmetleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlemler Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL&

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlar derhal düzeltiliyor mu?
Çalışma sırasında kullanılan yer sergileri nedeniyle kaygan hale gelen zeminlerde önlem alınıyor mu?
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?
Çalışılan ortamlarda temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?
Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?
Çalışılan alanda, çalışanların takılarak/kayarak düşebileceği ya da çarpabileceği nesnelerin bulunmamasına özen gösteriliyor mu?
Çalışma sırasında, çalışanların kullanımı için uygun yüz ve göz koruyucular ile uygun iş eldivenleri temin ediliyor ve çalışanların bunları kullanımları denetleniyor mu?
Çalışanlara, boya yapılan alanda sigara içilmemeleri konusunda talimat veriliyor mu?
Çalışma alanında olası bir yangın riskine karşı yangın söndürücü ekipman bulunduruluyor mu?
KAYMA/DÜŞME Çalışanların iskele, merdiven, kaldırma platformları gibi yüksek yerlerde çalışırken düşme riskine karşı gerekli tedbirler alınıyor mu?
Çalışanların, fazlaca yukarıya uzanmalarını gerektirecek yerlerde rahat çalışmalarını sağlamak üzere uygun/ayarlanabilir yükseklikte merdivenler sağlanıyor mu?
Yüksek yerlerde boya yapan çalışanlar için emniyet kemerleri sağlanıyor ve çalışanların bu kemerleri kullanma durumları izleniyor mu?
CİSİM DÜŞMESİ Çalışanların, yüksek yerlere yerleştirilen düşmesi engellenmemiş ya da sabitlenmemiş nesnelerin altında çalışması engelleniyor mu?
Yüksek yerlere yerleştirilen nesneler, düşmeyi önleyecek şekilde yeterince sabitlenmiş mi?
Çalışanların, çalışma sırasında baret gibi kafa koruyucuları kullanmaları sağlanıyor mu?
KAPALI ALANLAR Boya yapılacak kapalı ortamda, gaz veya gaza sebep olabilecek bir kaynak bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor mu?
Boya yapılan alanının yakınında herhangi bir ısıl işlem yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor mu?
Kapalı alanda yapılan çalışmalar sırasında yeterli havalandırma sağlanıyor mu?
Çalışma sırasında, boya kutularının kapaklarının açık bırakılmamasına ve tinerin ortada bırakılmamasına özen gösteriliyor mu?
DIŞ ORTAMDA ÇALIŞMA Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava, yağmur, rahatsız edici esintiler gibi hava koşullarına maruziyetin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak önlemler alınıyor mu?
MAKİNELER, EL ALETLERİ VE EKİPMANLAR Makinelerin hareketli, dönen parçaları, makine koruyucular ile koruma altına alınmış mı?
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?
Makinelerin çalışanlar tarafından kazara çalıştırılmasını önleyecek tertibat ile acil durdurma butonu bulunuyor mu?
Makine ve ekipmanların doğru kullanımı, bakımı ve benzeri konularda rehberlik edecek Türkçe kullanma kılavuzları bulunuyor mu?
Makine ve ekipmanların, imalatçının talimatları doğrultusunda bakımları ve denetimleri yapılıyor mu?
Çalışanlara, bıçak, dolgu bıçağı ve spatula gibi keskin nesne ya da araçlarla çalışırken veya rendeleme, düzleme, (testere ile) doğrama, kesme ve benzeri işlerde kullanılan aletlerle çalışırken dikkatli davranmaları konusunda gerekli ve yeterli talimatlar veriliyor mu?
İskele ve merdiven gibi ekipmanların kurulumu, doğru kullanımı, bakımı ve benzeri konularda çalışanlara yeterli talimatlar veriliyor mu?
Kullanılan kablolu aletlerin takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmasına özen gösteriliyor mu?
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?
KİMYASALLAR Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?
Çalışma sırasında kullanılan boyalar, incelticiler de dahil tüm kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler bulunuyor mu?
Çalışanlara, kimyasalların üzerinde yer alan etiketlerdeki hususlara uygun olarak çalışmaları konusunda talimat veriliyor mu?
Çalışanların, tehlikeli kimyasalların güvenli kullanımına yönelik talimatları almaksızın bu malzemeler ile çalışmaları engelleniyor mu?
Çalışılan ortamda ortaya çıkabilecek patlama, yangın, ya da zehirlenme tehlikesi bulunan durumlara karşı tedbir alınıyor mu?
Çalışanlara, sprey boyalar gibi kimyasalları kullanırken bu kimyasalların sağlık risklerini artıracak çalışma biçimlerinden kaçınmaları konusunda yeterli talimat veriliyor mu?
Kimyasallara temas etmiş bez parçaları vb. atıkların yerlere atılmayıp uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?
Kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda çalışanlara talimat veriliyor mu?
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?
Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?
Ağır yüklerin uygunsuz şekilde kaldırılmasını, itilmesini ya da çekilmesini önleyecek bir kaldırma tertibatı veya taşıma araçları bulunuyor mu?
Çalışanlara uygun ve kaymaz ayakkabılar sağlanıyor mu?
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?
Çalışanlara, işlerini güvenli bir şekilde yapmaları için yeterli zaman sağlanıyor mu?
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış mı?
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar, elde veya parmaklarda kalan boyaların tiner/benzin vb. tehlikeli kimyasallar ile çıkarılmaması konusunda bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?
Çalışanlar kullandıkları makine, araç, gereç ve ekipmanların güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş mi?
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte midir? 

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
1/36
Neden Güvenlik Kültürü?
2/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
3/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
5/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
6/36
İş Güvenliği Kültürü
7/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
9/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
10/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
12/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
13/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
14/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
15/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
17/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
18/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
19/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
20/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
21/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
22/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
23/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
26/36
1542 Kişinin Katili Kim?
27/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
28/36
İş Kazalarının Nedenleri!
29/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
30/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
31/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
32/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
33/36
İş Kazalarının Nedenleri
34/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
35/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 1
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 2
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 3
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 4
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 5
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 6
19 30
İş Güvenliği Kültürü 7
19 30
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 9
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 10
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11
26 23
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 12
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 13
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 14
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 15
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 16
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 17
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 18
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 19
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 20
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 21
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 22
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 23
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 24
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 25
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 26
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 27
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 28
25 24
İş Kazalarının Nedenleri! 29
26 23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 30
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 31
20 29
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 32
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 33
16 33
İş Kazalarının Nedenleri 34
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 35
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 36
24 25

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla