Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Tarım İşleri Kontrol Listesi

Tarım İşleri Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Tarım işleri kontrol listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tarım İşleri Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

OSGB Hizmetleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlemler

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ

VE HİJYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahıl silosu, ahır, depo, antrepo gibi çiftlik tesislerinde “kaygan zemin” tehlikesine karşı gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? (Uyarı işaretleri, uygun zemin malzemesi vb.)          
Yükleme boşaltma rampaları, depo zemini itme/çekme yükleme işlerine uygun tesis edilmiş mi? (Engebeli, eğimli, seviye farkı olan zemin yoktur vb.)          
Zeminde çökme, çukur, tümsek, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Çiftlik yerleşim düzeni yapılan işe uygun olarak tasarlanmış mı?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte ve çalışma ortamı çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve düzenli mi?          
Çalışılan arazi engebeli ise arazide teraslama yapılmış mı?          
Çalışma ortamı düzenli mi ve kişisel hijyen şartları sağlanıyor mu?          
Çalışanlar için kolay ulaşılabilir noktalarda temiz içme suyu mevcut mu?          
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
Üzerinde çatlak, delik bulunan zemin, duvar ya da tavanlar ve temizlenmesi zor bölgeler bulunuyor mu?          
Zeminden veya çatıdan kaynaklanan su sızıntısı var mı?          
Uygun yerlerde yeterli sayıda ve büyüklükte atık kutuları bulunuyor mu?          
İşyerinin kapalı bölümlerinde aydınlatma koşulları yeterli düzeyde mi?          
İşyerinde rahatsız edici düzeyde kötü koku var mı?          
İşyerinin kapalı bölümlerinde havalandırma koşulları yeterli düzeyde mi?          
İşyerinde gübre karıştırma makineleri, damlama- yağmurlama sulama sistemleri, pülverizatör gibi gürültü maruziyeti oluşturabilecek makine ve ekipmanla çalışılıyor mu?          
Gürültü maruziyeti ile ilgili gerekli ölçümler yaptırılıyor mu?          
Sağlığı tehdit eden yüksek basınçlı aletler ve titreşim yayan makinelerle çalışmada gerekli ölçümler yaptırılıyor ve güvenlik önlemleri alınıyor mu?          
Tüm vücudu titreşime maruz bırakacak çalışmalarda gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? (Traktör kabini, hasat harman makineleri vb.)          
Yüksek titreşimli alet ve makineli işlerde “çalışma süresi” göz önünde bulunduruluyor mu?          
Hasat gibi yüksek toza maruz kalınan işler için gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?          
Açık alanda yapılan çalışmalarda güneş ışığından kaynaklı radyasyona maruziyetin önüne geçiliyor mu?          
Mevsimsel koşullara göre çalışma ortamında aşırı sıcak, nem, basınç, düşük sıcaklık, yağmur ve güçlü rüzgâr gibi termal konfor şartları uygun mu?           
KİMYASAL ETMENLER

VE

PESTİSİTLER

Çalışanlar, kimyasalların ya da teknik araçların güvenli kullanım talimatlarına uygun şekilde işlerini yürütüyor mu?          
Kimyasal maddelere yetkisiz kişilerin erişimi engelleniyor mu?          
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?          
Kimyasallarla işlem yapılan kapalı çalışma alanlarında uygun ve yeterli havalandırma sistemi mevcut mu?          
Çalışma alanında biyogaz birikme tehlikesine karşın atık depolama bölümleri var mı? (Tezek depolama alanı, hayvan atık alanı vb.)          
Kimyasalların üzerinde mevzuata uygun etiketler mevcut mu?          
Kullanılan kimyasallar üreticinin üretip etiketlediği ambalajlar dışında kullanılıyor mu? (Etiketsiz şişe, kutu, kola şişesi vb.)          
Kullanılan kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları (SDS) Türkçe olarak mevcut mu ve ulaşılabilir durumda mı?          
Kimyasallar uygun şekilde depolanıyor mu?          
Bütün kimyasal kaplarının üzerindeki işaretlemeler ilgili mevzuata uygun mu?          
Kimyasalların çevreye (su, kanalizasyon, hava, toprak) yayılması engelleniyor mu?          
 Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?          
Pestisit ve kimyasal gübreler (bitki besleme kimyasalları)  halkı, çevreyi, gıdaları, hayvan yemlerini ve diğer ürünleri tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılıyor mu?          
Yapılan işe uygun pestisit seçiliyor mu? (Amacı ya da hedefi dışında kullanım yoktur vb.)          
Pestisit ve kimyasal gübreler (bitki besleme kimyasalları)  halkı, çevreyi, gıdaları, hayvan yemlerini ve diğer ürünleri tehlikeye sokmayacak şekilde hazırlanıyor ve depolanıyor mu?          
Pestisit uygulama ekipmanının (pulverizatör vb.) düzenli bir şekilde bakımı yapılıyor ve kalibre ediliyor mu?          
Güvenlik ekipmanı pestisitleri kullanan, uygulayan, taşıyan veya pestisitlerle uğraşan kişilere tahsis ediliyor mu ve ekipman çalışır durumda mı? (Uygun KKD)          
Pestisit ve kimyasal gübrelerin (bitki besleme kimyasalları)  depolama alanları, birinci katla sınırlı veya dışarıya direk erişimi bulunan alanlar mı?          
Depolandığı alanda sıvı pestisitler toz ya da granül formülasyonlu pestisitlerin daha altında depolanıyor mu?          
Pestisit ve kimyasal gübrelerin (bitki besleme kimyasalları)   depo muhafazası için, saklanan pestisit hakkında kolayca görünen bir uyarı bulunduruluyor mu?          
Pestisitler sadece uygun araçlarla uygun prosedürler takip edilerek ve amacına uygun işaretleme ile taşınıyor mu?          
Bütün pestisitler etiketlerine uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Pestisit ve kimyasal gübreler (bitki besleme kimyasalları)   depolandıkları yerde olası döküntü veya sızıntı olması durumunda kullanılmak üzere emici madde, kürek veya faraş ve fırça gibi bir sızıntı müdahale veya koruma sistemi bulunuyor mu? (Göz duşu gibi)          
Her depo alanında her pestisit için ayrı ayrı Güvenlik Bilgi Formu (SDS) bulunuyor mu?          
Pestisit kutularının etiketleri iliştirilmiş, üzerinde oynama yapılmamış ve hiçbir şekilde el değmemiş halde mi?          
Pestisitler, pestisit kutuları ve ekipmanı insanlara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediliyor mu?          
Yangın, patlama veya sızıntıya sebebiyet verecek başka bir nedenden ortama pestisit ve kimyasal gübre (bitki besleme kimyasalları)   salınılması sonucunda pestisiti kontrol altına alarak veya dağılmasını önleyerek acil durum müdahalesi yapılabilecek durumda mı?          
Zehirlenme durumunda çalışan nasıl davranacağını biliyor mu?          
MAKİNE VE EL ALETLERİ Makine, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?          
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzu temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makine ve ekipmanların düzenli bakım ve periyodik kontrolleri yetkili ve yetkin kişi(ler) tarafından yapılıyor mu?          
Tarım makineleri yetkili kişilerce kullanılıyor mu?          
Bütün makine ve araç gereçlerde gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?          
Tüm alet ve ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?          
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?          
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınıyor mu?          
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?          
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanmadığını kontrol ediyor mu ?          
Kuyruk milleri (PTO) için koruyucu kullanılıyor mu ve kullanılan koruyucular uygun mu?          
Makinelerin kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinelerin acil durdurma düğmeleri bulunuyor mu?          
Bütün makinelerin etrafında çalışmak için yeterli alan mevcut mu?          
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?          
NAKLİYE VE İÇ ULAŞIM Çalışanların büyük araçlar arkasında sıkışmalarını engelleyecek tedbirler alınıyor mu?          
Tüm nakliye ve hareketli araçlar yetkili kişilerce mi kullanılıyor?          
Traktör vb. araçların birbirine çarpma ya da birbirini ezme riski bulunuyor mu?          
Tarım, alet makinalarını kullanan operatörlerin ilgili belgeleri var mı? (traktör, biçerdöver ehliyeti vs.)          
Traktör ve nakliye araçlarının yolu ile yaya yolu birbirinden belirgin bir şekilde ayrılmış mı?          
Traktör üzerinde şoför haricinde yolcu bulunuyor mu?          
Çalışanları çalışma sahasına götürecek uygun bir araç mevcut mu?          
Çalışma alanında iç ve dış alan hız limitlerine uyuluyor mu?          
Araçlar, makineler ve taşıma ekipmanı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Eski traktör kabinleri güvenlik kafesi (roll-bar) ile donatılmış mı?          
Araçların ışıklandırma, gösterge, fren tertibatı, emniyet kemerleri sorunsuz ve çalışır durumda mı?          
Araçlar işletme içi ve dışında ulaşımı güvenli bir biçimde yapılıyor mu?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Yüksekte (binalarda, makinelerde, ekipmanda, depolarda vb.)  güvenli bir çalışma sistemi uygulanıyor mu?          
Yüksek yerlere ulaşma konusunda çalışanlar güvenliklerini tehlikeye atacak davranışlarda bulunuyor mu?          
Taşınabilir merdivenler yapılan işler için uygun mu ve güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor mu?          
Merdivenler yüksekte kullanıldığında sağlam ve dengeli bir şekilde durması sağlanıyor mu?          
Taşınabilir merdivenlerin periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?          
Yüksekte çalışılan zeminler ve merdiven ayakları kaydırmaz tabanlı mı?          
Merdiven genişlikleri, basamak yükseklikleri ve tırabzanlar uygun mu?          
Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin (saman balyaları gibi) çalışanların üzerine düşmesini önleyecek sabitlemeler yapılmış mı?          
 İş yerinde çalışanların üzerine düşebilecek veya çarpıp yaralanabilecekleri parçalar veya bina bölümlerine karşı gerekli önlemler alınıyor mu?           
Yükler birbirini tutacak şekilde konulup tüm sınırlar için sağlam balyalar kullanılıyor mu?          
ERGONOMİ

 

Ağır yükleri kaldırma, itme, çekme işleri için kullanılacak gerekli kaldırma teçhizatı bulunuyor mu?          
Sürekli tekrarlanan hareketlerde çalışılan işlerde çalışan veya titreşime maruz kalan çalışanlar dönüşümlü olarak çalışıyor mu?          
Yükler ergonomik şekilde kaldırılıp taşınıyor mu? (Uygunsuz taşıma türlerinden bazıları: vücuttan uzakta, omuz hizasının üzerinde, diz hizasında).          
Nesnelerin ya da hayvanların itilmesi, çekilmesi işlerinde çalışanı tehlikeye atacak durumlar var mı?          
Çalışanların kas ve iskelet sistemini zorlayıcı ve tekrarlayan hareketler var mı? (Uygunsuz pozisyonlardan bazıları: çömelerek, dizlerinin üzerinde, eller omuz hizasında iken vb.)          
Kullanılan el aletleri ergonomik mi? (Çapa, kürek orak, çay biçme makası gibi)          
Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
ELEKTRİK Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?          
Elektrikle ilgili işler yetkili ve uzman kişilere yaptırılıyor mu?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanıyor mu?          
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu? Elektrik tesisatı ve kabloların bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?          
SEKTÖRE ÖZEL

RİSKLER

Çalışma alanlarında özellikle riskli bölgelere  (kimyasal depoları, çamurlu çukurlar ve su birikintileri, rezervuarlar, tahıl alım yerleri ve tahıl ambarları gibi) çocukların erişiminin engellenmesi için önlemler alınıyor mu?          
Hayvanlarla temas eden misafirlerin hijyenini sağlamak için gerekli temizlik malzemeleri sağlanıyor mu?          
Tarlaya iş veya ziyaret amaçlı gelecek kişiler için hayvanlarla temas etme durumlarına karşılık tarlada uygun yollar belirlenmiş mi?          
Mevsimlik çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
Çalışanlara çok sıcak hava koşullarında sıvı takviyesi yapılıyor mu?          
Çalışma saatleri termal konfor şartlarına (aşırı sıcak, soğuk hava koşulları gibi) uygun planlanıyor mu?          
Çalışanların sağlık durumu yaptıkları işe uygun mu?          
Çalışma sahası tarla içerisindeki elektrik ve yüksek gerilim hatlarına kabul edilebilir uzaklıkta mı?          
BİYOLOJİK ETMENLER

 

 

Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?          
Tam ya da yarım zamanlı, gündelikçi veya kalıcı personel için özel kıyafet giyilen yerlerde üst değiştirme kabinleri var mı?          
Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?        
İşyerinde polen gibi alerjen biyolojik faktörler mevcut mu?          
Çalışanlar için böcek (kene, akrep vb.) ısırmasına ve yılan sokmasına karşın bir önlem alınıyor mu?          
Çalışanların arı sokmasına ya da spesifik bir haşere sokmasına karşı alerjisi var mı?          
Kompost ahır gübresi gibi materyaller uygun depolanıyor mu?          
Kompost ahır gübresi gibi materyaller ile çalışanlar için uygun önlemler alınıyor mu?          
Zoonoz hastalıklara karşı (brusella, kuş gribi vb.)  çalışanlar için önlem alınıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETMENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
Tam ya da yarı zamanlı, gündelikçi veya kalıcı personel için dinlenme alanı sağlanıyor mu?          
Hastalık nedeniyle işe devamsızlık durumları sık yaşanıyor mu?          
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

(KKD)

Tüm çalışanlara gerekli kişisel koruyucu donanım temin ediliyor ve bunları kullanmaları sağlanıyor mu?          
Çalışanlar yapılan işin türüne göre uygun kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu?          
KKD’ ler CE işaretine sahip mi ve Türkçe kullanım kılavuzu var mı?          
KKD’ler için uygun saklama yerleri mevcut mu?          
Çalışanların KKD’lerini nasıl muhafaza edecekleri, temizleyecekleri ve ne sıklıkla değiştirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi sahibi mi?          
Zoonoz hastalıklara karşı (brusella, kuş gribi vb.)  uygun KKD kullanılıyor mu? (uygun eldiven, maske vs.)          
ACİL DURUMLAR

 

İşletmenin acil durum planı var mı?          
İşletme içinde acil durumlarda görevlendirilecek ekipler bulunuyor mu? (Yangın, ilkyardım)          
Bina ve eklentilerinde acil durum çıkışları/acil durum işaretlemeleri var mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
İlkyardım dolabının bulunduğu yer uygun şekilde işaretlenmiş mi ve ilk yardım dolabı tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir yerde bulunuyor mu?          
İlkyardım dolabı içerisindeki malzemeler uygun nitelikte ve sayıda mı ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?        
Olası yangınlara acil müdahale için yangın tüpleri görünür ve belirgin yerlere yerleştirilmiş mi?        
Çalışanlara acil durumlarda müdahale edebilecek sağlık kuruluşu var mı?        
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı ve çalışanlar tarafından biliniyor mu?        
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?        
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?        
Geçmişte yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları, ramak kala olaylar incelenerek kayıt altına alınmış mı ve gerekli önlemler alınıyor mu?        
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanın yapacağı iş, kullanacağı alet ekipman ile ilgili eğitimi var mı?        
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?        
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?        
Araç kullanan çalışanlar, gerekli belge ve eğitimleri almış mı?        
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu? (Örneğin pestisit uygulama eğitimi vb.)        
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?        
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralanmalar ve hayvanlardan kaynaklı kazalar yaşandığında nasıl ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?        
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor mu?        
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda bilgilendiriliyor mu?        
İşletme içinde acil durumlarda görevlendirilecek ekipler için gerekli eğitimler veriliyor mu? (İlk yardım ve yangın )        
Çalışanlar ilkyardım eğitimleri alıyorlar mı?        
Çalışanlar yangın söndürücüleri kullanmayı biliyorlar mı?        
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?         

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
2/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
3/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
4/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
5/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
7/36
İş Kazalarının Nedenleri
8/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
9/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
12/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
13/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
14/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
15/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
16/36
Neden Güvenlik Kültürü?
17/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
18/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
19/36
1542 Kişinin Katili Kim?
20/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
21/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
22/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
23/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
24/36
İş Güvenliği Kültürü
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
27/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
29/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
30/36
İş Kazalarının Nedenleri!
31/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
32/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
33/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
34/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
35/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
36/36

Sonuçlar

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 1
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 2
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 3
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 4
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 5
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 6
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 7
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 8
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 9
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 10
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 11
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 12
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 13
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 14
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 15
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 16
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 17
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 18
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 19
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 20
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 21
19 30
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 22
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 23
20 29
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 24
24 25
İş Güvenliği Kültürü 25
19 30
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 27
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 28
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 29
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30
26 23
İş Kazalarının Nedenleri! 31
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 32
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 33
25 24
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 34
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 35
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla